Odklad daňového priznania a vzor odkladu v roku 2018

Kto môže podať odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017? O aký čas si môže daňovník predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania v roku 2018? Od roku 2018 je potrebné použiť nové, štruktúrované tlačivo.

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2017

Podľa zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov) je daňovník povinný podať daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia a do tejto lehoty musí aj daň zaplatiť.

Dátum na podanie daňového priznania, ktorý si pamätajú všetci podnikatelia, je 31. marec. Ten však v roku 2018 pripadne na sobotu, a tak sa lehota na podanie daňového priznania posúva až na utorok 3. apríla 2018 (v pondelok je štátny sviatok).

V prípade, ak fyzické alebo právnické osoby z určitých dôvodov nevedia splniť lehotu na podanie daňového priznania do 3. apríla 2018 alebo si chcú odložiť platbu dane, môžu si túto lehotu predĺžiť:

  • o tri kalendárne mesiace,
  • o šesť kalendárnych mesiacov.

Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania môžu daňovníci na základe:

  • odkladu,
  • žiadosti.

Ako podať žiadosť o odklad daňového priznania a jej aktuálny vzor platný pre rok 2020 nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2020 – vzor.

Žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania v roku 2018

Možnosť využiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania majú daňovníci v konkurze, v likvidácii a taktiež dedič za zomrelého daňovníka. Žiadosť musí byť podaná správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím 3-mesačnej lehoty na podanie daňového priznania.

Títo daňovníci si môžu lehotu predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace. Správca dane rozhodne, či daňovníkovi dovolí podať daňové priznanie v predĺženej lehote, resp. to zamietne. Voči tomuto rozhodnutiu sa už nemožno odvolať.

Daňovník v konkurze, v likvidácii a dedič zomrelého daňovníka si nesmú predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania prostredníctvom odkladu.

Odklad daňového priznania o tri kalendárne mesiace v roku 2018

Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania prostredníctvom podania jeho odkladu môžu využiť všetci daňovníci okrem vyššie spomenutých daňovníkov v konkurze, v likvidácii alebo dediča zomrelého daňovníka. Oznámenie o predĺžení lehoty sú daňovníci povinní odovzdať daňovému úradu najneskôr do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia (za rok 2017 teda do 3. apríla 2018).

Novú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov predstavuje koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej bude daňové priznanie podané a daň na úhradu aj zaplatená, napr. 30. apríl 2018, 31. máj 2018 alebo 30. jún 2018.

Príklad na odklad daňového priznania o tri kalendárne mesiace: Firma Kvetiny, s. r. o. využíva ako zdaňovacie obdobie kalendárny rok. Keďže daňové priznanie k dani z príjmov z osobitných dôvodov nestíha podať do 3. apríla 2018, podá si odklad daňového priznania až o možné tri kalendárne mesiace. Daňové priznanie teda firma podá až v júni 2018. Novou lehotou uvedenou v tlačive oznámenia bude 30. jún 2018. Tento deň však pripadne na sobotu, takže daňové priznanie musí byť podané a daň zaplatená najneskôr 2. júla 2018.

Odklad daňového priznania o šesť kalendárnych mesiacov v roku 2018

Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov o šesť kalendárnych mesiacov môžu iba tí daňovníci, ktorí nie sú daňovníkmi v konkurze, v likvidácii alebo dedičom zomrelého daňovníka, a zároveň im počas zdaňovacieho obdobia plynuli príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Pri predĺžení lehoty o šesť kalendárnych mesiacov sú daňovníci taktiež povinní odovzdať oznámenie o predĺžení lehoty daňovému úradu najneskôr do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia (za rok 2017 do 3. apríla 2018).

Novou predĺženou lehotou na podanie daňového priznania k dani z príjmov je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej bude daňové priznanie podané a daň na úhradu aj zaplatená, napr. 31. júl 2018, 31. august 2018 alebo 30. september 2018.

Ak správca dane príde na to, že daňovník, ktorý si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania o šesť mesiacov v úhrne zdaniteľných príjmov neuviedol žiadne príjmy zo zdrojov v zahraničí, zmení lehotu na podanie daňového priznania na 30. jún 2018. V prípade, ak daňovník do tohto termínu daňové priznanie nepodá a daň nezaplatí, správca dane mu uloží pokutu. Kvôli tomu je potrebné rozlišovať, čo sa za príjem plynúci zo zahraničia považuje, a čo naopak nepovažuje. Viac o tejto problematike sa dočítate v článku Čo sú príjmy zo zdrojov v zahraničí a ako sa líšia od zahraničných príjmov.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na odklad daňového priznania o šesť kalendárnych mesiacov: Firma Kabáty, s. r. o. so sídlom na Slovensku má dve prevádzky, z toho jednu umiestenú na území Českej republiky. Príjem z prevádzky umiestnenej v Česku predstavuje príjem plynúci zo zahraničia, takže firma Kabáty, s. r. o. si môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania až o šesť kalendárnych mesiacov. Zdaňovacím obdobím tejto firmy je hospodársky rok 2/2017 – 1/2018. Pretože firma z osobitných dôvodov nestíha podať daňové priznanie k dani z príjmov do troch mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, t. j. do 30. apríla 2018, podá si odklad daňového priznania až o možných šesť kalendárnych mesiacov. Daňové priznanie firma teda podá až v októbri 2018. Novou lehotou uvedenou v tlačive oznámenia bude 31. október 2018.

Vzor odkladu daňového priznania za rok 2017 v roku 2018

V roku 2018 sa odklad daňového priznania po prvýkrát podáva prostredníctvom tlačiva Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania zverejneného Finančnou správou. Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania možno iba prostredníctvom tohto tlačiva.

Prečítajte si tiež

Tlačivo obsahuje iba dve strany a jeho vyplnenie je veľmi jednoduché. Daňovník najprv na prvej strane vyplní svoje DIČ a zdaňovacie obdobie, ktoré si uplatňuje. Ďalej vyplní svoje identifikačné údaje ako je obchodné meno alebo názov spolu s jeho sídlom, resp. svoje meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu ak ide o fyzickú osobu. Na druhej strane daňovník zaškrtne, či si lehotu predlžuje o najviac tri alebo o šesť kalendárnych mesiacov a vypíše dátum novej lehoty na podanie daňového priznania (30. 4. 2018, 31. 5. 2018, 30. 6. 2018 pri predĺžení o najviac tri kalendárne mesiace, resp. lehotu 31. 7. 2018, 31. 8. 2018, 30. 9. 2018 pri predĺžení o najviac o šesť kalendárnych mesiacov). Na záver sa podpíše osoba, ktorá tlačivo vyplnila spolu s dátumom vyplnenia, vypíše sa aj telefónne číslo pre prípad, že by sa daňový úrad potreboval skontaktovať s daňovníkom a podpíše sa aj oprávnená osoba a priloží odtlačok pečiatky daňovníka. Takto vyplnené tlačivo sa odovzdá daňovému úradu, resp. podá elektronicky.

Podanie odkladu daňového priznania daňovému úradu v roku 2018

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov musí byť podané daňovému úradu elektronicky tými daňovníkmi, ktorí majú na to zo zákona povinnosť. Od 1. januára 2018 patria medzi týchto daňovníkov všetky právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri a od 1. júla 2018 sa do tejto skupiny zaraďujú aj všetky fyzické osoby - podnikatelia registrovaní pre daň z príjmov.

Elektronické oznámenie o predĺžení lehoty sa vykoná prostredníctvom stránky Finančnej správy. Viac o elektronickej komunikácii v roku 2018 si prečítate v článku Elektronická komunikácia živnostníkov a firiem s daňovými úradmi od roku 2018.

V prípade, ak daňovník nemusí komunikovať elektronicky, oznámenie o predĺžení lehoty môže daňovému úradu odoslať poštou, resp. doručiť osobne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odklad daňového priznania za rok 2023 (v roku 2024) – vzor

Predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov (za rok 2023) môžu daňovníci aj v roku 2024. Informácie o tom, na ako dlho, za akých podmienok, doplnené o vzor odkladu daňového priznania, nájdete v článku.

Odklad daňového priznania za rok 2022 (v roku 2023) – vzor

Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 si môže daňovník predĺžiť. Na ako dlho a za akých podmienok? Prinášame aj vzor odkladu daňového priznania.

Odklad daňového priznania a vplyv na odvody a preddavky na daň

Kedy sa oplatí podať odklad daňového priznania s dopadom na platenie sociálnych a zdravotných odvodov a platenie preddavkov na daň z príjmov?

Odložili ste si daňové priznanie 2021 k dani z príjmov?

Daňovníkom, ktorí v marci oznámili finančnej správe trojmesačný odklad daňového priznania, sa blíži termín na jeho podanie. Stihnúť by to mali do 30. júna 2022, a rovnako do konca júna je potrebné daň aj zaplatiť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky