Koncesionárske poplatky od 1. 7. 2021

Čo sú koncesionárske poplatky, kto má povinnosť ich platiť a aké zmeny prinesie novela účinná od 1. 7. 2021?

Čo sú koncesionárske poplatky?

Za koncesionárske poplatky sa považujú poplatky, ktoré slúžia na činnosť Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Ich účelom je finančné zabezpečenie služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania poskytovaných RTVS. 

Ich platenie, vyberanie a vymáhanie upravuje osobitný zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS (ďalej len „zákon“)

Viac sa o nich dozviete v týchto článkoch:

Kto je povinný platiť koncesionárske poplatky?

Zákon hovorí, že platiteľom koncesionárskych poplatkov je:

  1. fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome,
  2. zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov.

Fyzická osoba má teda povinnosť platiť koncesionárske poplatky na základe odberu elektriny v domácnosti, nie na základe toho, či má doma televízor alebo rádio.

Zamestnávateľ (napr. živnostník alebo firma) ich musí platiť za podmienky, ak zamestnáva minimálne troch zamestnancov, a to v pracovnom pomere (založený pracovnou zmluvou podľa Zákonníka práce) alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (založený podľa osobitných zákonov – napr. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru).

Zmeny v koncesionárskych poplatkoch od 1. 7. 2021

S účinnosťou od 1. 7. 2021 nastanú v oblasti koncesionárskych poplatkov viaceré zmeny, týkajúce sa napríklad oslobodenia od povinnosti platiť koncesionárske poplatky, sadzieb poplatkov či evidencie platiteľov. V zmysle novely sa má predovšetkým upustiť od niektorých povinností, ktoré sú s koncesionárskymi poplatkami spojené. Ktoré povinnosti odpadnú podnikateľom a domácnostiam sa dozviete nižšie.

Oslobodenie od povinnosti platiť koncesionárske poplatky

Z povinnosti platenia koncesionárskych poplatkov zákon ustanovuje niekoľko výnimiek. Od 1. 7. 2021 bude platiť, že od tejto povinnosti bude oslobodený platiteľ ako fyzická osoba (vyššie uvedený odberateľ elektriny v domácnosti), ktorý RTVS do 30 dní oznámi (bez preukázania) vznik oslobodenia, teda že:

  • žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo
  • je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu, poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, alebo
  • je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

Naďalej bude platiť, že podnikatelia sú od platenia koncesionárskych poplatkov oslobodení iba, ak budú mať menej ako troch zamestnancov. Inak musia koncesionárske poplatky platiť, a to vo výške odstupňovanej podľa počtu zamestnancov.

Po novom bude od platenia koncesionárskych poplatkov oslobodený aj poberateľ dôchodkov starobného dôchodkového sporenia (sporenie v II. pilieri), ktorý nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti.

Zrušenie administratívnej záťaže pre podnikateľov

Novelou sa zavedie automatické pravidelné mesačné zasielanie údajov Sociálnou poisťovňou priamo RTVS ako vyberateľovi koncesionárskych poplatkov, a to za účelom vzniku a trvania povinnosti platenia týchto poplatkov.

V dôsledku toho dôjde k zrušeniu povinnosti pre zamestnávateľov (podnikateľov) preukazovať RTVS počet zamestnancov rozhodujúcich pre vznik alebo trvanie uhrádzania koncesionárskych poplatkov. Práve pri poklese pod troch zamestnancov alebo náraste nad troch zamestnancov vzniká zamestnávateľom administratívna záťaž, keď zatiaľ (do 30. 6. 2021) musia tieto počty preukazovať RTVS potvrdeniami zo Sociálnej poisťovne. Novelou zákona, t. j. od júla 2021, sa táto administratívna záťaž odbúra. Upozorňujeme však, že platiteľ je naďalej povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady do 30 dní vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť úhradu, len už nie je potrebné túto skutočnosť preukázať.

Upozornenie: Na povinnosť platiteľa (zamestnávateľa) preukazovať počet zamestnancov vo vzťahu k obdobiu pred 1. 7. 2021 sa vzťahuje právna úprava účinná do 30. 6. 2021, čiže vo vzťahu k obdobiu pred júlom 2021 bude musieť zamestnávateľ preukázať RTVS počet svojich zamestnancov.   

Od 1. 7. 2021 sa zruší povinnosť preukazovania skutočností rozhodujúcich pre oslobodenie od koncesionárskych poplatkov.

So zavedením tohto systému súvisí aj zrušenie povinnosti platiteľov (fyzických osôb) preukazovať skutočnosti zakladajúce nárok na oslobodenie od povinnosti platiť koncesionárske poplatky, s tým, že postačí ich len oznámiť. Teda od 1. 7. 2021 ani platiteľ (fyzická osoba), ktorý má nárok na oslobodenie, nebude povinný preukazovať RTVS napríklad, že je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ale bude stačiť, keď jej to len oznámi. RTVS si následne tieto informácie preverí od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Sociálnej poisťovne.

Článok pokračuje pod reklamou

Sadzba koncesionárskych poplatkov – zamestnávatelia

Ďalšia zmena je v súvislosti so sadzbou koncesionárskych poplatkov. Po novom (od júla 2021) sa do počtu zamestnancov v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, ktorý je rozhodujúci na určenie sadby poplatkov, nebudú započítavať zamestnanci vykonávajúci prácu na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (tzv. dohodári). 

Cieľom tejto úpravy je odstrániť nejednoznačnosť v rozhodovacej praxi súdov v súdnych konaniach o zaplatenie koncesionárskych poplatkov.

Pre platiteľov (zamestnávateľov) sa  zjednotí režim uplatnenia zmeny sadzby koncesionárskych poplatkov v dôsledku zmeny počtu zamestnancov.

Od júla 2021 bude teda platiť, že ak sa zmení počet zamestnancov (t. j. zvýši alebo zníži) rozhodujúci na určenie sadzby poplatkov pre platiteľa (zamestnávateľa), povinnosť platiť zmenenú sadzbu mu vzniká:

  • od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k zmene počtu zamestnancov (ak sa platia poplatky mesačne),
  • od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia, za ktoré sa  platí úhrada jednorazovo (ak sa platia poplatky jednorazovo za kalendárny štvrťrok,  kalendárny polrok alebo za kalendárny rok).

Výška sadzby koncesionárskych poplatkov pre zamestnávateľov ostane aj po 1. 7. 2021 nezmenená, teda v závislosti od počtu zamestnancov, najmenej 4,64 eura a najviac 464,71 eura.

Sadzba koncesionárskych poplatkov – fyzické osoby

Naďalej ostane v platnosti, že platiteľ, ktorý je fyzickou osobou (vyššie uvedený odberateľ elektriny v domácnosti) bude platiť koncesionárske poplatky vo výške 4,64 eura mesačne.

Novelou od 1. 7. 2021 sa zjednoduší úprava týkajúca sa platiteľov (fyzických osôb), ktorí majú viacero odberných miest elektriny, podľa ktorej títo budú platiť koncesionárske poplatky za príslušné obdobie bez ohľadu na počet odberných miest len jeden raz, a to bez potreby oznamovania či preukazovania tejto skutočnosti RTVS. V súčasnosti zákon určuje, že fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno odberné miesto, avšak za podmienky, že vznik tejto skutočnosti oznámila a preukázala RTVS. 

Zmenou zákona tak dochádza k redukcii administratívnych povinností pre platiteľov úhrad (fyzických osôb), ktorí majú viacero odberných miest elektriny a súčasne sa pre nich zavádza automatický nárok na platenie koncesionárskych poplatkov za príslušné obdobie len raz.

Platenie koncesionárskych poplatkov

V tomto prípade novela zavádza zjednotenie platobného obdobia pre platiteľov (fyzické osoby i zamestnávateľov), ktorí poplatky hradia jednorázovo za štvrťrok, polrok alebo rok, a to na kalendárny mesiac, kalendárny štvrťrok a kalendárny rok.

Naďalej však bude platiť, že platiteľ musí zaplatiť poplatky do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa poplatky platia.

Evidencia platiteľov koncesionárskych poplatkov

Nakoniec sa novelou upravuje (spresňuje) evidencia platiteľov koncesionárskych poplatkov vrátane ich oznamovacích povinností, v rámci ktorých dochádza k významnému zníženiu administratívnej záťaže (oproti aktuálne platnej úprave). Napríklad platiteľ (fyzická osoba i zamestnávateľ) bude stále musieť oznámiť RTVS v lehote do 30 dní vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť koncesionárskeho poplatky, taktiež vznik alebo zánik oslobodenia od tejto povinnosti, avšak od 1. 7. 2021 ich nebude musieť nijako preukazovať.    

Avšak za účelom kontroly počtu zamestnancov evidovaných v evidencii platiteľov bude zamestnávateľ na požiadanie RTVS povinný preukázať počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby koncesionárskych poplatkov.

Ďalej sa novelou podrobnejšie definuje rozsah údajov, ktoré sa v tejto evidencii vedú. V neposlednom rade sa zakotvuje aj súčinnosť, ktorú budú RTVS poskytovať príslušné štátne orgány, Sociálna poisťovňa, dodávatelia elektriny i prevádzkovatelia distribučnej sústavy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky