Čo je IČO, DIČ, IČ DPH, kto a kedy ich prideľuje

Čo je IČO, DIČ, IČ DPH, kto a kedy ich prideľuje
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

IČO, DIČ, IČ DPH. Čísla, s ktorými príde do kontaktu každý podnikateľ. Čo znamenajú, kto a kedy tieto čísla prideľuje?

Identifikačné číslo organizácie (IČO) a daňové identifikačné číslo (DIČ) sa prideľuje každému podnikateľovi (fyzickej aj právnickej osobe). Špecifickou skupinou sú tzv. slobodné povolania, resp. osoby vykonávajúce samostatnú zárobkovú činnosť s výnimkou živností. Tieto osoby musia mať vždy iba DIČ a pri pridelení IČO existujú výnimky. Napr. autori IČO mať nemusia, ale môžu oň doborovoľne požiadať.

IČO – identifikačné číslo organizácie

Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa používa na jednoznačnú identifikáciu právnickej osoby (s.r.o, a.s., nadácia, nezisková organizácia) a podnikateľa (napr. živnostník) a má evidenčný význam. Spôsob tvorby IČO určuje Štatistický úrad SR. Identifikačné číslo organizácie (IČO) má osem číslic. Prvých sedem číslic je poradovým číslom, posledná ôsma číslica má charakter kontrolného kľúča.

Právnickým osobám zapísaným do obchodného registra prideľuje identifikačné číslo organizácie (IČO) Štatistický úrad SR. Samotný podnikateľ však so Štatistickým úradom neprichádza do styku a všetko za neho vybaví okresný úrad, odbor živnostenského podnikania (živnostenský úrad, resp. jednotné kontaktné miesto).

Obvodný úrad (miestny úrad) prideľuje IČO právnickým osobám, podnikateľom, zahraničným osobám podnikajúcim na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak o toto oprávnenie požiadali prostredníctvom jednotného kontaktného miesta. Ak právnická osoba zanikne alebo podnikateľ prestane podnikať, jej identifikačné číslo sa nesmie ďalej prideliť inej právnickej osobe ani inému podnikateľovi.

IČO sa automaticky neprideľuje napríklad autorom či iným umelcom a zo subjektov, ktoré nepodnikajú sú to napríklad občianske združenia. O jeho pridelenie však môžu požiadať na Štatistickom úrade SR.

Identifikačné číslo organizácie (IČO) patrí k identifikačným údajom, ktoré sa povinne uvádzajú na obchodných dokumentoch, v styku so štátnymi orgánmi, faktúrach, účtovných dokladoch a pod.

DIČ – daňové identifikačné číslo

Daňové identifikačné číslo (DIČ) je jedinečný desaťmiestny identifikátor, ktorým sa preukazuje daňový subjekt v styku so správcom dane. Prideľuje ho správca dane na základe žiadosti o registráciu pre daň z príjmov alebo na základe registrácie z úradnej moci.

Príklad: Vydavateľ oznámil daňovému úradu, že sa s autorom dohodol o nezrazení dane pri výplate autorských honorárov. Správca dane zistí, že autor sa neregistroval pre daň z príjmov (nepožiadal o pridelenie DIČ). Daňový úrad autora zaregistruje z úradnej moci, pridelí mu DIČ a uloží mu pokutu vo výške od 60 eur do 20 000 eur.

Príklad: Fyzická osoba prenajíma byt. Chce príjmy zdaniť v daňovom priznaní. Nevyzná sa v oblasti dane z príjmov, neregistruje sa a v daňovom priznaní miesto DIČ uvedie ročné číslo. Daňovému úradu sa takto “prizná” k nesplneniu registračnej povinnosti. Daňový úrad ju zaregistruje z úradnej moci, pridelí DIČ a uloží pokutu vo výške od 60 eur do 20 000 eur.

Každý, kto musí mať pridelené DIČ, má povinnosť priamo zo zákona o dani z príjmov o jeho pridelenie požiadať. Ak táto povinnosť nie je splnená v zákonom stanovenej lehote, správca dane vyzve daňový subjekt na splnenie svojej povinnosti. Ak k splneniu povinnosti nedôjde, vykoná registráciu z úradnej moci a daňovému subjektu uloží pokutu. Po pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) dostane daňový subjekt (napr. podnikateľ) osvedčenie o registrácii.

Fakty o DIČ, ktoré ste (možno) nevedeli:

  • ak DIČ začína jednotkou, je pridelené fyzickej osobe (živnostník môže mať DIČ napríklad v tvare 1080804252),
  • ak DIČ začína dvojkou, je pridelené právnickej osobe (S.r.o. môže mať DIČ napríklad v tvare 2022925014).

O pridelenie DIČ musí požiadať napríklad fyzická osoba, ktorá začala prevádzkovať živnosť, fyzická osoba, ktorá začala prenajímať nehnuteľnosť alebo obchodná spoločnosť (napr. novolazožená s.r.o.).

Článok pokračuje pod reklamou

IČ DPH – identifikačné číslo pre DPH (daň z pridanej hodnoty)

Kto musí alebo môže mať pridelené IČ DPH je komplikovanejšie, ako prideľovanie identifikačného čísla organizácie (IČO) a daňového identifikačného čísla (DIČ). Pridelenie IČ DPH totiž nezávisí len do štatútu osoby, teda že je napríklad podnikateľ, ale jaj od toho, aké robí obchody.

V jednoduchosti, každý podnikateľ nemá povinnosť registrovať sa pre DPH (požiadať o pridelenie IČ DPH), ale by mal dávať veľký pozor najmä na tieto dve skutočnosti:

  • obrat (po presiahnutí obratu 49 790 eur za 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov vzniká povinnosť registrácie pre DPH zo zákona),
  • nákup a dodanie služieb v EÚ (ešte pred nákupom a dodaním, resp. predajom služby je potrebné požiadať o pridelenie IČ DPH - je potrebné sa identifikovať pre DPH).
Prečítajte si tiež

Identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH) možno považovať za „špecifický daňový identifikátor“. Prideľuje sa napríklad podnikateľovi, ktorý je registrovaný pre daň z pridanej hodnoty, či už ako platiteľ DPH alebo ako osoba identifikovaná pre DPH. Prideľuje ho, rovnako ako daňové identifikačné číslo (DIČ), daňový úrad.

Slovenské IČ DPH tvorí 12 znakov, z toho prvé dva znaky označujú členský štát EÚ (pre Slovensko „SK“) a zvyšných 10 znakov je spravidla zhodných s daňovým identifikačným číslom (DIČ). IČ DPH môže mať napríklad tvar SK2020219615.

Chcem si overiť IČ DPH.

Často dochádza k zámene DIČ a IČ DPH. DIČ má pridelené každý podnikateľ (ale nie len podnikateľ) pre účely zdaňovania príjmov (zisku). IČ DPH má pridelené len podnikateľ (ale nie len podnikateľ) , ktorý je platiteľom DPH alebo osobou identifikovanou pre DPH. Napríklad začínajúci podnikateľ IČ DPH nemusí mať. Sú však situácie, kedy sa prideleniu IČ DPH (registrácii na DPH) nevyhne. Pre ilustráciu si prečítajte napríklad DPH a služby prijaté zo zahraničia .

Lehoty a sankcie pri DIČ a IČ DPH

Aké číslo? Aké je lehota? Aká je pokuta za nesplnenie povinnosti?
DIČ do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli splnené podmienky od 60 € do 20 000 €
IČ DPH rôzne lehoty, pri povinnej do dvadsiateho dňa mesiaca  po skončení mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky od 60 € do 20 000 €


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky