Ročné zúčtovanie dane za rok 2021 (v roku 2022)

Kto môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2021 a vyhnúť sa tak podaniu daňového priznania? Aké použiť v roku 2022 tlačivá a aké sú termíny?

Ročné zúčtovanie dane predstavuje problematiku zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Čo je to ročné zúčtovanie dane za rok 2021?

Ročné zúčtovanie dane predstavuje vysporiadanie preddavkov na daň zo závislej činnosti (v porovnaní s výslednou daňou) za zdaňovacie obdobie, v tomto prípade za rok 2021. Ročné zúčtovanie sa však nevykoná v roku 2021, ale v roku 2022, a to najneskôr do 31. marca 2022.

Ročné zúčtovanie dane vs. daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň úzko súvisí s povinnosťou podať daňové priznanie za rok 2021.

Daňové priznanie za rok 2021 je zväčša povinná podať fyzická osoba, ak za zdaňovacie obdobie dosiahla príjmy presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, čo je hranica 2 255,72 €. Túto povinnosť majú aj fyzické osoby, ktoré v roku 2021 dosiahli daňovú stratu.

Výhodu majú fyzické osoby – zamestnanci, ktorí môžu požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, a tak sa vyhnúť povinnosti podať daňové priznanie. Znamená to, že niektoré fyzické osoby zamestnanci si môžu vybrať medzi vykonaním ročného zúčtovania dane alebo podaním daňového priznania.

Kto môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2021 (v roku 2022)?

O vykonanie ročného zúčtovania dane môže požiadať iba určitý druh zamestnancov, a to:

  • zamestnanci, ktorí počas roka 2021 dosiahli iba príjmy zo závislej činnosti uvedené v § 5 zákona o dani z príjmov (napr. príjmy zo zamestnania na trvalý pracovný pomer alebo z dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru),
  • a zároveň nepoberali príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, pričom sa uplatnil postup podľa § 43 ods. 7 tohto zákona (zjednodušene povedané, daň z týchto príjmov ešte nie je vysporiadaná a treba ich uviesť v daňovom priznaní).

Zamestnanec, ktorý počas roka 2021 dosiahol aj iné príjmy ako sú príjmy zo závislej činnosti, napríklad príjem z prenájmu či predaja nehnuteľnosti alebo zo živnosti, tak nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a vzniká mu povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov – typ B.

Zamestnanec, ktorý spĺňa požiadavky na vykonanie ročného zúčtovania dane, sa ale môže rozhodnúť, že svojho zamestnávateľa nepožiada o vykonanie ročného zúčtovania, ale sám si podá daňové priznanie k dani z príjmov – typ A.

Ako požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2021?

Zamestnanec, ktorý spĺňa požiadavky na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2021, musí požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania najneskôr do 15. februára 2022.

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania musí zamestnanec vyplniť na nový vzor tlačiva Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2021.

Ku žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania musí zamestnanec v lehote do 15. februára 2022 doložiť aj príslušné doklady, bez ktorých by nešlo ročné zúčtovanie vykonať. Ide napríklad o rodný list dieťaťa či potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od iného zamestnávateľa.

Toto vyplnené tlačivo spolu aj s príslušnými dokladmi musí v lehote doručiť zamestnávateľovi v listinnej podobe, ak sa nedohodne so zamestnávateľom o doručení elektronickými prostriedkami, napr. e-mailom.

Poslednou otázkou ostáva, akého zamestnávateľa môže zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2021? Zamestnanec, ktorý mal v zdaňovacom období 2021 viacerých zamestnávateľov súčasne alebo postupne, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z týchto zamestnávateľov.

Príklad na podanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2021:

Zamestnanec Filip pracoval v roku 2021 u dvoch zamestnávateľov, väčšinu roka 2021 pracoval u zamestnávateľa A, s.r.o. a ku koncu roka u zamestnávateľa B, s.r.o. Filip mal počas roka 2021 iba príjmy zo závislej činnosti, a tak spĺňa požiadavku na vykonanie ročného zúčtovania. Filip sa rozhodol, že o vykonanie ročného zúčtovania požiada zamestnávateľa A, s.r.o., s ktorým má lepšie vzťahy. Vyplnil vzor tlačiva Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania a listinne ho doručil zamestnávateľovi do 15. 2. 2022. Spolu so žiadosťou odovzdal aj príslušné doklady, a to potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa B, s.r.o. a rodný list dieťaťa pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa. Zamestnávateľ A, s.r.o. mu vykoná ročné zúčtovanie dane za rok 2021.

Ako vyplniť žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2021 (v roku 2022)?

Základom pre správne vyplnenie tlačiva Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 je jeho správne pochopenie a prečítanie poučenia na vyplnenie žiadosti.

V prvom oddiele tlačiva sa nachádzajú údaje o zamestnancovi – meno a priezvisko, rodné číslo, adresa a názov zamestnávateľa. Zároveň zamestnanec aj označí, či je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou alebo poberateľom dôchodku.

Druhá časť je venovaná uplatneniu nezdaniteľných častí:

  • nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) – pričom zamestnanec čestne prehlasuje, že manželka nemala vlastné príjmy, resp. mala vlastné príjmy nepresahujúce sumu 4 124,74 €, uvádza tiež počet mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti a zároveň musí doložiť doklad o splnení aspoň jednej z podmienok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti (napr. ak sa manželka stará o dieťa do 3 rokov veku, resp. 6 rokov pri nepriaznivom stave),
  • nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (z dôvodu poberania dôchodku),
  • nezdaniteľnú časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie – pričom zamestnanec doloží príslušné doklady, ak príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie platí osobne (napr. výpis z osobného účtu vystavený doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou). Ak príspevky zamestnanca platí zamestnávateľ a zamestnanec preukáže splnenie podmienok k tejto nezdaniteľnej časti, tak potom zamestnanec nemusí každoročne preukazovať výšku zaplatených príspevkov.
Prečítajte si tiež

V tretej a štvrtej časti možno uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky. Podkladom v prvom prípade bude rodný list dieťaťa, resp. potvrdenie o návšteve školy dieťaťa a v druhom prípade potvrdenie od banky o výške zaplatených úrokov z úveru na bývanie.

Piata časť sa venuje uplatneniu poistného a príspevkov, ktoré si zamestnanec sám platil počas roka 2021, pričom doloží príslušný doklad o zaplatení. V šiestej časti možno uplatniť zamestnaneckú prémiu za rok 2021.

V siedmej časti môže zamestnanec zaškrtnúť, či žiada vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 %, resp. v niektorých prípadoch do 3 % zaplatenej dane z príjmov.

Ďalej v siedmej časti zamestnanec uvedie, od koľkých ďalších zamestnávateľov mal vyplatené zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti.

Pozor: dôležitým dokladom ku žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania sú potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2021 od iných zamestnávateľov ako je zamestnávateľ, ktorého žiada o vykonanie zúčtovania. V takomto prípade musí zamestnanec požiadať o vystavenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zamestnávateľa do 7. februára 2022.

Na konci tlačiva napíše zamestnanec miesto vyplnenia, dátum a priloží svoj podpis.

Článok pokračuje pod reklamou

Lehoty zamestnávateľa pri ročnom zúčtovania dane za rok 2021 (v roku 2022)

Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie za rok 2021 zamestnancom, ktorí ho požiadali o jeho vykonanie do 15. februára 2022, najneskôr do 31. marca 2022.

Rovnako ako je daný vzor žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, tak je daný aj vzor tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2021.

Ďalšou povinnosťou zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním dane je odovzdať zamestnanom potvrdenie o jeho vykonaní, a to do 30. apríla (resp. tento rok do 2. mája 2022, po víkende), pričom potvrdením je prvá strana tlačiva ročného zúčtovania.

Následne zamestnávateľ vystaví potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona o dani z príjmov, a to do 15. apríla. Tento rok je potrebné si povinnosť splniť do 19. apríla 2022 (po sviatkoch). Toto potvrdenie zamestnávateľ vystaví zamestnanom, ktorí v tlačive začiarkli, že žiadajú o toto potvrdenie.

V prípade, ak niektorí zamestnanci nepožiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, tak týmto zamestnancom vystaví a doručí tlačivo potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, a to najneskôr do 10. marca 2022.

Náš tip: So správnym vykonaním ročného zúčtovania dane vám pomôže Olymp – mzdový softvér pre všetkých mzdárov, personalistov, manažérov a účtovné firmy. Počítajte výplaty v programe, ktorý za vás sleduje novinky v zákonoch a vyplní viac ako 200 mzdových dokumentov. Zároveň umožní doklady (nielen) k ročnému zúčtovaniu zaslať prostredníctvom zabezpečenej komunikácie v aplikácii MyJob, čím šetríte čas aj náklady.

Výsledok ročného zúčtovania dane za rok 2021 (v roku 2022)

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021 môže mať výsledok:

  • 0,00 € - zrazené preddavky na daň zo závislej činnosti sú rovné vypočítanej dani zo závislej činnosti,
  • preplatok na dani – zrazené preddavky na daň zo závislej činnosti sú vyššie ako vypočítaná daň zo závislej činnosti,
  • nedoplatok na dani – zrazené preddavky na daň zo závislej činnosti sú nižšie ako vypočítaná daň zo závislej činnosti.
Prečítajte si tiež

Ak je výsledkom ročného zúčtovania dane za rok 2021 u zamestnanca preplatok na dani, tak vzniká zamestnávateľovi povinnosť ho zamestnancovi vyplatiť. Zamestnávateľ tak urobí po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl 2022. V tejto lehote vyplatí rovnako zamestnaneckú prémiu, daňový bonus na dieťa alebo zaplatené úroky do výšky ustanovenej zákonom.

Zamestnávateľ o vrátený rozdiel z ročného zúčtovania dane zníži odvod preddavkov na daň najneskôr do konca roka 2022 alebo požiada správcu dane o vrátenie preplatku na dani, ak bude úhrnná suma preddavkov na daň a dane zrazená všetkým zamestnancom nižšia ako úhrnná suma preplatkov z ročného zúčtovania všetkých zamestnancov.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania dane za rok 2021 u zamestnanca nedoplatok na dani presahujúci sumu 5,00 €, tak daňový nedoplatok zamestnávateľ zrazí zamestnancovi najneskôr do konca roka 2022. Zamestnávateľ zrazí aj sumu daňového nedoplatku vo výške 5,00 € alebo menej ako je táto suma, ak si zamestnanec v ročnom zúčtovaní dane uplatnil nárok na daňový bonus na dieťa alebo na zaplatené úroky.

Zamestnávateľ odvedie zrazený daňový nedoplatok alebo zrazenú časť daňového nedoplatku správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň.

Dôležité lehoty zamestnanca a zamestnávateľa pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2021 (v roku 2022)

V nasledujúcej tabuľke sú zahrnuté dôležité lehoty pre zamestnanca v súvislosti s ročným zúčtovaním dane za rok 2021:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Povinnosť zamestnanca Lehota na splnenie
Požiadať zamestnávateľa, ktorý zamestnancovi nevykonáva ročné zúčtovanie dane o vydanie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch, ak mal zamestnanec v roku 2021 viacerých zamestnávateľov a chce vykonať ročné zúčtovanie dane 7. február 2022
Odovzdať zamestnávateľovi žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania spolu s potrebnými dokladmi 15. február 2022

V nasledujúcej tabuľke sú zahrnuté dôležité lehoty pre zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním dane za rok 2021:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Povinnosť zamestnávateľa Lehota na splnenie
Povinnosť vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnancom, ktorí oň požiadali do 5. februára 2022 10. február 2022
Povinnosť vystaviť zamestnancom potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (ktorým zamestnávateľ nevykonáva ročné zúčtovanie dane) 10. marec 2022
Vykonanie ročného zúčtovania za rok 2021 31. marec 2022
Vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účel darovania 2 % či 3 % z dane 19. apríl 2022
Vystavenie a doručenie potvrdenia o podaní ročného zúčtovania dane za rok 2021 2. máj 2022
Vyplatiť zamestnancom preplatok z ročného zúčtovania , príp. aj daňové bonusy 31. máj 2022
Zraziť daňový nedoplatok z ročného zúčtovania do konca roka 2022

Tento článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou KROS a.s.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky