Živnostenské podnikanie študenta v roku 2017

Prehľad dôležitých informácií o podnikaní študentov formou živnosti v roku 2017. Aké dane, zdravotné poistenie a sociálne poistenie platí študent-živnostník.

Popri štúdiu môže študent podnikať bez akýchkoľvek obmedzení

Kým niektorí študenti sa na podnikanie popri štúdiu ešte len pripravujú, získavajú skúsenosti v zamestnaní alebo naopak nemajú oň záujem, pre iných je podnikanie popri štúdiu zaujímavou výzvou, ako zabezpečiť pre seba príjmy aj v budúcnosti. Podnikať je možné ako fyzická osoba alebo prostredníctvom právnickej osoby (obchodnej spoločnosti). Podnikanie popri štúdiu ako fyzická osoba so živnostenským oprávnením nemusí byť zlá voľba, práve naopak, v porovnaní s inými živnostníkmi má študent-živnostník aj niekoľko výhod. V tomto článku sa preto ďalej budeme venovať podnikaniu študenta formou živnosti.

Podnikať popri štúdiu vám nemôže zakázať žiadny predpis.

Jednou zo všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti je plnoletosť, to znamená dosiahnutie veku 18 rokov. Len takáto fyzická osoba si môže založiť živnosť. Plnoletosť dosahujú študenti na strednej škole a preto študentom na účely nášho článku budeme myslieť osobu, ktorá študuje na strednej škole alebo študuje na vysokej škole. Niektorým študentom môže napadnúť otázka, či podnikanie popri štúdiu nemôže byť v rozpore s nejakým zákonom alebo s vnútornými predpismi tej-ktorej školy. Odpoveď znie, že podnikanie študenta počas jeho štúdia nie je nijakým spôsobom obmedzené, veď napokon právo podnikať je jedným zo základných práv garantovaných Ústavou Slovenskej republiky.

Aj študent živnostník si vyberá medzi účtovníctvom, daňovou evidenciou alebo paušálnymi výdavkami

K začatiu živnostenského podnikania je potrebné si najskôr založiť živnosť, pričom o celom tomto postupe sa podrobne dočítate v článku Založenie živnosti v roku 2017. Po založení živnosti sa ako prvé budete musieť zaregistrovať na daňovom úrade, ktorý vám potom pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ) (spraví to za vás aj jednotné kontaktné miesto). Následne si musíte zodpovedať otázku, akým spôsobom budete evidovať svoje príjmy zo živnosti a uplatňovať výdavky. Možnosti sú štyri. Vedenie jednoduchého účtovníctva, vedenie podvojného účtovníctva a vedenie daňovej evidencie je založené na uplatňovaní si skutočných výdavkov, ktoré na podnikanie vynaložíte. Zaujímavou možnosťou môže byť uplatňovanie si paušálnych výdavkov, ktoré znamenajú uplatňovanie si výdavkov vo výške 60 % príjmov (ich maximálna hranica je 20 000 eur) bez ohľadu na to, aké vysoké boli vaše skutočné výdavky.

Daň z príjmov študenta, ktorý prevádzkuje živnosť v roku 2017

Aj príjmy zo živnosti študenta podliehajú dani z príjmov a študent od nej nie je nijakým spôsobom oslobodený. V prípade príjmov zo živnosti sa tieto príjmy študenta zdaňujú podaním daňového priznania typ B. Daňové priznanie je potrebné podať do troch mesiacov po skončení príslušného roka, tzn. štandardne do konca marca (túto lehotu je možné si predĺžiť) a v tejto lehote je potrebné daň z príjmov aj zaplatiť. Sadzba dane z príjmov u študenta so živnosťou je tiež rovnaká ako u iných daňovníkov, tzn. za rok 2017 je 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 35 022,31 eura a 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 35 022,31 eura. Študent, rovnako ako iný živnostník, bude mať za rok 2017 povinnosť podať daňové priznanie vtedy, ak jeho zdaniteľné príjmy za toto obdobie presiahnu sumu 1 901,67 eura alebo ak aj túto sumu nepresiahnu, ale v podnikaní dosiahne daňovú stratu. V opačnom prípade daňové priznanie podávať nemusíte, no ak popri štúdiu aj pracujete, môže sa vám ako študentovi podanie daňového priznania oplatiť.

Niektorí študenti počas svojho štúdia poberajú rôzne druhy štipendií, napríklad sociálne štipendiá alebo motivačné štipendiá za dobré študijné výsledky, prípadne doktorandské štipendiá. Tieto príjmy sú od dane z príjmov oslobodené a do daňového priznania sa neuvádzajú. Naopak, ak má študent popri škole aj brigádu alebo iné zamestnanie, tieto príjmy je potrebné v daňovom priznaní uviesť a priložiť k nemu aj potvrdenie o príjmoch od príslušného zamestnávateľa. Samozrejmosťou je, že ako aj každý iný daňovník, aj študent si môže uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorej výška za rok 2017 je 3 803,33 eura (ak ste si ju uplatňovali v zamestnaní, v daňovom priznaní ju tiež uvediete, ale aj tak sa uplatní len raz).

Zdravotné poistenie študenta so živnosťou v roku 2017 sa posudzuje podľa viacerých faktorov

V súvislosti so zdravotnými odvodmi živnostníka, ktorý je zároveň študentom, je potrebné v prípade študentov rozlišovať, či ide o študenta strednej školy, študenta vysokej školy, koľko má rokov, aký stupeň vzdelania dosiahol, či je študentom denného štúdia alebo externého štúdia a podobne. Od tohto, ale prípadne aj od iných faktorov môže závisieť, aké zdravotné odvody bude študent zo živnosti platiť, pretože založením živnosti sa stáva platiteľom poisteného aj ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Zdravotné odvody živnostníka, ktorý je v roku 2017 zároveň študentom strednej školy alebo denného štúdia vysokej školy

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) je platiteľom zdravotného poistenia štát za:

  • študenta strednej školy (denného aj externého štúdia),
  • študenta vysokej školy (denného aj externého štúdia) najdlhšie do dovŕšenia veku 26 rokov a dosiahnutia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
  • študenta denného štúdia na vysokej škole najdlhšie do dovŕšenia veku 30 rokov a dosiahnutia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
  • študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov.

Keďže títo študenti strednej a vysokej školy sú platiteľmi poisteného aj ako samostatne zárobkovo činné osoby (prípadne ak majú popri škole prácu, tak aj ako zamestnanci), dochádza u nich k súbehu platiteľov poistného. Podľa § 13 ods. 13 zákona o zdravotnom poistení sa na takéhoto študenta, ak je súčasne živnostníkom a dochádza u neho k súbehu platiteľov poistného, nevzťahuje minimálny vymeriavací základ pre výpočet preddavkov na zdravotné poistenie. Znamená to, že začínajúci živnostník, ktorý je súčasne študentom vyššie uvedeného štúdia strednej alebo vysokej školy, nemusí na začiatku podnikania platiť žiadne zdravotné odvody, ktorých výška je v roku 2017 minimálne 61,81 eura. A práve to je jedna z výhod živnostenského podnikania študentov, ktorú bežný živnostník nemá.

Študenti strednej a vysokej školy minimálne zdravotné odvody zo živnosti neplatia.

Aké zdravotné poistenie bude musieť študent strednej školy alebo študent vysokej školy ako živnostník v nasledujúcich rokoch podnikania platiť, závisí od výšky jeho príjmov (resp. jeho upraveného základu dane z príjmov), ktoré uvedie vo svojom daňovom priznaní podanom za každý rok podnikania. Naďalej však zostáva u týchto študentov v platnosti výnimka z minimálneho vymeriavacieho základu, na základe ktorej nemusia ani v ďalších rokoch podnikania platiť minimálne zdravotné odvody, ak ich príjmy nebudú príliš vysoké. Títo študenti totižto na základe ročného zúčtovania poistného platia ako samostatne zárobkovo činné osoby preddavky na zdravotné poistenie vždy podľa výšky svojich príjmov bez toho, aby sa na nich vzťahovala minimálna hranica preddavkov na zdravotné poistenie. V tejto súvislosti odporúčame ísť študentom vyššie uvedeného štúdia strednej alebo vysokej školy po založení živnosti do zdravotnej poisťovne, aby si sami určili výšku mesačných preddavkov na zdravotné poistenie, ktoré chcú na začiatku podnikania platiť (môže to byť aj 0 eur).

Zdravotné odvody živnostníka, ktorý je v roku 2017 študentom vysokej školy v ostatných prípadoch

Pokiaľ ide o iných študentov, ako sme uviedli v predchádzajúcej časti článku, odpoveď na otázku, či sa na nich vzťahujú minimálne zdravotné odvody, závisí od toho, či sú títo študenti len živnostníkmi alebo sú zároveň aj zamestnancami.

V praxi ide najčastejšie o týchto študentov:

  • študenta vysokej školy externého štúdia, ktorý už dovŕšil vek 26 rokov alebo už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
  • študenta doktorandského študijného programu v externej forme štúdia.

V prípade, že sú títo študenti vysokej školy okrem živnosti aj zamestnancami, tak u nich tiež dochádza k súbehu platiteľov poistného a nevzťahujú sa na nich minimálne preddavky na zdravotné poistenie. Na začiatku živnostenského podnikania títo študenti vysokej školy nemusia platiť žiadne zdravotné poistenie, pretože výšku preddavkov na zdravotné poistenie si určujú sami. Potom platia zdravotné poistenie podľa výšky svojich príjmov na základe výsledkov ročného zúčtovania poistného, pričom stále sa na nich nevzťahuje minimálna výška preddavku na zdravotné poistenie. Ak je ale takýto študent vysokej školy len živnostníkom, vzťahuje sa na neho minimálna výška preddavkov na zdravotné poistenie už od začiatku podnikania (v roku 2017 je ich minimálna výška 61,81 eura).

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia študentom so živnosťou určí výšku odvodov

Rovnako pre všetkých študentov bez výnimky platí, že každý rok im bude zdravotná poisťovňa vykonávať ročné zúčtovanie poistného. Ak začnete podnikať v roku 2017, daňové priznanie za tento rok podáte v roku 2018 a vaša zdravotná poisťovňa vám do 30. septembra 2018 (alebo do 31. októbra 2018, ak budete mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) vykoná ročné zúčtovanie poistného. V ňom sa posudzujú vaše príjmy zo živnosti a preddavky na zdravotné poistenie, ktoré ste počas roka platili. Výsledkom môže byť preplatok na poistnom (ten vám bude vrátený) alebo nedoplatok na poistnom (ten musíte jednorazovo zaplatiť vy). Dôležitou informáciou pre vás ako živnostníka bude, že v ročnom zúčtovaní poistného si nájdete výšku preddavkov na zdravotné poistenie, ktoré musíte od začiatku nasledujúceho roka platiť. Budete ich platiť až od januára nasledujúceho roka, do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca (prvý preddavok za január sa platí do 8. februára a podobne).

Sociálne poistenie študenta so živnosťou v roku 2017

V oblasti sociálneho poistenia neexistujú žiadne výnimky medzi tými, ktorí sú len živnostníkmi alebo zároveň aj študentmi, zamestnancami a podobne – pravidlá sú jednotné. Na začiatku podnikania ani študent so živnosťou nie je povinný platiť žiadne sociálne odvody. Ak výška jeho príjmov neprekročí hranicu stanovenú zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, nebude musieť sociálne poistenie platiť ani neskôr. Či bude alebo nebude musieť študent so živnosťou platiť sociálne odvody, sa každoročne posudzuje k 1. júlu (resp. k 1. októbru, ak bude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) kalendárneho roka na základe príjmov za predchádzajúci rok. Napríklad k 1. júlu 2017 sa posudzujú príjmy zo živnosti za rok 2016. Ak príjmy zo živnosti za rok 2016 presiahnu sumu 5 298 eur, živnostník bude musieť od 1. júla 2017 platiť sociálne poistenie.

Či študentovi povinnosť platiť sociálne odvody vznikne alebo nie, nemusí sledovať sám. V prípade vzniku povinnosti platiť sociálne poistenie to živnostníkovi písomne do 20 dní oznámi samotná Sociálna poisťovňa. Rovnako mu bude oznámená aj výška poistného a ostatné údaje potrebné na identifikáciu platby. Sociálne poistenie sa platí do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné (napríklad prvé sociálne poistenie za júl sa platí do 8. augusta a podobne).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky