Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2020?

Kedy vzniká povinnosť fyzickej alebo právnickej osobe podať daňové priznanie k dani príjmov za rok 2020? A naopak, kedy daňové priznanie za rok 2020 podať nemusí?

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 musia podať fyzické a právnické osoby ustanovené zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), pričom:

 • povinnosť fyzických osôb podať daňové priznanie k dani z príjmov upravuje § 32 zákona, a
 • povinnosť právnických osôb podať daňové priznanie k dani z príjmov upravuje § 41 zákona.

Zároveň však platí ustanovenie daňového poriadku, ktoré v § 15 upravuje, že daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Vo výzve správca dane poučí daňový subjekt o následkoch nepodania daňového priznania.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2020 je do 31. marca 2021 (vrátane). V termíne na podanie daňového priznania k dani z príjmov je splatná aj daň z príjmov.

Fyzická, ako aj právnická osoba si môže predĺžiť termín na podanie daňového priznania o:

 • najviac tri celé kalendáre mesiace, t. j. maximálne od 30.6.2021,
 • najviac šesť kalendárnych mesiacov, t. j. maximálne do 30.9.2021, ale len v prípade, ak tejto osobe plynuli v roku 2020 aj príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Informácie o tom, ako si predĺžiť termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 nájdete v článku Odklad daňového priznania za rok 2020 (v roku 2021) - vzor.

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že ak fyzická alebo právnická osoba účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva je povinná v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov, uložiť do registra účtovných závierok aj účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2020 (v riadnom alebo predĺženom termíne, podľa toho, v ktorom termíne podá daňové priznanie k dani z príjmov).

Fyzické osoby, ktoré sú povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 v lehote určenej zákonom má:

 • fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy za rok 2020 presiahli sumu 2 207,10 €,
 • fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy za rok 2020 nepresiahli sumu 2 207,10 €, ale vykázala daňovú stratu,
 • fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy len podľa § 5, t. j. zo závislej činnosti (zo zamestnania) za rok 2020 presiahli sumu 2 207,10 €, ak:
 1. plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane podľa § 48 zákona,
 2. plynú zo zdrojov v zahraničí (okrem prípadov uvedených v § 32 ods. 4),
 3. nemožno z týchto príjmov zraziť preddavkov na daň,
 4. nepožiadala zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov,
 5. požiadala zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, ale nepredložila v ustanovenom termíne (t. j. do 15. februára 2021) zamestnávateľovi potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania dane,
 6. mala zdaniteľný príjem u viacerých zamestnávateľov, pričom požiadala o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z jedného z nich, ale nepredložila mu potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od všetkých zamestnávateľov,
 • fyzická osoba, ktorá je povinná zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 11 (t. j. ak bol fyzickej osobe vyplatený predčasný výber a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si uplatnila nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie),
 • fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ale okrem príjmov zo závislej činnosti mala v roku 2020 aj iné druhy zdaniteľných príjmov, a to podľa § 6 až § 8 (napr. aj príjem zo živnosti, príjem z predaja nehnuteľnosti a pod.)

Za zdaniteľné príjmy sa považujú príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené, pričom sa zahrňuje do zdaniteľných príjmov, aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí. Do zdaniteľných príjmov sa nezahŕňajú príjmy, za ktorých sa daň vyberá zrážkou (podľa § 43 zákona), ak:

 • vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť, alebo
 • sa fyzická osoba nerozhodne, že daň vyberanú zrážkou z príjmov bude považovať za preddavok na daň.

Fyzické osoby, ktoré nie sú povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 nie je povinná podať:

 • fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy za rok 2020 nepresiahli sumu 2 207,10 € (príjmy rovné alebo nižšie ako 2 207,10 €), ak nevykazuje daňovú stratu,
 • fyzická osoba, ktorá mala v roku 2020 príjmy len zo závislej činnosti (zo zamestnania) a požiadala svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, pričom mu predložila v ustanovenom termíne (do 15. februára 2021) aj požadované doklady,
 • fyzická osoba, ktorá mala v roku 2020 len príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 (ak sa nerozhodla, že daň vyberanú zrážkou bude považovať za preddavok na daň).

Upozorňujeme však aj na tieto dôležité skutočnosti, a to:

 1. v prípade, ak fyzickej osobe nevznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020, avšak obdrží výzvu správcu dane (t. j. daňového úradu) na podanie daňového priznania, je tak povinná urobiť, a to v lehote uvedenej vo výzve,
 2. ak fyzickej osobe nevznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020, môže tak urobiť dobrovoľne, pričom v niektorých prípadoch podanie daňového priznania môže byť pre fyzickú osobu výhodné (bližšie informácie uvádzame ďalej v článku).

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osobe za rok 2020?

Fyzická osoba, ktorej nevznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020, tak môže urobiť dobrovoľne, pričom spravidla hlavným dôvodom dobrovoľného podania daňového priznania k dani z príjmov je vznik preplatku na dani a jeho vrátenie fyzickej osobe správcom dane.

Dobrovoľné podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 môže byť výhodné napr. pre:

 • fyzickú osobu, ktorá časť roka pracovala a časť roka bola nezamestnaná,
 • fyzickú osobu – študenta, ktorý počas roka pracoval na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
 • fyzickú osobu, ktorá časť roka pracovala a časť roka bola na materskej alebo rodičovskej dovolenke,
 • a pod.
Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že pre možný vznik preplatku na dani, musí byť fyzickej osobe počas roka zrazený preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti, a preto, ak vyššie uvedeným osobám z dôvodu nízkeho príjmu (ak si uplatnili nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a príjem po odpočítaní príspevkov a poistného bol nižší ako tento príjem) nebol zrazený preddavok na daň zo závislej činnosti, nie je pre nich výhodné dobrovoľné podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020.

Právnické osoby, ktoré sú povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 v lehote určenej zákonom majú:

 • všetky právnické osoby, ktoré sú obchodnými spoločnosťami (napr. s. r. o., a. s.) a pod., a to bez ohľadu na výšku zdaniteľných príjmov za rok 2020,
 • iné právnické osoby, ktoré nie sú obchodnými spoločnosťami (napr. právnické osoby nezaložené na podnikanie a pod.), ak mali v roku 2020 príjmy, ktoré sú predmetom dane, a teda podliehajú dani z príjmov.
Článok pokračuje pod reklamou

Právnické osoby, ktoré nie sú povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 nie je povinná podať:

 • právnická osoba, ktorá nie je založená alebo zriadená na podnikanie, ak mala v roku 2020 len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (podľa § 43),
 • Národná banka Slovenska, ak mala v roku 2020 len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (podľa § 43),
 • občianske združenie, ak malo v roku 2020 len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy oslobodené od dane uvedené v § 13 ods. 2 písm. b) zákona (t. j. členské príspevky podľa stanov, príp. zakladateľských listín),
 • rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, ak mala v roku 2020 okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, len príjmy oslobodené od dane,
 • právnická osoba, ktorá mala v roku 2020 len nasledovné príjmy – výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam.

Rovnako platí, že daňové priznanie je potrebné podať na výzvu správcu dane.

Spôsob podania daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 a typy daňových priznaní k dani z príjmov

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 je možné podať:

 • elektronicky, alebo
 • listinne (t. j. fyzickým odovzdaním na pobočke daňového úradu – na podateľni, či poštovou zásielkou).
Prečítajte si tiež

Všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a všetky fyzické osoby – podnikatelia (t. j. napr. živnostník) majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov výlučne elektronicky. V prípade, ak by tieto osoby podali daňové priznanie listinne, toto podanie nebude správcom dane (t. j. daňovým úradom) akceptované.

Právnická osoba pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 používa len jeden vzor daňového priznania, a to bez ohľadu, o aký typ právnickej osoby ide.

Fyzická osoba však pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 rozlišuje daňové priznanie:

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2020, ako aj poučenie na ich vyplnenie nájdete v článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2020 ( v roku 2021).

Prečítajte si tiež

Viac informácií o podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 nájdete v našej téme Daňové priznanie za rok 2020. Ako vyplnť, zostaviť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020 a kto ho nemusí podať približujeme v článkoch Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020 (v roku 2021) a Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky