Príplatok za nočnú prácu počas sviatku – ako sa počíta?

Má zamestnanec pracujúci počas sviatku v noci nárok na príplatok za sviatok len do polnoci alebo do konca zmeny? Ako súbeh príplatkov správne vypočítať?

S postupným navyšovaním príplatkov za prácu v noci, počas sviatkov a víkendov sa začali vynárať aj niektoré nejasnosti. Jednou z nich je výpočet príplatku za sviatok, ak tento deň pripadá na nočnú zmenu.

Ak zmena trvá od 22:00 do 6:00 a sviatok je práve v deň nástupu zamestnanca na zmenu, znamená to, že príplatok za sviatok dostane len do skončenia daného dňa, čiže do 24:00? Alebo mu príplatok prináleží až do skončenia zmeny, čiže do 6:00 nasledujúceho dňa?

Spýtali sme sa samotného ministerstva práce, ale aj expertov na pracovné právo.

Príplatky za sviatok len do polnoci alebo počas celej zmeny?

Ako táto nejasnosť vznikla? Zákonník práce v paragrafe 122a a 122b hovorí o mzdovom zvýhodnení za prácu v sobotu a nedeľu. V oboch prípadoch je detailne uvedené, ako k týmto víkendovým príplatkom pristupovať v prípade nočnej zmeny.

(3) Na pracoviskách s nočnými zmenami sa na účely odsekov 1 a 2 sobota (nedeľa) začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku.

V paragrafe 122, ktorý bližšie definuje príplatky za sviatok, však upresnenie hovoriace o  nočnej práci nie je. Tu nastáva diskusia, ako sa príplatky za sviatok cez noc vlastne počítajú.

Čo hovorí o výpočte ministerstvo práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny uviedlo, že k práci cez sviatok sa viaže nasledujúci paragraf.

§ 95 ZP: Na pracoviskách s nočnými zmenami sa začína deň pracovného pokoja hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku.

Znamená to, že rovnako ako pri nočnej zmene cez víkend, sa príplatok za sviatok vzťahuje až do ukončenia nočnej zmeny.

Ako sa pozerajú na počítanie príplatkov za nočnú počas sviatku pracovní právnici?

Oslovili sme troch expertov na pracovné právo, aby nám uviedli svoj odborný názor. Odpovedali na otázku:

Ako by sa malo počítať s príplatkom na sviatok počas nočnej práce? Má sa príplatok za sviatok počítať len do polnoci daného dňa, na ktorý sviatok pripadá, alebo do skončenia zmeny ako v prípade príplatkov za sobotu/nedeľu?

Dušan Nitschneider, NITSCHNEIDER & PARTNERS

V prípade počítania mzdového zvýhodnenia za sviatok počas nočnej práce treba rozlišovať medzi tým, či po pôjde o pracovisko s nočnými zmenami alebo pôjde len o občasnú nočnú prácu zamestnanca. Všeobecne však platí, že v prípade súbehu práce v sviatok a nočnej práce, patrí zamestnancom mzdové zvýhodnenie súčasne za oboje. Príplatky sa kumulujú. 

Príplatky pri práci na pracovisku s nočnými zmenami

V zmysle § 95 Zákonníka práce sa na pracoviskách s nočnými zmenami začína deň pracovného pokoja hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku.

Prečítajte si tiež

Začiatok dňa sviatku sa teda nepočíta od nultej hodiny dňa sviatku, ale vždy až od hodiny zodpovedajúcej nástupu pracovnej zmeny, ktorá nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena v deň sviatku a končí spoločne s nočnou zmenou. Inými slovami, nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu v sviatok vzniká zamestnancovi, ktorý nastúpil na prvú rannú zmenu v deň sviatku ale aj zamestnancovi ktorý nastúpi na nasledujúce zmeny v deň sviatku (t. j. poobedňajšiu a nočnú). Zamestnancovi, ktorý nastúpil na nočnú zmenu v deň predchádzajúci sviatku, napriek tomu, že väčšinu času svojej zmeny odpracoval v rámci sviatku, nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu v sviatok nevzniká.

Príklad: Zamestnanci pumpy pracujú v ranných, popoludňajších a nočných zmenách. Dňa 17.11.2019 nastúpi prvá ranná zmena o 6. hodine rannej. Poobedňajšia zmena vystrieda rannú zmenu o 14. hodine a nočná vystrieda poobedňajšiu zmenu o 22. hodine. Všetci títo zamestnanci majú nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za prácu v sviatok, a nočná zmena má nárok aj na mzdové zvýhodnenie za prácu v noci. Zamestnanci ktorí nastúpili na nočnú zmenu 16.11.2019 o 22. hodine (napriek tomu že táto zmena končí o 6. hodine rannej dňa 17.11.2019) nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu v sviatok nemajú. Majú nárok len na mzdové zvýhodnenie za prácu v noci a sobotu.

Príplatky za prácu v noci mimo pracovísk s nočnými zmenami

V prípade, že sa na pracovisku vyskytne občasná nočná práca, ale nejde o pracovisko s nočnými zmenami, zamestnancovi vzniká nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu v sviatok podľa kalendárneho vymedzenia dňa sviatku, t. j. od 00:00 do 24:00.

Príplatok by sa v tomto prípade počítal od nultej hodiny do polnoci daného dňa, a to aj napriek tomu, že by práca reálne skončila až v deň nasledujúci po sviatku. Obdobne to platí ak by zamestnanec začal vykonávať prácu v deň predchádzajúci sviatku a výkon práce by skončil v deň sviatku. V takomto prípade by mal zamestnanec nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu v sviatok v čase od nultej hodiny do jej ukončenia v kalendárny deň sviatku.

Príklad: Zamestnanci reštaurácie pracujú od pondelka do piatka do 22. hodiny a sobotu a nedeľu do 1. hodiny. Zamestnanci teda nepracujú v prevádzke s pravidelnou nočnou zmenou. Nedeľa pripadne na sviatok (17.11.2019). V uvedenom prípade vznikne zamestnancom pracujúcim v nedeľu nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za prácu v sviatok do 24. hodiny daného dňa a zároveň na mzdové zvýhodnenie za prácu v noci od 22. hodiny do 1. hodiny nasledujúceho dňa.

Simona Dušeková Schuszteková, advokátska kancelária JUDr. Henrich Dušek, s.r.o.

Pri vyplácaní mzdového zvýhodnenia za sviatok počas nočnej práci sa pri zmennej prevádzke v plnom rozsahu aplikuje § 95 Zákonníka práce, t.j. rozhodujúce je, ktorá zo zmien (či ranná, popoludňajšia alebo nočná) je v týždni v poradí ako prvá. Vysvetlím na konkrétnom príklade:

Dňa 17.11.2019 (sviatok) bude nedeľa a podľa zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch sa sviatok počíta od 0:00 do 24:00 hod.. Z hľadiska identifikovania mzdového zvýhodnenia za sviatok však nie je rozhodujúce určenie kalendárnym dňom (0:00 - 24:00), ale rozvrhom pracovného času. 

Pre identifikáciu toho, komu bude patriť mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, je rozhodujúce, ktorá ranná pracovná zmena je považovaná za prvú rannú zmenu v danom pracovnom týždni. Ak bola prvou zmenou v pondelok dňa 11.11.2019 od 7:00 do 19:00 hod. ranná zmena a na ňu nadväzuje zmena od 19:00 do 7:00 hod., tak 17.11.2019 poskytne sa mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok v prípade:

 • zamestnancovi, ktorý pracuje v zmene 17.11.2019 od 7:00 - 19:00 hod.,
 • a zamestnancovi, ktorý pracuje od 19:00 (17.11.2019) do 7:00 hod. (18.11.2019).

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok nepatrí zamestnancovi, ktorý pracuje od 19:00 hod. (16.11.2019) do 7:00 hod. (17.11.2019), keďže táto zmena sa ešte nepovažuje za zmenu vo sviatok, ale prvá zmena vo sviatok začne až o 7:00 hod. (17.11.2019).

Z uvedeného je zrejmé, že v prípade výkonu nočnej práce počas dňa štátneho sviatku sa poskytnuje mzdové zvýhodnenie za sviatok nielen do polnoci daného dňa, ale až do skončenia nočnej zmeny.

V prípade, ak by zamestnanec pracoval dňa 17.11.2019 počas štátneho sviatku, dohodnutý nadčas počas noci, mal by nárok na mzdu + mzdové zvýhodnenie za nadčas, štátny sviatok a nočnú prácu.

Článok pokračuje pod reklamou

Dorota Ďurianová, advokátska kancelária KUTAN & PARTNERS

Sviatky sú podľa § 94 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“) dňami pracovného pokoja.

Podľa § 95 Zákonníka práce sa na pracoviskách s nočnými zmenami začína deň pracovného pokoja hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena a končí sa uplynutím 24 hodín od jej začiatku.

Nočnou zmenou sa rozumie pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 22. a 6. hodinou rannou.

Na pracoviskách, kde zamestnanci pracujú v nočných zmenách, sa preto začiatok dňa sviatku nepočíta od nultej hodiny, ale vždy až od hodiny nástupu pracovnej zmeny, ktorá podľa rozvrhu zmien nastupuje ako prvá ranná zmena.

Ak sa zamestnanci pravidelne striedajú v troch zmenách - rannej, odpoludňajšej a nočnej zmene, pričom ranná zmena sa začína napríklad o 6. hodine, odpoludňajšia o 14. hodine a nočná o 22. hodine, deň sviatku sa začína o 6. hodine dňa sviatku (nástup prvej rannej zmeny) a trvá po dobu 24 hodín. Zamestnanci všetkých troch zmien teda budú mať nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, ak na rannú zmenu zamestnanci nastupovali v deň sviatku. Pre výpočet mzdového zvýhodnenia je pritom bezpredmetné, že zamestnanci v nočnej zmene odpracovali 6 hodín dňa, ktorý už kalendárne nie je sviatkom.

Prečítajte si tiež

Keďže podľa tohto určenia deň sviatku nekopíruje kalendárny deň sviatku, ale trvá po dobu 24 hodín od začiatku prvej rannej zmeny, na mzdové zvýhodnenie nebudú mať nárok zamestnanci, ktorí nastúpili na nočnú zmenu deň predchádzajúci sviatku, aj keď v skutočnosti odpracovali 6 hodín počas dňa sviatku (od nultej hodiny do skončenia nočnej zmeny).

Príklad 1:

Peter pracuje v trojzmennej prevádzke, kde sa ranná zmena začína o 6. hodine a trvá do 14. hodiny, poobedná zmena sa začína o 14. hodine a trvá do 22. hodiny a nočná zmena začína o 22. hodine a trvá do 6. hodiny.

Petrovi pripadne nočná zmena na deň 17. november 2019, ktorý je sviatkom a zároveň nedeľou.

Keďže Peter pracuje na pracovisku, na ktorom zamestnanci pravidelne pracujú v nočných zmenách, na účely výpočtu mzdového zvýhodnenia sviatok 17. november nekopíruje kalendárny deň sviatku, ale začína sa začiatkom prvej rannej zmeny, t. j. o 6 hodine a končí sa uplynutím 24 hodín, t. j. o 6 hodine nasledujúceho dňa (18.novembra 2019).

Peter, ktorý nastúpi na nočnú zmenu 17. novembra o 22. hodine, bude mať nárok na príplatok za prácu vo sviatok od začiatku zmeny až do 6 hodiny nasledujúceho dňa.

Peter bude mať nárok aj na príplatok za nedeľu, a to rovnako od začiatku zmeny až do skončenia nedele na účel výpočtu mzdového zvýhodnenia, t. j. do 6 hodiny nasledujúceho kalendárneho pondelka (18. novembra 2019).

Peter teda bude mať nárok na príplatok:

 • za nočnú prácu vo výške 40 % minimálnej mzdy za každú hodinu od 22. hodiny do 6. hodiny nasledujúceho dňa;
 • za prácu vo sviatok vo výške 100 % minimálnej mzdy za každú hodinu od 22. hodiny do 6. hodiny nasledujúceho dňa;
 • za prácu v nedeľu vo výške 100 % minimálnej mzdy za každú hodinu od 22. hodiny do 6. hodiny nasledujúceho dňa.

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že vyššie uvedené určenie dňa sviatku podľa § 95 Zákonníka práce platí len pre pracoviská, kde zamestnanci pravidelne pracujú v nočných zmenách. Ak napríklad ide len o výnimočnú prácu nadčas, ktorá bude čiastočne vykonávaná aj v noci, bude mať zamestnanec nárok na mzdové zvýhodnenie za hodiny, ktoré počas sviatku reálne odpracoval.

Príklad 2:

Juraj pracuje na pracovisku, kde sa pracuje v dvoch zmenách – rannej a odpoludňajšej, kde sa ranná zmena začína o 6. hodine a trvá do 14. hodiny, poobedná zmena sa začína o 14. hodine a trvá do 22. hodiny.

Jurajovi pripadne odpoludňajšia zmena na deň 16. november 2019. Prácu by mal končiť o 22. hodine, ale ak by sa vyskytla porucha, pre ktorú by musel pracovať do 2. hodiny dňa 17. novembra 2019, mal by tieto za dve hodiny, ktoré pracoval vo sviatok, nárok na príplatok za prácu vo sviatok a za prácu v nedeľu.

Juraj by mal nárok na príplatok:

 • za prácu v sobotu vo výške 50 % minimálnej mzdy za každú hodinu od 14. hodiny do 24. hodiny;
 • za nočnú prácu vo výške 40 % minimálnej mzdy za každú hodinu od 22. hodiny do 2. hodiny nasledujúceho dňa;
 • za prácu vo sviatok vo výške 100 % minimálnej mzdy za každú hodinu od 24. hodiny do 2. hodiny nasledujúceho dňa;
 • prácu nadčas vo výške 25% priemerného zárobku 22. hodiny do 2. hodiny nasledujúceho dňa.

Zhrnutie na záver

Z vyjadrení ministerstva práce a expertov pracovného práva vyplýva nasledovné:

 • Príplatok za sviatok sa vypočítava inak v prípade práce v noci a nočnej zmeny.
 • Zamestnancovi, ktorého nočná zmena začína v deň, kedy je sviatok, prináleží zvýhodnenie za sviatok až do konca zmeny na druhý deň.
 • Zamestnancovi, ktorého nočná zmena začína deň pred sviatkom a končí v deň sviatku, zvýhodnenie za sviatok neprináleží.
 • Zamestnancovi, ktorému sa vyskytne občasná nočná práca, prináleží príplatok za každú hodinu odpracovanú vo sviatok.

Aká bude výška príplatkov za prácu cez víkend, v noci a cez sviatok, ale aj ako zmenou si prejde od roku 2021, nájdete v článku Príplatky za prácu cez víkend, v noci a prácu vo sviatok v roku 2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky