Príplatky pre dohodárov od 1.5.2019

Príplatky za prácu sa týkajú aj práce na dohodu. Aká je ich výška a koľko musí zamestnávateľ priplatiť svojim brigádnikom za prácu počas soboty, nedele či za prácu v noci.

S účinnosťou od 1.5.2019 sa zvyšujú sadzby nasledovných príplatkov (okrem príplatku za prácu vo sviatok, ktorý ostáva nezmenený):

  • príplatok za prácu v sobotu,
  • príplatok za prácu v nedeľu,
  • príplatok za nočnú prácu.

Uvedené príplatky sú upravené v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

V článku sa budeme venovať výške príplatkov, na ktoré majú nárok tzv. dohodári a ich výške od 1.5.2019.

Príplatkom za prácu cez víkend či vo sviatok pre dohodárov sa nedá vyhnúť

Nárok na príplatok za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok či za nočnú prácu má každý dohodár, a to za počet odpracovaných hodín v danom dni.

Nie je možné u žiadneho z dohodárov v samotnej dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru už uviesť dohodnutú odmenu, ktorá by bola zvýšená o možné príplatky. V dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru zamestnávateľ uvedie len dohodnutú odmenu bez príplatkov, na ktoré má dohodár nárok podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce.

Ako vypočítať príplatok za nočnú prácu počas sviatku približujeme v článku Príplatok za nočnú prácu počas sviatku – ako sa počíta? 

Príplatok za prácu v sobotu pre dohodárov od 1.5.2019

Príplatok za prácu v sobotu upravuje § 122a Zákonníka práce. Dohodár má nárok na príplatok za prácu za každú odpracovanú hodinu v sobotu od 1.5.2019 vo výške najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, t.j. najmenej vo výške 1,495 € (50 % z 2,989 €).

V prípade, ak povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa práca vykonávala pravidelne v sobotu, je možné dohodnúť nižšiu sumu príplatku, a to najmenej v sume 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, t.j. 1,345 €/hod. (je potrebné dohodnúť v kolektívnej zmluve, prípadne v samotnej dohode so zamestnancom, ak zamestnávateľ k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka mal menej ako 20 zamestnancov).

Príplatok za prácu v nedeľu pre dohodárov od 1.5.2019

Príplatok za prácu v nedeľu upravuje § 122b Zákonníka práce. V prípade, ak dohodár odpracuje svoju pracovnú zmenu v nedeľu, má od 1.5.2019 nárok za každú odpracovanú hodinu na príplatok za prácu v nedeľu najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, t.j. najmenej vo výške 2,989 €/hod.

Prečítajte si tiež

Aj tu platí, že ak to povaha či podmienky práce vyžadujú, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, je možné dohodnúť nižšiu sadzbu príplatku, a to najmenej v sume 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, t.j. 2,69 €/hod. (je potrebné dohodnúť v kolektívnej zmluve, prípadne v samotnej dohode so zamestnancom, ak zamestnávateľ k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka mal menej ako 20 zamestnancov).

Príplatok za nočnú prácu pre dohodárov od 1.5.2019

Príplatok za nočnú prácu upravuje § 123 Zákonníka práce. Príplatky za nočnú prácu sa líšia v závislosti od toho, či dohodár vykonáva rizikovú prácu alebo vykonáva nerizikovú prácu. Dohodár má za každú odpracovanú hodinu v noci nárok na príplatok za nočnú prácu, ktorého výška je od 1.5.2019 nasledovná:

  • v prípade vykonávania nerizikovej práce: príplatok za nočnú prácu je najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy za hodinu, t.j. vo výške 1,196 €/hod.,
  • v prípade vykonávania rizikovej práce: príplatok za nočnú prácu patrí dohodárovi najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy za hodinu, t.j. vo výške 1,495 €/hod.

Za nočnú prácu sa pritom považuje práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou ráno.

Aj tu je možné dohodnúť zníženie sadzby príplatku za nočnú prácu, ak to povaha práce alebo podmienky práce vyžadujú a je potrebné aby sa prevažná časť práce vykonávala v noci. V uvedenom prípade prostredníctvom dohody v kolektívnej zmluve, či v samotnej dohode podľa zákonných podmienok je možné znížiť príplatok za nočnú prácu na výšku najmenej 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, t.j.1,046 €/hod. (zníženie sadzby nie je možné u rizikového povolania).

Príplatok za prácu cez sviatok od 1.5.2019

Ako sme už uviedli, príplatok za prácu cez sviatok ostáva nemenný. Dohodár má teda nárok na príplatok za prácu cez sviatok najmenej vo výške 100 % minimálnej mzdy za hodinu, t.j. vo výške 2,989 €/hod.

Je potrebné však upozorniť, že výška príplatku za prácu vo sviatok na nočnej zmene sa môže líšiť, a to v závislosti najmä od toho, či ide o pracovisko s pravidelnými nočnými zmenami, alebo ide o pracovisko, kde je nočná práca vykonávaná iba občas. Viac informácií o výpočte príplatkov za prácu vo sviatok na nočnej zmene si môžete prečítať v článku Príplatok za nočnú prácu počas sviatku – ako sa počíta?

Výšku príplatkov v roku 2021 podľa automatického vzorca nájdete v článku Príplatky od 1.1.2021 podľa automatického vzorca minimálnej mzdy.

Príklady na poukázanie zvýšenej ceny práce u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva dohodárov od 1.5.2019

V prípade, že zamestnávateľ zamestnáva brigádnikov, ktorých povolanie si vyžaduje vykonávanie práce aj cez víkend, či sviatky alebo zamestnávateľ, ktorý sa rozhoduje prijať brigádnika na takéto pracovné miesto, by si mal v prvom rade spočítať, či sa mu oplatí v daný deň zamestnávať brigádnika a poskytovať svoje služby, či predávať produkty.

Zvýšenie ceny práce u zamestnávateľa od 1.5.2019 po zohľadnení príplatkov u dohodárov ukážeme na nasledovných príkladoch:

Príklad č. 1 – príplatky u dohodára, ktorý je čašníkom

Peter je brigádnik a je zamestnaný ako čašník. Jeho hodinová odmena je vo výške 3,80 €/hod. Doteraz Peter pracoval iba v pracovné dni v čase od 14:00 hod. do 20:00 hod. S príchodom letného obdobia však zamestnávateľ uvažuje, žeby otvoril letnú terasu, kde by Peter pracoval aj cez víkend v čase od 14:00 hod. do 20:00 hod. alebo v čase od 17:00 hod. do 23:00 hod. Ako by sa zvýšili náklady zamestnávateľa na takéhoto brigádnika?

Porovnanie hrubej odmeny dohodára a nákladov zamestnávateľa na daného dohodára za 6 hodín jeho práce si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Hrubá odmena za 6 hodín práce v € Z toho príplatok v € Náklady zamestnávateľa za 6 hodín práce v €
Bežný pracovný deň (od 14:00 hod. do 20:00 hod.) 22,80 € 0 € 30,79 €
Práca v sobotu (od 14:00 hod. do 20:00 hod.) 31,77 € 8,97 € (6 hodín x 1,495 €) 42,90 €
Práca v nedeľu (od 14:00 hod. do 20:00 hod.) 40,73 € 17,93 € (6 hodín x 2,989 €) 55,04 €
Práca v sobotu (od 17:00 hod. do 23:00 hod.) 32,97 € 10,17 € (6 hodín x 1,495 € + 1 hodina x 1,196 €) 44,53 €
Práca v nedeľu (od 17:00 hod. do 23:00 hod.) 41,93 € 19,13 € (6 hodín x 2,989 € + 1 hodina x 1,196 €) 56,65 €

Ako môžeme vidieť, v prípade ak dohodár bude pracovať cez víkendy a zároveň aj v predĺženej dobe do 23tej hodiny, bude mať nárok na príplatok za sobotu, prípadne nedeľu ako aj nárok na príplatok za 1 hodinu nočnej práce. Ak by Peter pracoval tak ako doteraz, náklady zamestnávateľa by boli vo výške 30,79 €, avšak ak sa rozhodne zamestnávateľa napr. ak by Peter pracoval v nedeľu, náklady sa mu zvýšia z 30,79 € na 55,04 €, čo je o 24,25 € viac.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad č. 2 – príplatky dohodárov vo firme poskytujúcej sťahovanie

Spoločnosť ABCX, s.r.o. sa zaoberá sťahovacími službami. Zamestnáva najmä študentov na brigádu, a to hlavne na sobotu. Ako sa zmení výška nákladov zamestnávateľa od 1.5.2019, ak dohodár pracuje na 8 hodín a dostane dohodnutú odmenu 4,20 €/hod?

Hrubá mzda za 8 hodín práce by bola pre dohodára v bežný pracovný deň vo výške 33,60 €, náklady zamestnávateľa sú vo výške 45,39 €.

Od 1.5.2019 dostane dohodár, ktorý odpracuje 8 hodín v sobotu, hrubú mzdu vo výške 45,56 € (33,60 € + príplatok za prácu v sobotu 8 hodín x 1,495 €) a náklady zamestnávateľa stúpnu o 16,16 € na 1 dohodára (cena práce pri hrubej mzde 45,56 € je +61,55 €).

Prečítajte si tiež

Príklad č. 3  - príplatky brigádnikovi, ktorý na dohodu vykonáva on-line podporu e-shopu

František je zamestnaný ako dohodár. Jeho úlohou je on-line podpora e-shopu, ktorá je prevádzke v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. aj cez víkendy. Dohodnutá odmena je vo výške 3,20 €/hod. Ako sa zmenia náklady zamestnávateľa od 1.5.2019 po zohľadnení príplatkov za prácu v sobotu, či v nedeľu? Čo ak sobota, či nedeľa pripadne na sviatok?

Františkova hrubá odmena v bežný pracovný deň je vo výške 25,60 € (3,20 € x 8 hodín). V bežný pracovný deň zamestnávateľa stojí práca Františka 34,57 €.

Ak bude František pracovať aj v sobotu, nedeľu, prípadne ak daný deň víkendu pripadne na sviatok, bude mať nárok na uvedené príplatky podľa toho o aký odpracovaný deň pôjde:

  • príplatok za prácu v sobotu: 1,495 €/ hod.,
  • príplatok za prácu v nedeľu: 2,989 €/hod.,
  • príplatok za prácu vo sviatok: 2,989 €/hod.

Ako príklad uvedieme zvýšenie ceny zamestnávateľa, ak František odpracuje nedeľu, ktorá pripadne na sviatok. V tento deň bude mať nárok na príplatok za prácu v nedeľu vo výške 23,91 € a taktiež aj príplatok za prácu vo sviatok vo výške 23,91 €, to znamená, že jeho hrubá odmena bude vo výške 73,42 € (25,60+23,91+23,91) a náklady zamestnávateľa stúpnu na sumu 99,22 €, čo je o 64,65 € viac ako v bežný pracovný deň.

Príklad č. 4 – práca na dohodu počas víkendu

Juraj je brigádnik a dostal od svojho zamestnávateľa pracovnú úlohu: spracovanie databázy noviel zákonov od 1.1.2019 do 30.4.2019. Hodinová odmena je dohodnutá vo výške 5,00 €/hod. Juraj túto databázu spracoval v nedeľu, dňa 5.5.2019, pričom zamestnávateľovi doložil aj výkaz práce v trvaní 5 hodín. Má nárok na príplatok za prácu v nedeľu?

Juraj má aj za spracovanie takejto úlohy nárok na príplatok za prácu v nedeľu, a to vo výške 2,989 €/hod.

Prehľad výšky príplatkov za prácu cez víkend, vo sviatok či prácu v noci, s praktickými príkladmi nájdete v článku Príplatky za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Brigádnik a dane

Ako je to s platením preddavkov na daň u osôb pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študentov? Kedy je povinnosť ich platiť a je možné, že sa študentom zrazené preddavky vrátia naspäť?

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky