Registrácia daňového subjektu a pridelenie DIČ od 1.1.2023

Od 1. januára 2023 funguje zjednodušená registrácia a pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ) pre osoby zapísané v živnostenskom registri a obchodnom registri.

Daňové identifikačné číslo (DIČ)

Daňové identifikačné číslo (DIČ) je jedinečný desaťmiestny identifikátor, ktorý používa daňový subjekt v styku so správcom dane. Prideľuje ho správca dane na základe žiadosti o registráciu pre daň z príjmov alebo na základe registrácie z úradnej moci.

Ak DIČ začína:

  • jednotkou, je pridelené fyzickej osobe (živnostník môže mať DIČ napríklad v tvare 1010101010),
  • dvojkou, je pridelené právnickej osobe (s.r.o. môže mať DIČ napríklad v tvare 2020202020).

Na Slovensku pri tuzemských osobách platí, že ak sa stane podnikateľ platiteľom DPH alebo sa z iných dôvodov pre DPH registruje, daňový úrad mu pridelí identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH), ktoré tvorí DIČ podnikateľa s predponou SK. Ak poznáte teda IČ DPH podnikateľa, obvykle poznáte aj jeho DIČ. Z predchádzajúcich príkladov by IČ DPH boli SK1010101010 a SK2020202020.

Zjednodušená registrácia a pridelenie DIČ podnikateľom od roku 2023

Od 1. januára 2023 finančná správa na základe legislatívnej úpravy zaviedla nový registračný proces, a to registráciu z úradnej moci. Registrácia z úradnej moci sa týka fyzických a právnických osôb zapísaných do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) s povolením alebo oprávnením na podnikanie, účinným od 1. januára 2023, zo zdrojových registrov, teda z obchodného registra a živnostenského registra.

Prečítajte si tiež

Registrácia z úradnej moci predstavuje posun v proklientskom prístupe k daňovým subjektom. Pre podnikateľov zapísaných v registri RPO na základe údajov z obchodného registra alebo živnostenského registra sa ruší povinnosť podať  žiadosť o registráciu na daň z príjmov daňovému úradu v elektronickej, príp. papierovej podobe. Znamená to teda napríklad, že nová s.r.o. už žiadosť o registráciu na daň z príjmov (o DIČ) od 1.1.2023 nepodáva. V prípade živnostníka - fyzickej osoby sa de facto nemení nič, nakoľko registrácia prebiehala priamo cez živnostenský úrad. Pre mnohé daňové subjekty to znamená zníženie administratívnej záťaže a úsporu času.

Zavedením registrácie z úradnej moci už týmto daňovým subjektom nehrozí pokuta za nesplnenie si registračnej povinnosti. Daňový úrad týmto daňovým subjektom automaticky zašle elektronický úradný dokument – rozhodnutie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) spolu s oznámením o osobnom účte daňovníka do ich schránok na Ústrednom portáli verejnej správy.

Kde možno nájsť DIČ firmy

Na portáli finančnej správy je možné nájsť informačný zoznam s názvom „Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov“. Tento zoznam obsahuje okrem prideleného DIČ:

  • meno a priezvisko fyzickej osoby, adresu jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu,
  • názov právnickej osoby a jej sídlo,
  • identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky