Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľaúčinný od 1. júla 2024, priniesol viaceré zmeny týkajúce sa predaja tovarov a služieb medzi firmami a konečnými spotrebiteľmi, teda tzv. v B2C sektore (Business-to-Customer). Medzi zásadné zmeny vo vzťahu k obchodníkom patrí aj zavedenie nových zásad ukladania sankcií.

Zmeny v ukladaní sankcií podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024

Dôvodová správa k návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa uvádza, že tento zákon má posilniť preventívne a výchovné pôsobenie smerom k obchodníkom, a to zavedením nových inštitútov umožňujúcich zníženie alebo odpustenie sankcie za porušenie zákonnej povinnosti.

Cieľom zákona je tiež zabrániť ukladaniu likvidačných pokút s tým, že po novom sú sadzby pokút určené aj percentuálnym podielom z obratu obchodníka (napr. pokuta do výšky 2 % obratu obchodníka za predchádzajúce účtovné obdobie). Takáto zmena má mať pozitívny vplyv obzvlášť pre malé a stredné podniky.

Zavedenie troch druhov sankcií

Sankcie podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa môžu ukladať orgány dohľadu - napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Úrad verejného zdravotníctva SR.

Zákon rozlišuje tri druhy sankcií, ktoré môže orgán dohľadu uložiť obchodníkovi za porušenie jeho zákonnej povinnosti, a to:

 1. pokutu,
 2. povinnosť odstrániť alebo zmeniť obsah zverejnený v online rozhraní alebo
 3. povinnosť zabezpečiť vymazanie domény.

Každú sankciu je možné uložiť samostatne alebo spolu s inou sankciou.

Orgán dohľadu pri rozhodovaní o druhu sankcie a jej výmere prihliada napríklad na:  

 • závažnosť, povahu, spôsob, rozsah, trvanie a okolnosti porušenia povinnosti,
 • záujem obchodníka o odstránenie alebo o zmiernenie negatívnych dôsledkov porušenia povinnosti vo vzťahu k spotrebiteľom, ktorý preukázateľne prejavila do vydania rozhodnutia o uložení sankcie,
 • predchádzajúce porušenia právnych predpisov, ktorých sa obchodník dopustil,
 • iné priťažujúce a poľahčujúce okolnosti.

Upozornenie: Každú z vyššie uvedených sankcií možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď orgán dohľadu zistil porušenie zákonnej povinnosti, najneskôr do štyroch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklady na uloženie pokuty podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa

Orgán dohľadu môže uložiť dohliadanej osobe (obchodníkovi) pokutu vo výške od 200 eur do 2 % obratu obchodníka za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 200 000 eur, a to za porušenie:

 • povinnosti poskytnúť spotrebiteľovi všetky informácie a dokumenty v slovenskom jazyku alebo so súhlasom spotrebiteľa v inom jazyku, ktorý je pre spotrebiteľa zrozumiteľný, a vo forme ustanovenej právnym predpisom, určenej zmluvou alebo na žiadosť spotrebiteľa a bez dodatočných nákladov pre spotrebiteľa v jemu prístupnej forme,
 • zákazu používania nekalých praktík, neprijateľných podmienok v zmluvách,
 • tzv. informačnej povinnosti, podľa ktorej je  predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov spotrebiteľovi jasne a zrozumiteľne oznámiť napr. svoju adresu elektronickej pošty, adresu obchodníka, poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a iné.

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa zároveň výslovne zakotvuje, že pokuta za porušenie povinnosti nesmie byť pre obchodníka likvidačná. Totiž, pokuta, ako sankcia za porušenie povinností, má mať predovšetkým preventívny a výchovný charakter, a preto nemôže byť pre podnikateľa likvidačná. To znamená, že orgán dohľadu mu nemôže uložiť pokutu ľubovoľne v neprimeranej výške.

Zavedenie zníženia alebo odpustenia sankcie od 1.7.2024

Od marca 2024 sa v spotrebiteľskej legislatíve zavádzajú nové inštitúty umožňujúce zníženie alebo odpustenie sankcie za porušenie zákonnej povinnosti, ktoré dávajú obchodníkom tzv. „druhú šancu“. Čiže, aj napriek tomu, že obchodník porušil svoju povinnosť, bude mu za určitých podmienok uložená nižšia sankcia (napr. sa zníži na polovicu) alebo mu nebude uložená vôbec (napr. dôjde k odloženiu veci).

Tieto inštitúty prichádzajú do úvahy iba za predpokladu, ak obchodník:

 • prijme zodpovednosť za svoje protiprávne konanie,
 • ukončí porušovanie právnych predpisov,
 • odstráni následky svojho konania a
 • odškodní spotrebiteľov, ktorých práva boli jeho konaním porušené.

Napríklad sadzba pokuty za porušenie zákonnej povinnosti sa zníži na polovicu, ak obchodník po začatí konania o porušení povinnosti do vydania rozhodnutia o uložení pokuty preukáže, že ukončil porušovanie povinnosti a ak to povaha porušenia pripúšťa, že vykonal nápravu v prospech spotrebiteľov, ktorí boli poškodení porušením povinnosti alebo ich práva alebo právom chránené záujmy boli inak dotknuté.

Upozornenie: Nový zákon nepripúšťa mimoriadne zníženie sankcie pod zákonom ustanovenú dolnú hranicu sadzby pokuty (okrem vyššie uvedeného prípadu).

Situácia, kedy nebude obchodníkovi uložená pokuta za porušenie zákonnej povinnosti, sa týka vykonania tzv. dobrovoľného opatrenia. Zákon o ochrane spotrebiteľa ho definuje ako písomné záväzné vyhlásenie obchodníka, že dobrovoľne ukončil alebo ukončí porušovanie povinnosti a ak to povaha porušenia pripúšťa, aj vykonal alebo vykoná nápravu v prospech spotrebiteľov, ktorí boli porušením povinnosti poškodení alebo ich práva alebo právom chránené záujmy boli inak dotknuté.

To teda znamená, že ak obchodník porušil svoju zákonnú povinnosť, no následne urobil tzv. dobrovoľné opatrenie, orgán dohľadu bude toto jeho vyhlásenie vyhodnocovať. Ak zhodnotí, že dobrovoľné opatrenie spĺňa všetky zákonom ustanovené požiadavky (napr. že obsahuje predpísané náležitosti a je dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné atď.), potom vec odloží bez toho, aby začal konanie o porušení povinnosti (t. j. pokutu neuloží).  Odloženie veci sa iba vyznačí v spise (nevydáva sa žiadne rozhodnutie).

Obsah dobrovoľného opatrenia je pre obchodníka záväzný a ak ho nesplní alebo nepreukáže jeho splnenie riadne a včas, orgán dohľadu mu uloží pokutu za správny delikt vo výške od 1 000 eur do hornej hranice sadzby pokuty ustanovenej právnym predpisom za porušenie povinnosti, na ktoré sa vzťahovalo dobrovoľné opatrenie (avšak pokuta vo veci samej za porušenie zákonnej povinnosti sa neuloží vzhľadom na predchádzajúce odloženie veci). Práve  motivovaním obchodníkov, aby prijali dobrovoľné nápravné opatrenia sa má dosiahnuť čo najrýchlejšia náprava poškodených práv spotrebiteľov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)

Ministerstvo práce v júni 2024 zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Zákon o pobyte cudzincov na Slovensku: zmeny od 15.7.2024

Širšie možnosti pri udeľovaní národných víz, prísnejšie podmienky zmeny účelu pobytu aj zmeny pri uznávaní odbornej kvalifikácie. Prehľad navrhovaných noviniek pri zamestnávaní cudzincov z tretích krajín.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy: zmeny od 1. 7. 2024

V akej lehote môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky