Poskytovanie a fakturácia služieb do zahraničia (krajín EÚ) a DPH

Kedy fakturovať služby do členských krajín EÚ v roku 2017 a ako správne vystaviť faktúru. Pozrite sa, ako postupovať v súlade so zákonom o DPH.

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) rozdeľuje služby na štandardné služby a elektronické služby. Dodaním štandardnej služby je všetko, čo nie je dodaním tovaru a dodaním elektronickej služby.

V článku sa budeme venovať podnikateľským subjektom, ako sú napr. živnostníci a obchodné spoločnosti založené za účelom podnikania (napr. s.r.o., a.s.).

Čo riešiť skôr ako začnete poskytovať služby do zahraničia (krajín EÚ)

Povinnosti pred začatím poskytovania služieb do zahraničia (členských krajín EÚ) vyplývajú z postavenia podnikateľa na účely DPH (t. j. či je platiteľ DPH alebo neplatiteľ DPH), z typu služby (miesto dodania služby) a z postavenia odberateľa (klienta) na účely DPH. Je potrebné preveriť a zohľadňovať všetky tieto skutočnosti, nakoľko ich rôzna kombinácia zakladá podnikateľovi odlišné povinnosti. V prípade, ak ich nevyhodnotí správne, môže zmeškať lehotu alebo sa dopustiť inej chyby a daňový úrad mu uloží pokutu.

Základom je, aby podnikateľ vedel, či je alebo nie je platiteľom DPH. Táto vedomosť je pre podnikateľa dôležitá vo všeobecnosti, nie len pre poskytovanie služieb do iných členských krajín EÚ. Platiteľom DPH sa podnikateľ stáva na základe registrácie, ktorá je povinná alebo dobrovoľná.

Ďalším podstatným kritériom je miesto dodania služby, ktoré sa určuje podľa § 15 a 16 zákona o DPH. Podnikateľ (dodávateľ) neurčuje miesto dodania služby na základe dohody s odberateľom. Jednotlivé ustanovenia zákona o DPH upravujú všeobecne (v § 15 zákona o DPH) alebo špecificky podľa druhu služby (v § 16 zákona o DPH) miesto jej dodania. Služba môže mať miesto dodania v krajine dodávateľa (Slovenská republika) alebo v krajine odberateľa (iná členská krajina EÚ). V niektorých situáciách je náročné určiť miesto dodania služby. Dodanie služby bude podliehať zdaneniu v tej krajine, v ktorej má služba miesto dodania.

Príklad 1: Živnostník (grafik) poskytne svoje služby klientovi (inému podnikateľovi) z Českej republiky. Keďže dodávateľ (živnostník zo SR) aj odberateľ (klient z ČR) sú podnikatelia, miesto dodania služby sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a bude to Česká republika.

Prečítajte si tiež

Príklad 2: Znalec zo SR poskytne svoje služby klientovi (inému podnikateľovi) z Českej republiky. Pôjde o ocenenie nehnuteľnosti umiestnenej v SR. Miesto dodania znaleckých služieb sa určí na základe toho, kde sa oceňovaná nehnuteľnosť nachádza (§ 16 ods. 1 zákona o DPH) a bude to Slovenská republika.

A nakoniec, záleží aj od postavenia odberateľa (klienta). Odberateľom môže byť iný podnikateľ alebo právnická osoba s prideleným IČ DPH (t. j. na účely DPH zdaniteľná osoba), alebo bežný nepodnikajúci občan, označovaný aj ako konečný spotrebiteľ (t. j. na účely DPH nezdaniteľná osoba).

Registračné povinnosti pred dodaním služby do zahraničia (inej členskej krajiny EÚ)

Povinnosť registrovať sa na daňovom úrade môže mať len podnikateľ, ktorý nie je platiteľ DPH a dodáva službu do inej členskej krajiny (t. j. s miestom dodania v tejto členskej krajine) inému podnikateľovi alebo právnickej osobe s prideleným IČ DPH. Registračnú povinnosť si musí splniť ešte pred začatím poskytovania služieb do inej členskej krajiny EÚ.

Prečítajte si tiež

V praxi nie je výnimkou, že podnikateľ (neplatiteľ DPH) o registračnej povinnosti nevie. Pritom za nesplnenie registračnej povinnosti môže daňový úrad uložiť pokutu až do výšky 20 000 eur. V tomto prípade neplatí, že ak podnikateľ nie je registrovaný pre DPH ako platiteľ DPH, tak sa ho DPH netýka. Viac o povinnostiach neplatiteľov DPH vo vzťahu k DPH nájdete v článku Čo by mal o DPH vedieť neplatiteľ DPH.

Kedy vzniká povinnosť registrácie pred dodaním služby do inej členskej krajiny v EÚ

Podnikateľ v SR z pohľadu DPH Dodanie služby inému podnikateľovi alebo právnickej osobe s prideleným IČ DPH Dodanie služby konečnému spotrebiteľovi
platiteľ DPH registračná povinnosť nie je (podnikateľ už je registrovaný ako platiteľ DPH, resp. má pridelené IČ DPH z iného dôvodu)
neplatiteľ DPH s prideleným IČ DPH
neplatiteľ DPH s neprideleným IČ DPH áno nie

Dodanie služby konečnému spotrebiteľovi do inej členskej krajiny EÚ ako jediné nezakladá povinnosť registrácie na účely DPH pre neplatiteľa DPH. V tomto prípade nebude u neplatiteľa DPH dodanie služby podliehať zdaneniu.

Kto bude službu poskytnutú do zahraničia (inej členskej krajiny EÚ) zdaňovať?

Zdaneniu podlieha dodanie služby podnikateľovi alebo právnickej osobe do inej členskej krajiny EÚ (t. j. s miestom dodania v tejto krajine), bez ohľadu na to, či je dodávateľom platiteľ DPH alebo neplatiteľ DPH. Osoba, ktorá bude mať povinnosť zdaniť dodanie služby je odberateľ – príjemca služby – v inej členskej krajine EÚ. V tomto prípade sa uplatňuje mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti, v angličtine označovaný ako reverse-charge mechanizmus.

Poskytovateľ služby (slovenský podnikateľ v postavení dodávateľa) si neúčtuje k cene služby slovenskú DPH, aj keď je platiteľom DPH. Faktúru vystavuje bez DPH (viac k faktúre v nasledujúcej časti článku).

Prečítajte si tiež

Odberateľ z inej členskej krajiny má povinnosť vypočítať DPH podľa platného zákona v tejto inej členskej krajine, odviesť DPH v súlade s postupom platným v tejto krajine a predložiť daňovému úradu požadované formuláre (napr. daňové priznanie).

Ako fakturovať poskytnutie služieb do zahraničia (členských krajín EÚ)

Podnikateľ, bez ohľadu na to, či je alebo nie je platiteľom DPH, je povinný vyhotoviť faktúru pri poskytnutí služby inému podnikateľovi alebo právnickej osobe do inej členskej krajiny EÚ. Faktúru nie je potrebné vyhotoviť, ak sa služba poskytuje konečnému spotrebiteľovi. Ak podnikateľ vyhotoví faktúru aj pre konečného spotrebiteľa, neporuší zákon o DPH.

Faktúru je potrebné vystaviť do 15 dní po skončení mesiaca, v ktorom bola dodaná služba podnikateľovi alebo právnickej osobe do inej členskej krajiny EÚ.

Faktúra musí obsahovať podľa zákona o DPH tieto povinné údaje:

 • meno a priezvisko alebo názov dodávateľa (slovenského podnikateľa), adresu sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava,
 • identifikačné číslo pre DPH dodávateľa (slovenského podnikateľa), pod ktorým tovar alebo službu dodáva,
 • meno a priezvisko alebo názov príjemcu služby (odberateľa z inej členskej krajiny EÚ), adresu sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava,
 • identifikačné číslo pre DPH príjemcu služby (odberateľa z inej členskej krajiny EÚ), pod ktorým mu bola dodaná služba,
 • poradové číslo faktúry,
 • dátum, keď bola služba dodaná, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • rozsah (množstvo) a druh poskytnutej služby,
 • základ dane, ak ho nemožno určiť odkazom na rozsah (množstvo – napr. v hodinách) a druh poskytnutej služby.

Aké pojmy súvisia so zahraničnou faktúrou a čo takáto faktúra musí obsahovať sa dočítate v článku Čo musí obsahovať faktúra do zahraničia.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňové priznanie, kontrolný výkaz a súhrnný výkaz pri poskytnutí služby do zahraničia (do inej členskej krajiny EÚ)

Podnikateľ, ktorý nie je platiteľom DPH a má pridelené IČ DPH, má povinnosť podávať súhrnný výkaz a to vždy za kalendárny štvrťrok, v ktorom dodá službu do inej členskej krajiny EÚ inému podnikateľovi alebo právnickej osobe s prideleným IČ DPH. Ak dodá službu konečnému spotrebiteľovi, nepodáva súhrnný výkaz.

Prečítajte si tiež

Podnikateľ, ktorý je platiteľom DPH, má povinnosť podávať súhrnný výkaz pri dodaní služby do inej členskej krajiny EÚ inému podnikateľovi alebo právnickej osobe s prideleným IČ DPH. Platiteľ podáva súhrnný výkaz mesačne alebo štvrťročne, a to v závislosti od hodnoty dodaných tovarov do inej členskej krajiny EÚ. Podrobnejšie informácie k súhrnnému výkazu nájdete v článku Súhrnný výkaz DPH.

Podnikateľ, ktorý je platiteľom DPH je povinný zdaňovať dodanie služieb konečnému spotrebiteľovi do inej členskej krajiny EÚ v Slovenskej republike. Z tohto dôvodu je povinný podávať daňové priznanie aj kontrolný výkaz.

Podnikateľ v SR z pohľadu DPH Dodanie služby inému podnikateľovi alebo právnickej osobe s prideleným IČ DPH Dodanie služby konečnému spotrebiteľovi
platiteľ DPH súhrnný výkaz daňové priznanie, kontrolný výkaz
neplatiteľ DPH s prideleným IČ DPH súhrnný výkaz -

Sankcie súvisiace s nesprávnym postupom pri poskytovaní služieb do zahraničia (EÚ)

V nasledujúcej tabuľke uvádzame sankcie, ktoré sa spájajú porušením povinností pri poskytnutí služieb do zahraničia (EÚ), vrátane výšky uloženej sankcie. Zároveň čitateľov upozorňujeme, že daňový úrad môže uložiť aj úhrnnú pokutu za porušenie viacerých povinností, ak sankcie vyplývajú z rovnakého právneho predpisu, ich výška je určená rozpätím a daňový úrad vyhodnotí, že uloženie úhrnnej pokuty bude účelné.

Porušenie povinnosti Výška sankcie
Nesplnenie registračnej povinnosti v ustanovenej lehote od 60 eur do 20 000 eur
Nepodanie daňového priznania v ustanovenej lehote od 30 eur do 16 000 eur
Nepodanie kontrolného výkazu v ustanovenej lehote do výšky 10 000 eur, resp. do výšky 100 000 eur pri opakovanom porušení povinnosti
Nepodanie súhrnného výkazu v ustanovenej lehote od 60 eur do 3 000 eur
Neodvedenie dane v správnej výške v ustanovenej lehote vo výške minimálne 10 % ročne zo sumy DPH dorubenej daňovým úradom (pokuta sa určuje za dni trvania porušenia povinnosti)

Príklad 3: Znalec, platiteľ DPH, so sídlom v SR poskytne svoje služby klientovi (inému podnikateľovi) z Českej republiky. Pôjde o ocenenie nehnuteľnosti umiestnenej v SR. Miesto dodania znaleckých služieb sa určí na základe toho, kde sa oceňovaná nehnuteľnosť nachádza (§ 16 ods. 1 zákona o DPH) a bude to Slovenská republika.

Znalec však nesprávne určí miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 ako Českú republiku, t. j. miesto, kde má sídlo klient. Vystaví faktúru bez DPH s informáciou o prenesení daňovej povinnosti. Dôsledkom bude, že znalec:

 • nepodá kontrolný výkaz v Slovenskej republike, hoci ho mal podať,
 • uvedie v daňovom priznaní k DPH nižšiu sumu DPH.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1.1.2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky