Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2020?

Kedy vzniká povinnosť fyzickej alebo právnickej osobe podať daňové priznanie k dani príjmov za rok 2020? A naopak, kedy daňové priznanie za rok 2020 podať nemusí?

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 musia podať fyzické a právnické osoby ustanovené zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), pričom:

 • povinnosť fyzických osôb podať daňové priznanie k dani z príjmov upravuje § 32 zákona, a
 • povinnosť právnických osôb podať daňové priznanie k dani z príjmov upravuje § 41 zákona.

Zároveň však platí ustanovenie daňového poriadku, ktoré v § 15 upravuje, že daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Vo výzve správca dane poučí daňový subjekt o následkoch nepodania daňového priznania.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2020 je do 31. marca 2021 (vrátane). V termíne na podanie daňového priznania k dani z príjmov je splatná aj daň z príjmov.

Fyzická, ako aj právnická osoba si môže predĺžiť termín na podanie daňového priznania o:

 • najviac tri celé kalendáre mesiace, t. j. maximálne od 30.6.2021,
 • najviac šesť kalendárnych mesiacov, t. j. maximálne do 30.9.2021, ale len v prípade, ak tejto osobe plynuli v roku 2020 aj príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Informácie o tom, ako si predĺžiť termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 nájdete v článku Odklad daňového priznania za rok 2020 (v roku 2021) - vzor.

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že ak fyzická alebo právnická osoba účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva je povinná v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov, uložiť do registra účtovných závierok aj účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2020 (v riadnom alebo predĺženom termíne, podľa toho, v ktorom termíne podá daňové priznanie k dani z príjmov).

Fyzické osoby, ktoré sú povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 v lehote určenej zákonom má:

 • fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy za rok 2020 presiahli sumu 2 207,10 €,
 • fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy za rok 2020 nepresiahli sumu 2 207,10 €, ale vykázala daňovú stratu,
 • fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy len podľa § 5, t. j. zo závislej činnosti (zo zamestnania) za rok 2020 presiahli sumu 2 207,10 €, ak:
 1. plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane podľa § 48 zákona,
 2. plynú zo zdrojov v zahraničí (okrem prípadov uvedených v § 32 ods. 4),
 3. nemožno z týchto príjmov zraziť preddavkov na daň,
 4. nepožiadala zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov,
 5. požiadala zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, ale nepredložila v ustanovenom termíne (t. j. do 15. februára 2021) zamestnávateľovi potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania dane,
 6. mala zdaniteľný príjem u viacerých zamestnávateľov, pričom požiadala o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z jedného z nich, ale nepredložila mu potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od všetkých zamestnávateľov,
 • fyzická osoba, ktorá je povinná zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 11 (t. j. ak bol fyzickej osobe vyplatený predčasný výber a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si uplatnila nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie),
 • fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ale okrem príjmov zo závislej činnosti mala v roku 2020 aj iné druhy zdaniteľných príjmov, a to podľa § 6 až § 8 (napr. aj príjem zo živnosti, príjem z predaja nehnuteľnosti a pod.)

Za zdaniteľné príjmy sa považujú príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené, pričom sa zahrňuje do zdaniteľných príjmov, aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí. Do zdaniteľných príjmov sa nezahŕňajú príjmy, za ktorých sa daň vyberá zrážkou (podľa § 43 zákona), ak:

 • vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť, alebo
 • sa fyzická osoba nerozhodne, že daň vyberanú zrážkou z príjmov bude považovať za preddavok na daň.

Fyzické osoby, ktoré nie sú povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 nie je povinná podať:

 • fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy za rok 2020 nepresiahli sumu 2 207,10 € (príjmy rovné alebo nižšie ako 2 207,10 €), ak nevykazuje daňovú stratu,
 • fyzická osoba, ktorá mala v roku 2020 príjmy len zo závislej činnosti (zo zamestnania) a požiadala svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, pričom mu predložila v ustanovenom termíne (do 15. februára 2021) aj požadované doklady,
 • fyzická osoba, ktorá mala v roku 2020 len príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 (ak sa nerozhodla, že daň vyberanú zrážkou bude považovať za preddavok na daň).

Upozorňujeme však aj na tieto dôležité skutočnosti, a to:

 1. v prípade, ak fyzickej osobe nevznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020, avšak obdrží výzvu správcu dane (t. j. daňového úradu) na podanie daňového priznania, je tak povinná urobiť, a to v lehote uvedenej vo výzve,
 2. ak fyzickej osobe nevznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020, môže tak urobiť dobrovoľne, pričom v niektorých prípadoch podanie daňového priznania môže byť pre fyzickú osobu výhodné (bližšie informácie uvádzame ďalej v článku).

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osobe za rok 2020?

Fyzická osoba, ktorej nevznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020, tak môže urobiť dobrovoľne, pričom spravidla hlavným dôvodom dobrovoľného podania daňového priznania k dani z príjmov je vznik preplatku na dani a jeho vrátenie fyzickej osobe správcom dane.

Dobrovoľné podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 môže byť výhodné napr. pre:

 • fyzickú osobu, ktorá časť roka pracovala a časť roka bola nezamestnaná,
 • fyzickú osobu – študenta, ktorý počas roka pracoval na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
 • fyzickú osobu, ktorá časť roka pracovala a časť roka bola na materskej alebo rodičovskej dovolenke,
 • a pod.
Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že pre možný vznik preplatku na dani, musí byť fyzickej osobe počas roka zrazený preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti, a preto, ak vyššie uvedeným osobám z dôvodu nízkeho príjmu (ak si uplatnili nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a príjem po odpočítaní príspevkov a poistného bol nižší ako tento príjem) nebol zrazený preddavok na daň zo závislej činnosti, nie je pre nich výhodné dobrovoľné podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020.

Právnické osoby, ktoré sú povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 v lehote určenej zákonom majú:

 • všetky právnické osoby, ktoré sú obchodnými spoločnosťami (napr. s. r. o., a. s.) a pod., a to bez ohľadu na výšku zdaniteľných príjmov za rok 2020,
 • iné právnické osoby, ktoré nie sú obchodnými spoločnosťami (napr. právnické osoby nezaložené na podnikanie a pod.), ak mali v roku 2020 príjmy, ktoré sú predmetom dane, a teda podliehajú dani z príjmov.
Článok pokračuje pod reklamou

Právnické osoby, ktoré nie sú povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 nie je povinná podať:

 • právnická osoba, ktorá nie je založená alebo zriadená na podnikanie, ak mala v roku 2020 len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (podľa § 43),
 • Národná banka Slovenska, ak mala v roku 2020 len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (podľa § 43),
 • občianske združenie, ak malo v roku 2020 len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy oslobodené od dane uvedené v § 13 ods. 2 písm. b) zákona (t. j. členské príspevky podľa stanov, príp. zakladateľských listín),
 • rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, ak mala v roku 2020 okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, len príjmy oslobodené od dane,
 • právnická osoba, ktorá mala v roku 2020 len nasledovné príjmy – výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam.

Rovnako platí, že daňové priznanie je potrebné podať na výzvu správcu dane.

Spôsob podania daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 a typy daňových priznaní k dani z príjmov

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 je možné podať:

 • elektronicky, alebo
 • listinne (t. j. fyzickým odovzdaním na pobočke daňového úradu – na podateľni, či poštovou zásielkou).
Prečítajte si tiež

Všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a všetky fyzické osoby – podnikatelia (t. j. napr. živnostník) majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov výlučne elektronicky. V prípade, ak by tieto osoby podali daňové priznanie listinne, toto podanie nebude správcom dane (t. j. daňovým úradom) akceptované.

Právnická osoba pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 používa len jeden vzor daňového priznania, a to bez ohľadu, o aký typ právnickej osoby ide.

Fyzická osoba však pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 rozlišuje daňové priznanie:

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2020, ako aj poučenie na ich vyplnenie nájdete v článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2020 ( v roku 2021).

Prečítajte si tiež

Viac informácií o podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 nájdete v našej téme Daňové priznanie za rok 2020. Ako vyplnť, zostaviť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020 a kto ho nemusí podať približujeme v článkoch Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020 (v roku 2021) a Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)

Zamestnanci (spĺňajúci zákonom stanovené podmienky) budú môcť začiatkom roka 2024 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023. Aké podmienky musí zamestnanec splniť? V akom termíne a na akom tlačive je potrebné zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie dane?

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

K akým zmenám dochádza v nových tlačivách daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023? Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (typu A a typu B) aj vzor priznania právnickej osoby, spolu s poučeniami na vyplnenie, prinášame v článku.

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2024 (vzor)

Od roku 2024 sa podáva prehľad o zrazených preddavkoch na daň na novom tlačive, zmenou tiež prešiel formulár hlásenia, ktorý sa v apríli 2024 bude podávať za uplynulý rok. Aké sú nové vzory?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky