Daňové priznanie študenta – podnikateľa za rok 2017

Ako má študent - podnikateľ postupovať pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017?

Mnohým mladým študentom, ktorí majú dobrý podnikateľský nápad sa zvyčajne oplatí podnikať, nakoľko oproti iným živnostníkom má študent – živnostník niekoľko výhod.

Viac o výhodách živnostenského podnikania študenta sa dočítate v článku Živnostenské podnikanie študenta.

Kedy musí študent – podnikateľ podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017?

Daňové priznanie je povinný podať, ak jeho zdaniteľné príjmy presiahli sumu 1901,67 €. Študent je povinný podať daňové priznanie aj vtedy, ak jeho zdaniteľné príjmy nepresiahli vyššie uvedenú sumu, ale vykázal daňovú stratu.

Daňové priznanie je však podľa daňového poriadku povinný podať každý, koho na to správca dane vyzve.

Aká je lehota na podanie daňového priznania za rok 2017 a aké daňové priznanie študent – podnikateľ vypĺňa?

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po ukončení kalendárneho roka, za ktorý sa daňové priznanie podáva. Za rok 2017 sa podáva daňové priznanie do 3.4.2018.

Daňové priznanie podáva platiteľ DPH výlučne elektronicky, ostatní podnikatelia (fyzické osoby) môžu podávať daňové priznanie aj listinne, t. j. môžu ho doručiť správcovi dane osobne alebo poštou. Od 1.7.2018 sa mení spôsob podávania daňových priznaní na elektronický spôsob aj pre podnikateľov, ktorí nie sú platiteľmi DPH a sú registrovaní pre daň z príjmov.

Študent – podnikateľ si môže lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť, a to:

 • najviac o tri celé kalendárne mesiace, na základe oznámenia príslušnému daňovému úradu do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Podnikateľ v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom daňové priznanie podá a daň aj zaplatí, t. j. 30.4.2018, 31.5.2018 alebo 30.6.2018,
 • najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak má zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, taktiež na základe oznámenia príslušnému daňovému úradu, kde podnikateľ uvedie novú lehotu, v ktorom daňové priznanie podá a daň aj zaplatí.

Viac informácií nájdete v článku Odklad daňového priznania a vzor odkladu v roku 2018.

Študent – podnikateľ podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 fyzickej osoby, typ B.

Aké výdavky si môže študent – podnikateľ za rok 2017 uplatniť?

Študent si môže vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov uplatnenia výdavkov, ktorý je pre neho najviac výhodný:

 • tzv. paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 najviac do výšky 20 000 eur, ak nie je platiteľom DPH, alebo je platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia,
 • skutočne preukázateľné výdavky na základe daňovej evidencie (§ 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov),
 • skutočne preukázateľné výdavky na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Pre začínajúceho podnikateľa – študenta, ktorý nemá vysoké výdavky na podnikanie je najjednoduchší spôsob uplatňovania tzv. paušálnych výdavkov. Ide najmä o takých študentov, ktorí vykonávajú služby s vysokou pridanou hodnotou a využívajú svoje znalosti, ktoré získali štúdiom na škole. Ide o podnikateľov, ktorí ponúkajú programátorské služby, dizajn webových stránok a pod.

Študent – podnikateľ, ktorý uplatňuje skutočne preukázateľné výdavky môže vykázať aj daňovú stratu, ak tieto výdavky budú vyššie ako jeho príjmy.

Viac o uplatňovaní skutočne preukázateľných výdavkov sa dočítate v článku Vedenie daňovej evidencie alebo jednoduchého účtovníctva za rok 2017.

Môže si uplatniť študent – podnikateľ nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?

Áno, študent – podnikateľ si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, nakoľko mal tzv. „aktívne“ príjmy, t.j. príjmy zo živnosti (resp. z inej samostatnej zárobkovej činnosti).

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je pre rok 2017 – 3803,33 eura.

Ak je však základ dane podnikateľa vyšší ako 19 809 eur, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 8755,578 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Podnikateľ – študent si môže uplatniť aj nezdaniteľnú časť na manželku iba v prípade, že manželka žije s podnikateľom v jednej domácnosti a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

 • starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti,
 • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie,
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím alebo s ťažkým zdravotným postihnutím.

Nezdaniteľnú časť na manželku si môže podnikateľ uplatniť na toľko mesiacov, v ktorom boli na začiatku mesiaca splnené uvedené podmienky, pričom musí sa pri určení výšky nezdaniteľnej časti na manželku prihliadať aj na jej príjem.

Viac informácií sa dozviete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2017.

Ak má študent – podnikateľ dieťa, môže si uplatniť daňový bonus?

Ak dosiahol príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 2610 eur a vykáže základ dane (t. j. nebude mať daňovú stratu) má nárok na uplatnenie si daňového bonusu na vyživované dieťa v ročnej výške 256,92 eur (21,41 eur mesačne), prípadne má nárok na daňový bonus vo výške za počet mesiacov, v ktorých sa považovalo dieťa za vyživované a musí spĺňať určité podmienky na jeho uplatnenie.

Viac informácií nájdete v článku Daňový bonus v roku 2017.

Článok pokračuje pod reklamou

Do kedy je potrebné daň z príjmov za rok 2017 zaplatiť a ako označiť platbu dane?

Daň je podnikateľ povinný zaplatiť do termínu podania daňového priznania, ak si nepredĺži lehotu na jeho podanie, tak je daň splatná dňom 3.4.2018.

Podnikateľ je povinný zaplatiť daň na číslo účtu: 500208-OÚD/8180 s variabilným symbolom: 1700992017, ak je rezidentom SR.

Pozn. OÚD = osobný účet daňovníka

Môže ako študent – podnikateľ poukázať % z dane za rok 2017?

Podnikateľ môže poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % (3 %), ak je fyzickou osobu a súčasne splní tieto podmienky uvedené v § 50 zákona o dani z príjmov:

 • nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma nedoplatku na dani nepresahujúca 5 eur,
 • podnikateľ vo vyhlásení určil len jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane s uvedením príslušnej sumy a nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma nedoplatku na dani nepresahujúca 5 eur,
 • podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá, pričom za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus.

Ponúkame vám názornú ukážku vyplneného daňového priznania študenta – podnikateľa za rok 2017: Študent denného štúdia vysokej školy Peter podniká v oblasti dizajnu webových stránok.

 • Jeho príjmy zo živnosti boli za rok 2017 vo výške 2450 €
 • Uplatňuje si tzv. paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmov (maximálne 20 000 eur), t. j. jeho výdavky sú vo výške: 2450*0,6=1470 €
 • Sociálne a zdravotné poistenie v roku 2017 neplatil
 • Je neplatiteľom DPH
 • Uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, manželku ani deti nemá

Pozrite si, ako vyzerá Petrove vyplnené daňové priznanie typu B za rok 2017 z tohto príkladu.

Študent Peter pri vypĺňaní daňového priznania postupoval nasledovne:

 • Na 1. strane vyplnil svoje identifikačné údaje, DIČ, SK-NACE a rok, za ktorý daňové priznanie podáva.
 • Keďže mal príjem len zo živnosti uviedol ho v tabuľke č.1 oddielu VI.. Výdavky zo živnosti ani zaplatené poistné nemal, preto na riadku č. 2 nič nevyplnil.
 • V súčtovom riadku č. 10 uviedol výdavky, ktoré percentuálne vyrátal z príjmu.
 • To, že si uplatnil tzv. paušálne výdavky, vyznačil v kolónke „Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona“, kde zaškrtol pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona (zo živnosti).
 • Ak by mal zaplatené poistné, uviedol by sumu poistného v kolónke „Preukázateľné zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“.
 • Ak by mal zásoby alebo pohľadávky na začiatku alebo na konci zdaňovacieho obdobia, uviedol by to v tabuľke č. 1b na strane 4.
 • Ďalším krokom v daňovom priznaní je výpočet základu dane, uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a výpočet dane.
 • Keďže Peter nie je platcom DPH, podáva daňové priznanie k dani z príjmov listinne a je povinný sa podpísať na strane 12. Svojím podpisom vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné.
 • Prílohy, okrem troch povinných, ktoré sú súčasťou daňového priznania nemá.
Aj fyzická osoba - podnikateľ môže na vyplnenie svojho daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 použiť program TAXA  - daňové priznania. Vždy s aktuálnymi tlačivami, praktickým sprievodcom na vyplnenie a automatickými kontrolami. Vyskúšajte ho hneď teraz. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky