Zmeny pre podnikateľov od 1.7.2021

Od 1.7.2021 sa mení životné minimum, aj suma daňového bonusu. Významné zmeny nastanú v zákone o DPH, či v oblasti koncesionárskych poplatkov. Prehľad zmien od 1. júla 2021.

Zvýšenie súm životného minima od 1.7.2021

Nakoľko sa suma životného minima upravuje vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka, od 1.7.2021 do 30.6.2022 je platná nová suma životného minima. Od 1. júla 2021 životným minimom fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, je suma alebo úhrn súm:

 • 218,06 € mesačne, ak ide od jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 152,12 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 99,56 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Nárast sumy životného minima má vplyv aj na zmenu viacerých veličín v oblasti dane z príjmov, ako je napríklad zmena sumy daňového bonusu na rok 2022, či zmena výšky nezdaniteľnej časti základu dane na rok 2022. Okrem toho zmena sumy životného minima ovplyvňuje aj výšku rodičovského príspevku, prídavkov na dieťa, či iných ukazovateľov, ktoré nájdete v článku Životné minimum od 1.7.2021 do 30.6.2022.

Zmena výšky daňového bonusu na dieťa od 1.7.2021

Schválená novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) prináša aj zvýšenie sumy daňového bonusu na dieťa, a to s účinnosťou od 1.7.2021. Výška daňového bonusu na dieťa bude od 1.7.2021 nasledovná:

 • pre deti do 6 rokov: 46,44 € mesačne (2 – násobok základnej výšky daňového bonusu),
 • pre deti nad 6 do 15 rokov: 39,47 € mesačne (1,7 – násobok základnej výšky daňového bonusu),
 • pre deti od 15 do 25 rokov: 23,22 € mesačne (základná výška daňového bonusu).

Podrobné informácie o zmene sumy daňového bonusu od 1.7.2021, ako aj o podmienkach nároku na daňový bonus na dieťa, nájdete v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2021.

Zmena pravidiel pri predaji tovaru na diaľku a zmeny v režime MOSS od 1.7.2021

Od 1.7.2021 dochádza k zadefinovaniu pojmu „predaj tovaru na diaľku“, ktorým sa nahrádza pojem „zásielkový predaj“ a k zmene pravidiel pre určenie miesta dodania pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ alebo pri predaji tovaru na diaľku, ktorý je dovážaný z územia tretích štátov.

Rovnako od tohto dátumu bola pre uľahčenie obchodovania mikropodnikom na území EÚ ustanovená jednotná prahová hodnota 10 000 €, a to pri predaji tovaru na diaľku a pri telekomunikačných službách, službách rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických službách, ak sú poskytnuté nezdaniteľnej osobe.

Prečítajte si tiež

Ak bude mať podnikateľ sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko iba v jednom členskom štáte a celková hodnota tovarov predávaných na diaľku a zároveň vyššie uvedených služieb poskytnutých do iného členského štátu, ako je ten, v ktorom je podnikateľ usadený, nepresiahne v prebiehajúcom ani v predchádzajúcom kalendárnom roku hodnotu 10 000 € bez DPH, je podnikateľ oprávnený zdaňovať poskytovanie takýchto služieb daňou členského štátu, v ktorom má sídlo a pri predaji tovaru na diaľku do iného členského štátu daňou členského štátu, v ktorom sa preprava tovaru začína.

Komplexné informácie o zmene pravidiel pri predaji tovaru na diaľku nájdete v článkoch

Rozšírenie osobitnej úpravy uplatňovania dane tzv. systému MOSS (Mini One Stop Shop) na OSS (One Stop Shop) od 1.7.2021

Podľa starého znenia zákona o DPH platí, že osobitná úprava MOSS sa týka len poskytovateľov, ktorí poskytujú nezdaniteľným osobám (t. j. nepodnikateľom) telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby zákazníkom usadeným na území EÚ. Od 1.7.2021 sa však osobitná úprava uplatňovania dane uvedená v § 68a, § 68b a § 68c zákona o DPH rozširuje, nakoľko po novom bude možné novú osobitnú úpravu OSS (One Stop Shop) využiť aj pre iné služby poskytované nezdaniteľným osobám, ktorých miesto dodania je v členskom štáte spotreby, ako aj na predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ. Okrem toho sa zavádza možnosť uplatnenia OSS aj pri niektorých dodaniach tovaru na diaľku z tretích štátov.

Uplatňovanie systému OSS znamená  zjednodušenie podávania daňových priznaní k DPH, nakoľko v tomto prípade poskytovatelia podajú daňové priznanie len v jednom členskom štáte EÚ za všetky dodania v celej EÚ. Podrobné informácie nájdete v článku Zmeny v režime MOSS od 1.7.2021 (prechod na OSS).

Článok pokračuje pod reklamou

Zrušenie oslobodenia od DPH pri dovoze zásielok do 22 eur od 1.7.2021

Od 1.7.2021 už nebudú zásielky v hodnote do 22 eur, t. j. tovar, ktoré si objednávajú právnické ako aj fyzické osoby (aj nepodnikatelia) cez internet z územia tretích štátov, oslobodené od dane. Ide napríklad o obľúbené nákupy z čínského Aliexpressu, či amerického eBayu. Uvedené znamená, že zákazníci z každej zásielky zaplatia aj DPH, a to bez ohľadu na hodnotu objednávky.

Podrobné informácie o tejto zmene si môžete prečítať v článku Zrušenie oslobodenia od DPH pri dovoze zásielok do 22 eur.

Zmeny v oblasti koncesionárskych poplatkov od 1.7.2021

Novela zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS v znení neskorších predpisov prináša od 1.7.2021 pre podnikateľov viaceré zmeny, ktorých predmetom je predovšetkým upustiť od niektorých povinností, ktoré sú s koncesionárskymi poplatkami spojené. Od 1.7.2021 už nebudú zamestnávatelia (podnikatelia) povinní preukazovať RTVS počet zamestnancov rozhodujúcich pre vznik alebo trvanie uhrádzania koncesionárskych poplatkov. Túto úlohu za zamestnávateľov prevezme Sociálna poisťovňa, ktorá priamo RTVS ako vyberateľovi koncesionárskych poplatkov automaticky mesačne zašle potrebné údaje.

Prečítajte si tiež

Od 1.7.2021 nastane aj ďalšia (skôr formálna) zmena v súvislosti so sadzbou koncesionárskych poplatkov, nakoľko sa po novom do počtu zamestnancov, ktorý je rozhodujúci na určenie sadzby poplatkov, nebudú započítavať zamestnanci vykonávajúci prácu na základe niektorej z dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (tzv. dohodári). Viac informácií o zmenách v oblasti koncesionárskych poplatkov nájdete v článku Koncesionárske poplatky od 1.7.2021.

Zmeny v Prvej pomoci od 1.7.2021 

Vláda 9. júna 2021 schválila prepojenie Covid automatu a projektu Prvá pomoc, ktorý slúži na kompenzáciu negatívneho dopadu prijatých protiepidemiologických opatrení na podnikateľov. Od 1. júla sa tak výška poskytovanej pomoci bude odvíjať od aktuálnej celonárodnej farby určovanej Covid automatom. Jednotlivé formy podpory sa rozdelia do fáz a budú sa aktualizovať mesačne. Napríklad podnikatelia, ktorí budú žiadať o príspevok v auguste za mesiac júl, už budú mať nárok len na výšku sumy z pôvodnej Prvej pomoci, pričom opatrenie 3B nebude platné vôbec. Ako presne bude toto prepojenie fungovať, približujeme v článku Prvá pomoc bude od 1.7.2021 prepojená na Covid automat: ako to ovplyvní nárok na príspevok?

Zmeny živnostenského zákona od 1.8.2021 (pôvodne navrhované od 1.7.2021)

Napriek tomu, že plánová účinnosť novely zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“) bola od 1.5.2021, po schválení vládou bol dátum platnosti novely plánovaný na 1.7.2021, napokon sa novela v parlamente finálne schválila až s účinnosťou od 1.8.2021. Zmeny v živnostenskom zákone sa týkajú najmä týchto oblastí:

 • úpravy minimálnej a maximálnej dĺžky pozastavenia živnosti,
 • zníženia miery regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach a zníženia lehoty na preukázanie odbornej praxe,
 • zníženia počtu remeselných živností,
 • a iné.

Podrobné informácie o plánovaných zmenách v živnostenskom zákone nájdete v článku Zmeny živnostenského zákona od 1. 8. 2021

Skôr schválené zmeny pre podnikateľov od roku 2022

Ďalšie zmeny pre podnikateľov nastanú až od 1.1.2022, a to v oblasti zákona o dani z príjmov, ktoré sme avizovali aj v článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od roku 2021 a 2022. Ide o tieto zmeny:

 • zavedenie definície transparentného subjektu a reverzného hybridného subjektu, ako reakcia na potrebu transpozície článku európskej smernice, pričom táto zmena sa dotkne transparentných spoločností, akými sú napríklad verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktoré spravidla nie sú zdaňované na úrovni spoločnosti, ale až na úrovni spoločníkov,
 • rozšírenie pravidiel pre kontrolované zahraničné subjekty aj pre fyzické osoby, pričom hlavným cieľom je obmedzenie odkláňania príjmov do zahraničia s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky