Daňové výdavky po zaplatení v roku 2018

Zákonom vymedzené výdavky (náklady) sú súčasťou základu dane, t. j. sú daňovo uznateľnými výdavkami len v prípade, ak sú do konca zdaňovacieho obdobia aj reálne zaplatené. V článku vám prinášame prehľad výdavkov (nákladov) spolu s príkladmi, ktoré sú daňovými výdavkami až po zaplatení.

Daňové výdavky (náklady), ktoré sú súčasťou základu dane v roku 2018, t. j. sú daňovo uznateľnými výdavkami v prípade, ak sú do konca zdaňovacieho obdobia zaplatené, sú vymedzené v § 17 ods. 19 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Prehľad výdavkov (nákladov), ktoré sú daňovo uznateľnými výdavkami až po zaplatení v roku 2018

 • výdavky na kompenzačné platby,
 • výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hmotného majetku (hnuteľnej veci, nehnuteľnosti) a za prenájom nehmotného majetku (napr. odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselné vlastníctva, počítačových programov, návrhov alebo modelov, plánov a iné),
 • výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu,
 • odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby,
 • výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov v prospech daňovníka nezmluvného štátu,
 • výdavky (náklady) na poradenské a právne služby,
 • výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov,
 • výdavky (náklady) na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe,
 • výdavky (náklady) na reklamu.

V prípade, ak sú uvedené výdavky (náklady) do konca zdaňovacieho obdobia uhradené len čiastočne, daňovník si môže do daňových výdavkov zahrnúť len sumu výdavku, ktorá bola aj reálne uhradená.

Uvedené výdavky (náklady) nemusia byť uhradené len hotovostne, či bezhotovostne, môže ísť aj o napríklad úhradu prostredníctvom vzájomného zápočtu.

Ďalej v článku si detailnejšie vysvetlíme jednotlivé výdavky (náklady), ktoré sú súčasťou základu dane po zaplatení.

Výdavky na kompenzačné platby v daňových výdavkoch v roku 2018

Ide o kompenzačné platby vyplácané podľa § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Výdavky na kompenzačné platby sú súčasťou základu dane a sú daňovo uznateľnými až po zaplatení u dlžníka, t. j. u subjektu podnikajúceho v regulovanom odvetví, a to bez ohľadu na to, v ktorom zdaňovacom období o nej dlžník účtoval. U veriteľa (prijímateľa kompenzačnej platby) je príjem zdaňovaný zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov.

Kompenzačné platby sa týkajú napr. dodávateľov tepla, distribútorov elektrickej energie, či zemného plynu, ak porušia štandardy kvality.

Výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hmotného majetku (hnuteľnej veci, nehnuteľnosti) v daňových výdavkoch v roku 2018

Výdavky (náklady) za prenájom hmotného majetku sú daňovo uznateľnými výdavkami až po zaplatení u nájomcu hmotného majetku. Výdavky (náklady) za prenájom hmotného majetku budú daňovými výdavkami v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich úhrade a samozrejme len v tej výške, ktorá bude uhradená (t. j. ak bude uhradené celá výška nájomného, tak bude celá výška nájomného daňovým výdavkom, ale ak bude uhradená len časť nájomného, tak bude iba tá časť nájomného, ktorá bude uhradená, daňovým výdavkom).

Od 1.1.2015 platí aj obmedzenie zahrňovania nájomného pri operatívnom lízingu osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac do daňových výdavkov. Viac o obmedzení si môžete prečítať v článku Obmedzenie odpisovania luxusných automobilov od roku 2015.

Príklad na uznanie nájomného plateného fyzickej osobe do daňových výdavkov: Nájomca (s.r.o.) uzatvoril v júni 2018 nájomnú zmluvu s fyzickou osobou na prenájom kancelárskych priestorov. Nájomná zmluva bola uzatvorená na obdobie od 1.6.2018 do 31.5.2019. V nájomnej zmluvy bolo dohodnuté mesačné nájomné v sume 500 Eur. Nájomca sa rozhodol, že v roku 2018 uhradí celú výšku nájomného za 12 mesiacov, t. j. 6 000 Eur. Môže si nájomca zahrnúť do daňových výdavkov celú sumu zaplateného nájomného vo výške 6 000 Eur?

Prečítajte si tiež

Nakoľko nájomca platí nájomné fyzickej osobe, môže si do daňových výdavkov zahrnúť len zaplatené nájomné, ktoré prislúcha danému zdaňovaciemu obdobiu, t. j. za rok 2018 si môže zahrnúť do daňových výdavkov len 3 500 Eur (7 mesiacov x 500 Eur).

Príklad na uznanie nájomného plateného právnickej osobe do daňových výdavkov: Spoločnosť s ručením obmedzeným má prenajaté od právnickej osoby nebytové priestory. Mesačné nájomné je dohodnuté v nájomnej zmluve vo výške 800 Eur mesačne. Nájomné za mesiac december 2018, ktoré bolo účtované na účte nákladov, bude zaplatené dňa 3.1.2019. Je výdavok za zaplatené nájomné daňovým výdavkom roku 2018 alebo roku 2019?

Nakoľko nájomné nebude zaplatené k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia roka 2018, náklad na nájomné nie je daňovým výdavkom v roku 2018. Nájomné predstavuje pripočítateľnú položku k výsledku hospodárenia v roku 2018 (sumu uvedieme v daňovom priznaní v časti „Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia“, na riadku „Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona, ktoré neboli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia“). V roku 2019 je zaplatené nájomné daňovým výdavkom a predstavuje odpočítateľnú položku (sumu uvedieme v daňovom priznaní v časti „Položky znižujúce výsledok hospodárenia“ na riadku „Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období“).

Výdavky (náklady) na nájomné za prenájom nehmotného majetku v daňových výdavkoch v roku 2018

Výdavky (náklady) za prenájom nehmotného majetku sú daňovo uznateľnými výdavkami až po zaplatení u nájomcu nehmotného majetku. Ide o tieto výdavky (náklady):

 • odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how),
 • odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu.

Rovnako ako pri prenájme hmotného majetku, aj tu platí, že odplaty zaplatené fyzickej a právnickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sú uznané najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.

Výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu v daňových výdavkoch v roku 2018

Výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu budú u objednávateľa daňovým výdavkom, až v tom zdaňovacom období, v ktorom ich dodávateľovi zaplatí.

U dodávateľa budú takéto príjmy (výnosy) zahrňované do základu dane po prijatí úhrady.

Odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby v daňových výdavkoch v roku 2018

Odplaty (provízie) za sprostredkovanie sú zahrňované do daňových výdavkoch u prijímateľa služby, ak ide o sprostredkovanie na základe:

 • mandátnej zmluvy,
 • komisionárskej zmluvy,
 • zmluvy o obchodnom zastúpení,
 • obdobných zmlúv.

Odplaty (provízie) za sprostredkovanie sú zahrňované do daňových výdavkoch u prijímateľa po ich zaplatení, pričom prijímateľ si môže zahrnúť do daňových výdavkov províziu za sprostredkovanie obchodu najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu.

Uvedený limit sa nevzťahuje na:

 • banku a pobočku zahraničnej banky,
 • Exportno – importnú banku Slovenskej republiky,
 • poisťovňu, pobočku poisťovne z iného členského štátu a pobočku zahraničnej poisťovne,
 • zaisťovňu, pobočku zaisťovne z iného členského štátu a pobočku zahraničnej zaisťovne,
 • iný subjekt.

Príklad na uznanie odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby do daňových výdavkov:

Spoločnosť s ručením obmedzeným uzatvorila v auguste 2018 zmluvu o sprostredkovaní na sprostredkovanie predaja svojich výrobkov. Provízia bola dohodnutá vo výške 2 400 Eur, zmluve dohodnutý objem sprostredkovaného obchodu (predaj výrobkov) je 20 000 Eur. Obchod bude zrealizovaný v novembri 2018, provízia bude však uhradená až 5.1.2019. Kedy je provízia daňovým výdavkom spoločnosti?

Spoločnosť si zaúčtuje províziu do nákladov v roku 2018, ale daňovým výdavkom bude až v roku 2019. Provízia môže byť zahrnutá v celkovej výške, nakoľko tvorí len 12 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu. V roku 2018 spoločnosť zvýši výsledok hospodárenia o 2 400 Eur a v roku 2019 spoločnosť zníži výsledok hospodárenia o 2 400 Eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov v prospech daňovníka nezmluvného štátu v daňových výdavkoch v roku 2018

Daňovník si môže uplatniť výdavky (náklady), ktoré sa vzťahujú k úhrade príjmov v prospech daňovníka nezmluvného štátu do daňových výdavkov až po ich zaplatení (t. j. ak dôjde k vyplateniu, poukázaniu alebo pripísaniu príjmu v prospech daňovníka nezmluvného štátu). Ide o príjmy uvedené v § 16 ods. 1 zákona o dani z príjmov, ktoré sú vyplácané daňovníkom iných štátov, ale podľa zákona o dani z príjmov sa zdania v Slovenskej republike (ak zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia neupravuje zdaňovanie inak).

Okrem zaplatenia sa skúma aj to, či boli splnené tieto povinnosti:

 • či bola zrazená daň z tohto druhu príjmu vo výške 35 % a odvedená správcovi dane najneskôr do 15-teho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac a či bolo predložené správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojej webovej stránke,
 • či bola daň z tohto druhu príjmu vo výške 35 % zabezpečená a odvedená do 15-teho dňa každého kalendárneho mesiaca za prechádzajúci kalendárny mesiac príslušnému správcovi dane a či bolo odvedenie správcovi dane oznámené na príslušnom tlačive, ktorého vzor taktiež určí finančné riaditeľstvo.

Výdavky (náklady) na poradenské a právne služby v daňových výdavkoch v roku 2018

Daňovník si môže po zaplatení zahrnúť do daňových výdavkov náklady na poradenské a právne služby, ktoré sú uvedené a zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.1 a 69.2. Ide o tieto služby:

 • právne služby,
 • poradenstvo v oblasti trestného práva,
 • právne služby v oblasti patentov, autorských práv a ostatných práv duševného vlastníctva,
 • notárske služby,
 • účtovnícke služby,
 • vedenie účtovných kníh,
 • audítorské služby,
 • daňové poradenstvo a finančný audit,
 • kontrola účtov a iné.

Výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov v daňových výdavkoch v roku 2018

Daňovník si môže výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov zahrnúť do daňových výdavkov po zaplatení a v prípade, ak:

 • obstarávacia cena neprevyšuje 2 400 eur (t. j. je rovná alebo nižšia), môže si uplatniť sumu do daňových výdavkov jednorázovo,
 • obstarávacia cena prevyšuje 2 400 eur, môže si uplatniť sumu výdavkov rovnomerne počas doby platnosti, najviac počas doby 36 mesiacov, počnúc mesiacom, v ktorom boli zaplatené.

Je dôležité upozorniť, že ide o výdavky (náklady) na prvotné získanie certifikátu (prvotnú certifikáciu). Ak budú vynaložené výdavky (náklady) na pravidelný kontrolný audit počas obdobia platnosti certifikátu, ide o náklady za poskytnutie služby.

Výdavky (náklady) na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe v daňových výdavkoch v roku 2018

Ak chce sponzor, aby výdavky (náklady) na sponzorské boli u neho daňovým výdavkom po zaplatení, musí splniť okrem úhrady aj tieto podmienky:

 • musí byť uzatvorená zmluva o sponzorstve v športe a sponzorské musí byť poskytnuté počas trvania tejto zmluvy a v rozsahu podľa jeho skutočného použitia,
 • sponzorský dar bol skutočne použitý v príslušnom zdaňovacom období,
 • sponzor vykáže kladný základ dane,
 • príjemcom sponzorského je oprávnený športovec alebo športová organizácia.

Viac informácií o zahrňovaní sponzorského daru do základu dane si prečítajte v článku Sponzorský dar a daň z príjmov od roku 2016.

Výdavky (náklady) na reklamu v daňových výdavkoch v roku 2018

Daňovník si môže zahrnúť výdavky (náklady) na reklamu do daňových výdavkoch v roku 2018 po zaplatení, ak ide o reklamu poskytnutú daňovníkovi, ktorý je:

 • občianskym združením,
 • nadáciou,
 • neinvestičným fondom,
 • neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby.

Ktoré výdavky budú pri podávaní daňového priznania za rok 2019 daňovo uznateľné až po zaplatení sa dočítate v článku Daňové výdavky po zaplatení v roku 2019 a zmeny od roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky