Limity na platby v hotovosti

Podnikateľ môže vykonať platbu v hotovosti, len ak jej hodnota neprevyšuje 5 000 €. Čo sa však považuje za platbu v hotovosti a aké sú výnimky zo zákona?

Platby v hotovosti a ich limity upravuje zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon o obmedzení platieb v hotovosti“), ktorý je bez zmeny účinný od 1.1.2013.

Limity na platbu v hotovosti – aká je ich výška a prečo sú zavedené?

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti zakazuje platbu v hotovosti, ktorej hodnota:

 • prevyšuje 5 000 €, ak ide o platbu medzi právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá vykonáva podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť,
 • prevyšuje 15 000 €, ak ide o platbu medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi.

V prípade, ak platba prevyšuje vyššie uvedenú hodnotu, je nutné platbu vykonať len bezhotovostne.

Aký bol dôvod zavedenia limitov na platby v hotovosti? Zákon o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý zaviedol tieto limity, bol vypracovaný na základe Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 – 2016, ktorého snahou je predovšetkým zabránenie fiktívneho vystavovania príjmových a výdavkových dokladov bez reálneho toku finančných prostriedkov, či boj proti praniu špinavých peňazí a pod.

Upozorňujeme, že v prípade, ak ide o fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má oprávnenie na podnikanie (môže ísť napríklad o živnostníka alebo s.r.o.), ktorá uskutočnila predaj tovaru alebo poskytla zákonom vymedzenú službu a prijala tržbu, je povinná evidovať prijatú tržbu prostredníctvom registračnej pokladnice (eKasy). Viac informácií sa dozviete v našom článku Kto (ne)musí mať eKasu od roku 2019? alebo v téme eKasa.

Príklad na platbu v hotovosti do limitu podľa zákona o obmedzení platieb v hotovosti:

Živnostník Milan dostane od dodávateľa – spoločnosti Podnikajte.sk, s. r. o. faktúru za nákup služieb v hodnote 4 300 €. Je možné vykonať úhradu tejto faktúry v hotovosti?

Nakoľko platba faktúry neprevyšuje hodnotu 5 000 €, je možné vykonať jej úhradu v hotovosti.

Príklad na platbu v hotovosti nad limit podľa zákona o obmedzení platieb v hotovosti:

Živnostníčka Anna dostane od dodávateľa – spoločnosti ABCX, s. r. o. faktúru za nákup tovaru v hodnote 6 300 €. Je možné vykonať úhradu tejto faktúry v hotovosti?

Nakoľko platba faktúry prevyšuje hodnotu 5 000 €, nie je možné vykonať jej úhradu v hotovosti. Anna musí vykonať úhradu faktúry bezhotovostne (napr. prevodom cez účet).

Aký je po novom limit na platby v hotovosti od 1. júla 2023, približujeme v článku Limit na platby v hotovosti od 1.7.2023.

Čo sa považuje za platbu v hotovosti?

Platbou v hotovosti sa rozumie odovzdanie:

 • bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro, alebo
 • bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene

odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom.

V prípade, ak je platba v hotovosti vykonaná v inej mene, ako je mena euro, podľa § 6 zákona je hodnotou platby v hotovosti nominálna hodnota bankoviek alebo mincí prepočítaná na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti.

Čo sa nepovažuje za platbu v hotovosti?

Aj keď to z vyššie uvedenej definície platby v hotovosti vyplýva, je dobré pripomenúť, že platbou v hotovosti nie je:

 • platba za dodanie tovaru na dobierku, či
 • platba za dodanie tovaru, či poskytnutie služby platobnou kartou.

Výnimky zo zákona, na ktoré sa nevzťahujú limity na platby v hotovosti

Zákaz platieb v hotovosti, ktorých hodnota prevyšuje 5 000 € alebo 15 000 € sa nevzťahuje podľa § 8 zákona na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté:

 • pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku,
 • pre prevádzkovaní zmenárenskej činnosti,
 • pri spracovávaní bankoviek a mincí,
 • pri preprave bankoviek a mincí,
 • pri správe daní,
 • v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie,
 • a iné.

Upozorňujeme, že ani počas vyhláseného núdzového stavu a mimoriadnej situácie (pričom mimoriadna situácia ešte v SR stále trvá) v súvislosti so šírením nákazy koronavírusom (COVID-19) sa na platby v hotovosti nevzťahujú zákonom stanovené limity, o čom si môžete viac prečítať v článku Neobmedzené platby v hotovosti počas núdzového stavu či mimoriadnej situácie?.

Článok pokračuje pod reklamou

Platba v hotovosti rozdelená na niekoľko samostatných platieb – aké sú jej limity?

V prípade, ak je platba v hotovosti rozdelená na niekoľko samostatných platieb, hodnotou platby v hotovosti je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vychádzajú z jedného právneho vzťahu.

Prečítajte si tiež

Uvedené znamená, že ak bude medzi dodávateľom a odberateľom uzatvorená zmluva, v ktorej je určená celková výška platieb za dodanie tovaru, resp. poskytnutie služby viac ako 5 000 € (resp. 15 000 € v prípade fyzických osôb – nepodnikateľov), nemôže byť žiadna platba vykonaná v hotovosti.

Príklady na platbu v hotovosti rozdelenú na niekoľko samostatných platieb:

1. Živnostník Ján objednal tovar pre výkon svojej podnikateľskej činnosti vo výške 4 500 €. S dodávateľom tovaru sa dohodol, že zaplatí za tovar preddavok na základe vystavenej preddavkovej faktúry vo výške 1 500 € a po dodaní tovaru zaplatí dodávateľovi na základe vystavenej faktúry zvyšnú sumu, t. j. 3 000 €. Je možné tieto platby vykonať v hotovosti?

Nakoľko súčet týchto platieb neprevyšuje hodnotu 5 000 €, je možné vykonať obe úhrady za tovar v hotovosti.

2. Spoločnosť ABCX, s. r. o. dostane od dodávateľa faktúru za nákup tovaru vo výške 8 000 €. S dodávateľom sa dohodol, že faktúru zaplatí v dvoch rovnakých splátkach, t. j. vo výške 4 000. Je možné tieto platby vykonať v hotovosti?

Nakoľko súčet týchto platieb prevyšuje hodnotu 5 000 €, nie je možné vykonať žiadnu splátku v hotovosti. Spoločnosť ABCX, s. r. o. je povinná vykonať úhradu oboch splátok bezhotovostne.

3. Živnostník František uzatvoril nájomnú zmluvu na prenájom nebytového priestoru s fyzickou osobu – nepodnikateľom na jeden kalendárny rok. Mesačné nájomné, ktoré je dohodnuté v zmluve je vo výške 1 100 €. Je možné platby nájomného vykonať v hotovosti?

Nakoľko súčet týchto platieb prevyšuje hodnotu 5 000 € (12 mesiacov x 1 100 € = 13 200 €), nie je možné vykonať mesačné úhrady nájomného v hotovosti, aj keď výška mesačného nájomného neprevyšuje hodnotu 5 000 €.

Platba v hotovosti vykonaná v zahraničí – platia aj v tomto prípade limity?

Limity na platby v hotovosti sa vzťahujú aj na platby v zahraničí, ak:

 • súvisia s plnením uskutočneným na území Slovenskej republiky, a 
 • odovzdávajúci alebo príjemca platby má v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania.
Prečítajte si tiež

Uvedené znamená, že napríklad ak slovenský podnikateľ predá tovar alebo poskytne službu pre zahraničného odberateľa na území SR alebo kúpi tovar alebo prijme službu od zahraničného dodávateľa na území SR, nemôže prijať alebo odovzdať platbu prevyšujúcu 5 000 €, aj keď bude platba vykonaná v zahraničí.

Porušenie limitu na platbu v hotovosti – aké sankcie hrozia?

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti poruší ten, kto:

 • ako odovzdávajúci poruší zákaz odovzdať platbu v hotovosti prevyšujúcu 5 000 € alebo 15 000 €,
 • ako príjemca poruší zákaz prijať platbu v hotovosti prevyšujúcu 5 000 € alebo 15 000 €,
 • pričom v prípade, ak:
 • ide o fyzickú osobu – nepodnikateľa, ide o priestupok, za čo sa jej uloží pokuta do 10 000 €,
 • ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, ide o správny delikt, za čo sa jej uloží pokuta do 150 000 €.

Platby v hotovosti a odpočet DPH z pokladničného dokladu – čo musí vedieť platiteľ DPH?

Platiteľ DPH a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, môžu podľa § 74 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) vyhotoviť zjednodušenú faktúru, ktorou je doklad vyhotovený eKasou, ak:

 • cena za tovar alebo službu uhradená v hotovosti vrátane dane nie je viac ako 1 000 €, alebo
 • cena za tovar alebo službu uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť vrátane dane nie je viac ako 1 600 €.
Prečítajte si tiež

Vyššie uvedené znamená, že ak platiteľ DPH (napr. živnostník) nakúpi tovar alebo službu a dodávateľ mu vyhotoví zjednodušenú faktúru, bude si môcť uplatniť nárok na odpočet DPH len v prípade, ak doklad z eKasy bude vo výške nie viac ako 1 000 € alebo 1 600 €.

Ak platiteľ DPH (napr. živnostník), bude chcieť nakúpiť tovar alebo službu, za ktorú chce zaplatiť v hotovosti do limitu 5 000 € a zároveň si chce uplatniť nárok na odpočet DPH nad limit 1 000 € (v prípade platby hotovosti), musí mu platiteľ DPH – dodávateľ vyhotoviť faktúru aj s identifikačnými údajmi odberateľa, nie zjednodušenú faktúru. Viac informácií sa dozviete v článku Faktúra zaplatená v hotovosti – je potrebná eKasa a aký je limit?.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky