Registrácia na DPH v roku 2015

V nasledujúcom článku sa bližšie dozviete o jednotlivých druhoch registrácií na DPH v roku 2015.

V súčasnosti existuje na území Slovenskej republiky niekoľko druhov registrácií na daň z pridanej hodnoty (ďalej len “registrácia na DPH”):

  • povinná registrácia,
  • dobrovoľná registrácia,
  • registrácia zo zákona,
  • registrácia skupiny,
  • registrácia zahraničnej osoby,
  • registrácia pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu,
  • registrácia pri dodaní služby do iného členského štátu, resp. pri prijatí služby z iného členského štátu.

Na účely registrácie na DPH je dôležité definovať pojem zdaniteľná osoba. Zdaniteľnou osobou je podľa § 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “zákon o DPH”) každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že zdaniteľnou osobou sú napríklad živnostníci, obchodné spoločnosti, ale aj organizácie nezaložené za účelom podnikania, ktoré okrem hlavného poslania vykonávajú aj podnikateľskú činnosť. Zamestnanci sa medzi zdaniteľné osoby nezahŕňajú, pretože nespĺňajú podmienku nezávislosti.

Povinná registrácia na DPH

Povinná registrácia na DPH predstavuje registráciu na DPH v prípade, keď zdaniteľná osoba so sídlom, miestom podnikania alebo s prevádzkarňou v tuzemsku (resp. sa v tuzemsku obvykle zdržiava) počas najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahne obrat 49 790 eur. V tom prípade je zdaniteľná osoba povinná požiadať daňový úrad o registráciu na DPH po dosiahnutí obratu.

O povinnej registrácii na DPH sa bližšie dozviete v článku Povinná registrácia na DPH v roku 2015.

Dobrovoľná registrácia na DPH

Z názvu dobrovoľnej registrácie vyplýva, že ide o registráciu na DPH daňovníka, ktorý ešte nedosiahol obrat 49 790 eur, ani mu zo zákona nevyplýva povinnosť registrovať sa na DPH. Dobrovoľne sa rozhodne požiadať daňový úrad o registráciu na DPH. Viac o dobrovoľnej registrácii na DPH sa dozviete v článku Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH

Registrácia na DPH zo zákona

Registrácia za platiteľa DPH zo zákona môže vzniknúť tromi spôsobmi:

  1. nadobudnutím hmotného a nehmotného majetku v tuzemsku v rámci nadobudnutého podniku alebo časti podniku platiteľa tvoriaceho samostatnú organizačnú zložku získaného na základe zmluvy o predaji podniku,
  2. nadobudnutím postavenia právneho nástupcu platiteľa DPH pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení podniku,
  3. dodaním stavby, jej časti alebo stavebného pozemku zdaniteľnou osobou, ak sa z tohto dodania dosiahne obrat presahujúci sumu 49 790 eur a nejde o príležitostný predaj.

Pri nadobudnutí podniku alebo časti podniku platiteľa DPH sa nadobúdateľ stáva platiteľom DPH dňom nadobudnutia podniku alebo jeho časti.

V prípade splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia podniku platiteľa DPH sa právny nástupca stáva platiteľom DPH odo dňa, kedy sa stal právnym nástupcom platiteľa DPH.

Z uvedeného vyplýva, že je dôležité, či sa nadobúda podnik platiteľa alebo neplatiteľa DPH. V prípade, že by nadobúdateľ nadobudol podnik, resp. jeho časť od neplatiteľa DPH, nestáva sa platiteľom DPH (nejde o prípad registrácie na DPH zo zákona).

V prípade splynutia, zlúčenia a rozdelenia je taktiež dôležité, či zanikajúca osoba bola platiteľom alebo neplatiteľom DPH.

Platiteľom DPH sa stáva zdaniteľná osoba dňom dodania stavby, jej časti, stavebného pozemku alebo dňom prijatia platby pred dodaním, ak z tohto dodania sa má dosiahnuť obrat presahujúci sumu 49 790 eur a nejde o oslobodené dodanie.

V súlade s § 38 zákona o DPH je od dane oslobodené dodanie stavby, jej časti alebo stavebného pozemku k stavbe, ak sa dodanie uskutočňuje po piatich rokoch od prvej kolaudácie alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania stavby.

Príklad na registráciu na DPH zo zákona pri dodaní stavby

Spoločnosť Cornelli, s.r.o. je developerská spoločnosť. V máji 2015 začala výstavbu nového bytového domu, v ktorom sa ceny bytov pohybujú od 60 000 eur. Od novembra 2015 spustila predaj bytov. 13. novembra 2015 prijala platbu na predaj bytu v sume 20 000 eur (celková cena bytu je 65 000 eur).

Spoločnosť Cornelli, s.r.o. sa stáva platiteľom DPH 13. novembra 2015, pretože prijala platbu na predaj bytu, ktorého celková cena je vyššia ako 49 790 eur. Do 10 dní je povinná oznámiť daňovému úradu túto skutočnosť a predložiť doklady preukazujúce danú skutočnosť. Od 13. novembra má spoločnosť Cornelli, s.r.o. povinnosti a práva platiteľa DPH.

Pri registrácii na DPH zo zákona je osoba, ktorá sa stala platieľom DPH zo zákona povinná oznámiť daňovému úradu do 10 dní skutočnosť, že sa stala platiteľom DPH zo zákona. Do 10 dní musí platiteľ DPH zo zákona zároveň predložiť daňovému úradu dokumenty preukazujúce skutočnosť, na základe ktorej sa stal platiteľom DPH. Daňový úrad na základe preverenia dokumentov a oznámenia zaregistruje platiteľa, vydá do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí mu identifikačné číslo pre daň (IČ DPH).

Na platiteľa DPH pri registrácii zo zákona sa vzťahuje povinnosť zložiť zábezpeku na daň, ak ide o rizikový subjekt. O tom, ktoré subjekty sú povinné zložiť zábezpeku na daň sa dozviete v článku Zábezpeka na DPH v roku 2015.

Registrácia skupiny na DPH

Za skupinu na účely registrácie na DPH sa považuje viac zdaniteľných osôb so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku, ktoré sú finančne, ekonomicky a organizačnej prepojené. Ide napr. o postavenie materskej a viacerých dcérskych spoločností.

Materská spoločnosť, resp. dcérska spoločnosť sa pokladá za člena skupiny. Tieto zdaniteľné osoby sa môžu spolu registrovať pre DPH ako jedna osoba. Znamená to, že všetci členovia skupiny budú po registrácii pre DPH používať jedno IČ DPH.

Registráciu skupiny vykonáva daňový úrad k 1. januáru kalendárneho roka. Žiadosť o registráciu skupiny je potrebné podať do 31. októbra daného roka. V prípade, že skupina podá žiadosť o registráciu skupiny pre DPH po 31. októbri daného roka, daňový úrad ho neregistruje k najbližšiemu 1. januáru, ale skupina bude musieť počkať do ďalšieho roka. Ak skupina podá žiadosť o registráciu napríklad 20. novembra 2015, daňový úrad registruje členov skupiny ako skupinu až k 1. januáru 2017.

Článok pokračuje pod reklamou

Registrácia zahraničnej osoby na DPH

V súlade s § 5 ods. 1 zákona o DPH sa musí zahraničná osoba (zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava) zaregistrovať pre DPH na Daňovom úrade Bratislava pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom DPH okrem dovozu tovaru. V § 5 ods. 1 zákona o DPH sú konkrétne vymenované výnimky, kedy sa zahraničná osoba nemusí registrovať pre DPH.

Zahraničná osoba je povinná zaregistrovať sa pre DPH na Daňovom úrade Bratislava, ak dodáva tovar do tuzemska formou zásielkového predaja a celková hodnota dodávaného tovaru bez DPH dosiahne v kalendárnom roku sumu 35 000 eur. Žiadosť o registráciu na DPH musí podať ešte pred dodaním tovaru, na základe ktorého dosiahne hranicu 35 000 eur. Ak zahraničná osoba dodáva formou zásielkového predaja tovar, ktorý je predmetom spotrebnej dane a dodáva ho fyzickej osobe na osobnú spotrebu. V tom prípade sa musí registrovať ešte pred dodaním takéhoto tovaru.

Registrácia pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu

Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH (napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným - neplatiteľ DPH) alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (napr. občianske združenie, ktoré nevykonáva podnikateľskú činnosť) nadobúda tovar z iného členského štátu, musí požiadať o registráciu na DPH pred dosiahnutím hodnoty nadobúdaného tovaru v sume 14 000 eur. Danú hranicu je potrebné sledovať v rámci jedného kalendárneho roka.

Nesleduje sa obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, ale je nutné sledovať obrat za obdobie od januára do decembra daného roka.

Od podania žiadosti musí daňový úrad do 7 dní zaregistrovať osobu pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii a prideliť jej identifikačné číslo pre daň (IČ DPH).

Zdaniteľná osoba, ktorá sa registrovala pre DPH z dôvodu nadobúdania tovaru z iného členského štátu, nie je klasickým platiteľom DPH. Znamená to, že nemá nárok na odpočítanie DPH. V tuzemskom styku neuvádza na žiadnom doklade svoje IČ DPH. Identifikačné číslo pre DPH používa len pri nadobúdaní tovaru z iného členského štátu, alebo pri prijatí služby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná odviesť daň do štátneho rozpočtu. Pri nadobúdaní tovaru, resp. pri prijatí služby (pri ktorej je povinná odviesť daň) z iného členského štátu podáva daňové priznanie do 25. dňa nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovník prijal službu alebo nadobudol tovar z iného členského štátu. V rámci tejto lehoty je taktiež povinná odviesť daň z nadobúdaného tovaru/prijatej služby (pri ktorej je povinná odviesť daň).

Ak je osoba registrovaná ako klasický platiteľ DPH (na základe povinnej registrácie, dobrovoľnej registrácie, registrácie zo zákona alebo registrácie skupiny), resp. ak je registrovaná pre DPH z dôvodu prijatia/dodania služby do iného členského štátu, neregistruje sa znova pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, pri ktorom by dosiahla obrat 14 000 eur, pretože už je registrovaná pre DPH z iného dôvodu.

Viac sa dozviete aj v článku Nákup tovaru z členského štátu EÚ podnikateľom (neplatiteľom DPH) na Slovensku.

Registrácia na DPH pri dodaní služby do iného členského štátu, resp. pri prijatí služby z iného členského štátu

Zdaniteľná osoba, ktorá poskytuje služby do iného členského štátu (miesto dodania je podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte), pri ktorých je osobou povinnou platiť daň osoba z iného členského štátu, je povinná požiadať o registráciu pre DPH pred dodaním služby do iného členského štátu.

V súlade s § 7a zákona od DPH je zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH taktiež povinná podať žiadosť o registráciu na DPH pred prijatím služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť DPH.

Z uvedeného vyplýva, že ak zdaniteľná osoba ako prvé príjme službu od zahraničnej osoby z iného členského štátu, podáva žiadosť o registráciu pred prijatím služby. Ak potom poskytne službu do iného členského štátu osobe, ktorá je povinná zaplatiť daň z tejto služby, už sa nemusí zase registrovať.

Zdaniteľná osoba je povinná platiť DPH pri službe z iného členského štátu, ak je miesto dodania danej služby v tuzemsku (podľa § 15 ods. 1). Pri službách z iných členských štátov je pre potreby registrácie pre DPH nutné sledovať miesto dodania prijímaných služieb.

Prečítajte si tiež

Ak by zdaniteľná osoba prijala službu z iného členského štátu s miestom dodania v danom inom členskom štáte, nevzniká jej povinnosť registrovať sa pre DPH v tuzemsku. Ide napr. o služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v inom členskom štáte.

Zdaniteľná osoba, ktorá sa registruje pre DPH z dôvodu dodania alebo prijatia služby z iného členského štátu sa nestáva klasickým platiteľom DPH. Pre túto osobu platia v rámci tuzemska rovnaké podmienky ako pre osobu registrovanú pre DPH z dôvodu nadobudnutia tovaru z iného členského štátu (§ 7 zákona o DPH).

Ak je osoba registrovaná ako klasický platiteľ DPH (na základe povinnej registrácie, dobrovoľnej registrácie, registrácie zo zákona alebo registrácie skupiny), resp. ak je registrovaná pre DPH z dôvodu nadobudnutia tovaru z iného členského štátu (§ 7 zákona o DPH), neregistruje sa znova pri dodaní, resp. prijatí služby z iného členského štátu, pretože už je registrovaná pre DPH z iného dôvodu.

Viac o povinnostiach pri prijatí služieb zo zahraničia sa dozviete v článku DPH a služby prijaté zo zahraničia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky