Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?
Zdroj: Pixabay.com
Veronika Front ImmiCo.

Právnička a zakladateľka spoločnosti ImmiCo., ktorá sa venuje konzultačnej činnosti v imigračnej oblasti. V spolupráci s obchodnými partnermi z tretích krajín a Európy sa podieľa na projektoch, ktoré sa týkajú úspešnej relokácie cudzincov na slovenský pracovný trh.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

V súčasnosti stále viac krajín čelí potrebe prilákať a zamestnať kvalifikovaných jednotlivcov zo zahraničia. Slovenská republika nie je výnimkou. Pribúda odvetví, ktoré čelia chronickému nedostatku pracovnej sily, už nejde len o oblasť informačných technológií, poľnohospodárstvo či dopravu, ale aj priemysel, zdravotníctvo a mnohé ďalšie.

Čoraz viac slovenských zamestnávateľov preto obsadzuje voľné pracovné miesta občanmi nielen z krajín Európskej únie, ale aj z tretích krajín.

Čo hovorí o zamestnávaní cudzincov legislatíva?

Základný právny rámec zamestnávania cudzincov tvorí zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. V prvej polovici roku 2024 sa ešte očakáva schválenie novely zákona o pobyte cudzincov, ktorej účinnosť je navrhnutá od 15 júla 2024.

Občan tretej krajiny (ďalej len „cudzinec“) je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky ani občanom Európskej únie.

Prechodný pobyt oprávňuje cudzinca zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bol policajným útvarom pobyt udelený. Prechodný pobyt je viazaný na jeden účel. Môže byť udelený napríklad na účel podnikania, štúdia, zlúčenia rodiny a zamestnania.

Práve prechodnému pobytu na účel zamestnania sa budeme v tomto článku venovať. Ide totiž o často využívaný typ pobytu cudzinca, ktorý umožní cudzincovi podpísať pracovnú zmluvu s konkrétnym slovenským zamestnávateľom, vykonávať konkrétnu pracovnú pozíciu na konkrétnom mieste výkonu práce. Ukončenie pracovného pomeru s daným slovenským zamestnávateľom môže viesť k zrušeniu povolania na pobyt.

Ako získať prechodný pobyt na účel zamestnania?

Aby mohol cudzinec na Slovensku získať prechodný pobyt na účel zamestnania a aby ho bolo vôbec možné zamestnať, čakajú povinnosti tak cudzinca, ako aj samotného zamestnávateľa. Ďalej je dôležité, aby:

 1. zamestnávateľ nahlásil voľné pracovné miesto,
 2. si cudzinec rezervoval termín na cudzineckej polícii/zastupiteľskom úrade (kde to bude, záleží od súčasného pobytu cudzinca, nakoľko sa krajiny rozdeľujú na vízové a bezvízové),
 3. si cudzinec zohnal a pripravil všetky potrebné dokumenty, ktoré podá spolu so žiadosťou o udelenie prechodného pobytu.

Pre správne nastavenie postupu pri získaní povolenia na pobyt cudzinca je na začiatku dôležité poznať niekoľko základných aspektov, ako napríklad:

 • národnosť cudzinca – z akej krajiny bude potrebné zabezpečiť dokument o bezúhonnosti žiadateľa,
 • budúca pracovná pozícia, ktorú bude cudzinec obsadzovať – či bude podpisovať pracovnú zmluvu so slovenskou spoločnosťou,
 • predpokladaná dĺžka pobytu cudzinca – či pôjde o dlhodobý, alebo krátkodobý pobyt.

Nahlásenie voľného pracovného miesta – ako na to?

Ak má zamestnávateľ záujem zamestnať cudzinca, musí splniť dve podmienky. Jednou je, že mu nebola  uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu. A tou druhou je nahlásenie voľného pracovného miesta najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania (prostredníctvom nahlášky voľného pracovného miesta).

Príslušným úradom práce je úrad práce, v územnom obvode ktorého sa pracovné miesto cudzinca nachádza.

Najčastejšie sa nahláška voľného pracovného miesta podáva vo forme:

 • papierovej – nahláška podaná osobne do podateľne. Takto podaná nahláška má platnosť 1 rok odo dňa podania;
 • elektronickej – prostredníctvom portálu www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk.Nahláška podaná elektronicky má platnosť dva mesiace, pričom ju možno opätovne predĺžiť.

Nahláška voľného pracovného miesta musí byť aktívna až do schválenia pobytu cudzinca. Nepredĺženie platnosti nahlášky voľného pracovného miesta býva častokrát dôvodom zamietnutia žiadosti o prechodný pobyt cudzinca.

Pri vypĺňaní údajov nie je zásadný rozdiel medzi nahláškou, ktorú podáva pri obsadzovaní voľnej pozície slovenským občanom. Avšak, v kolónkach odporúčame:

 • uviesť rovnaký SK ISCO kód na nahláške aj do dokumentu „Prísľub do zamestnania“.
 • miesto výkonu práce uviesť rovnaké ako na dokumente „Prísľub do zamestnania“ (toto miesto výkonu práce bude neskôr uvedené aj v dokumente „Dodatočné údaje o zamestnaní“, ktoré obdrží cudzinec po schválení pobytu),
 • uviesť „nie“ v kolónke „znalosť slovenského jazyka nevyhnutná“,
 • v informáciách o obsadení pozície – uviesť „Pozícia je vhodná aj pre štátnych príslušníkov tretích krajín“.

Príslušný úrad práce vydá na žiadosť Policajného zboru potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas alebo nesúhlas s jeho obsadením, do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Rezervácia termínu na cudzineckej polícii alebo na zastupiteľskom úrade

Na cudzineckej polícii si môže cudzinec rezervovať termín prostredníctvom rezervačného systému, ktorý je dostupný na stránke Ministerstva vnútra SR. Termíny na niektorých oddeleniach cudzineckej polície bývajú obsadené aj na dva mesiace vopred.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva cudzinec osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, ktorý mu vydal cestovný doklad, alebo na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, v ktorom má bydlisko. Ak takýto zastupiteľský úrad neexistuje, alebo v prípadoch hodných osobitného zreteľa (napríklad nepriaznivá politická situácia v krajine, vojnový stav v krajine či hroziace nebezpečenstvo zamestnancom zastupiteľského úradu), určí ministerstvo zahraničných vecí po dohode s ministerstvom vnútra iný zastupiteľský úrad, na ktorom štátny príslušník tretej krajiny podá žiadosť o udelenie prechodného pobytu.

Každý zastupiteľský úrad ma na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí uvedený postup, ktorý žiada dodržať pri rezervácii termínu na podanie žiadosti.

Príprava dokladov potrebných k podaniu žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania

S prípravou a zhromažďovaním dokumentov sa odporúča začať s časovým predstihom, nakoľko každý dokument má svoje špecifiká a jeho zaobstaranie často trvá aj niekoľko dní. V prípade dokumentov vydávaných v zahraničí to môže trvať aj viac ako mesiac.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva cudzinec osobne na predpísanom úradnom tlačive a v slovenskom jazyku. K žiadosti je potrebné predložiť doklad:

 • preukazujúci účel pobytu,
 • preukazujúci bezúhonnosť,
 • o zabezpečení ubytovania,
 • o finančnom zabezpečení.

Doklad preukazujúci účel pobytu

Cudzinec môže v tomto prípade predložiť doklad „Prísľub na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania“ alebo pracovnú zmluvu. Zamestnávatelia však uprednostňujú skôr spomínaný Prísľub, nakoľko tento dokument obsahuje menej osobných údajov a údajov o konkrétnom pracovnom mieste či iné informácie, ktoré cudzinecká polícia pre účel schválenia pobytu nepotrebuje.

Pre obsadenie pracovného miesta, ktoré spadá pod skupinu regulovaných povolaní sa predkladá „Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny“ alebo doklad o požadovanom vzdelaní.

Doklad preukazujúci bezúhonnosť

V tomto prípade ide o:

 • výpis z registra trestov v štáte, ktorého je cudzinec štátnym príslušníkom,
 • výpis z registra trestov v štáte, v ktorom sa štátny príslušník tretej krajiny v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch.

Upozornenie: Výpis z registra trestov musí dokladovať bezúhonnosť na celom území štátu, ktorý tento doklad vydal, inak cudzinecká polícia taký doklad neakceptuje (výnimka sa vzťahuje len na individuálne prípady, ktoré sú odôvodnené a takúto výnimku odsúhlasí ministerstvo vnútra).

Doklad o zabezpečení ubytovania

V tomto prípade môže byť použitý niektorý z nasledovných dokladov:

 • čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti,
 • nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti,       
 • potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania (napr. potvrdenie hotela alebo ubytovne), 
 • čestné vyhlásenie fyzickej osoby/právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti.

Doklad o finančnom zabezpečení

Cudzinec musí k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania predložiť aj jeden z týchto dokladov:

 • potvrdenie zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy alebo
 • potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny (doklad o finančnom zabezpečení pobytu cudzinca vo výške životného minima na každý mesiac pobytu; ak pobyt presiahne jeden rok, vo výške 12-násobku životného minima).

Na čo ďalšie pri príprave dokladov myslieť?

Pri príprave dokladov, ktoré sú dôležité pri podaní žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania v SR, treba myslieť na to, že nesmú byť v čase podania žiadosti staršie ako 90 dní.

Pokiaľ sú vydané v inom ako slovenskom jazyku, musia byť úradne preložené prekladateľom zapísaným v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.

Taktiež treba mať na pamäti, že verejné dokumenty, ktoré boli vydané v zahraničí musia byť úradne overené (apostila/superlegalizácia) a rovnako musia byť úradne overené podpisy na čestných vyhláseniach, splnomocneniach a nájomných zmluvách.

Pri zamestnávaní cudzincov majú povinnosti obe strany - zhrnutie

Vzhľadom na to, že na Slovensku chýba niekoľko tisíc pracovníkov nielen v priemysle, ale aj v službách, potreba zamestnávať občanov tretích krajín sa zvyšuje. Ak chce firma zamestnať cudzinca, musia byť splnené podmienky v zmysle platnej legislatívy. Je potrebné myslieť na to, že isté povinnosti má tak zamestnávateľ, ako aj cudzinec. Vyžaduje sa nahlásenie voľného pracovného miesta na príslušnom úrade práce sociálnych vecí a rodiny, treba si rezervovať termín na podanie žiadosti na cudzineckej polícii či príslušnom zastupiteľskom úrade a pripraviť dokumenty, ktoré budú tvoriť prílohu žiadosti o udelenie prechodného pobytu. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Veronika Front title_company
Veronika Front ImmiCo.

Právnička a zakladateľka spoločnosti ImmiCo., ktorá sa venuje konzultačnej činnosti v imigračnej oblasti. V spolupráci s obchodnými partnermi z tretích krajín a Európy sa podieľa na projektoch, ktoré sa týkajú úspešnej relokácie cudzincov na slovenský pracovný trh.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Národné víza v záujme SR: kto ich potrebuje a ako ich vybaviť?

Aké víza potrebuje zamestnanec z tretej krajiny a čo ak s ním prichádza aj rodina? Kedy sa (ne)vyžaduje vysokoškolský diplom a ako dlho národné vízum platí? Podstatné informácie v kocke.

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Zákon o pobyte cudzincov na Slovensku: zmeny od 15.7.2024

Širšie možnosti pri udeľovaní národných víz, prísnejšie podmienky zmeny účelu pobytu aj zmeny pri uznávaní odbornej kvalifikácie. Prehľad navrhovaných noviniek pri zamestnávaní cudzincov z tretích krajín.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy: zmeny od 1. 7. 2024

V akej lehote môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky