Postup pri registrácii na DPH podľa § 7a (praktický návod)

Plánujete prijať službu z iného členského štátu alebo dodať službu do iného štátu EÚ? Ak kvôli tomu potrebujete registráciu na DPH podľa § 7a, prinášame postup, ako na to.

V súčasnosti dochádza k nárastu zárobkovej činnosti vykonávanej online (napr. vysielanie webinárov, predaj e-bookov, činnosti youtuberov a pod.). Viac informácií nájdete aj v článku Elektronicky dodávané služby a dane (daň z príjmov, DPH). Zjednodušene možno povedať, že zdaniteľné osoby – neplatitelia DPH, ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť a dodávajú svoje služby aj do iných členských štátov Európskej únie alebo prijímajú služby z iných členských štátov Európskej únie, sú povinní sa zaregistrovať podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Ďalšie povinnosti z titulu DPH sa odvíjajú od toho, či táto osoba služby z EÚ prijíma alebo poskytuje.

V tomto článku nájdete informácie o tom, kto a kedy sa musí zaregistrovať pri dodaní služby, resp. pri prijatí služby do / z iného členského štátu a najmä praktický postup, ako sa zaregistrovať podľa § 7a zákona o DPH v jednotlivých krokoch a samotné podanie žiadosti cez portál Finančnej správy.

Kedy sa zaregistrovať podľa § 7a zákona o DPH?

Za platiteľa DPH podľa § 7a zákona o DPH je povinná registrovať sa tá zdaniteľná osoba, ktorá:

 • prijíma služby z iného členského štátu,
 • dodáva služby do iného členského štátu,

pričom miesto dodania týchto služieb sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH.

Miestom dodania služby zdaniteľnej osobe podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH je miesto, kde má táto osoba sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň. V prípade, ak osoba nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že:

 • ak má zdaniteľná osoba miesto podnikania v inom členskom štáte, miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, je iný členský štát,
 • ak má zdaniteľná osoba miesto podnikania v tuzemsku, miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, je tuzemsko.

Upozorňujeme však na skutočnosť, že takáto osoba sa musí zaregistrovať za platiteľa DPH podľa § 7a zákona o DPH ešte pred dodaním, resp. prijatím služby, a to bez ohľadu na hodnotu dodanej, resp. prijatej služby.

Prečítajte si tiež

Ak však zdaniteľná osoba už je zaregistrovaná ako platiteľ DPH podľa iného ustanovenia zákona o DPH (napr. podľa § 4, § 7 a pod.), nemusí sa už podľa § 7a registrovať.

Viac informácií o tom, aké ďalšie povinnosti vznikajú zdaniteľnej osobe, ktorá dodáva službu, resp. prijíma služby do / z iného členského štátu si môžete prečítať v článku Špecifické typy registrácií na DPH - § 7 a § 7a zákona

Príklady na registráciu platiteľa DPH podľa § 7a zákona

Príklad na registráciu platiteľa DPH podľa § 7a zákona pri prijatí služby z iného členského štátu

Ján je neplatiteľ DPH, má trvalý pobyt v SR a chcel by zviditeľniť svoj e-shop prostredníctvom reklamy na Facebooku.

Nakoľko však táto sociálna sieť má sídlo v Írsku, kde má pridelené aj IČ DPH, musí sa Ján zaregistrovať podľa § 7a zákona ešte pred prijatím tejto služby, t. j. pred objednaním reklamy. Následne prijatie tejto služby uvedie v daňovom priznaní k DPH a prijatú službu zdaní na Slovensku (na základe vystavenej faktúry za reklamné služby od Facebooku, ktorá nebude obsahovať írsku DPH).

Viac informácií nájdete aj v článku Donúti vás Facebook stať sa platiteľom DPH?

Príklad na registráciu platiteľa DPH podľa § 7a zákona pri dodaní služby do iného členského štátu

Martina je neplatiteľ DPH, má trvalý pobyt v SR a rozhodla sa, že bude poskytovať svoje prekladateľské služby aj online klientom v zahraničí. Po čase dostala objednávku na preklad textu z maďarského jazyka do anglického jazyka od zdaniteľnej osoby – podnikateľa so sídlom v Maďarsku, ktorý má v tejto krajine pridelené aj IČ DPH.

Nakoľko je miesto dodania služby v Maďarsku, Martina je povinná sa ešte pred dodaním tejto služby – prekladu zaregistrovať sa podľa § 7a a dodanie tejto služby uvedie v súhrnnom výkaze (na základe vystavenej faktúry maďarskému odberateľovi).

Návod, ako sa zaregistrovať na DPH podľa § 7a v krokoch – návod

Zdaniteľná osoba, ktorá je zaregistrovaná pre elektronickú komunikáciu s Finančnou správou a chce sa zaregistrovať na DPH podľa § 7a, t. j. plánuje prijať alebo dodať službu z / do iného členského štátu, musí pri žiadosti o registráciu postupovať podľa nasledovných krokov:

Prečítajte si tiež

1. krok: prihlásenie osoby na portál finančnej správy, a to prostredníctvom ikony na webovej stránke Finančnej správy v pravom hornom roku „Prihlásenie“, pričom zdaniteľná osoba si vyberie spôsob prihlásenia, a to cez:

 • identifikátor a heslo (ak má podpísanú dohodu o elektronickom doručovaní), alebo
 • občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID), alebo
 • kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).
Postup registrovania na DPH podľa § 7a. Zdroj: Finančná správa
Postup registrovania na DPH podľa § 7a. Zdroj: Finančná správa

2. krok: po prihlásení sa zdaniteľná osoba dostane do svojej Osobnej internetovej zóny, kde je potrebné vybrať zo sekcie Katalógy – Katalóg formulárov

Postup registrovania na DPH podľa § 7a. Zdroj: Finančná správa
Postup registrovania na DPH podľa § 7a. Zdroj: Finančná správa

3. krok: po kliknutí na katalóg formulárov je potrebné rozkliknúť Register – Registrácia na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia – Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia – ver. 2020 a vyplniť túto žiadosť

Postup registrovania na DPH podľa § 7a. Zdroj: Finančná správa
Postup registrovania na DPH podľa § 7a. Zdroj: Finančná správa

4. krok: samotné vyplnenie žiadosti o registráciu na daň z pridanej hodnoty, pričom niektoré polia žiadosti automaticky vyplní portál Finančnej správy. V časti I. – druh dane, ku ktorému sa žiada registrácia, oznámenie zmeny alebo zrušenie registrácie, je potrebné zakliknúť „Daň z pridanej hodnoty“ a vybrať možnosť, či o registráciu žiada:

 • tuzemská alebo zahraničná osoba,
 • alebo skupina (a následne vyplniť aj počet členov v skupine).

Okrem polí, ktoré nie sú predvyplnené a je potrebné ich vyplniť (ako kontaktnú osobu, či uvedenie osoby, ktorá podáva žiadosť za daňový subjekt a pod.) je dôležité zakliknúť v prílohe č. 1 – daň z pridanej hodnoty poslednú možnosť, a to Registrácia pred prijatím služby z iného členského štátu alebo pred dodaním služby do iného členského štátu podľa § 7a zákona.

Článok pokračuje pod reklamou

5. krok: kontrola správnosti vyplnenej žiadosti o registráciu na daň z pridanej hodnoty, a to cez funkciu „Kontrolovať“, ktorá sa nachádza na samostatnom paneli na ľavej strane tlačiva. V prípade, ak je všetko správne vyplnené, po stlačení tejto funkcie vyskočí okno Oznámenie – Kontrola formulára prebehla úspešne. V prípade, ak ste však zabudli vyplniť niektoré dôležité časti tejto žiadosti, či vyplnené byť nemajú, portál na nich upozorní v oznámení.

Postup registrovania na DPH podľa § 7a. Zdroj: Finančná správa
Postup registrovania na DPH podľa § 7a. Zdroj: Finančná správa

6. krok: podanie žiadosti o registráciu na DPH podľa § 7a. V prípade, ak kontrola vyplnenej žiadosti prebehla úspešne, posledným krokom je podanie tejto žiadosti, a to prostredníctvom panelu na ľavej strane tlačiva, cez:

 • podpísať a podať EZ-ou  (ak sa zdaniteľná osoba prihlásila cez ID a heslo alebo cez eID – elektronický občiansky preukaz), alebo
 • podpísať KEP-om – Podať podpísané KEP-om (ak zdaniteľná osoba vlastní kvalifikovaný elektronický podpis).

Po stlačení jedného z vyššie uvedených tlačidiel, vyskočí okno Oznámenie, ktoré uvádza informáciu o tom, za aký daňový subjekt sa žiadosť o registráciu podáva a je potrebné uvedené oznámenie Potvrdiť.

Postup registrovania na DPH podľa § 7a. Zdroj: Finančná správa
Postup registrovania na DPH podľa § 7a. Zdroj: Finančná správa

7. krok: overenie prijatia podanej žiadosti portál Finančnej správy: zdaniteľná osoba si nakoniec môže overiť, či žiadosť o registráciu, ktorú podala, bola aj prijatá portálom Finančnej správy, a to prostredníctvom Osobnej internetovej zóny, kde klikne na Históriu komunikácie – Odoslané / Prijaté dokumenty alebo cez Schránku správ. V prípade, ak bola žiadosť podaná správne, bude stav spracovania uvedený ako „Prijaté a potvrdené“.

Postup registrovania na DPH podľa § 7a. Zdroj: Finančná správa
Postup registrovania na DPH podľa § 7a. Zdroj: Finančná správa

Po úspešnom doručení žiadosti o registráciu na daň z pridanej hodnoty podľa § 7a zákona, obdrží zdaniteľná osoba od Daňového úradu osvedčenie o registrácii, tzv. bielu kartičku, kde bude uvedené IČ DPH, ktoré bolo zdaniteľnej osobe pridelené a toto číslo začne používať pri styku so zahraničím.

Ďalšie dôležité informácie nájdete v článkoch:


Vybavenie povolení, licencií a registrácií - kvalitne, rýchlo a komplexne. Kontaktujte nás.

Napíšte nám a získajte komplexné asistenčné služby od profesionálov za prijateľné ceny. 

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o., IČO: 45574570. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zrušenie oslobodenia od DPH pri dovoze zásielok do 22 eur

Čo znamená zrušenie oslobodenia od DPH pre dovoz zásielok do 22 eur? Týka sa táto zmena len spoločností, či aj bežných občanov, ktorí nakupujú malé tovary pre svoju spotrebu?

Kto môže nakupovať tovar zo zahraničia bez DPH?

Pri kúpe tovaru zo zahraničia je potrebné rozlišovať okrem iného, či je kupujúcim tuzemský platiteľ DPH alebo neplatiteľ DPH. Kedy je možná kúpa tovaru zo zahraničia bez DPH?

Sociálne podniky a DPH

Registrované sociálne podniky uplatňujú na dodané tovary a služby zníženú sadzbu DPH vo výške 10 %. Čo je to registrovaný sociálny podnik a aké podmienky musí dodržať?

Ktoré služby sú oslobodené od DPH v roku 2020?

Medzi služby oslobodené od DPH v roku 2020 patria poštové služby, predaj kolkov, vzdelávacie služby, či finančné služby. Ktoré ďalšie služby sú oslobodené od DPH?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky