Limit na platby v hotovosti od 1.7.2023

Niektoré platby nesmú podnikatelia a nepodnikatelia realizovať v hotovosti. Aký je limit na platby v hotovosti od 1. júla 2023 a na čo sa vzťahujú výnimky, sa dočítate v článku.

Zákaz vykonávať niektoré hotovostné platby prevyšujúce určitú hranicu vyplýva zo zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon o obmedzení platieb v hotovosti“), ktorý nadobudol účinnosť od 1.1.2013. Snahou zákona bolo obmedziť platby v hotovosti s cieľom zabrániť fiktívnemu vystavovaniu príjmových a výdavkových pokladničných dokladov bez reálneho toku finančných prostriedkov. Vďaka nižšiemu počtu hotovostných platieb získavajú daňové úrady lepší prehľad o aktivitách podnikateľov a podozrivých operáciách.

S účinnosťou od 1.7.2023 dochádza k zjednoteniu limitu na platby v hotovosti pre všetky fyzické aj právnické osoby. Vyplýva to z novely zákona o obmedzení platieb v hotovosti, podľa ktorej sa po novom (jednotne) zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur. Dôvodom novely je podľa predkladateľov skutočnosť, že eliminácia daňových podvodov sa obmedzením platieb v hotovosti nenaplnila a limit 5 000 eur už nie je v súčasnosti v porovnaní s rokom 2013 postačujúci. Do konca júna 2023 bol limit na platby v hotovosti rôzny pre nepodnikateľov a podnikateľov. Po novom sa teda limit na platby v hotovosti zjednotí a bude sa vzťahovať aj na dobrovoľné dražby s cieľom zamedziť praniu špinavých peňazí.

Poznámka: Okrem tejto novely Národná rada SR dňa 15.6.2023 schválila zmenu ústavy, ktorá bude od 1.7.2023 zaručovať hotovosť ako zákonné platidlo za nákup tovarov a poskytnutie služieb (v rámci limitov, ktoré upravuje zákon o obmedzení platieb v hotovosti).

Na koho sa vzťahuje zákon o obmedzení platieb v hotovosti a nový limit na platby v hotovosti od 1.7.2023

Za platbu v hotovosti sa rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom. Platba vykonaná v inej mene sa prepočíta na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti.

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti sa vzťahuje na platby medzi:

 • podnikateľmi –fyzickými osobami(napr. živnostník, tlmočník, advokát) aj právnickými osobami (napr. s.r.o., a.s),
 • fyzickými osobami - nepodnikateľmi,
 • kombináciou predchádzajúcich (napr. medzi nepodnikateľom (občanom) a s.r.o.).

O tom, aké pravidlá platia do 30. júna 2023, sa dočítate v podrobnom článku Limity na platby v hotovosti.

Zmena sumy limitu na platby v hotovosti je predmetom novely zákona o obmedzení platieb v hotovosti od 1.7.2023. V nasledovnej tabuľke uvádzame, nad akú sumu nie je možné prijať ani odovzdať platbu v hotovosti:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Limit na platby v hotovosti Podnikatelia Fyzické osoby - nepodnikatelia
do 30.06.2023 5 000,00 eur 15 000,00 eur
od 1.7.2023 15 000,00 eur 15 000,00 eur

Ak je odovzdávajúcim alebo preberajúcim platby fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť (napr. živnostník), inú samostatnú zárobkovú činnosť (napr. tlmočník, advokát), právnická osoba (napr. s.r.o., a.s.) alebo nepodnikateľ, platba v hotovosti nesmie od 1.7.2023 presiahnuť sumu 15 000 eur. V prípade, ak platba prevyšuje uvedenú hodnotu, je nutné ju vykonať výlučne bezhotovostne (napr. prevodom z jedného bankového účtu na druhý).

Upozorňujeme, že podnikatelia, ktorí predávajú tovar alebo poskytujú vybrané služby, pričom tržby prijímajú v hotovosti alebo inými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, sú povinní používať eKasu, teda online registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.

Výnimky zo zákona o obmedzení platieb v hotovosti

Výnimky zo zákona o obmedzení platieb v hotovosti sa vzťahujú na nasledovné prípady:

 • pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku (vloženie hotovosti na účet, výber hotovosti z účtu, zloženie hotovosti k hotovostnému prevodu alebo vyplatenie hotovosti v dôsledku hotovostného prevodu),
 • pri prevádzkovaní zmenárenskej činnosti,
 • pri spracovávaní bankoviek a mincí,
 • pri preprave bankoviek a mincí,
 • pri predaji alebo výmene bankoviek alebo mincí, vrátane výmeny slovenských korún za eurá v hotovosti Národnou bankou Slovenska,
 • pri správe daní,
 • v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov,
 • v súvislosti so súdnym konaním, v súvislosti s úschovou peňazí, pri exekúcii alebo výkone rozhodnutia,
 • v cudzine, ak platba v hotovosti súvisí so zabezpečovaním plnenia úloh ozbrojených síl mimo územia SR so zabezpečovaním výkonu činnosti a plnenia úloh zastupiteľských úradov SR, so zabezpečovaním plnenia úloh MV SR pri medzinárodnej leteckej preprave ústavných činiteľov, významných predstaviteľov štátnych orgánov a pri vykonávaní medzinárodných letov štátnych lietadiel v policajných službách alebo so zabezpečovaním plnenia úloh v rámci zahraničnej rozvojovej spolupráce, alebo ak právo štátu, v ktorom má byť platba v hotovosti odovzdaná alebo prijatá, zakazuje odovzdať alebo prijať túto platbu inak ako v hotovosti,
 • pri plnení úloh podľa zákona o Vojenskom spravodajstve a Slovenskou informačnou službou,
 • pri výkone sociálneho poistenia podľa zákona o sociálnom poistení,
 • v súvislosti so zabezpečovaním ochrany utajovaných skutočností podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností,
 • ak povinnosť odovzdať alebo prijať platbu v hotovosti ustanovuje osobitný predpis (napr. zákon zmenkový a šekový, Zákonník práce, zákon o cestovných náhradách, a pod.).
Prečítajte si tiež

Na platby v hotovosti sa podľa zákona o obmedzení platieb v hotovosti nevzťahuje zákaz ani v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie. Hoci už dvakrát bola v parlamente predložená novela, ktorá by výnimku v čase mimoriadnej situácie zrušila, zatiaľ stále platí, nakoľko schválená dostatočným počtom poslancov nebola.

K dátumu publikovania článku mimoriadna situácia v SR naďalej trvá. Viac o tejto výnimke sa dočítate v článku Neobmedzené platby v hotovosti počas núdzového stavu či mimoriadnej situácie?

Platba platobnou či kreditnou kartou alebo platba vykonaná za dodanie tovaru na dobierku sa nepovažuje za platbu v hotovosti.

Upozornenie: Zákon o obmedzení platieb sa vzťahuje aj na platby pôžičiek, plnenie záväzkov, vklady spoločníkov do základného imania, vyplácanie podielov na zisku, platby záloh a preddavkov a pod.

Príklad na vloženie hotovosti na účet dodávateľa od 1.7.2023 za predpokladu, že nie je krízová, mimoriadna situácia, vojna, vojnový, výnimočný ani núdzový stav

Podnikateľ kúpil osobný automobil od iného podnikateľa v sume 19 000 eur. V zmysle zmluvy podnikateľ vložil hotovosť na bankový účet predávajúceho. Kupujúci neporušil zákon o obmedzení platieb v hotovosti, nakoľko ide o vykonanie platby v rámci platobného styku, na ktorú sa vzťahuje výnimka zo zákona a súčasne nie je splnená definícia platby v hotovosti (t. j. nedošlo k odovzdaniu a prijatiu bankoviek a mincí).

Príklad na vyplatenie podielov zo zisku v hotovosti od 1.7.2023 za predpokladu, že je vyhlásená mimoriadna situácia

Valné zhromaždenie s.r.o. rozhodlo o vyplatení podielov zo zisku spoločníkovi vo výške 17 000 eur. V čase vyplatenia podielov zo zisku je vyhlásená mimoriadna situácia, ktorá predstavuje výnimku zo zákona o obmedzení platieb v hotovosti. Z uvedeného vyplýva, že spoločníkovi môže byť podiel zo zisku v sume 17 000 eur vyplatený v hotovosti.

Článok pokračuje pod reklamou

To najdôležitejšie o podieloch zo zisku a ich zdaňovaní za rok 2022 sa dočítate v článku Zdaňovanie dividend v roku 2023.

Posudzujú sa vždy platby vyplývajúce z jedného právneho vzťahu

Obmedzenie je viazané vždy na súčet hodnôt platieb jedného právneho vzťahu, napr. na základe uzavretej zmluvy alebo na základe faktúry. Ak na základe jedného právneho vzťahu dochádza k čiastkovým platbám, celkovou hodnotou platby je súčet týchto čiastkových platieb. Ak celková hodnota platby z jedného právneho vzťahu presiahne sumu 15 000 eur, nie je možné uskutočniť ani čiastkovú platbu v hotovosti.

Príklad na posúdenie limitu pri hotovostných mesačných platbách nájomného od 1.7.2023 za predpokladu, že nie je krízová, mimoriadna situácia, vojna, vojnový, výnimočný ani núdzový stav

Spoločnosť s ručením obmedzeným prenajíma priestor živnostníkovi. Nájomná zmluva bola uzavretá na 6 mesiacov. Mesačné nájomné je 2 510 eur. Súčet hodnôt jedného právneho vzťahu je 15 060 eur (2 510 eur x 6 mesiacov). Živnostník teda nemôže odovzdať a s.r.o. nemôže prijať žiadnu čiastkovú platbu nájomného v hotovosti napriek tomu, že mesačné nájomné neprevyšuje limit 15 000 eur.

Príklad na posúdenie limitu pri hotovostných platbách materiálu od 1.7.2023 za predpokladu, že nie je krízová, mimoriadna situácia, vojna, vojnový, výnimočný ani núdzový stav

Podnikateľ nakúpil v priebehu niekoľkých mesiacov stavebný materiál v rovnakej predajni. Faktúry od predávajúceho zaplatil v hotovosti v nasledovných sumách – 2.7.2023 4 950 eur, 17.7.2023 4 999 eur, 14.8.2023 3 500 eur, 28.8.2023 2 551 eur. Podnikateľ neporušil zákon o obmedzení platieb v hotovosti hoci v hotovosti zaplatil za materiál 16 000 eur. Ide o viaceré právne vzťahy, u ktorých sa nevykoná súčet za účelom posúdenia limitu na platby v hotovosti.

Príklad na posúdenie limitu pri hotovostných čiastkových platbách od 1.7.2023 za predpokladu, že nie je krízová, mimoriadna situácia, vojna, vojnový, výnimočný ani núdzový stav

Podnikateľ prijal faktúru od iného podnikateľa na sumu 18 000 eur. Vopred sa dohodli na úhrade v hotovosti. Platby budú vykonané v 2 rôzne dni, najskôr suma 8 000 eur dňa 13.7.2023 a potom zvyšok v sume 10 000 eur dňa 24.8.2023. Obe platby sú nižšie ako limit 15 000 eur. Podnikatelia by týmto konaním porušili zákon o obmedzení platieb v hotovosti, pretože faktúra znie na hodnotu, ktorá prevyšuje limit hotovostných platieb. Žiadna čiastková platba nesmie byť v tomto prípade uhradená v hotovosti. Podnikateľ je povinný zaplatiť 18 000 eur bezhotovostne.

Obmedzenie je viazané vždy na súčet hodnôt platieb jedného právneho vzťahu.

Príklad na posúdenie limitu pri platbe preddavku v hotovosti od 1.7.2023 za predpokladu, že nie je krízová, mimoriadna situácia, vojna, vojnový, výnimočný ani núdzový stav

Nepodnikateľ sa so spoločnosťou s ručením obmedzeným dohodol, že pred dodaním stavebných prác zaplatí preddavok v hotovosti v sume 6 000 eur. V zmysle objednávky budú dodané stavebné práce v hodnote 16 000 eur. Zvyšnú sumu 10 000 eur zaplatí nepodnikateľ bezhotovostne. Vzhľadom na to, že cena stavebných prác presahuje limit podľa zákona o obmedzení platieb v hotovosti, nesmie byť preddavok zaplatený v hotovosti. Nepodnikateľ je povinný zaplatiť celú hodnotu dodaných stavebných prác v sume 16 000 eur bezhotovostne.

Špecifické situácie pri obmedzení platieb v hotovosti

Ak odovzdávajúceho zastupuje jeho zákonný zástupca, opatrovník, prokurista, splnomocnený zástupca alebo zamestnanec oprávnený na odovzdávanie bankoviek a mincí, platba sa posudzuje tak, akoby ju odovzdal zastupovaný.

Ak platba medzi odovzdávajúcim a príjemcom prebieha prostredníctvom sprostredkovateľa, tento sprostredkovateľ vystupuje buď ako odovzdávajúci alebo ako príjemca a vzťahujú sa naňho limity na platby v hotovosti podľa aktuálne platného zákona o obmedzení platieb v hotovosti.

Obmedzenie platieb v hotovosti sa vzťahuje aj na platby vykonané v cudzine, ak súvisia s plnením uskutočneným na území Slovenskej republiky a ak odovzdávajúci alebo príjemca platby má v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania.

Pokiaľ dôjde k dodaniu tovaru alebo služby pre zahraničného odberateľa na území SR, slovenský podnikateľ nesmie prevziať platbu v hotovosti nad 15 000 eur bez ohľadu na to, kde bude platba vykonaná. Uvedené platí aj v opačnom prípade, ak slovenský odberateľ obstará tovar alebo služby od zahraničného dodávateľa na území SR, nemôže odovzdať hotovosť prevyšujúcu 15 000 eur, aj keď by bola platba realizovaná v zahraničí.

Príklad na uplatnenie limitu na platby v hotovosti v zahraničí od 1.7.2023 za predpokladu, že nie je krízová, mimoriadna situácia, vojna, vojnový, výnimočný ani núdzový stav

Podnikateľ vykonal služby prieskumu trhu pre iného podnikateľa na území Českej republiky. Cena za poskytnuté služby je 15 600 eur. Platba sa vykonala v hotovosti v sídle českého podnikateľa. V tomto prípade neprišlo k porušeniu zákona o obmedzení platieb v hotovosti, pretože plnenie bolo uskutočnené mimo územia SR. Ak by podnikateľ vykonal službu prieskumu trhu pre iného zahraničného podnikateľa na území SR, potom by úhrada za služby musela prebehnúť bezhotovostne.

Sankcie za porušenie zákona o obmedzení platieb v hotovosti

Ak dôjde k porušeniu zákona zo strany fyzickej osoby – nepodnikateľa, bude jej uložená pokuta za priestupok do 10 000 eur.

Ak dôjde k porušeniu zákona fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou, bude jej uložená pokuta za správny delikt do 150 000 eur.

Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť správneho deliktu, spôsob jeho spáchania, na jeho následky a na okolnosti, za ktorých bol spáchaný.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky