Daňový bonus v roku 2017

Daňový bonus v roku 2017 je vo výške 21,41 eur mesačne. Ročná suma daňového bonusu je 256,92 eur. V nasledujúcom článku sa dozviete, kto má nárok na uplatnenie daňového bonusu v roku 2017, podmienky na uplatnenie daňového bonusu a ďalšie informácie o daňovom bonuse v roku 2017.

Daňový bonus v roku 2017

V súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) je daňový bonus daňovým zvýhodnením na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti.

Suma daňového bonusu sa každoročne upravuje v závislosti od zmeny súm životného minima. Od 1.7.2016 ďalej platí suma životného minima vo výške 198,09 eur mesačne pre plnoletú fyzickú osobu. Daňový bonus na rok 2017 ostáva nezmenený, teda vo výške:

 • 21,41 eur/mesiac,
 • 256,92 eur ročne.

Poznámka: Od 1.1.2015 sa suma daňového bonusu stanovuje na celý kalendárny rok. V roku 2017 je suma daňového bonusu 21,41 eur mesačne platná na mesiace január až december 2017.

Kto má nárok na uplatnenie daňového bonusu v roku 2017

Daňový bonus je možné uplatniť na vyživované dieťa, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. Na uplatnenie daňového bonusu v roku 2017 má nárok daňovník, ktorý:

 • mal v zdaňovacom období zdaniteľné prímy zo závislej činnosti (napr. zo zamestnania) minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy pre rok 2017 alebo
 • mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy z podnikania (napr. zo živnosti) a z inej samostatne zárobkovej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy pre rok 2017 a zároveň vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti.

Minimálna mzda na rok 2017 je stanovená vo výške 435 eur. Minimálna ročná suma zdaniteľného príjmu na uplatnenie nároku na daňový bonus je v roku 2017 vo výške 2 610 eur. Minimálna mesačná suma zdaniteľného príjmu na uplatnenie nároku na daňový bonus je v roku 2017 v sume 217,50 eur.

Podľa § 33 ods. 10 zákona o dani z príjmov si môže daňový bonus uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

V súlade s § 33 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa za vyživované dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov považuje za nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len “zákon o prídavku na dieťa”).

Prečítajte si tiež

Podľa zákona o prídavku na dieťa sa za nezaopatrené dieťa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak:

 • sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole dennou formou štúdia alebo
 • sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Nezaopatreným dieťaťom je aj dieťa, ktoré:

 • je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,
 • sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo
 • je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.

Dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok sa od mesiaca nasledujúceho po mesiaci vydania rozhodnutia o priznaní invalidného dôchodku nepovažuje za nezaopatrené dieťa. Daňovník od tohto mesiaca nemá nárok na daňový bonus na dieťa, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok.

Dieťa, ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa sa nepovažuje za nezaopatrené dieťa. Daňovník nemá nárok na daňový bonus na dieťa od júna 2017, ak dieťa získa vysokoškolský titul druhého stupňa v mesiaci máj. Za deň získania vysokoškolského titulu sa považuje deň štátnic a nie dátum, kedy je dieťaťu titul odovzdaný (dátum promócií).

Nárok na daňový bonus má daňovník aj za dieťa, ktoré:

 • skončilo strednú školu, najdlhšie do 31. augusta toho istého roka,
 • skončilo strednú školu, najdlhšie od zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri toho istého roka,
 • skončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr v októbri toho istého roka.

V prípade prerušenia štúdia sa dieťa nepovažuje za nezaopatrené dieťa a daňovník nemá nárok na daňový bonus počas obdobia, na ktoré bolo štúdium dieťaťa prerušené.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na daňový bonus v roku 2017

Michal Serentov má jedno dieťa, Ondreja Serentova. Ondrej Serentov má 22 rokov. Bakalárske štúdium dennej formy štúdia na vysokej škole ukončil v máji 2017. Zápis na inžinierske štúdium dennej formy štúdia bude mať Ondrej v septembri 2017.

Michal Serenetov si môže uplatniť daňový bonus na Ondreja Serentova aj za mesiace jún - august, pretože Ondrej Serentov pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu dennej formy. Keby Ondrej Serentov nepokračoval na inžinierske štúdium, prípadne by pokračoval na inžinierske štúdium až v roku 2018, mal by Michal Serentov nárok na daňový bonus v roku 2017 len za mesiace január - máj 2017.

Daňovník má nárok na daňový bonus už od mesiaca narodenia dieťaťa. Nárok na daňový bonus si môže daňovník uplatniť aj za dieťa, ktoré má prechodný pobyt mimo domácnosti, napr. dieťa žijúce na internáte počas štúdia na vysokej škole.

V prípade, že v domácnosti žije dieťa s viacerými daňovníkmi, daňový bonus si môže uplatniť len jeden z daňovníkov. Ak sa daňovníci nedohodnú, kto si bude uplatňovať daňový bonus na dieťa, daňový bonus si uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Delia sa mesiace, nie deti.

Daňovníci sa môžu dohodnúť, že niekoľko mesiacov si bude daňový bonus uplatňovať jeden daňovník a zvyšné mesiace si daňový bonus uplatní druhý daňovník. Daňovníci sa nemôžu dohodnúť, že si jeden daňovník uplatní daňový bonus na jedno dieťa a druhý daňovník na druhé dieťa. Platí pravidlo:

Ako uplatniť nárok na daňový bonus v roku 2017

Nárok na uplatnenie daňového bonusu musí daňovník preukázať predložením:

 • dokladu o oprávnenosti nároku na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa (kópia rodného listu alebo kópia rozhodnutia súdu o osvojení dieťaťa a v prípade, ak daňový bonus uplatňuje na dieťa druhého z manželov aj kópiou sobášneho listu),
 • potvrdením o návšteve školy platným na daný školský rok alebo
 • potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

V prípade, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, preukazuje daňovník nárok na priznanie daňového bonusu:

 • potvrdením príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a že sa nemôže v dôsledku choroby/úrazu sústavne pripravovať na povolanie ani nemôže vykonávať zárobkovú činnosť alebo
 • potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Poznámka: Potvrdenie o poberaní prídavku na vyživované dieťa je univerzálnym potvrdením, ktoré nahrádza vyššie uvedené doklady.

Daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti (ktorý nie je zároveň zamestnancom) môže uplatniť nárok na daňový bonus len v podanom daňovom priznaní. Daňovník podávajúci daňové priznanie k dani z príjmov priloží ako prílohu vyššie uvedené doklady preukazujúce nárok na daňový bonus.

V prípade, že suma uplatňovaného daňového bonusu je vyššia ako suma dane vypočítanej v daňovom priznaní, daňovník v rámci daňového priznania požiada o vrátenie rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanej v daňovom priznaní.

Daňovník s príjmami zo závislej činnosti (zo zamestnania) si môže uplatniť daňový bonus:

 • priebežne počas roka alebo
 • v ročnom zúčtovaní za rok 2017 alebo
 • v podanom daňovom priznaní za rok 2017.

Pre uplatnenie daňového bonusu musí mať daňovník - zamestnanec so zamestnávateľom podpísané Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. Do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania, musí zamestnanec predložiť vyššie uvedené dokumenty preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu. Ak sa zamestnancovi narodí dieťa, musí do 30 dní od narodenia dieťaťa predložiť zamestnávateľovi doklady preukazujúce nárok na daňový bonus.

Zamestnávateľ prizná zamestnancovi daňový bonus za každý mesiac, v ktorom daňovník - zamestnanec - spĺňal podmienky na uplatnenie daňového bonusu. Ide o tieto dve podmienky:

 • jeho zdaniteľný príjem v kalendárnom mesiaci v roku 2017 bol minimálne v sume 217,50 eur,
 • predložil zamestnávateľovi všetky relevantné dokumenty na uplatnenie daňového bonusu.

V prípade, že zamestnanec nepredložil včas dokumenty na uplatnenie daňového bonusu a jeho zdaniteľný príjem zo závislej činnosti bol v roku 2017 minimálne v sume 2 610 eur, nestráca nárok na daňový bonus v roku 2017. Daňový bonus mu bude priznaný v ročnom zúčtovaní alebo si môže neuplatnenú časť daňového bonusu uplatniť v podanom daňovom priznaní.

Ak daňovník - zamestnanec v kalendárnom mesiaci nedosiahne zdaniteľný príjem zo závislej činnosti vo výške minimálne 217,50 eur, ale za rok 2017 jeho zdaniteľný príjem zo závislej činnosti dosiahne minimálne sumu 2 610 eur, neuplatnenú časť daňového bonusu mu zamestnávateľ uplatní v ročnom zúčtovaní alebo si ju uplatní v daňovom priznaní k dani z príjmov.

Za každý mesiac, v ktorom dosiahol zamestnanec zdaniteľný príjem zo závislej činnosti minimálne v sume 217,50 eur, mu zamestnávateľ zníži preddavok na daň o sumu daňového bonusu. V prípade, že suma daňového bonusu je v kalendárnom mesiaci vyššia ako preddavok na daň, čistá mzda zamestnanca bude vyššia o sumu rozdielu medzi daňovým bonusom a preddavkom na daň.

Aká je výška daňového bonusu na dieťa v roku 2020 a aké podmienky musí daňovník splniť približujeme v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Príspevok na zvýšenú splátku úveru od 1. 6. 2024

Aké sú podmienky a postup žiadania podľa novely zákona účinnej od 1.6.2024? Nárok na príspevok má viac ľudí, niektorí oň môžu žiadať len do konca júla.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky