Kto (ne)musí používať registračnú pokladnicu v roku 2018?

Kedy má podnikateľ povinnosť používať elektronickú alebo virtuálnu registračnú pokladnicu v roku 2018? A aké sankcie mu hrozia v prípade, ak nezaeviduje tržbu prostredníctvom registračnej pokladnice?

Aký je rozdiel medzi elektronickou registračnou pokladnicou a virtuálnou registračnou pokladnicou?

Elektronická registračná pokladnica je:

 • elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré spolu tvoria funkčný celok,
 • počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou.

Pod elektronickou registračnou pokladnicou vlastne rozumieme štandardnú registračnú pokladnicu, s ktorou sa denne stretávame v potravinách, či nákupných centrách.

Virtuálna registračná pokladnica je služba zriadená Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len „FRSR“), ktorá komunikuje prostredníctvom koncového zariadenia a je poskytovaná výhradne cez:

 • mobilné aplikácie, ktorých vlastníkom je FRSR, a
 • klientske prostredie zriadené finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle.

Virtuálna registračná pokladnica je v podstate online aplikácia, ktorá môže byť nainštalovaná v počítači, notebooku, tablete, či dokonca v smartfóne, ak má stanovený operačný systém.

Podnikateľ si môže vybrať, či pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní vymedzených služieb bude používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, a to bez akýchkoľvek obmedzení.

Je dôležité poznamenať, že aj pri prijímaní hotovosti prostredníctvom registračnej pokladnice platí zákon č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obmedzení platieb v hotovosti“), ktorý ustanovuje zákaz platby v hotovosti nad povolený limit (5 000 eur). Uvedené neplatí pre výnimky uvedené v § 8 zákona o obmedzení platieb v hotovosti.

Kto musí používať registračnú pokladnicu v roku 2018?

Používanie elektronických registračných pokladníc a virtuálnych registračných pokladníc upravuje zákon č.289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP“).

V roku 2018 došlo k novele zákona o ERP, ktorá priniesla viaceré zmeny. Prehľad zmien, ktoré nastali novelou zákona o ERP si môžete pozrieť v článku Používanie elektronickej registračnej pokladnice od roku 2018.

Registračnú pokladnicu v roku 2018 musí používať podnikateľ, ktorý súčasne spĺňa tieto tri podmienky:

 • vykonáva podnikateľskú činnosť: ide o fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má oprávnenie na podnikanie, t. j. podnikateľom podľa Obchodného zákonníka je:
  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (napr. lekár, exekútor, daňový poradca a pod.),
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov, tzv. samostatne hospodáriaci roľník,
 • prijíma tržbu v hotovosti na predajnom mieste: ide o akékoľvek miesto, kde podnikateľ prijíma tržbu v hotovosti alebo iným platobným prostriedkom, ktorý nahradzuje hotovosť (napr. stravovacie poukážky, platobná karta a pod.) za predaj tovaru alebo za poskytnutie vymedzenej služby (môže ísť o stálu prevádzku, ale aj predaj na rôznych miestach ako je napríklad predaj tovaru na trhoch a pod.). Registračnú pokladnicu je potrebné použiť aj pri platbe prijatej ako preddavok, či pri inkase faktúry v hotovosti,
 • predáva tovar alebo poskytuje vymedzenú službu: ide o predaj tovaru, pod ktorým sa rozumie akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina predávaná podnikateľom. To znamená, že každý podnikateľ, ktorý predáva tovar, je povinný používať registračnú pokladnicu. Ak podnikateľ poskytuje služby, je povinný používať registračnú pokladnicu, len ak poskytuje služby označené v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností (číslo SK NACE), ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP (ide napríklad o služby ako je oprava a údržba motorových vozidiel, taxislužba, reštauračné činnosti, hotelové ubytovanie, dodávka jedál, služby pohostinstiev, účtovnícke a audítorské činnosti, daňové poradenstvo, fotografické činnosti, kadernícke a kozmetické služby a iné)

Používať registračnú pokladnicu musí aj podnikateľ, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia Slovenskej republiky a ktorý na území Slovenskej republiky predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby.

V prípade, ak podnikateľ nespĺňa čo i len jednu z vyššie uvedených podmienok, nie je povinný používať v roku 2018 registračnú pokladnicu. Ak by sa však podnikateľ, ktorý povinnosť používať registračnú pokladnicu nemá, rozhodol využívať registračnú pokladnicu, môže tak dobrovoľne urobiť. Zákon ustanovuje aj výnimky pri predaji tovarov alebo služieb, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť používania registračnej pokladnice, aj napriek tomu, že podnikateľ spĺňa všetky z vyššie uvedených podmienok.

Bližšie informácie o povinnosti používania syystému eKasa nájdete v článku Kto (ne)musí mať eKasu od roku 2019?

Článok pokračuje pod reklamou

Kto nemusí používať registračnú pokladnicu v roku 2018?

Registračnú pokladnicu nie je povinnosť používať na služby poskytované:

 • fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (neplatí, ak za túto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím),
 • vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 • v rámci praktického vyučovania žiakov,
 • prostredníctvom predajných automatov (napr. parkovacie služby).

Povinnosť používať registračnú pokladnicu sa nevzťahuje na predaj:

 • cenín (napr. poštové známky a kolky), cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače,
 • mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v Národnej banke Slovenska, v bankách, v pobočkách zahraničných bánk a na numizmatických burzách,
 • poštových cenín na filatelistických burzách,
 • tovaru prostredníctvom predajných automatov (napr. nápojov, občerstvenia, novín a pod.),
 • tovaru na dobierku (pri predaji tovaru na dobierku zákazník za tovar zaplatí až pri prevzatí tovaru od prepravnej spoločnosti alebo na pošte),
 • doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb (napr. predaj obálok, pohľadníc a pod.),
 • tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej a vodnej doprave (napr. predaj občerstvenia, nápojov, novín a pod.),
 • tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (neplatí, ak za túto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím),
 • živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,
 • tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 • tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov (napr. predaj cukrárenských a pekárenských výrobkov a pod.).

Je dôležité upozorniť na to, že podnikateľ, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu, je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie o tom, že podľa zákona o ERP nie je povinný používať registračnú pokladnicu. Oznámenie musí byť pre kupujúceho jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak podnikateľ je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, a na základe toho nie je povinný evidovať tržbu prostredníctvom registračnej pokladnice, je povinný mať na predajnom mieste na účely kontroly preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (alebo úradne osvedčenú fotokópiu preukazu).

Aké sankcie hrozia podnikateľovi v prípade porušenia povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona o ERP?

V prípade, že podnikateľ, ktorý je povinný používať registračnú pokladnicu, nepoužije registračnú pokladnicu na evidenciu tržby hneď po jej prijatí, dopustí sa správneho deliktu, za čo mu hrozí sankcia vo výške od 330 eur do 3300 eur.

Daňový alebo colný úrad pri prvom opakovanom zistení porušenia zákona uvedeného vyššie môže podať aj návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu zákona. Pri každom ďalšom porušení, môže byť podnikateľovi uložená pokuta vo výške dvojnásobku pokuty, t. j. od 660 eur do 660 eur.

Ďalšie sankcie, ktoré hrozia podnikateľovi pri porušovaní zákona o ERP môžete nájsť v § 16a - § 16 c.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pokuty v súvislosti s eKasou

Čo hrozí podnikateľovi, ak nepoužíva eKasu, ale podľa zákona by mal? Aké sankcie sú v prípade, ak nevydá pokladničný doklad z eKasy či v ďalších prípadoch porušenia zákona? Prinášame prehľad.

Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP: ako postupovať?

Ak podnikateľ zabudne prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, daňový úrad ich neobnoví ani nevygeneruje nanovo. Čo vtedy robiť?

Čo musí obsahovať pokladničný doklad z e-Kasy?

Aké sú povinné náležitosti pokladničného dokladu z e-Kasy? Ako si overiť pravosť bločku a ako zjednodušiť prácu účtovníkovi, ktorý prichádza do styku s pokladničnými dokladmi?

Kontroly eKasy od mája 2022

Finančná správa spúšťa od mája akciu zameranú na kontrolu evidencie tržieb v eKase a vydávanie bločkov. Ktoré prevádzky sa majú pripraviť a ako kontrola prebehne?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky