Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 (v roku 2019)

Zamestnávateľ je povinný vykonať ročné zúčtovanie dane za rok 2018 len zamestnancovi, ktorý ho o to v stanovenom termíne požiada a ktorý mal len príjmy zo závislej činnosti. Do kedy môže zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane? A ako postupuje zamestnávateľ pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2018?

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie dane“) upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Každá fyzická osoba, ktorá dosiahla v roku 2018 zdaniteľné príjmy vo výške viac ako 1 915,01 eura je povinná vysporiadať svoju daňovú povinnosť voči dani z príjmov, a to:

 • prostredníctvom ročného zúčtovania dane, alebo
 • podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Koho sa týka ročné zúčtovanie dane za rok 2018 (v roku 2019)?

O vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2018 môže požiadať:

 • každý zamestnanec, ktorý v danom roku mal príjmy len zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania (podľa § 5 zákona o dani z príjmov),
 • zamestnanec, ktorý poberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona (tieto príjmy sú už vysporiadané zrážkovou daňou a nie je potrebné ich uvádzať do ročného zúčtovania),
 • zamestnanec, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov (napr. nemal iné príjmy, ako napr. príjem z prenájmu nehnuteľnosti).

Uvedené znamená, že o ročné zúčtovanie dane za rok 2018 môže požiadať len ten zamestnanec, ktorý mal len príjmy zo závislej činnosti a iné príjmy v roku 2018 nemal (prípadne, z ktorých bola daň vybraná zrážkou, ako napr. výhra). V prípade, ak zamestnanec mal príjem napr. z predaja nehnuteľnosti, nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Ako a dokedy môže zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2018 (v roku 2019)?

Zamestnanec môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane svojho zamestnávateľa najneskôr v termíne do 15. februára 2019, a to na vzore tlačiva, ktorý je predpísaný Finančným riaditeľstvom SR: Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2018.

Do uvedeného dátumu je však zamestnanec povinný zamestnávateľovi odovzdať aj všetky príslušné doklady potrebné k vykonaniu ročného zúčtovania dane za rok 2018, napr. v prípade, ak mal viacerých zamestnávateľov, tak potrebuje odovzdať zamestnávateľovi, ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania dane potvrdenia o zdaniteľných príjmoch, či v prípade, ak si chce uplatniť nezdaniteľné časti základu dane, je potrebné odovzdať zamestnávateľovi príslušné doklady (viac informácií nižšie v článku).

Od roku 2020 bude možné, aby zamestnanec podal žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň elektronicky. Viac približujeme v článku Mzdové daňové dokumenty aj elektronicky od roku 2020.

Ako má postupovať zamestnanec, ktorý mal v roku 2018 viacerých zamestnávateľov?

Ak mal zamestnanec v roku 2018 viacerých zamestnávateľov, o vykonanie ročného zúčtovania dane môže požiadať posledného zamestnávateľa (platiteľa dane), u ktorého podpísal „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“, prostredníctvom ktorého si uplatnil u daného zamestnávateľa nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus.

V prípade, ak zamestnanec mal viacerých zamestnávateľov v roku 2018 a ani u jedného z nich si neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane ktoréhokoľvek zamestnávateľa.

Zamestnanec, ktorý mal viacerých zamestnávateľov, bude potrebovať k vykonaniu ročného zúčtovania dane za rok 2018 doložiť doklady potvrdzujúce výšku zdaniteľných príjmov za príslušný rok od iných zamestnávateľov. Tento zamestnanec je povinný najneskôr do 5. februára 2019 vyžiadať od všetkých zamestnávateľov, ktorých nežiada o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2018 o Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018. Následne zamestnávateľ u ktorého požiada zamestnanec o vydanie tohto potvrdenia, je povinný mu ho vystaviť najneskôr do 11. februára 2019 (deň 10. február 2019 pripadne na nedeľu).

Príklady postupu zamestnanca pri žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane, ak mal v roku 2018 viacerých zamestnávateľov

Príklad č. 1: Zamestnanec Peter pracoval do marca 2018 u jedného zamestnávateľa a od apríla 2018 začal pracovať u iného zamestnávateľa a u obidvoch podpísal vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane. Ktorého zamestnávateľa môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2018?

O vykonanie ročného zúčtovania dane môže Peter požiadať druhého zamestnávateľa, nakoľko je to posledný zamestnávateľ v roku 2018, kde si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane.

Prečítajte si tiež

Príklad č. 2: Zamestnanec Ján pracuje u jedného zamestnávateľa celý rok 2018 na trvalý pracovný pomer, u ktorého podpísal vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a u druhého zamestnávateľa taktiež pracuje celý rok 2018, ale na základe dohody o pracovnej činnosti (kde nemá podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane). Ktorého zamestnávateľa môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2018?

Ján môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2018 prvého zamestnávateľa, nakoľko u neho si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane.

Aké povinnosti má zamestnanec, keď žiada o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2018 (v roku 2019)?

V žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane má zamestnanec možnosť uplatniť si daňové zvýhodnenia, ktoré si v priebehu roka neuplatňoval, ide najmä o tieto zvýhodnenia:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela,
 • nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS),
 • nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť,
 • daňový bonus na dieťa/deti,
 • daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie,
 • zamestnaneckú prémiu.

V prípade, ak si chce zamestnanec uplatniť na tieto daňové zvýhodnenia nárok v ročnom zúčtovaní dane za rok 2018, musí spolu so žiadosťou o vykonanie predložiť zamestnávateľovi aj príslušné doklady, napr.:

 • k uplatneniu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela: kópiu sobášneho listu, potvrdenie o výške vlastného príjmu manželky (ak mala príjem) a predložiť potvrdenie o tom, že je možné uplatniť si nárok na túto nezdaniteľnú časť základu dane, a to buď rodný list dieťaťa (ak sa manželka stará o dieťa do 3 veku dieťaťa), prípadne rozhodnutie o poberaní rodičovského príspevku, alebo potvrdenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, či potvrdenie o tom, že ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • k uplatneniu nezdaniteľnej časti základu dane na príspevky na DDS: zamestnanec je povinný doložiť potvrdenie o zaplatení príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • k uplatneniu nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť: zamestnanec je povinný doložiť doklad preukazujúci zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami,
 • k uplatneniu daňového bonus na dieťa, resp. zaplatené úroky z úveru na bývanie: rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie z banky o výške zaplatených úrokov z úveru na bývanie, a pod.
Článok pokračuje pod reklamou

Viac o týchto daňových zvýhodneniach si môžete prečítať v článkoch: Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018, alebo Daňový bonus na dieťa v roku 2018, alebo Daňový bonus na hypotéky pre mladých od roku 2018.

Do kedy je povinný zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane za rok 2018 (v roku 2019)?

Zamestnávateľ je povinný vykonať ročné zúčtovanie dane tomu zamestnancovi za rok 2018, ktorý ho o to v stanovenej lehote požiadal a doložil potrebné doklady pre výpočet ročného zúčtovania dane, najneskôr do 1. apríla 2019 (dátum 31. marca 2019 pripadne na nedeľu).

Ak zamestnávateľ nevykoná ročné zúčtovanie dane za rok 2018 zamestnancovi, ktorý ho o to požiadal a doložil príslušné doklady, hrozí zamestnávateľovi pokuta od správcu dane najmenej 15 eur za každé nevykonané ročné zúčtovanie dane príslušnému zamestnancovi.

Prečítajte si tiež

Po vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2018 je zamestnávateľ povinný zamestnancovi, ktorý ho požiadal o vykonanie ročného zúčtovania dane vystaviť a doručiť doklad o jeho vykonaní na tlačive Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018, a to v termíne do 30. apríla 2019.

Ak mal zamestnávateľ zamestnancov, ktorí ho nepožiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2018, má povinnosť vystaviť a doručiť zamestnancovi doklad o vyplatenom príjme za rok 2018 na predpísanom tlačive, ktoré sme už uviedli vyššie v článku Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018, a to najneskôr v termíne do 11. marca 2019 (nakoľko deň 10. marec 2019 pripadne na nedeľu).

V prípade, že zamestnanec v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2018 zaškrtol v časti VII. – žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona, zamestnávateľ je povinný vystaviť toto potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15. apríla 2019 na tlačive Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018.

Ako má postupovať zamestnávateľ pri vysporiadaní rozdielov z ročného zúčtovania dane za rok 2018 (v roku 2019)?

Pri vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2018 zamestnancovi nemusí vzniknúť žiaden rozdiel medzi zrazenými preddavkami na daň počas zdaňovacieho obdobia a výslednou daňovou povinnosťou, avšak môže mu v určitých prípadoch vzniknúť:

 • preplatok na dani,
 • daňový nedoplatok.

Preplatok na dani môže zamestnancovi vzniknúť, ak preddavky na daň počas zdaňovacieho obdobia, ktoré mu zamestnávateľ zrážal sú vyššie ako vypočítaná daňová povinnosť v ročnom zúčtovaní dane za rok 2018. V prípade výsledku ročného zúčtovania dane – preplatok na dani, je zamestnávateľ povinný vrátiť zamestnancovi preplatok najneskôr pri zúčtovaní mzdy za mesiac apríl 2019 (v mzde, ktorá mu bude vyplatená v máji 2019). V uvedenom termíne je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vyplatiť aj možnú zamestnaneckú prémiu, či daňový bonus (ak mal na to zamestnanec nárok).

Preplatok na dani uhrádza zamestnávateľ zamestnancovi zo svojich peňažných prostriedkov, avšak o vrátený rozdiel z ročného zúčtovania dane zníži odvod preddavkov na daň najneskôr do konca roka 2019, alebo požiada správcu dane o vyplatený preplatok na vrátenie, ak bude úhrnná suma preddavkov na daň a dane zrazená všetkým zamestnancom nižšia ako úhrnná suma preplatkov z ročného zúčtovania všetkých zamestnancov.

Daňový nedoplatok môže zamestnancovi vzniknúť, ak preddavky na daň počas zdaňovacieho obdobia, ktoré mu zamestnávateľ zrážal boli nižšie ako vypočítaná daňová povinnosť v ročnom zúčtovaní dane za rok 2018. V prípade, ak daňový nedoplatok presahuje sumu 5 eur, zamestnávateľ zrazí zamestnancovi tento daňový nedoplatok zo mzdy najneskôr do konca roka 2019. Ak si zamestnanec uplatnil daňový bonus v ročnom zúčtovaní, zamestnávateľ daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania dane zníži o sumu daňového bonusu a zohľadní daňový nedoplatok aj v sume nižšej ako 5 eur.

Zamestnávateľ zrazený daňový nedoplatok alebo časť daňového nedoplatku odvedie správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň.

V prípade, že si zamestnanec chce poukázať podiel zaplatenej dane (2 % alebo 3 %), zamestnávateľ zrazí zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy, prípadne zníži sumu daňového bonusu na vyplatenie aj nedoplatok v sume nižšej alebo rovnej 5 eur (najneskôr do 30. apríla 2019).

Prehľad povinností, na ktoré by nemal zabudnúť zamestnanec a zamestnávateľ pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2019 nájdete v článku Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 (v roku 2020).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky