Novela zákona o DPH od roku 2023 a 2024

Novela zákona o DPH od roku 2023 a 2024
Zdroj: Pixabay.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aké zmeny prináša novela zákona o dani z pridanej hodnoty od roku 2023 a 2024? Prehľad dôležitých schválených zmien v zákone o DPH v článku.

Parlament schválil dňa 6.12.2022 novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) s viacerými pozmeňovacími návrhmi. Znamená to, že novela zákona o DPH nakoniec neprešla v rovnakom znení, ako sa pôvodne navrhovalo, niektoré body novely ostali rovnaké, no niektoré sa zmenili, či úplne vypustili. Prehľad dôležitých schválených zmien od roku 2023, resp. 2024 uvádzame nižšie.

Povinnosť opravy odpočítanej DPH, ak je záväzok 100 dní po splatnosti od roku 2023

Pre odberateľa sa zavádza sa povinnosť opraviť odpočítanú DPH z nakúpených tovarov a služieb, v cene ktorých bola DPH uplatnená, ak úplne alebo sčasti odberateľ neuhradí záväzok do 100 dní po jeho splatnosti. Ak odberateľ pôvodne odpočítal DPH v pomernej výške, túto skutočnosť zohľadní pri oprave odpočítanej DPH pri neuhradení záväzku.

Ak nastane situácia, že po oprave odpočítanej DPH dôjde k úhrade na strane dodávateľa, aj keď len čiastočne, a odberateľ nedostal od dodávateľa do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania doklad o oprave základu dane z dôvodu vzniku nevymožiteľnej pohľadávky, vzniká odberateľovi, ktorý vykonal opravu odpočítanej DPH, právo opraviť opravenú odpočítanú DPH, čiže si „naspäť požiadať o vrátenie už zaplatenej a predtým vrátenej DPH“. Platí, že právo na opravu vzniká v rozsahu sumy zaplatenej za dodaný tovar alebo službu a toto právo odberateľ uplatní v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade konkrétneho záväzku.

Pozor, ak však aj neuplynie ešte 100 dní od splatnosti záväzku, je naďalej zachovaná povinnosť opravy v prípade, ak je odberateľ v konkurznom konaní, oddlžení alebo uplynulo 12 mesiacov od splatnosti a zároveň odberateľ dostal opravný doklad.

Nová definícia nevymožiteľnej pohľadávky od roku 2023

Ide o zjednodušenie procesu pre dodávateľov, ktorí nedostanú za svoj tovar alebo službu zaplatené,  najmä v prípade pohľadávok s nižšou hodnotou do 1 000 eur vrátane DPH.

Nevymožiteľnou pohľadávkou bude (aj) pohľadávka, od splatnosti ktorej uplynulo 150 dní v rozsahu, v akom nebola zaplatená, pričom moment uplynutia 150 dní od splatnosti musí nastať až od  1.1.2023.

Zároveň platí, že táto pohľadávka:

  • nie je viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ DPH preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky,
  • je viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ DPH preukáže, že sa domáha zaplatenia pohľadávky žalobou na súde okrem rozhodcovského súdu, alebo
  • je viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ DPH preukáže, že je vymáhaná v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu.

Registrovať sa na DPH už nebudú musieť osoby uskutočňujúce oslobodené činnosti od roku 2023

Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže sa upúšťa od povinnosti registrácie za platiteľa DPH pre tie osoby, ktoré uskutočňujú oslobodené činnosti a výlučne z týchto oslobodených činností dosiahnu obrat pre povinnú registráciu – 49 790 eur. Ide o oslobodené činnosti od DPH podľa § 37 až § 39 zákona o DPH.

Ak teda zdaniteľná osoba uskutočňuje výlučne oslobodené činnosti (finančné, poisťovacie služby alebo oslobodený prenájom nehnuteľnosti), nemusí sa už podľa navrhovanej úpravy registrovať za platiteľa DPH, aj keď prekročí z týchto činností obrat 49 790 eur. Naďalej sa však môže za platiteľa DPH registrovať, ak chce, a to podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH.

Tie zdaniteľné osoby, ktorým už v minulosti vznikla povinnosť registrácie za platiteľa DPH z dôvodu prekročenia obratu z výlučne oslobodených činnosti, môžu požiadať o zrušenie registrácie pre DPH.

Viac o registrácii na DPH nájdete v článku Registrácia na DPH od roku 2023.

Zmena obdobia, za ktoré sa podáva mimoriadne daňové priznanie k DPH od roku 2023

Zdaniteľnej osobe, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH alebo ju podala oneskorene a toto oneskorenie je viac ako 21 dní, vzniká za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH, povinnosť odviesť DPH z dodaných tovarov a služieb a zároveň jej vzniká právo na odpočítanie DPH z nakúpených vstupov.

Zmena nastáva v dĺžke obdobia, ktoré sa skracuje z pôvodných 30 dní na 21 dní. Uvedené sa má zjednotiť s logikou, kedy je daňový úrad povinný rozhodnúť o registrácii za platiteľa DPH do 21 dní.

Obdobím, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPH, sa po novom rozumie obdobie, ktoré sa začína 22. dňom po dni, keď bola osoba povinná najneskôr podať žiadosť o registráciu pre DPH.

Príklad na výpočet dĺžky obdobia, za ktoré sa mala zdaniteľná osoba považovať za platiteľa DPH

Spoločnosť s ručením obmedzeným dosiahne obrat pre povinnú registráciu pre DPH v marci 2023. Vznikne jej tak povinnosť požiadať o registráciu pre DPH do 20. apríla 2023, ale spoločnosť sa oneskorí s podaním žiadosti o registráciu a daňový úrad ju zaregistruje za platiteľa DPH až od 30. mája 2023. Aké povinnosti vznikajú spoločnosti v súvislosti s oneskoreným podaním žiadosti?

Keďže sa spoločnosť oneskorí s podaním žiadosti o registráciu o viac ako 21 dní (obdobie, za ktoré mala byť spoločnosť platiteľom DPH začína dňom 12. mája 2023 (22. deň po 20. apríli) a končí dňom 29. mája 2023, deň predchádzajúci dňu registrácie), za toto obdobie sa považuje spoločnosť za platiteľa DPH a je povinná podať za uvedené obdobie mimoriadne daňové priznanie k DPH.

Spresnenie pojmu zásielky tovaru neobchodného charakteru od roku 2023

Novelou zákona o DPH dochádza k presnému vymedzeniu definície malej zásielky tovaru neobchodného charakteru priamo v zákone o DPH. Platí, že malá zásielka tovaru neobchodného charakteru je oslobodená od DPH pri dovoze tovaru, preto je potrebné jednoznačné vymedzenie tohto pojmu.

Malou zásielkou tovaru neobchodného charakteru sa rozumie zásielka tovaru zasielaná bezodplatne z tretieho štátu fyzickou osobou inej fyzickej osobe do tuzemska, ak:

  • je zasielaná príležitostne,
  • obsahuje tovar určený výlučne na osobnú spotrebu príjemcu alebo členov jeho rodiny a povaha a množstvo tovaru nevzbudzuje podozrenie, že príjemca tovaru alebo členovia jeho rodiny použijú tento tovar na obchodné účely a
  • hodnota zásielky nepresahuje 45 eur.

Ďalej platí, že ak bude obsah malej zásielky neobchodného charakteru pozostávať z kávy, vrátane kávového extraktu a esencie, alebo čaju, vrátane čajového extraktu alebo esencie, uplatnenie oslobodenia bude naďalej závislé aj od splnenia množstevných obmedzení ustanovených v § 48 ods. 2 písm. a) prvom a druhom bode zákona o DPH.

Článok pokračuje pod reklamou

Určenie výšky opravy odpočítanej DPH pri krádeži tovaru od roku 2023

Aj v prípade krádeže majetku u platiteľa DPH s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 eur a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok sa bude prihliadať na opotrebenie majetku pri výpočte opravy odpočítanej DPH, rovnako, ako je tomu pri dodaniach tovaru na osobnú spotrebu, pri bezodplatných dodaniach, či dodaniach tovaru na iný účel ako podnikanie.

Oprava odpočítanej DPH sa bude vzťahovať na ukradnutý tovar, ktorý nebol odpisovaným majetkom, a ktorý bol nadobudnutý na iný účel ako na ďalší predaj s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 eur a s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok (napr. krádež notebooku v treťom roku po obstaraní), pričom sa bude uplatňovať fikcia a bude sa na takýto majetok pozerať ako na odpisovaný majetok s dobou odpisovania 4 rokov. Pokiaľ bude mať takýto tovar viac ako 4 roky, platiteľ DPH nebude mať povinnosť opraviť odpočítanú DPH z titulu krádeže tohto tovaru.

Zrušenie povinnosti podávania prázdneho daňového priznania pre prvého odberateľa v trojstrannom obchode od roku 2023

V rámci zjednodušenia určitých administratívnych povinností sa zavádza aj úľava pre platiteľov DPH registrovaných podľa § 5, pokiaľ uskutočnili len trojstranný obchod pod identifikačným číslom pre DPH prideleným v tuzemsku v postavení prvého odberateľa, aby neboli povinní podať „prázdne“ daňové priznanie k DPH. Uvedené zjednodušenie nadväzuje na vypustenie povinnosti platiteľa DPH vyplniť príslušný riadok v daňovom priznaní k DPH, ktorým sa deklarovala účasť na trojstrannom obchode v postavení prvého odberateľa od roku 2021.

Stanovenie úroku z omeškania pri dovoze tovaru od roku 2023

Novelou zákona o DPH sa zosúlaďuje prípad vymerania úroku z omeškania týkajúceho sa sumy DPH pri dovoze tovaru s prípadom vymerania úroku z omeškania týkajúceho sa colného dlhu. Úrok z omeškania sa vymeria podľa príslušných ustanovení colných predpisov, pretože sa podľa § 12 zákona o DPH na DPH pri dovoze tovaru vzťahujú colné predpisy, ak zákon o DPH neustanovuje inak.

Nadobudnutie nového dopravného prostriedku a lehota na zaplatenie od roku 2023

V prípade nadobudnutia nového dopravného prostriedku sa zavádza osobitná lehota na zaplatenie DPH, a to do siedmich dní odo dňa doručenia oznámenia o pridelení čísla účtu správcu dane vedeného pre túto osobu.

Pred účinnosťou novely zákona o DPH platilo, že osoba, ktorá nie je registrovaná pre DPH (bežný občan), ktorá si obstará nový dopravný prostriedok (napr. nový automobil) z iného členského štátu, mala povinnosť podať daňové priznanie k DPH do 7 dní od nadobudnutia tohto nového dopravného prostriedku a do tejto lehoty aj uhradiť dlžnú sumu DPH.

Táto lehota na zaplatenie sa novelou zákona mení na lehotu do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia o pridelení čísla účtu správcu dane, pretože v čase kúpy nového dopravného prostriedku ešte osoba podávajúca daňové priznanie nedisponuje potrebným číslom účtu pre zaplatenie DPH.

Znížená sadzba DPH 10 % na plnenia poskytované v súvislosti so športom a na gastro

Do 31. marca 2023 sa bude uplatňovať znížená sadzba DPH vo výške 10 % na plnenia poskytované v súvislosti so športom, pri ktorých je predpokladaná vysoká energetická náročnosť na strane vstupov ako prechodné opatrenie. Konkrétne pôjde o prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu a na vstupné do umelých kúpalísk.

Prečítajte si tiež

Znížená sadzba DPH 10 % sa dočasne do 31.3.2023 bude rovnako uplatňovať aj na reštauračné a stravovacie služby. Vymedzenie reštauračných a stravovacích služieb tak, aby splnili podmienku na zníženie DPH sadzby, musí spĺňať charakter podávania jedál alebo nápojov alebo obdivoch, ak sú zabezpečené dostatočné podporné služby umožňujúce ich okamžitú konzumáciu (napríklad obsluha, poskytnutie umývateľného riadu a príboru, priestoru na konzumáciu či toaliet). Kľúčové je, aby bolo možné podávanie jedla a nápojov z hľadiska problematiky DPH zadefinovať ako poskytnutie služby, nie tovaru. Donáška jedla alebo predaj jedla so sebou zníženej DPH sadzbe podliehať nebude.

Aktualizácia: Ďalšou novelou zákona o DPH schválenou 22.12.2022 sa upravilo, že tento režim bude pokračovať aj od 1. apríla 2023 a uvedené služby boli doplnené do prílohy služieb so zníženou sadzbou DPH natrvalo. Viac informácií nájdete v článku Sadzby DPH v roku 2023.

Zavedenie určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb od roku 2024

Z dôvodu masívneho rozmachu elektronického obchodu a snahy o jeho kontrolu na úrovni EÚ za zavádzajú určité povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb.

Nová povinnosť sa bude od roku 2024 vzťahovať len na tuzemských poskytovateľov platobných služieb (teda na každého poskytovateľa platobných služieb, ktorého domovským alebo hostiteľským členským štátom je Slovensko). Ďalšou podmienkou je, aby bolo miesto dodania tovaru alebo služby, za ktorú sa takáto platba uhrádza, na území EÚ, inak sa záznamová povinnosť neuplatní.

Prečítajte si tiež

Vybraní poskytovatelia platobných služieb budú povinní jednak viesť za každý kalendárny štvrťrok dostatočne podrobné záznamy o príjemcoch platieb a o cezhraničných platbách v súvislosti s platobnými službami, ktoré poskytujú, a zároveň tieto záznamy budú musieť sprístupniť Finančnému riaditeľstvu SR a následne budú zasielané do centrálneho európskeho systému o platbách.

Povinná však nebude pre úplne všetky obchody, ale až po prekročení počtu 25 platieb jednému dodávateľovi (príjemcovi platby), ktorý sa sleduje za obdobie kalendárneho štvrťroka.

Príklad na uplatnenie záznamovej povinnosti pri platbe z Rakúska na Slovensko

Vzťahuje sa záznamov povinnosť aj na cezhraničnú platbu z Rakúska uskutočnenú konečným spotrebiteľom (nezdaniteľná osoba – občan) za tovar, ktorý si Rakúšan objednal od slovenského dodávateľa, ktorý má svoj bankový účet v jednej zo slovenských bánk ?

Záznamová povinnosť sa uplatní podľa nových pravidiel v takomto prípade, ak bude prekročený limit platieb (25) za 3 mesiace.

O schválených zmenách v zákone o dani z príjmov a v daňovom poriadku nájdete podrobné informácie v článku Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku od roku 2023 a 2024

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)

Ministerstvo práce v júni 2024 zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky