13. a 14. plat - aké budú dane a odvody po zavedení úľav?

Daňové a odvodové úľavy z tzv. 13. a 14. platov sa začnú uplatňovať postupne, v priebehu rokov 2018 až 2021. Ako v týchto rokoch bude vyzerať čistá mzda zamestnanca vo forme 13. a 14. platu a aké budú celkové náklady zamestnávateľa na tieto benefity?

V článku Zmeny v Zákonníku práce od 01.05.2018 sme vám priniesli informáciu o tom, že 14. februára 2018 boli NRSR schválené novely niekoľkých dôležitých predpisov upravujúcich okrem iného aj odmeňovanie zamestnancov, daň z príjmov, sociálne poistenie a zdravotné poistenie. Konkrétne išlo o novelu: zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "Zákonník práce"), zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov“), zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o zdravotnom poistení“) a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o sociálnom poistení“).

Kvôli 13. a 14. platom sa museli novelizovať štyri dôležité predpisy.

Podľa Zákonníka práce sa 13. plat (oficiálne pomenovaný ako "plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek") musí vyplatiť v júni a 14. plat (oficiálne pomenovaný ako "plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov") sa musí vyplatiť v decembri. V tomto článku sa zameriame na príklady výpočtu čistej mzdy zamestnanca a celkovej ceny práce jeho zamestnávateľa z titulu vyplatenia tzv. „13. platu a 14. platu“. Vzhľadom na to, že podmienky daňového a odvodového zaťaženia 13. platu a 14. platu sa budú v priebehu rokov 2018, 2019, 2020 a 2021 meniť, ilustračné príklady budeme uvádzať osobitne pre každý z týchto rokov.

Aké je daňové a odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa pri výplate tzv. 13. a 14. platu v roku 2020, v roku 2021 nájdete v článku 13. a 14. plat v roku 2020, v roku 2021 a neskôr.

Oslobodenie 13. a 14. platu od dane z príjmov, sociálnehoa zdravotného poistenia

Pre prehľadnosť si ešte pred ukážkou názorných príkladov zrekapitulujeme to, v ktorom roku a na ktorý druh „platu navyše“ sa uplatňuje oslobodenie od dane z príjmov, sociálneho poistenia alebo zdravotného poistenia. Veľmi dôležité je vedieť, že všetky oslobodenia 13. a 14. platu od dane z príjmov, sociálneho poistenie a zdravotného poistenia sa vzťahujú maximálne na sumu 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov.

Z časti 13. a 14. platu presahujúcej sumu 500 eur sa už platí daň z príjmov, zdravotné poistenie a sociálne poistenie v plnej výške. Zároveň treba pripomenúť aj to, že vyplácaný 13. alebo 14. plat musí byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca.

  1. a 14. platy budú oslobodené od daní a odvodov v limitovanej výške 500 eur.

Pokiaľ ide o daň z príjmov z 13. platu, tá sa ešte v roku 2018 bude platiť z jeho plnej výšky (vyplýva to z prechodných ustanovení § 52zr ods. 1 zákona o dani z príjmov). Počnúc rokom 2019 sa z časti 13. platu neprevyšujúcej sumu 500 eur daň z príjmov platiť nebude. Daň z príjmov z časti 14. platu neprevyšujúcej sumu 500 eur sa nebude platiť vôbec (teda ani v roku 2018 a ani v nasledujúcich rokoch).

Sociálne poistenie sa z plnej výšky 13. platu vyplateného v rokoch 2018, 2019 a 2020 ešte platiť bude (vyplýva to z prechodných ustanovení § 293ec ods. 1 zákona o sociálnom poistení). Od roku 2021 sa sociálne poistenie z časti 13. platu neprevyšujúcej sumu 500 eur platiť nebude. V súvislosti so 14. platom platí, že sociálne poistenie sa z jeho celej výšky bude platiť len v roku 2018 a potom už len zo sumy, o ktorú bude 14. platy prevyšovať sumu 500 eur.

Zdravotné poistenie sa z časti 13. platu a 14. platu neprevyšujúcej sumu 500 eur platiť nebude v žiadnom roku (vyplýva to z prechodných ustanovení § 38em ods. 1 zákona o zdravotnom poistení).

13. plat (plat vyplatený pri príležitosti obdobia letných dovoleniek v júni)
Položka rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021
daň z príjmov platí sa neplatí sa neplatí sa neplatí sa
sociálne poistenie platí sa platí sa platí sa neplatí sa
zdravotné poistenie neplatí sa neplatí sa neplatí sa neplatí sa
14. plat (plat vyplatený pri príležitosti vianočných sviatkov v decembri)
Položka rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021
daň z príjmov neplatí sa neplatí sa neplatí sa neplatí sa
sociálne poistenie platí sa neplatí sa neplatí sa neplatí sa
zdravotné poistenie neplatí sa neplatí sa neplatí sa neplatí sa

Poznámka: Informácie o neplatení dane z príjmov, sociálneho poistenia alebo zdravotného poistenia uvedené v tabuľke sa vzťahujú na mzdu (13. alebo 14. plat) vo výške najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov. Časť mzdy (13. alebo 14. platu) presahujúca sumu 500 eur vždy podlieha dani z príjmov, sociálnemu poisteniu a aj zdravotnému poisteniu.

Osobitosti výpočtu dane z príjmov z 13. platu alebo 14. platu

Výpočet preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktorý platí zamestnanec, je pri trinástych a štrnástych platoch o niečo odlišný ako pri bežnej mzde. Pri bežnej mzde je postup výpočtu zdaniteľnej mzdy pomerne jednoduchý: hrubá mzda – zdravotné poistenie – sociálne poistenie – 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Takýto výpočet zdaniteľnej mzdy z 13. alebo 14. platu by ale nebol správny.

Prečítajte si tiež

Dôvody sú dva. Prvým je skutočnosť, že pri výpočte zdaniteľnej mzdy z trinásteho alebo štrnásteho platu sa nebude vychádzať z hrubej mzdy, ale z časti hrubej mzdy prevyšujúcej sumu 500 eur (s výnimkou 13. platu vyplateného v júni roku 2018, pretože na ten sa ešte nevzťahuje oslobodenie mzdy od dane z príjmov). Druhým dôvodom odlišného výpočtu zdaniteľnej mzdy z trinásteho alebo štrnásteho platu je neprihliadanie na 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Je to pre to, že zamestnávateľ na 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pri výpočte „riadnej“ mzdy za vykonanú prácu v príslušnom mesiaci už pravdepodobne prihliadol. A v jednom kalendárnom mesiaci je možné si uplatniť len raz 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Výpočet dane sa pri 13. a 14. plate odlišuje od jej výpočtu pri bežnej mzde.

Zdaniteľná mzda (základ dane pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti) sa teda pri 13. plate a 14. plate vypočítava nasledovným spôsobom: hrubá mzda – časť hrubej mzdy oslobodená od dane – zdravotné poistenie – sociálne poistenie. Až výsledok tohto výpočtu sa vynásobí sadzbou dane z príjmov a vypočíta sa samotný preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Poznámka: Pri výpočte zdravotného poistenia a sociálneho poistenia z 13. platu alebo 14. platu v porovnaní s ich výpočtom z bežnej mzdy zamestnanca k vyššie uvedeným odlišnostiam nedochádza. Vypočítavajú sa z hrubej sumy trinásteho alebo štrnásteho platu, len je potrebné v závislosti od roku, v ktorom sú vyplatené, odpočítavať alebo neodpočítavať z hrubej sumy sumu oslobodenia.

Mzda a cena práce zamestnávateľa pri vyplatení 13. platu v roku 2018

Ako sme už vyššie spomínali, zo mzdy vyplatenej pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (13. plat) sa v roku 2018 platí daň z príjmov aj sociálne poistenie, a to z plnej výšky vymeriavacieho základu pre ich výpočet. Oslobodenie v sume najviac 500 eur sa v tomto roku vzťahuje len na zdravotné poistenie. Zdravotnému poisteniu tak z výšky trinásteho platu vyplateného v roku 2018 podlieha len jeho časť prevyšujúca sumu 500 eur.

Rok 2018
Položka Zamestnanec Zamestnávateľ
Výška mzdy (13. platu) 800 X
Zdravotné poistenie 12 30
Nemocenské poistenie 11,2 11,2
Starobné poistenie 32 112
Invalidné poistenie 24 24
Poistenie v nezamestnanosti 8 8
Úrazové poistenie X 6,4
Garančné poistenie X 2
Rezervný fond solidarity X 38
Sociálne poistenie spolu 75,2 201,6
Preddavok na daň z príjmov 135,43 X
Čistá mzda zamestnanca 577,37 X
Celková cena práce zamestnávateľa X 1031,6

Mzda a cena práce zamestnávateľa pri vyplatení 14. platu v roku 2018

Zo mzdy vyplatenej pri príležitosti obdobia vianočných sviatkov (14. plat) sa v roku 2018 platí len sociálne poistenie, a to z plnej výšky vymeriavacieho základu pre jeho výpočet, čiže z hrubej sumy štrnásteho platu. Oslobodenie v sume najviac 500 eur sa v tomto roku vzťahuje na daň z príjmov a zdravotné poistenie. Vypočítavajú sa ustanoveným spôsobom len z časti štrnásteho platu prevyšujúcej sumu 500 eur.

Rok 2019 a 2020
Položka Zamestnanec Zamestnávateľ
Výška mzdy (13. platu) 800 X
Zdravotné poistenie 12 30
Nemocenské poistenie 11,2 11,2
Starobné poistenie 32 112
Invalidné poistenie 24 24
Poistenie v nezamestnanosti 8 8
Úrazové poistenie X 6,4
Garančné poistenie X 2
Rezervný fond solidarity X 38
Sociálne poistenie spolu 75,2 201,6
Preddavok na daň z príjmov 40,43 X
Čistá mzda zamestnanca 672,37 X
Celková cena práce zamestnávateľa X 1031,6

Mzda a cena práce zamestnávateľa pri vyplatení 13. platu v roku 2019 a 2020

Pri vyplatení 13. platu v roku 2019 a v roku 2020 sa zo mzdy platí len sociálne poistenie, a to z plnej výšky vymeriavacieho základu pre jeho výpočet, teda z hrubej sumy trinásteho platu. 

Prečítajte si tiež

Oslobodenie v sume najviac 500 eur sa v týchto rokoch vzťahuje na daň z príjmov a zdravotné poistenie. Vypočítavajú sa ustanoveným spôsobom len z časti trinásteho platu prevyšujúcej sumu 500 eur.

Rok 2018
Položka Zamestnanec Zamestnávateľ
Výška mzdy (14. platu) 800 X
Zdravotné poistenie 12 30
Nemocenské poistenie 11,2 11,2
Starobné poistenie 32 112
Invalidné poistenie 24 24
Poistenie v nezamestnanosti 8 8
Úrazové poistenie X 6,4
Garančné poistenie X 2
Rezervný fond solidarity X 38
Sociálne poistenie spolu 75,2 201,6
Preddavok na daň z príjmov 40,43 X
Čistá mzda zamestnanca 672,37 X
Celková cena práce zamestnávateľa X 1031,6

Mzda a cena práce zamestnávateľa pri vyplatení 14. platu v roku 2019 a neskôr

Pri vyplatení 14. platu v roku 2019 a v neskorších rokoch sa z časti mzdy nepresahujúcej sumu 500 eur neplatí daň z príjmov, sociálne poistenie a ani zdravotné poistenie. Len časť mzdy (14. platu) presahujúca túto sumu sa stáva predmetom dane z príjmov a vymeriavacím základom pre zdravotné poistenie a sociálne poistenie zamestnanca a aj jeho zamestnávateľa.

Rok 2019 a 2020
Položka Zamestnanec Zamestnávateľ
Výška mzdy (14. platu) 800 X
Zdravotné poistenie 12 30
Nemocenské poistenie 4,2 4,2
Starobné poistenie 12 42
Invalidné poistenie 9 9
Poistenie v nezamestnanosti 3 3
Úrazové poistenie X 2,4
Garančné poistenie X 0,75
Rezervný fond solidarity X 14,25
Sociálne poistenie spolu 28,2 75,6
Preddavok na daň z príjmov 49,36 X
Čistá mzda zamestnanca 710,44 X
Celková cena práce zamestnávateľa X 905,6
Článok pokračuje pod reklamou

Mzda a cena práce zamestnávateľa pri vyplatení 13. platu v roku 2021 a neskôr

Pri vyplatení 13. platu v roku 2021 a v neskorších rokoch sa z časti mzdy nepresahujúcej 500 eur neplatí daň z príjmov, sociálne poistenie a ani zdravotné poistenie. Predmetom dane z príjmov a vymeriavacím základom pre výpočet sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa stáva len časť mzdy (13. platu) presahujúca sumu 500 eur.

Rok 2021 a neskorší
Položka Zamestnanec Zamestnávateľ
Výška mzdy (13. platu) 800 X
Zdravotné poistenie 12 30
Nemocenské poistenie 4,2 4,2
Starobné poistenie 12 42
Invalidné poistenie 9 9
Poistenie v nezamestnanosti 3 3
Úrazové poistenie X 2,4
Garančné poistenie X 0,75
Rezervný fond solidarity X 14,25
Sociálne poistenie spolu 28,2 75,6
Preddavok na daň z príjmov 49,36 X
Čistá mzda zamestnanca 710,44 X
Celková cena práce zamestnávateľa X 905,6

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky