Ročné zúčtovanie dane za rok 2021 (v roku 2022)

Kto môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2021 a vyhnúť sa tak podaniu daňového priznania? Aké použiť v roku 2022 tlačivá a aké sú termíny?

Ročné zúčtovanie dane predstavuje problematiku zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Čo je to ročné zúčtovanie dane za rok 2021?

Ročné zúčtovanie dane predstavuje vysporiadanie preddavkov na daň zo závislej činnosti (v porovnaní s výslednou daňou) za zdaňovacie obdobie, v tomto prípade za rok 2021. Ročné zúčtovanie sa však nevykoná v roku 2021, ale v roku 2022, a to najneskôr do 31. marca 2022.

Ročné zúčtovanie dane vs. daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň úzko súvisí s povinnosťou podať daňové priznanie za rok 2021.

Daňové priznanie za rok 2021 je zväčša povinná podať fyzická osoba, ak za zdaňovacie obdobie dosiahla príjmy presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, čo je hranica 2 255,72 €. Túto povinnosť majú aj fyzické osoby, ktoré v roku 2021 dosiahli daňovú stratu.

Výhodu majú fyzické osoby – zamestnanci, ktorí môžu požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, a tak sa vyhnúť povinnosti podať daňové priznanie. Znamená to, že niektoré fyzické osoby zamestnanci si môžu vybrať medzi vykonaním ročného zúčtovania dane alebo podaním daňového priznania.

Kto môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2021 (v roku 2022)?

O vykonanie ročného zúčtovania dane môže požiadať iba určitý druh zamestnancov, a to:

  • zamestnanci, ktorí počas roka 2021 dosiahli iba príjmy zo závislej činnosti uvedené v § 5 zákona o dani z príjmov (napr. príjmy zo zamestnania na trvalý pracovný pomer alebo z dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru),
  • a zároveň nepoberali príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, pričom sa uplatnil postup podľa § 43 ods. 7 tohto zákona (zjednodušene povedané, daň z týchto príjmov ešte nie je vysporiadaná a treba ich uviesť v daňovom priznaní).

Zamestnanec, ktorý počas roka 2021 dosiahol aj iné príjmy ako sú príjmy zo závislej činnosti, napríklad príjem z prenájmu či predaja nehnuteľnosti alebo zo živnosti, tak nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a vzniká mu povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov – typ B.

Zamestnanec, ktorý spĺňa požiadavky na vykonanie ročného zúčtovania dane, sa ale môže rozhodnúť, že svojho zamestnávateľa nepožiada o vykonanie ročného zúčtovania, ale sám si podá daňové priznanie k dani z príjmov – typ A.

Ako požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2021?

Zamestnanec, ktorý spĺňa požiadavky na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2021, musí požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania najneskôr do 15. februára 2022.

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania musí zamestnanec vyplniť na nový vzor tlačiva Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2021.

Ku žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania musí zamestnanec v lehote do 15. februára 2022 doložiť aj príslušné doklady, bez ktorých by nešlo ročné zúčtovanie vykonať. Ide napríklad o rodný list dieťaťa či potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od iného zamestnávateľa.

Toto vyplnené tlačivo spolu aj s príslušnými dokladmi musí v lehote doručiť zamestnávateľovi v listinnej podobe, ak sa nedohodne so zamestnávateľom o doručení elektronickými prostriedkami, napr. e-mailom.

Poslednou otázkou ostáva, akého zamestnávateľa môže zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2021? Zamestnanec, ktorý mal v zdaňovacom období 2021 viacerých zamestnávateľov súčasne alebo postupne, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z týchto zamestnávateľov.

Príklad na podanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2021:

Zamestnanec Filip pracoval v roku 2021 u dvoch zamestnávateľov, väčšinu roka 2021 pracoval u zamestnávateľa A, s.r.o. a ku koncu roka u zamestnávateľa B, s.r.o. Filip mal počas roka 2021 iba príjmy zo závislej činnosti, a tak spĺňa požiadavku na vykonanie ročného zúčtovania. Filip sa rozhodol, že o vykonanie ročného zúčtovania požiada zamestnávateľa A, s.r.o., s ktorým má lepšie vzťahy. Vyplnil vzor tlačiva Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania a listinne ho doručil zamestnávateľovi do 15. 2. 2022. Spolu so žiadosťou odovzdal aj príslušné doklady, a to potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa B, s.r.o. a rodný list dieťaťa pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa. Zamestnávateľ A, s.r.o. mu vykoná ročné zúčtovanie dane za rok 2021.

Ako vyplniť žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2021 (v roku 2022)?

Základom pre správne vyplnenie tlačiva Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 je jeho správne pochopenie a prečítanie poučenia na vyplnenie žiadosti.

V prvom oddiele tlačiva sa nachádzajú údaje o zamestnancovi – meno a priezvisko, rodné číslo, adresa a názov zamestnávateľa. Zároveň zamestnanec aj označí, či je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou alebo poberateľom dôchodku.

Druhá časť je venovaná uplatneniu nezdaniteľných častí:

  • nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) – pričom zamestnanec čestne prehlasuje, že manželka nemala vlastné príjmy, resp. mala vlastné príjmy nepresahujúce sumu 4 124,74 €, uvádza tiež počet mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti a zároveň musí doložiť doklad o splnení aspoň jednej z podmienok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti (napr. ak sa manželka stará o dieťa do 3 rokov veku, resp. 6 rokov pri nepriaznivom stave),
  • nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (z dôvodu poberania dôchodku),
  • nezdaniteľnú časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie – pričom zamestnanec doloží príslušné doklady, ak príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie platí osobne (napr. výpis z osobného účtu vystavený doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou). Ak príspevky zamestnanca platí zamestnávateľ a zamestnanec preukáže splnenie podmienok k tejto nezdaniteľnej časti, tak potom zamestnanec nemusí každoročne preukazovať výšku zaplatených príspevkov.
Prečítajte si tiež

V tretej a štvrtej časti možno uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky. Podkladom v prvom prípade bude rodný list dieťaťa, resp. potvrdenie o návšteve školy dieťaťa a v druhom prípade potvrdenie od banky o výške zaplatených úrokov z úveru na bývanie.

Piata časť sa venuje uplatneniu poistného a príspevkov, ktoré si zamestnanec sám platil počas roka 2021, pričom doloží príslušný doklad o zaplatení. V šiestej časti možno uplatniť zamestnaneckú prémiu za rok 2021.

V siedmej časti môže zamestnanec zaškrtnúť, či žiada vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 %, resp. v niektorých prípadoch do 3 % zaplatenej dane z príjmov.

Ďalej v siedmej časti zamestnanec uvedie, od koľkých ďalších zamestnávateľov mal vyplatené zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti.

Pozor: dôležitým dokladom ku žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania sú potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2021 od iných zamestnávateľov ako je zamestnávateľ, ktorého žiada o vykonanie zúčtovania. V takomto prípade musí zamestnanec požiadať o vystavenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zamestnávateľa do 7. februára 2022.

Na konci tlačiva napíše zamestnanec miesto vyplnenia, dátum a priloží svoj podpis.

Článok pokračuje pod reklamou

Lehoty zamestnávateľa pri ročnom zúčtovania dane za rok 2021 (v roku 2022)

Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie za rok 2021 zamestnancom, ktorí ho požiadali o jeho vykonanie do 15. februára 2022, najneskôr do 31. marca 2022.

Rovnako ako je daný vzor žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, tak je daný aj vzor tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2021.

Ďalšou povinnosťou zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním dane je odovzdať zamestnanom potvrdenie o jeho vykonaní, a to do 30. apríla (resp. tento rok do 2. mája 2022, po víkende), pričom potvrdením je prvá strana tlačiva ročného zúčtovania.

Následne zamestnávateľ vystaví potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona o dani z príjmov, a to do 15. apríla. Tento rok je potrebné si povinnosť splniť do 19. apríla 2022 (po sviatkoch). Toto potvrdenie zamestnávateľ vystaví zamestnanom, ktorí v tlačive začiarkli, že žiadajú o toto potvrdenie.

V prípade, ak niektorí zamestnanci nepožiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, tak týmto zamestnancom vystaví a doručí tlačivo potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, a to najneskôr do 10. marca 2022.

Náš tip: So správnym vykonaním ročného zúčtovania dane vám pomôže Olymp – mzdový softvér pre všetkých mzdárov, personalistov, manažérov a účtovné firmy. Počítajte výplaty v programe, ktorý za vás sleduje novinky v zákonoch a vyplní viac ako 200 mzdových dokumentov. Zároveň umožní doklady (nielen) k ročnému zúčtovaniu zaslať prostredníctvom zabezpečenej komunikácie v aplikácii MyJob, čím šetríte čas aj náklady.

Výsledok ročného zúčtovania dane za rok 2021 (v roku 2022)

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021 môže mať výsledok:

  • 0,00 € - zrazené preddavky na daň zo závislej činnosti sú rovné vypočítanej dani zo závislej činnosti,
  • preplatok na dani – zrazené preddavky na daň zo závislej činnosti sú vyššie ako vypočítaná daň zo závislej činnosti,
  • nedoplatok na dani – zrazené preddavky na daň zo závislej činnosti sú nižšie ako vypočítaná daň zo závislej činnosti.
Prečítajte si tiež

Ak je výsledkom ročného zúčtovania dane za rok 2021 u zamestnanca preplatok na dani, tak vzniká zamestnávateľovi povinnosť ho zamestnancovi vyplatiť. Zamestnávateľ tak urobí po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl 2022. V tejto lehote vyplatí rovnako zamestnaneckú prémiu, daňový bonus na dieťa alebo zaplatené úroky do výšky ustanovenej zákonom.

Zamestnávateľ o vrátený rozdiel z ročného zúčtovania dane zníži odvod preddavkov na daň najneskôr do konca roka 2022 alebo požiada správcu dane o vrátenie preplatku na dani, ak bude úhrnná suma preddavkov na daň a dane zrazená všetkým zamestnancom nižšia ako úhrnná suma preplatkov z ročného zúčtovania všetkých zamestnancov.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania dane za rok 2021 u zamestnanca nedoplatok na dani presahujúci sumu 5,00 €, tak daňový nedoplatok zamestnávateľ zrazí zamestnancovi najneskôr do konca roka 2022. Zamestnávateľ zrazí aj sumu daňového nedoplatku vo výške 5,00 € alebo menej ako je táto suma, ak si zamestnanec v ročnom zúčtovaní dane uplatnil nárok na daňový bonus na dieťa alebo na zaplatené úroky.

Zamestnávateľ odvedie zrazený daňový nedoplatok alebo zrazenú časť daňového nedoplatku správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň.

Dôležité lehoty zamestnanca a zamestnávateľa pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2021 (v roku 2022)

V nasledujúcej tabuľke sú zahrnuté dôležité lehoty pre zamestnanca v súvislosti s ročným zúčtovaním dane za rok 2021:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Povinnosť zamestnanca Lehota na splnenie
Požiadať zamestnávateľa, ktorý zamestnancovi nevykonáva ročné zúčtovanie dane o vydanie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch, ak mal zamestnanec v roku 2021 viacerých zamestnávateľov a chce vykonať ročné zúčtovanie dane 7. február 2022
Odovzdať zamestnávateľovi žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania spolu s potrebnými dokladmi 15. február 2022

V nasledujúcej tabuľke sú zahrnuté dôležité lehoty pre zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním dane za rok 2021:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Povinnosť zamestnávateľa Lehota na splnenie
Povinnosť vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnancom, ktorí oň požiadali do 5. februára 2022 10. február 2022
Povinnosť vystaviť zamestnancom potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (ktorým zamestnávateľ nevykonáva ročné zúčtovanie dane) 10. marec 2022
Vykonanie ročného zúčtovania za rok 2021 31. marec 2022
Vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účel darovania 2 % či 3 % z dane 19. apríl 2022
Vystavenie a doručenie potvrdenia o podaní ročného zúčtovania dane za rok 2021 2. máj 2022
Vyplatiť zamestnancom preplatok z ročného zúčtovania , príp. aj daňové bonusy 31. máj 2022
Zraziť daňový nedoplatok z ročného zúčtovania do konca roka 2022

Tento článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou KROS a.s.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie dividend v roku 2023 (rozdelenie zisku za rok 2022)

Dosiahla vaša firma v roku 2022 zisk po zdanení a rozhodli ste sa vyplatiť podiely na zisku, tzv. dividendy? Aké povinnosti súvisia s vyplatením dividend a od čoho závisí daňovo-odvodové zaťaženie takéhoto príjmu?

Poukázanie 2 % z dane za rok 2022: postup pre zamestnanca po ročnom zúčtovaní

Ako má postupovať zamestnanec pri poukázaní podielu zaplatenej dane po vykonaní ročného zúčtovania dane zamestnávateľom, ako je potrebné vyplniť tlačivo a dokedy ho podať?

Poukázanie 2 percent z daní v roku 2023 (za rok 2022) – tlačivo a postup

Zaplatili ste za rok 2022 daň z príjmov? Časť z nej môže byť poukázaná vami vybraným prijímateľom. Aké sú podmienky a ako na to, sa dočítate v článku.

Transferová dokumentácia od roku 2023

V nadväznosti na zmeny v transferovom oceňovaní, ktoré vstúpili do platnosti od roku 2023, sa zmenili aj podmienky, kedy je daňovník povinný viesť transferovú dokumentáciu. Čo platí po novom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky