Odpočítateľné položky v roku 2020 (v daňovom priznaní za rok 2019)

Ako uvádzať odpočítateľné položky v daňovom priznaní obchodných spoločností za rok 2019 a ako v daňovom priznaní občianskych združení, resp. iných daňovníkov nezriadených na podnikanie?

V daňovom priznaní sa prostredníctvom pripočítateľných a odpočítateľných položiek transformuje účtovný výsledok hospodárenia na základ dane z príjmov.

V článku Pripočítateľné položky v roku 2020 (v daňovom priznaní za rok 2019) nájdete informácie o tom, o ktoré položky musí daňovník najčastejšie zvyšovať základ dane. V tomto článku sa budeme venovať odpočítateľným položkám v daňovom priznaní obchodných spoločností a daňovníkov nezriadených, resp. nezaložený na podnikanie (napr. občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby).

Odpočítateľnými položkami sú položky, ktoré znižujú základ dane, napríklad výdavky (náklady) zaúčtované v účtovníctve, ktoré  v predošlých zdaňovacích obdobiach neboli daňovými výdavkami, pretože podmienky na uznanie do daňových výdavkov splnili až v tomto roku. Typickým príkladom odpočítateľnej položky sú výdavky (náklady) uznané za daňové výdavky až po zaplatení. Napríklad faktúra za účtovné služby prijatá v roku 2018, zaplatená v roku 2019 je v roku 2018 pripočítateľnou položkou a v roku 2019 odpočítateľnou položkou.

O pripočitateľných a odpočitateľných položkách v daňovom priznaní za rok 2020 sa dočítate v článku Pripočítateľné a odpočítateľné položky v roku 2021 (za rok 2020).

Odpočítateľné položky v daňovom priznaní obchodnej spoločnosti v roku 2020

Odpočítateľnou položkou v daňovom priznaní môže byť príjem alebo výdavok. Napríklad prijatý dar, ktorý nie je predmetom dane je odpočítateľnou položkou alebo výdavok, ktorý sa zahŕňa do základu dane až v čase zaplatenia, je v čase zaplatenia odpočítateľnou položkou.

Príjmy ako odpočítateľné položky v daňovom priznaní obchodnej spoločnosti v roku 2020

Podľa § 12 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) nie je predmetom dane v obchodnej spoločnosti napríklad:

 • príjem získaný darovaním,
 • podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento podiel na zisku, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku.

Pokiaľ  prijatý dar, resp. dividendu vyplatenú zo zisku obchodnej spoločnosti uvádza daňovník (obchodná spoločnosť) na riadku 100 daňového priznania, teda ak ovplyvňujú výsledok hospodárenia pred zdanením, uvádzajú sa zároveň na riadku 210 daňového priznania ako odpočítateľná položka.

V účtovníctve dcérskej spoločnosti sa dividenda vyplatená materskej spoločnosti účtuje na účtoch 431, resp. 428. Znamená to, že v dcérskej spoločnosti sa vyplatená dividenda neúčtuje na nákladových účtoch, ani nie je daňovým výdavkom. V tom prípade v materskej spoločnosti sa síce prijatá dividenda zaúčtuje na výnosový účet, ovplyvní výšku výsledku hospodárenia. Zároveň však musí byť odpočítateľnou položkou, ktorú uvádza materská spoločnosť na riadku 210 daňového priznania.

Okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane, sú odpočítateľnou položkou aj príjmy, ktoré sú od dane oslobodené v prípade, ak ovplyvňujú výsledok hospodárenia pred zdanením.

V obchodnej spoločnosti sa napríklad úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane účtujú na výnosovom účte 645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania. Úrok z omeškania zapríčineného správcom dane vznikne v prípade, ak daňový úrad vráti preplatok na dani po lehote stanovenej v zákone o správe daní. Úrok z omeškania zapríčinený správcom dane je odpočítateľnou položkou uvádzanou na riadku 230 daňového priznania z dôvodu, že ide o príjem oslobodený od dane.

Ďalšími príjmami oslobodenými od dane z príjmov v obchodnej spoločnosti sú príjmy súvisiace s tzv. patent boxom. V súlade s § 13a a § 13b zákona o dani z príjmov môže právnická osoba so sídlom alebo miestom skutočného vedenia na Slovensku oslobodiť od dane príjmy (výnosy) z:

 • odplát za poskytnutie práva na použitie, resp. za použitie vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja - vo výške 50 % z týchto príjmov,
 • odplát za poskytnutie práva na použitie počítačového programu (softvéru), ktorý podlieha autorskému právu a je výsledkom vývoja daňovníka - vo výške 50 % z týchto príjmov,
 • predaja výrobkov, na ktorých výrobu sa využil vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja daňovníka.

Viac o “Patent Boxe” a o tom, za akých podmienok možno uplatniť oslobodenie príjmov podľa § 13a a § 13b zákona o dani z príjmov sa dozviete v článku “Patent Box” prinesie výhodnejšie zdaňovanie licenčných príjmov.

Prečítajte si tiež

Príjmy súvisiace s tzv. “Patent Boxom”, ktoré sú oslobodené od dane, predstavujú odpočítateľné položky uvádzané na riadku 240 daňového priznania. Daňovník je zároveň povinný vyplniť aj Prílohu k § 13a a 13b zákona uvedenú v daňovom priznaní.

Výdavky ako odpočítateľné položky v daňovom priznaní obchodnej spoločnosti v roku 2020

Odpočítateľnou položkou sú napríklad výdavky (náklady), ktoré boli v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach pripočítateľnou položkou z dôvodu, že nesplnili všetky podmienky na uznanie nákladu do daňových výdavkov.

Medzi časté odpočítateľné položky v obchodných spoločnostiach patrí:

 • použitie rezervy neuvedenej v § 20 zákona o dani z príjmov, ktorá bola použitá na daňové výdavky,
 • náklad, ktorý je daňovým výdavkom až v čase zaplatenia,
 • rozdiel, o ktorý daňové odpisy prevyšujú účtovné odpisy,
 • časť nesplatených záväzkov, o ktoré sa v predošlých obdobiach zvyšoval základ dane a ktoré boli zaplatené až v tomto zdaňovacom období.

Rezervy tvorené na daňové výdavky, ale ktorých tvorba je neuznaná za daňový výdavok sú v čase tvorby rezervy pripočítateľnou položkou. V zdaňovacom období, v ktorom sa rezerva použije na daňový výdavok, je suma použitej rezervy daňovým výdavkom, aj keď sa neúčtuje o náklade. V tom prípade je odpočítateľnou položkou, ktorá sa uvádza na riadku 290 daňového priznania. Údaje z riadku 290 je potrebné podrobnejšie opísať v VII. časti - Miesto na osobitné záznamy daňovníka.

Napríklad rezerva tvorená na záručné opravy sa účtuje na nákladovom účte 548, ale nie je v čase tvorby daňovým výdavkom podľa § 20 zákona o dani z príjmov. Keď sa v nasledujúcom zdaňovacom období použije rezerva na záručné opravy, neúčtuje sa na nákladovom účte. V daňovom priznaní je odpočítateľnou položkou uvádzanou na riadku 290.

Viac o rezervách sa dozviete v článku Daňové rezervy v roku 2018 a 2019.

Podľa § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov sú určité náklady daňovými výdavkami až po zaplatení. Medzi ne patria napríklad náklady na právne a účtovné služby. Faktúra za služby právnika, ktorá do konca zdaňovacieho obdobia nebola zaplatená, sa účtuje na nákladovom účte 518. V daňovom priznaní je pripočítateľnou položkou. V roku úhrady faktúry za právne služby je odpočítateľnou položkou, ktorá sa v daňovom priznaní uvádza na riadku 270 daňového priznania.

Účtovné odpisy si daňovník stanoví sám na základe predpokladaného opotrebenia majetku a doby použitia. Účtovné odpisy sa účtujú mesačne, na nákladový účet 551. Daňové odpisy neurčuje daňovník sám, ale  sú stanovené zákonom o dani z príjmov a vyčísľujú sa k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Viac o účtovných a daňových odpisoch sa dozviete v článku Daňové a účtovné odpisy hmotného a nehmotného majetku v roku 2020.

Prečítajte si tiež

Pokiaľ v zdaňovacom období dosiahne daňovník vyššie daňové odpisy ako účtovné odpisy, rozdiel medzi vyššími daňovým odpismi a nižšími účtovnými odpismi je odpočítateľnou položkou, ktorá sa v daňovom priznaní k dani z príjmu uvádza na riadku 250.

Daňovník, ktorý v súlade s § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach zvýšil základ dane o časť menovitej hodnoty nesplatenej časti záväzku po splatnosti prislúchajúcemu k daňovému výdavku, zníži základ dane v čase zaplatenia záväzku. V zdaňovacom období, v ktorom splatí záväzok (ktorý bol dlhodobo po splatnosti), ide o odpočítateľnú položku, ktorá sa uvádza na riadku 290 daňového priznania. Zároveň sa v VII. časti - Miesto na osobitné záznamy daňovníka uvádza presný popis údajov na riadku 290.

Článok pokračuje pod reklamou

Odpočítateľné položky v daňovom priznaní daňovníkov nezriadených na podnikanie v roku 2020

Podľa § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov sú daňovníkmi nezaloženými alebo nezriadenými na podnikanie:

a) občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,

b) záujmové združenia právnických osôb, profesijné komory, politické strany a politické hnutia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne fondy, vysoké školy, organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli.

Odpočítateľnou položkou daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie je najmä príjem:

 • získaný z podielu zaplatenej dane (2 %),
 • získaný darovaním alebo dedením,
 • plynúci z činnosti, na ktorej účel daňovník vznikol alebo ktorá je ich základnou činnosťou (“z hlavnej činnosti”),
 • z prenájmu a predaja majetku v rozpočtových organizáciách, ak sa z neho nevyberá zrážková daň,
 • z prenájmu a predaja majetku v obciach a vyšších územných celkoch,
 • z reklám určených na charitatívne účely v občianskych združeniach, nadáciách, neinvestičných fondoch a neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby najviac do výšky 20 000 eur za zdaňovacie obdobie,
 • z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a z príspevkov plynúcich registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam,
 • z členských príspevkov podľa stanov, štatútu, zriaďovací alebo zakladateľských listín v záujmových združeniach právnických osôb, profesijných komorách, občianskych združeniach, odborových organizáciách, politických stranách a politických hnutiach,
 • za výkon správy bytov vo vlastníctve bytových družstiev spravovaných bytovými družstvami,
 • za výkon správy bytov spoločenstvami vlastníkov bytov.

Prijaté 2 % z podielu zaplatenej dane, prijaté dary a príjmy získané dedením, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia pred zdanením, resp. rozdiel medzi príjmami a výdavkami v jednoduchom účtovníctve uvádzanom na riadku 100 daňového priznania sa zároveň uvedú na riadku 220 daňového priznania ako odpočítateľná položka.

Ostatné vyššie vymenované príjmy u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie sa uvádzajú v daňovom priznaní na riadku 230 ako odpočítateľná položka, pokiaľ sú zároveň zahrnuté aj vo výsledku hospodárenia, resp. rozdielu medzi príjmami a výdavkami uvedenom na riadku 100 daňového priznania.

Občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond a nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby je povinná príjmy z reklám na charitatívne účely do výšky 20 000 eur za zdaňovacie obdobie použiť najneskôr do konca nasledujúceho roka, a to len na účel, na ktorý je možné použiť aj podiel na 2 % (len na účel uvedený v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov).

Prečítajte si tiež

Pokiaľ v období prijatia príjmu z reklám na charitatívne účely bol príjem z reklamy odpočítateľnou položkou a do konca nasledujúceho roka nepoužije tento príjem na zákonom určené výdavky, musí nevyčerpanú časť príjmu z reklám na charitatívne účely uviesť ako pripočítateľnú položku v daňovom priznaní na riadku 180. Údaje z riadku 180 je nutné bližšie špecifikovať v VII. časti - Miesto na osobitné záznamy daňovníka.

V súlade s § 21 ods. 1 písm. j) platí, že daňovým výdavkom nie sú výdavky (náklady) vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane. Výdavky súvisiace s príjmami, ktoré nie sú predmetom dane a príjmami oslobodenými od dane sú pripočítateľnou položkou, ktorá sa uvádza na riadku 14 tabuľky A.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky