Príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane v roku 2018

Z príjmov zo závislej činnosti, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené, daňovník neodvádza daň z príjmov. Ktoré príjmy zo závislej činnosti sú oslobodené od dane v roku 2018?

Podľa § 32 zákona č. 595/2003 Z.z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) má povinnosť podať daňové priznanie a odviesť daň daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy, ktoré presahujú 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a), t. j. ak jeho zdaniteľné príjmy presiahli v roku 2018 sumu 1915,01 €, alebo ak vykazuje daňovú stratu. Daňovník nemá povinnosť podať daňové priznanie, ak dosiahol príjmy, ktoré síce presahujú zákonom stanovenú hranicu, ale sú od dane oslobodené alebo predmetom dane nie sú.

V tomto článku sa budeme venovať príjmom zo závislej činnosti (t. j. zo zamestnania), ktoré sú oslobodené od dane a ktoré nie sú predmetom dane v roku 2018.

O iných príjmoch oslobodených od dane podľa zákona o dani z príjmov (uvedené v § 9 zákona) si môžete prečítať v článku Príjmy oslobodené od dane v roku 2018.

Z nižšie uvedených príjmov sa daň neplatí, a to bez ohľadu na ich výšku.

Ktoré príjmy zo závislej činnosti nie sú predmetom dane z príjmov v roku 2018?

Podľa § 5 ods. 5 zákona o dani z príjmov nie je predmetom dane:

 • cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok podľa osobitných predpisov, okrem vreckového poskytovaného pri zahraničnej pracovnej ceste,
 • suma prijatá zamestnancom ako preddavok od zamestnávateľa, aby ju v jeho mene vynaložil alebo suma, ktorou zamestnávateľ uhrádza zamestnancovi preukázané výdavky, ktoré zamestnanec za zamestnávateľa vynaložil zo svojho tak, akoby ich vynaložil priamo zamestnávateľ (napr. preddavok na nákup tovaru),
 • suma do výšky ustanovenej osobitným predpisom na úhradu niektorých výdavkov zamestnanca (napr. zamestnancovi s miestom výkonu práce v zahraničí, pri ktorom sa predpokladá, že bude vykonávať prácu v zahraničí dlhšie ako šesť kalendárnych mesiacov, patrí náhrada výdavkov spojených s pobytom manžela, detí, so sťahovaním vecí alebo poskytnutie komerčného zdravotného poistenia a pod.),
 • náhrada za používanie vlastného náradia, zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce podľa osobitného predpisu, ak výška náhrady je určená na základe kalkulácie skutočných výdavkov (náhrada sa poskytuje za podmienok dohodnutých v kolektívnej alebo pracovnej zmluve),
 • nepeňažné plnenie vo výške hodnoty poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa osobitných predpisov, osobných hygienických prostriedkov a pracovného oblečenia (napr. pracovný odev, uniforma), vrátane ich udržiavania, alebo suma, ktorou zamestnávateľ uhrádza zamestnancovi preukázané výdavky vynaložené na tieto účely (platí aj pre plnenia, ktoré sú poskytované žiakovi strednej odbornej školy a žiakovi odborného učilišťa, s ktorým má zamestnávateľ uzavretú pracovnú zmluvu podľa § 53 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákonník práce“),
 • iné príjmy uvedené v § 5 ods. 5 a ods. 6.

Ktoré príjmy zo závislej činnosti sú oslobodené od dane v roku 2018?

Podľa § 5 ods. 7 zákona o dani z príjmov sú od dane oslobodené tieto príjmy:

 • hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku,
 • hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa osobitného predpisu, ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov, ktoré zabezpečuje zamestnávateľ (zamestnávateľ prispieva na stravovanie najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného, ktoré sa poskytuje pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Informácie o výdavkoch na stravné si môžete prečítať v článku Výdavky na stravné a gastrolístky v roku 2018),
 • náhrada príjmu a príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorý poskytuje zamestnávateľ svojmu zamestnancovi. O náhrade príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca si môžete prečítať v článku Pracovná neschopnosť zamestnanca z pohľadu zamestnávateľa v roku 2018.,
 • suma vynaložená zamestnávateľom na doškoľovanie zamestnanca, ktorá súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa,
 • použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom, taktiež aj takéto plnenie poskytnuté manželovi alebo manželka zamestnanca a deťom, ktoré sa považujú za vyživované osoby tohto zamestnanca alebo jeho manželky, či manžela,
 • poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a zabezpečenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu alebo poistné a príspevky na zahraničné poistenie rovnakého druhu, ktorý platí zamestnávateľ za zamestnanca,
 • sociálna výpomoc z dôvodu úmrtia blízkej osoby (predovšetkým úmrtie príbuzného v priamom rade, t.j. súrodenec a manžel) žijúcej v domácnosti zamestnanca, odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí alebo dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia. Táto sociálna výpomoc má byť poskytovaná z prostriedkov sociálneho fondu a vyplatená v úhrnnej výške najviac 2 000 € za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa. Za splnenie podmienky nepretržitosti sa považuje aj to, ak sa dočasná pracovná neschopnosť u zamestnanca začala v predchádzajúcom zdaňovacom období, pričom do prevažnej časti zdaňovacieho obdobia sa započítava aj obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia,
 • náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, ak táto náhrada bola určená pevnou sumou právoplatným rozhodnutím súdu pred 1. januárom 1993,
 • náhrada za stratu na zárobku vyplatená zamestnancovi podľa osobitného predpisu, ak sa na účely jej výpočtu vychádza z priemerného mesačného čistého zárobku zamestnanca podľa osobitného predpisu,
 • príjem zo závislej činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky, ktorý plynie daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou od zamestnávateľa so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, ak časové obdobie súvisiace s výkonom tejto činnosti nepresiahne 183 dní v akomkoľvek období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Toto oslobodenie neplatí, ak ide o príjmy z činnosti umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb, či z ďalšej podobnej činnosti a príjmy z činností, ktoré sú vykonávané v stálej prevádzkarni.

Od dane z príjmov sú v roku 2018 oslobodené tieto nepeňažné plnenia:

 • nepeňažné plnenie (produkty vlastnej výroby poskytnuté zamestnávateľom, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba) najviac v úhrnnej výške 200 € ročne od všetkých zamestnávateľov,
 • nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi od zamestnávateľa za účelom zabezpečenia dopravy zamestnanca na miesto výkonu práce a späť (z dôvodu, že verejným poskytovateľom pravidelnej dopravy nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa a zamestnávateľ na tento účel využíva motorové vozidlá zatriedené do majetku spoločnosti). Ide o nepeňažné plnenie vo výške rozdielu medzi sumou výdavkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom a sumou hradenou zamestnancami zamestnávateľovi za takto poskytnutú dopravu, ak dosiahne v úhrne výšku ustanovenú zákonom.
Článok pokračuje pod reklamou

Od dane z príjmov sú v roku 2018 oslobodené tieto peňažné plnenia (uvedené peňažné plnenia sú účinné od 1.5.2018):

 • suma peňažného plnenia (za prácu pri príležitosti letných dovoleniek zamestnancovi, zamestnancovi štátnej služby a zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme) vyplatená v termíne (mesiac jún príslušného kalendárneho roka) najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov. Podmienkou na oslobodenie takéhoto príjmu je, že suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov.
Prečítajte si tiež

Tzv. 13. plat, čiže peňažné plnenie vyplatené v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka, bude oslobodené od dane počnúc vyplateným peňažným plnením v mesiaci jún 2019. Z uvedeného vyplýva, že 13. plat vyplatený v mesiaci jún 2018 nebude od dane oslobodený a z plnej výšky sa bude platiť daň.

 • suma peňažného plnenia (za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov zamestnancovi, zamestnancovi štátnej služby a zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme) vyplatená v termíne (mesiac december príslušného kalendárneho roka) najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov. Podmienkou na oslobodenie takéhoto príjmu je, že suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. októbru príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov.

Tzv. 14. plat, čiže peňažné plnenie vyplatené v mesiaci december príslušného kalendárneho roka, bude oslobodené od dane počnúc vyplateným peňažným plnením v mesiaci december 2018. Toto peňažné plnenie bude oslobodené od dane z príjmov už v decembri 2018 za predpokladu, že v mesiaci jún 2018 bol zamestnancovi vyplatený aj 13. plat.

Viac informácií o 13. a 14. plate a o ich oslobodení od dane si môžete prečítať v článku 13. a 14. plat – aké budú dane a odvody po zavedení úľav?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky