Ako sa pripraviť na registráciu DPH v roku 2015

Blížite sa k hranici obratu 49 790 eur alebo ste sa dobrovoľne rozhodli registrovať sa na DPH? Ako sa pripraviť na registráciu DPH a predísť zbytočne vysokej zábezpeke.

Proces registrácie na daň z pridanej hodnoty (ďalej len “registrácia na DPH”) rieši niekoľko typov podnikateľov. My sa budeme v tomto článku zaoberať dvomi z nich, a to:

O ostatných druhoch registrácií na DPH sa bližšie dozviete v článku Registrácia na DPH v roku 2015.

Aký je proces registrácie na DPH

Proces registrácie na DPH sa skladá z niekoľkých krokov:

 1. podanie žiadosti o registráciu na DPH,
 2. miestne zisťovanie (v takmer 100% prípadov žiadateľov),
 3. zloženie zábezpeky, ak má žiadateľ povinnosť zložiť zábezpeku,
 4. zaregistrovanie podnikateľa na DPH, vydanie osvedčenia o registrácii a pridelenie IČ DPH.

Podanie žiadosti o registráciu na DPH

V prípade, ak podnikateľ za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahol obrat v sume 49 790 eur, vzniká mu povinnosť podať žiadosť o registráciu na DPH do 20. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci presiahnutia obratu. Za nepodanie žiadosti o registráciu na DPH v stanovenej lehote hrozí pokuta v sume od 60 eur až do 20 000 eur.

Príklad na povinnosť podať žiadosť o registráciu na DPH

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. zistí, že v júli 2015 dosiahlo za mesiace august 2014 - júl 2015 obrat vo výške 50 000 eur.

Keďže spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. presiahla hranicu 49 790 eur v júli 2015, zo zákona jej vyplýva povinnosť podať žiadosť o registráciu do 20. augusta 2015. V prípade, že nebude musieť zložiť zábezpeku na DPH, daňový úrad ju zaregistruje do 21 dní od podania žiadosti. Znamená to, že ak spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. podá žiadosť o registráciu 5. augusta, daňový úrad ju zaregistruje na DPH najneskôr do 26. augusta (len v prípade, že nemá povinnosť zložiť zábezpeku na DPH).

Ak sa podnikateľ dobrovoľne rozhodne registrovať na DPH, môže podať žiadosť o registráciu na DPH kedykoľvek.

Žiadosť o registráciu na DPH sa podáva na tlačive s názvom Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty, ktoré je možné nájsť na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky. Toto tlačivo je univerzálne pre viacero druhov daní. My sa v článku budeme zaoberať len registráciou na DPH.

V Žiadosti o registráciu, oznámenie zmien, žiadosti o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty sa pri registrácii na DPH uvádza:

 • DIČ - ak bolo pridelené,
 • či je žiadateľ fyzická (napríklad živnostník) alebo právnická osoba (napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným),
 • že podáva žiadosť o registráciu na DPH,
 • identifikačné údaje žiadateľa (pri fyzickej osobe - obchodné meno, meno, priezvisko, tituly, IČO, rodné číslo; pri právnickej osobe - obchodné meno, právna forma, IČO),
 • adresa žiadateľa,
 • miesto podnikania - ak sa nezhoduje s trvalým pobytom, resp. stála prevádzkareň,
 • identifikačné údaje organizačnej zložky - platí pre tuzemské aj zahraničné organizačné zložky,
 • identifikačné údaje osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby - žiadateľa,
 • podnikateľské čísla účtov v bankách žiadateľa,
 • počet príloh, dátum a podpis žiadateľa, resp. osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa,
 • označenie, o aký druh registrácie na DPH ide - či ide o povinnú, resp. dobrovoľnú alebo iný typ registrácie,
 • žiadateľ o povinnú registráciu uvádza mesiac dosiahnutia obratu; výšku obratu nemusí uvádzať, ide o nepovinný údaj.

Neoddeliteľnou súčasťou tlačiva sú 2 prílohy, ktoré sú uvedené na posledných dvoch stranách tlačiva. Počet príloh sa uvedie v závislosti od druhu dane. Daňový úrad si okrem týchto príloh môže od žiadateľa vypýtať aj ďalšie prílohy, napr. donedávna pri dobrovoľnej registrácii požadovali dotazník k žiadosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Miestne zisťovanie pri registrácii na DPH

Miestne zisťovanie je vo všeobecnosti činnosť správcu dane, v rámci ktorej vyhľadáva dôkazy, preveruje a zisťuje skutočnosti, ktoré sú potrebné na účely správy daní. Miestne zisťovanie možno považovať za “daňovú kontrolu” v malom rozsahu.

Na účely registrácie na DPH predstavuje miestne zisťovanie proces preukazovania skutočností potrebných na účely registrácie na DPH. Daňový úrad sa vždy ohlási na miestne zisťovanie väčšinou telefonicky a oznámi žiadateľovi, ktoré doklady bude od neho vyžadovať. Záleží na dohode daňového úradu so žiadateľom, kedy sa miestne zisťovanie vykoná. Miestne zisťovanie môže prebiehať dvoma spôsobmi:

 • pracovník daňového úradu príde k podnikateľovi alebo
 • daňový úrad požiada podnikateľa, aby doniesol potrebné doklady na daňový úrad

Miestne zisťovanie pri povinnej registrácii na DPH

Pri povinnej registrácii na DPH (po dosiahnutí obratu 49 790 eur) sa preukazuje skutočnosť, či žiadateľ skutočne dosiahol obrat a v akej výške ho dosiahol. Obrat a vykonávanie ekonomickej činnosti je obvykle potrebné preukázať:

 • vystavenými faktúrami a evidenciou faktúr,
 • výpismi z bankového účtu,
 • hlavnou knihou,
 • zmluvami s dodávateľmi,
 • objednávkami na budúce zákazky,
 • pracovnými zmluvami,
 • zmluvou o sídle - buď nájomnou zmluvou, súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, výpisom z katastra nehnuteľností,...

Miestne zisťovanie pri dobrovoľnej registrácii na DPH

Pri dobrovoľnej registrácii na DPH je nutné preukázať skutočnosť, či žiadateľ vykonáva ekonomickú činnosť, teda či má postavenie zdaniteľnej osoby podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “zákon o DPH”).

Žiadosť o dobrovoľnú registráciu môže podať aj osoba, ktorá ešte nevykonáva ekonomickú činnosť, ale sa pripravuje na výkon činnosti, teda novovzniknutý subjekt. Subjekty, ktoré vykonávajú len prípravnú činnosť sa taktiež považujú za zdaniteľné osoby. Novovzniknuté subjekty, ktoré vykonávajú len prípravnú činnosť na podnikanie, musia podľa § 4c, ods. 1, písm. d) zákona o DPH zložiť zábezpeku na 12 mesiacov v prospech daňového úradu. Novovzniknutým subjektom sa preto odporúča, aby najprv vykonávali ekonomickú činnosť, ktorú by vedeli preukázať pri registrácii na DPH a až následne požiadať o registráciu na DPH.

Pozn.: V pripravovanej novele zákona o DPH, ktorá je momentálne odoslaná na rokovanie vlády SR, sa navrhuje, aby boli novovzniknuté subjekty, ktoré sú len v prípravnej fáze na podnikanie, oslobodené od platenia zábezpeky na DPH. Pripravovaná novela zákona o DPH by mala byť účinná od 1. januára 2016.

Žiadateľ o dobrovoľnú registráciu väčšinou musí počas miestneho zisťovania doložiť:

 • podnikateľský zámer, v ktorom popíše svoju spoločnosť, víziu, odvetvie, v ktorom bude pôsobiť, dôležité finančné ukazovatele, atď.,
 • zmluvy s dodávateľmi, resp. zmluvy o budúcej zmluve,
 • faktúry od dodávateľov, vystavené faktúry,
 • informáciu, či má účtovníctvo vedené interne alebo externe,
 • plánované obchody - či bude podnikať v rámci tuzemska, Európskej únie alebo aj mimo Európskej únie,
 • zmluvu o bankovom účte alebo výpisy z bankového účtu,
 • zmluvy s mobilnými operátormi,
 • doklad o existujúcom sídle, napr. nájomná zmluva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti, výpis z katastra nehnuteľností, atď.

Podnikateľ môže o vytvorenie podnikateľského zámeru požiadať profesionálov, ktorí mu vypracujú podnikateľský zámer na základe získaných informácií od neho.

Zloženie zábezpeky na DPH - kto ju musí zložiť, lehota na zloženie zábezpeky

Zloženie zábezpeky na DPH sa automaticky nevzťahuje na všetkých žiadateľov o registráciu na DPH. Zábezpeku sú povinní zložiť len dva druhy žiadateľov, a to:

 • rizikové subjekty,
 • tí, ktorí vykonávajú len prípravnú činnosť na podnikanie.

Viac o tom, kto je povinný zložiť zábezpeku na DPH a ďalšie informácie o zábezpeke na DPH sa dozviete v článku Zábezpeka na DPH v roku 2015.

Výška zábezpeky na DPH sa pohybuje v rozmedzí od 1 000 eur do 500 000 eur. Jej výšku určuje daňový úrad.

Ak máte indíciu, že by ste mohli mať povinnosť zložiť zábezpeku na DPH, odporúčame Vám podať žiadosť o dobrovoľnú registráciu na DPH ešte pred dosiahnutím obratu 49 790 eur. Pri dobrovoľnej registrácii na rozdiel od povinnej registrácie na DPH nemáte žiadne sankcie za nezloženie zábezpeky na účet daňového úradu.

V prípade, že žiadateľ o dobrovoľnú registráciu, ktorý má povinnosť zložiť zábezpeku na DPH, túto povinnosť nesplní, daňový úrad žiadateľa nezaregistruje. Ak však žiadateľ o povinnú registráciu nezloží zábezpeku na DPH (ak má túto povinnosť) v sume určenej daňovým úradom, daňový úrad bude od neho zábezpeku vymáhať v rámci exekúcie.

Podaním dobrovoľnej žiadosti o registráciu na DPH si otestujete, či máte povinnosť zložiť zábezpeku na DPH alebo nie. Ak by ste takúto povinnosť mali, do doby povinnej registrácie by ste sa vedeli dostatočne pripraviť na platbu zábezpeky na DPH.

Registrácia na DPH, vydanie osvedčenia o registrácii a pridelenie IČ DPH

V prípade, že žiadateľ o registráciu na DPH nemá povinnosť zložiť zábezpeku na DPH, daňový úrad vybaví jeho žiadosť do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak má žiadateľ povinnosť zložiť zábezpeku a splní si túto povinnosť, daňový úrad ho zaregistruje do 60 dní od dňa doručenia žiadosti.

V prípade, že žiadateľ o registráciu na DPH má povinnosť zložiť zábezpeku na DPH a nesplní si túto povinnosť, daňový úrad ho nezaregistruje (pri dobrovoľnej registrácii) alebo na neho podá žiadosť o exekúciu (pri povinnej registrácii).

Daňový úrad pridelí žiadateľovi po splnení všetkých podmienok IČ DPH a vydá mu osvedčenie o registrácii. Na osvedčení o registrácii sa dátum vydania osvedčenia môže líšiť od dátumu, odkedy sa žiadateľ stáva platiteľom DPH. Žiadateľ sa môže dohodnúť s príslušným daňovým úradom na dátume, od kedy chce byť platiteľom DPH. Ak napríklad daňový úrad vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii 22. augusta 2015, môže byť na ňom uvedené, že žiadateľ sa platiteľom stáva až od 1. septembra 2015.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky