Nákup tovaru z členského štátu EÚ podnikateľom (neplatiteľom DPH) na Slovensku

Ak na účely svojej podnikateľskej činnosti obstarávate tovar v inom členskom štáte Európskej únie, zahraničný dodávateľ na vás môže preniesť povinnosť zdanenia predmetu predaja daňou z pridanej hodnoty. Táto povinnosť sa vás týka aj v prípade, že v SR vám zatiaľ nevznikla povinnosť zdaňovať predaj tovarov alebo služieb daňou z pridanej hodnoty a nie ste klasickým platiteľom DPH.

V zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) sa každá osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, považuje za zdaniteľnú osobu. V súvislosti s DPH je nevyhnutné rozlišovať, či zdaniteľná osoba je platiteľom DPH alebo neplatiteľom DPH.

Zdaniteľná osoba (každá osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť)
Platiteľ DPH - zdaniteľná osoba sa môže stať platiteľom DPH z dôvodu:
a) povinnej registrácie: podnikateľ, ktorý za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol obrat 49 790 € (§ 4 ods.1), b) dobrovoľnej registrácie: podnikateľ, ktorý nedosiahol obrat podľa bodu a), ale na základe podanej žiadosti sa dobrovoľne rozhodol požiadať o registráciu pre DPH (§ 4 ods.2).
Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom DPH.
Neplatiteľ DPH – zdaniteľná osoba, ktorej nevznikla povinnosť registrácie pre DPH, ani o ňu dobrovoľne nepožiadala (§ 4).

Pozn.: V prípade, že neplatiteľ DPH obchoduje s podnikateľmi z iných členských štátov, môže mu vzniknúť povinnosť registrácie pre DPH (§ 7, § 7a), po splnení ktorej sa však nestáva platiteľom DPH. Ak je podnikateľ v obchodnom vzťahu v pozícii dodávateľa, registrácia pre DPH mu umožňuje preniesť daňovú povinnosť na zahraničného odberateľa. Naopak po prenesení daňovej povinnosti zo strany zahraničného dodávateľa, je slovenský odberateľ povinný odviesť z predmetu predaja daň. Rozdiel medzi platiteľom a neplatiteľom DPH registrovaným pre DPH v cezhraničných vzťahoch je v tom, že platiteľovi DPH registrácia pre daň umožňuje odpočítanie dane, ale neplatiteľ DPH túto možnosť nemá. Napríklad pri nákupe tovaru v hodnote 100 €, platiteľ DPH prizná v daňovom priznaní daň v sume 20 € a zároveň si uplatní nárok na odpočet dane 20 €. Výsledný vzťah voči daňovému úradu je v nulovej výške. Neplatiteľ DPH v tom istom prípade prizná daň vo výške 20 €, ale nemá nárok na odpočet dane. Výsledný vzťah voči daňovému úradu je daňová povinnosť 20 €.

Podnikateľovi (neplatiteľovi DPH)pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby nevzniká v súvislosti s DPH daňová povinnosť a svojim odberateľom fakturuje hodnotu predaných tovarov a poskytnutých služieb bez DPH.V prípade, že podnikateľ (neplatiteľ DPH) nakupuje tovar alebo prijíma službu od slovenského dodávateľa, prípadné zdanenie predmetu predaja má na starosti dodávateľ.

Ak však podnikateľ (neplatiteľ DPH) nakupuje tovar (napríklad stroje, dopravné prostriedky, suroviny), príp. prijíma službu od dodávateľa registrovaného pre DPH v inom členskom štáte, môže za určitých okolností dôjsť k prenosu daňovej povinnosti na odberateľa.

Prečítajte si aj článok DPH a služby prijaté zo zahraničia

Neplatiteľovi DPH vzniká v Slovenskej republike daňová povinnosť z dôvodu obstarania tovaru v inom členskom štáte, ak sú splnené nasledovné podmienky:

  1. dodávateľ identifikovaný pre daň v inom členskom štáte dodal tovar slovenskému odberateľovi za protihodnotu,
  2. tovar bol odoslaný alebo prepravený na územie Slovenskej republiky, t. j. tovar bol nadobudnutý na území SR,
  3. neplatiteľ DPH je registrovaný pre daň z dôvodu nadobudnutia tovaru z iných členských štátov v hodnote vyššej ako 14 000 €bez DPH za kalendárny rok (§ 7).

Pozn.: V uvedenom prípade daňový úrad vydá zdaniteľnej osobe osvedčenie o registrácii pre daň, pridelí jej identifikačné číslo pre daň, ale podnikateľ sa nestáva platiteľom DPH.

1. Dodávateľ z iného členského štátu

Ak si slovenský podnikateľ (neplatiteľ DPH) objedná u dodávateľa z iného členského štátu (identifikovaného pre daň v tomto členskom štáte) tovar, ktorý je odoslaný alebo prepravený na územie SR, t. j. nadobudnutý v SR a slovenský odberateľ:

a) je registrovaný pre DPH v SR, predaj tovaru zahraničným dodávateľom je oslobodený od DPH a daňová povinnosť sa prenáša na slovenského odberateľa,
b) nie je registrovaný pre DPH v SR, zahraničný dodávateľ nemôže preniesť daňovú povinnosť na slovenského odberateľa.

Pozn.: Nadobudnutie tovaru nie je predmetom dane, ak dodávateľ dodá slovenskému odberateľovi tovar s inštaláciou alebo montážou, prípadne mu dodá tovar formou zásielkového predaja.

2. Nadobudnutie tovaru v SR

Nadobudnutím tovaru v SR z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „EÚ“) sa rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom (napr. stroje, dopravné prostriedky, materiál), ktorý bol odoslaný alebo prepravený ziného členského štátu EÚ k odberateľovi (nadobúdateľovi) v SR.

Príklad č. 1

Slovenský podnikateľ (neplatiteľ DPH v SR) si v januári 2015 objednal tovar u dodávateľa registrovaného pre DPH v Českej republike. Český dodávateľ ešte v tom istom mesiaci zabezpečil prepravu tovaru do sídla odberateľa v SR. Keďže preprava tovaru skončila na území SR, nadobudnutie tovaru je predmetom dane v SR.

Príklad č. 2

Slovenský podnikateľ (neplatiteľ DPH v SR) si v januári 2015 objednal tovar u dodávateľa registrovaného pre DPH v Českej republike. Český dodávateľ, na žiadosť slovenského odberateľa, zabezpečil prepravu tovaru do Nemecka. Miestom nadobudnutia tovaru je Nemecko a podnikateľ bol povinný postupovať pri zdanení nadobudnutia tovaru v súlade s nemeckou legislatívou.

Článok pokračuje pod reklamou

3. Registrácia podnikateľa (neplatiteľa DPH)

Slovenský odberateľ (neplatiteľ DPH) je povinný podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daňpred nadobudnutím tovaruv hodnote rovnej alebo vyššej ako 14 000 € (podľa § 7 zákona o DPH). Do uvedenej hodnoty sa započítava celková hodnota nadobudnutého tovaru bez dane, zo všetkých členských štátov EÚ, za kalendárny rok.

Pozn.: Žiadosť o registráciu pre daň môže dobrovoľne podať aj podnikateľ (neplatiteľ DPH), ktorý v kalendárnom roku nenadobudol v SR tovar v uvedenej minimálnej hodnote.

Daňový úrad podnikateľovi vydá osvedčenie o registrácii pre daň s prideleným IČ DPH do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti.Podnikateľ je povinný z nadobudnutia tovaru odviesť daň, nemá však nárok na odpočet dane.

Príklad č.3

Slovenský podnikateľ (neplatiteľ DPH) nakupuje tovar od rakúskeho podnikateľa (platiteľa DPH v Rakúsku), ktorý tovar prepravuje do sídla slovenského odberateľa. V kalendárnom roku 2015 (do 28.2.2015) obstaral slovenský podnikateľ od uvedeného dodávateľa tovar v hodnote 12 000 € bez DPH. Keďže slovenskému odberateľovi nevznikla povinnosť registrácie pre DPH, rakúsky dodávateľ vystavoval faktúry vrátane rakúskej DPH.

V nasledujúcej objednávke chce slovenský odberateľ objednať tovar v hodnote 2 100 € bez DPH. Touto objednávkou by slovenský odberateľ prekročil limit registrácie pre DPH (12 000 € + 2 100), preto dňa 5.3.2015 požiadal daňový úrad o registráciu pre daň. Daňový úrad vydal slovenskému podnikateľovi osvedčenie o registrácii pre daň 10.3.2015. Pri objednávke tovaru oznámil odberateľ dodávateľovi svoje identifikačné číslo pre daň. Rakúsky dodávateľ dodal tovar slovenskému podnikateľovi dňa 15.3.2015 a faktúru vystavil dňa 20.3.2015 v sume 2 100 € bez DPH.

Slovenský podnikateľ podal dňa 25.4.2015 daňové priznanie k DPH a uhradil daňovú povinnosť z nadobudnutia tovaru (daň na výstupe 420 €). Suma 420 € (daň na vstupe), ktorú by si platiteľ DPH mohol uplatniť ako odpočet v daňovom priznaní, je pre neplatiteľa DPH, v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), daňovým výdavkom.

Dodávateľ (AT) (platiteľ DPH)    Daňová povinnosť v Rakúsku Daňová povinnosť v Rakúsku Odberateľ (SK) (neplatiteľ DPH Daňová povinnosť v SR
Spôsob zdanenia do 28.2. Tovar prepravený do SR 12 000 € netto 2 400 € DPH nadobudnutie tovaru zo SR (12 000 € < 14 000 €) nevznikla
Spôsob zdanenia od 1.3. Tovar prepravený do SR 2 100 € netto bez DPH nadobudnutie tovaru zo SR (14 100 € > 14 000 €) 2 100 € netto 420 € DPH na výstupe (daňová povinnosť) 420 € DPH na vstupe (daňový výdavok)

Pozn.: Daňová povinnosť vzniká 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru alebo dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom nasledujúcim po mesiaci nadobudnutia tovaru. V uvedenom prípade daňová povinnosť vznikla dňom vystavenia faktúry, t. j.dňa 20.3.2015.

Ak sa podnikateľ (neplatiteľ DPH) pred nadobudnutím tovaru registroval pre DPH z dôvodu prijatia alebo poskytnutia cezhraničných služieb (podľa § 7a zákona o DPH), nepodáva po prekročení limitu 14 000 € novú žiadosť o registráciu pre DPH.

V prípade, že je podnikateľ registrovaný pre DPH z dôvodu prijatia alebo poskytnutia cezhraničných služieb a hodnota nadobudnutého tovaru v kalendárnom roku nepresiahla 14 000 €, nemá povinnosť zdaňovať nadobudnutie tovaru z iného členského štátu. Ak napriek tomu, pri objednaní tovaru poskytne svojmu dodávateľovi identifikačné číslo pre daň, znamená to, že sa dobrovoľne rozhodol zdaňovať nadobudnutie tovaru v SR ešte pred dosiahnutím stanoveného limitu.

Viac o spôsobe zdanenia cezhraničných služieb sa dočítate v článku DPH a služby prijaté zo zahraničia.

Podanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

Neplatiteľ DPH je povinný podať daňové priznanie za kalendárny mesiac, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a to do 25 dní od konca tohto mesiaca. V prípade, že neplatiteľ DPH vykáže v daňovom priznaní daň na úhradu v sume nižšej ako 5 € nie je povinný uhradiť daňovú povinnosť. Ak neplatiteľovi DPH za kalendárny mesiac nevznikla daňová povinnosť, daňové priznanie nepodáva.

Zrušenie registrácie pre DPH

Zdaniteľná osoba registrovaná pre daň z dôvodu nadobudnutia tovaru v SR, je povinná zdaňovať nadobudnutie tovaru najmenej po dobu dvoch kalendárnych rokov. Ak po splnení tejto podmienky, celková hodnota nadobudnutého tovaru bez dane nedosiahne v bežnom kalendárnom roku a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku 14 000 €, podnikateľ (neplatiteľ DPH) môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky