Ministerstvo financií plánuje on-line pripojenie elektronických registračných pokladníc (e-kasa)

Návrh zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice plánuje on-line pripojenie všetkých elektronických registračných pokladníc na centrálnu databázu Finančnej správy. Ide o systém e-kasa, ktorý sa plánuje zaviesť od 1.4.2019.

Cieľom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice“) je boj proti daňovým podvodom. Ministerstvo financií SR plánuje bojovať proti daňovým podvodom elimináciou krátenia prijatých tržieb tým, že elektronické registračné pokladnice budú mať povinnosť on-line napojenia na centrálnu databázu Finančnej správy (systém e-kasa).

Návrh zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice je v štádiu medzirezortného pripomienkového konania.

Koho sa dotkne navrhovaná novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice?

Zákon by sa mal vzťahovať na všetky podnikateľské subjekty, ktoré sú v zmysle zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice povinné evidovať prijaté tržby z predaja tovaru alebo poskytovania služieb v registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej pokladnici (ak by sa rozhodli vymeniť virtuálnu registračnú pokladnicu za on-line registračnú pokladnicu). Novela sa podľa návrhu zákona bude týkať aj podnikateľských subjektov, ktoré pokladnice vyrábajú, predávajú alebo distribuujú.

Kedy plánuje Ministerstvo financií zaviesť on-line prepojenie registračných pokladníc na centrálnu databázu Finančnej správy?

On-line prepojenie registračných pokladníc na centrálnu databázu Finančnej správy by malo prebiehať v dvoch etapách:

  1. etapa so začiatkom od 1.4.2019: táto etapa sa bude týkať sektoru HORECA (hotelové a reštauračné služby) a čerpacie stanice,
  2. etapa so začiatkom od 1.7.2019: táto etapa sa bude týkať všetkých podnikateľských subjektov.

Čo je cieľom on-line prepojenia registračných pokladníc na centrálnu databázu Finančnej správy?

Cieľom návrhu zákona o používaní elektronických registračných pokladníc je zaviesť mechanizmus on-line prepojenia registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy, tzv. systém e-kasa. Má ísť o bezpečný systém evidencie pokladničných dokladov, neplatných dokladov, vkladov a výberov hotovosti v reálnom čase prostredníctvom centrálnej databázy finančnej správy.

Systém e-kasa umožní finančnej správe vykonávať prehľad a triedenie získaných dát a ich využitie za účelom kontroly dodržiavania ustanovení zákona, ktorý sa bude novelizovať, ako aj na účely daňovej kontroly. Uvedené znamená, že finančná správa bude mať o každom nákupe informáciu okamžite, nakoľko každý jeden vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku e-kasa. Na druhej strane tento systém umožní podnikateľom prostredníctvom internetovej zóny podnikateľa, ktorá bude dostupná na webovom sídle finančnej správy zabezpečiť správu pokladníc e-kasa klient a vytváranie prehľadov o prijatých tržbách, ktoré budú evidované v centrálnej databáze finančnej správy.

Aký postup prepojenia on-line registračných pokladníc navrhuje Ministerstvo financií SR?

Návrh zákona o používaní elektronických registračných pokladníc ustanovuje takýto postup zavedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky, ktorá bude povinne on-line prepojená na centrálnu databázu finančnej správy:

  1. krok: žiadosť o pridelenie DKP prostredníctvom portálu: podnikateľ sa prihlási na portál finančnej správy, kde vyplní údaje o prevádzke a heslo k certifikátu,
  2. krok: vygenerovanie inicializačného balíka pre e-kasa klienta: tento vygenerovaný balík bude obsahovať pridelené DKP, vygenerovaný certifikát a informácie o podnikateľovi,
  3. krok: uvedenie e-kasa klienta do prevádzky (bez potreby servisnej organizácie): nahratie inicializačného balíka do pokladnice.

Podnikatelia, ktorí využívajú elektronické registračné pokladnice sa však nemusia báť toho, že budú musieť kupovať nové registračné pokladnice, nakoľko tie staré budú môcť naďalej využívať, avšak za predpokladu ich prispôsobenia na nové technické požiadavky.

Podmienkou pre on-line prepojenia elektronickej registračnej pokladnice je pre podnikateľa internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa budú informácie odosielať na centrálne úložisko finančnej správy.

Podnikateľ prostredníctvom internetového pripojenia zašle dátovú správu, ktorá obsahuje najmä údaje z pokladničného dokladu do systému e-kasa (na úložisko portálu Finančnej správy). Pre podnikateľské subjekty bude zriadená e-kasa zóna podnikateľa. Ide o webovú aplikáciu, ktorá je dostupná pre podnikateľa po prihlásení sa na portál finančnej správy.

Článok pokračuje pod reklamou

Aký postup navrhuje Ministerstvo financií SR v prípade, ak predajné miesto, kde sa využíva registračná pokladnica nebude pokryté internetovým signálom?

Podnikateľ túto skutočnosť bude povinný oznámiť a zároveň aj preukázať na ktoromkoľvek daňovom úrade. Ak podnikateľ preukáže nedostatočný internetový signál, daňový úrad vydá rozhodnutie, v ktorom podnikateľovi umožní, aby boli dátové správy zasielané do systému e-kasa každých sedem kalendárnych dní.

Čo sa novelou zákona o používaní elektronických registračných pokladníc zmení?

Novelou zákona o používaní elektronických registračných pokladníc dôjde aj k týmto zmenám:

  • zrušenie certifikácie registračných pokladníc a pravidelnej servisnej prehliadky,
  • zrušenie existencie fiškálneho modulu (údaje vo fiškálnej pamäti už nebudú uchovávané),
  • zrušenie povinnosti vystavovať uzávierky,
  • zrušenie knihy elektronickej registračnej pokladnice.

Okrem uvedených zmien dôjde aj k úprave povinných činností pri prerušení prevádzky pokladnice, či úprava formy vystaveného dokladu a jeho povinných náležitostí.

Aké výhody prinesie návrh zákona a on-line prepojenie elektronických registračných pokladníc samotným podnikateľom?

Ako sme už uviedli, novelou zákona o používaní elektronických registračných pokladníc sa zruší povinnosť certifikácie a pravidelnej servisnej prehliadky registračnej pokladnice, teda v tomto prípade to pre samotného podnikateľa znamená zníženie nákladov.

Okrem iného sa podnikateľovi zníži administratívna záťaž pri obstarávaní e-kasa klienta. Počas doby archivácie budú tržby on-line dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni a nakoľko nebude potrebná denná uzávierka registračnej pokladnice, bude to pre podnikateľa znamenať kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami. V neposlednom rade patrí medzi výhody on-line prepojenia registračných pokladníc aj export dát, ktorý zjednoduší podávanie kontrolného výkazu k DPH alebo daňového priznania.

Okrem iného on-line prepojenie elektronických registračných pokladníc umožní aj zákazníkom overenie pravosti pokladničných dokladov v reálnom čase.

Ministerstvo financií SR odhaduje pokles celkových prevádzkových nákladov pre podnikateľské subjekty v priemere o 56 eur na pokladnicu. Dodatočné náklady so zavedením e-kasy budú mať tie podnikateľské subjekty, ktoré nemajú internetové pripojenie a budú si ho musieť zriadiť.

Viac o systéme eKasa sa dočítate v článku Systém eKasa – pripravte sa na online registračné pokladnice.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.

Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP: ako postupovať?

Ak podnikateľ zabudne prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, daňový úrad ich neobnoví ani nevygeneruje nanovo. Čo vtedy robiť?

Kontroly eKasy aj v jeseni: na ktoré prevádzky sa zameria?

Finančná správa pokračuje v kontrolách dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ako budú prebiehať a na čo sa pripraviť?

Akcia Horúce leto: finančná správa skontroluje letné prevádzky

Finančná správa počas leta zintenzívni kontroly evidencie tržieb v e-Kase. Okrem bežne kontrolovaných podnikov sa zamerajú na sezónne prevádzky a festivaly.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky