Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.

Ministerstvo hospodárstva SR vypracovalo nový návrh zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý má zmodernizovať doterajšiu spotrebiteľskú legislatívu a zosúladiť ju s európskymi právnymi predpismi. Z väčšej časti ide o zapracovanie niektorých smerníc EÚ do slovenského právneho poriadku. Pôvodne mal platiť už od augusta 2023, avšak prezidentka SR ho vetovala z dôvodu možnosti sankcionovať novinárov za zverejňovanie niektorých výrokov, čím by bolo narušené právo na slobodu prejavu. Národná rada SR opätovne tento návrh prerokovala a v apríli 2024 ho schválila. Účinnosť má nadobudnúť 1. 7. 2024.

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa predstavuje základný právny predpis, ktorý obsahuje všeobecné inštitúty spotrebiteľského práva  a súčasne zrušuje viaceré doposiaľ platné právne predpisy. Okrem toho  prináša zásadné zmeny v B2C segmente (Business-to-Customer), ktorým sa rozumie predaj tovarov alebo služieb medzi podnikateľom a konečným spotrebiteľom. Zmeny sa tak dotýkajú všetkých účastníkov trhu - spotrebiteľov, obchodníkov i orgánov dohľadu. Viacero noviniek sa týka aj e-shopov a online platforiem.

V Českej republike začali platiť nové pravidlá pre e-shopy už začiatkom minulého roka. O tom si môžete prečítať v článku Nové povinnosti pre e-shopy na českom trhu.

Ktoré právne predpisy zrušuje nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024?

V slovenskom právnom poriadku je aktuálne (do 30. 6. 2024) spotrebiteľská problematika rozdrobená do niekoľkých právnych predpisov (napr. je obsiahnutá v Občianskom zákonníku, v zákone o ochrane spotrebiteľa a v ďalších zákonoch). Tak ako uvádza dôvodová správa k návrhu nového zákona, v mnohých prípadoch ide o duplicitnú právnu úpravu jedného inštitútu ochrany spotrebiteľa. Práve nový zákon má túto duplicitu odstrániť a priniesť všeobecnú právnu úpravu v  oblasti ochrany spotrebiteľa, avšak nemá predstavovať kodifikáciu celého spotrebiteľského práva. Právna úprava spotrebiteľských zmlúv naďalej zostáva prednostne upravená v Občianskom zákonníku.

Účinnosťou nového zákona o ochrane spotrebiteľa (1. 7. 2024) dôjde k zrušeniu týchto právnych predpisov:

 • zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 299/2019 Z. z. o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
 • vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 406/2008 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách v znení neskorších predpisov.

Vymenované právne predpisy, týkajúce sa ochrany spotrebiteľa, sa tak po 1. 7. 2024 spoja do jedného právneho predpisu – nového zákona o ochrane spotrebiteľa.

Čo upravuje nový zákon o ochrane spotrebiteľa účinný od 1. 7. 2024?

Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona je cieľom novej právnej úpravy o ochrane spotrebiteľa nastolenie rovnováhy medzi právami a povinnosťami spotrebiteľov a obchodníkov.

Obsahom nového zákona o ochrane spotrebiteľa sú teda najmä:

 • práva a povinnosti spotrebiteľov, obchodníkov a iných osôb pri ponuke, predaji a poskytovaní produktov, pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy a v súvislosti s ňou,
 • pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa a postavenie spotrebiteľských organizácií pri riešení spotrebiteľských sporov.
Článok pokračuje pod reklamou

Aké zmeny prinesie nový zákon v prospech spotrebiteľov od 1. 7. 2024?

Medzi tie najvýznamnejšie zmeny, ktoré prináša nový zákon v prospech spotrebiteľov možno zaradiť:

 • predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, a to zo 14 na 30 dní pri zmluvách uzavretých pri predajnej akcii alebo pri nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti  (tzv. podomový predaj),
 • zvýšenie ochrany pred umelým navyšovaním cien pred rôznymi zľavami a výpredajmi (napr. Black Friday) v záujme nalákať spotrebiteľa ich na zľavu, ktorá ale v skutočnosti nie je zľavou,
 • zavedenie prostriedkov nápravy pre poškodených spotrebiteľov v prípadoch, ak sa obchodník voči nim dopustí nekalej obchodnej praktiky,
 • zlepšenie ochrany v online prostredí pred netransparentným nákupom a falošnými recenziami,
 • zákaz marketingu propagujúceho tovar ako identický s tovarom v inom členskom štáte EÚ - ide sa o zákaz klamlivého konania (ako nekalej obchodnej praktiky), ktorým sa rozumie taký marketing tovaru, ktorý prezentuje tovar ako identický s tovarom uvádzaným na trh v iných členských štátoch EÚ, pokiaľ tieto tovary majú podstatne odlišné zloženie alebo vlastnosti (zákon však uvádza aj výnimky, kedy sa obchodná praktika nepovažuje za nekalú),
 • garancia rýchlejšej nápravy a odškodnenia pre spotrebiteľov.

Aké zmeny prinesie nový zákon pre obchodníkov od 1. 7. 2024?

Medzi najvýznamnejšie zmeny, ktoré prináša nový zákon pre obchodníkov (kamenné obchody i e-shopy) môžeme zaradiť tieto:

 • zavedenie pojmu obchodník namiesto doposiaľ používaných pojmov predávajúci (v zákone o ochrane spotrebiteľa) a dodávateľ (v Občianskom zákonníku) - zavedením tohto nového pojmu sa zabezpečuje terminologická jednotnosť na národnej i európskej úrovni,
 • rozšírenie informačných povinností – napr. povinnosť informovať spotrebiteľa o popredajnom servise, vrátane povinnosti poskytnutia kontaktných údajov obchodníka, na ktorých bude spotrebiteľovi k dispozícii (telefónne číslo a e-mail) alebo povinnosť informovať spotrebiteľa o znížení ceny tovaru (o zľave),
 • vypustenie povinností, ktoré nadmerne zaťažujú obchodníkov (bez reálneho prínosu pre ochranu spotrebiteľov) – napr. vypustenie duplicitnej úpravy náležitostí dokladu o kúpe alebo vypustenie povinnosti zverejňovať oznam o plánovanom dočasnom zatvorení prevádzkarne aspoň 24 hodín vopred,
 • zavedenie mechanizmu tzv. druhej šance – t. j. zavedenie viacerých inštitútov smerujúcich k upusteniu od uloženia sankcie v prípadoch, ak obchodníci dobrovoľne ukončia porušovanie právnych predpisov a uskutočnia nápravu v prospech poškodených spotrebiteľov,
 • zavedenie nových zásad ukladania sankcií s cieľom zabrániť ukladaniu likvidačných pokút s tým, že sadzby pokút sú určené aj percentuálnym podielom z obratu obchodníka – napr. orgán dohľadu môže uložiť obchodníkovi za porušenie zákonnej povinnosti pokutu vo výške od 200 eur do 2 % obratu obchodníka za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 200 000 eur,
 • zavedenie nového typu sankcie (pre e-shopy) – odstránenie alebo zmena obsahu uverejneného v online rozhraní alebo výmaz domény.

Aké zmeny prinesie nový zákon pre orgány dohľadu od 1. 7. 2024?

Návrh zákona uvádza, že dohľad nad dodržiavaním povinností obchodníka vykonáva viacero orgánov, a to napríklad Národná banka Slovenska, Slovenská obchodná inšpekcia, Štátna veterinárna a potravinová správa SR či  Úrad verejného zdravotníctva SR.

Najdôležitejšie zmeny, ktoré nový zákon prináša pre orgány dohľadu sú tieto:

 • jednoznačné určenie ich pôsobnosti – aby sa odstránili existujúce kompetenčné konflikty a predchádzalo sa vzniku nových konfliktov,
 • rozšírenie ich právomocí - aby zodpovedali minimálnym štandardom požadovaným EÚ.

Novelou od 1. 7. 2024 sa mení aj Občiansky zákonník

Návrh nového zákona so sebou prináša aj novelizáciu spotrebiteľského práva upraveného v Občianskom zákonníku. Ako už bolo vyššie spomenuté,  najprv dochádza k zmene pojmov – doteraz používaný pojem „dodávateľ“ sa nahrádza pojmom „obchodník“.

Do Občianskeho zákonníka sa taktiež zavádzajú nové definície pojmov:

 • digitálny obsah,
 • digitálna služba,
 • veci s digitálnymi prvkami.

Najväčšia zmena sa týka úpravy zodpovednosti za vady (tzv. reklamácie). Aktuálne je táto problematika obsiahnutá v Občianskom zákonníku a úprava reklamačného konania v zákone č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Za účelom zjednodušenia a zosúladenia tejto problematiky s európskym právom dôjde po účinnosti novely (1. 7. 2024) k vypusteniu paralelnej úpravy reklamačného konania v zákone o ochrane spotrebiteľa a ponechá sa len úprava v Občianskom zákonníku v novom znení.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)

Ministerstvo práce v júni 2024 zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Zákon o pobyte cudzincov na Slovensku: zmeny od 15.7.2024

Širšie možnosti pri udeľovaní národných víz, prísnejšie podmienky zmeny účelu pobytu aj zmeny pri uznávaní odbornej kvalifikácie. Prehľad navrhovaných noviniek pri zamestnávaní cudzincov z tretích krajín.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky