Používanie elektronickej registračnej pokladnice od roku 2018

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice pre podnikateľov prináša nemalé zmeny, na ktoré by sa mali pripraviť. Prinášame ich prehľad.

Zmeny v oslobodení od povinnosti evidovať tržbu ťažko zdravotne postihnutými (ŤZP)

Vo všeobecnosti je každý podnikateľ povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici. Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice“) však obsahuje aj niekoľko výnimiek, kedy podnikateľ tržbu evidovať v registračnej pokladnici nemusí. V súčasnosti platí, že povinnosť evidovania tržby v elektronickej registračnej pokladnici sa nevzťahuje na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím. V súčasnosti tak platí, že podnikateľ s ťažkým zdravotným postihnutím nie je povinný v žiadnom prípade pri tržbe v hotovosti používať registračnú pokladnicu. Rovnako sa to vzťahuje aj na zamestnanca tohto podnikateľa, avšak len do 31. marca 2017.

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice v tejto veci prináša zmenu. Výnimka z povinnosti evidovať tržbu v registračnej pokladnici sa od 1. apríla 2018 nebude vzťahovať na zamestnanca podnikateľa s ťažkým zdravotným postihnutím, ak tento zamestnanec sám nebude osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Od 1. apríla 2018 tak bude platiť, že len vtedy, ak tržbu v hotovosti osobne príjme podnikateľ s ťažkým zdravotným postihnutím, nemusí ju evidovať v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici. Ak za podnikateľa s ťažkým zdravotným postihnutím tržbu prijíma fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, bude ju miesť zaevidovať v registračnej pokladnici.

Ak za ŤZP osobu príjme tržbu jeho zamestnanec, musí ju zaevidovať v pokladnici.

Príklad: Podnikateľ s ťažkým zdravotným postihnutím je živnostníkom a má vlastnú maloobchodnú predajňu, v ktorej predáva tovar. Počas pondelku až piatku predáva a aj prijíma tržby od zákazníkov zamestnanec tohto podnikateľa, pričom tento zamestnanec nie je ťažko zdravotne postihnutou osobou. V sobotu predáva v tomto obchode samotný podnikateľ. Kým do konca marca 2018 nemusí tento podnikateľ a ani jeho zamestnanec na evidenciu tržieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, od apríla 2018 sa už na tržby prijaté zamestnancom tohto podnikateľa bude vždy vzťahovať povinnosť ich evidovania v registračnej pokladnici.

Ak nemusíte používať registračnú pokladnicu, musíte o tom na predajnom mieste sprístupniť oznámenie

Od roku 2018 bude podnikateľ, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu v registračnej pokladnici, povinný na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice bližšie nešpecifikuje, v akej forme má byť toto oznámenie sprístupnené. Hovorí však, že toto oznámenie sa má pre kupujúceho sprístupniť tak, aby bolo pre neho jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Predmetné oznámenie môže mať napríklad podobu textu, ktorý bude znieť, že na podnikateľa sa vzťahuje výnimka podľa § 3 ods. 2 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice alebo neposkytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Uvedené oznámenie môže mať vhodné umiestnenie napríklad na predajnom pulte.

Oslobodenie od používania registračnej pokladnice musí ŤZP osoby vedieť preukázať ihneď

Podnikatelia, ktorí nemajú povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu z dôvodu, že sú ťažko zdravotne postihnutými osobami, budú musieť túto skutočnosť vedieť preukázať ihneď na predajnom mieste. Podľa novelizovaného zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice musí mať podnikateľ s ťažkým zdravotným postihnutím od roku 2018 na predajnom mieste na účely kontroly z orgánu Finančnej správy Slovenskej republiky preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo úradne osvedčenú fotokópiu týchto preukazov.

Pokladnica používaná na viacerých predajných miestach bude označená ako prenosná – zosúladenie s praxou

Podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice je predajným miestom miesto, kde sa prijíma tržba. Predajné miesto (ak je odlišné od miesta podnikania fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby) je zaznamenané v evidencii daňového úradu, je uvedené v knihe elektronickej registračnej pokladnice, musí byť zapísané aj vo fiškálnej pamäti elektronickej registračnej pokladnice, musí ho obsahovať každý pokladničný doklad, musí byť uvedené v dennej uzávierke a podobne. Podnikateľom, ktorí používali pokladnicu na viacerých miestach, to spôsobovalo praktické problémy, pretože zmena predajného miesta všade, kde je tento údaj uvedený, nie je jednoduchá.

V praxi sa preto ako predajné miesto zvyklo používať „prenosná pokladnica“ alebo niektorí podnikatelia dokonca vlastnili dve a viac pokladníc. Možnosť označenia miesta predaja ako „prenosná pokladnica“ však doteraz nebolo vyslovene upravené v zákone o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Od roku 2018 v ňom už bude zreteľne uvedené, že ak sa elektronická registračná pokladnica alebo virtuálna registračná pokladnica používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, ako predajné miesto sa uvedie „prenosná pokladnica“.

Článok pokračuje pod reklamou

Označenie tovaru alebo služby musí obsahovať aj slovný popis a nesmie byť iba číselné

Jedným z povinne uvádzaných údajov na pokladničnom doklade je aj označenie tovaru alebo označenie služby. Označenie tovaru alebo označenie služby musí byť vyjadrené tak, aby bolo možné predávaný tovar alebo poskytovanú službu jednoznačne určiť alebo pomenovať a odlíšiť od iného tovaru alebo inej služby, pričom sa môže uvádzať aj skrátený názov tovaru alebo služby. Novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zakazuje, aby podnikateľ označoval tovar alebo službu len číselným znakom alebo len alfanumerickým kódom. Od roku 2018 tak nebude zakázané používať čísla alebo alfanumerické kódy v názvoch tovarov alebo služieb, ale tieto názvy budú musieť navyše obsahovať aj slovné pomenovanie príslušného tovaru alebo služby. Znamená to, že použitie len samotného čísla na označenie tovaru alebo služby bude neprípustné, ale kombinácia slovného a číselného označenia tovaru alebo služby bude plne akceptovateľná.

Pokladničný doklad z virtuálnej registračnej pokladnice bude povinne obsahovať QR kód

Novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa od roku 2018 zavádza zmena do pokladničných dokladov vydaných virtuálnymi registračnými pokladnicami. Okrem ostatných informácií uvádzaných na pokladničnom doklade bude pokladničný doklad vyhotovený virtuálnou registračnou pokladnicou obsahovať unikátny identifikačný kód aj v podobe čitateľného QR kódu spracovateľného technickými zariadeniami. Doteraz pokladničný doklad vyhotovený virtuálnou registračnou pokladnicou unikátny identifikačný kód v podobe QR kódu povinne obsahovať nemusel (aj keď ho častokrát mal). Po zosnímaní QR kódu prostredníctvom mobilnej aplikácie Finančnej správy Slovenskej republiky „Over doklad“ bude možné pravosť dokladu vydaného z virtuálnej registračnej pokladnice overiť.

Prerušenie prevádzky pokladnice bude potrebné nahlasovať aj z dôvodu vlastného zavinenia

Podľa právneho stavu účinného v súčasnosti musí podnikateľ nahlásiť servisnej organizácii skutočnosť, že nemôže použiť elektronickú registračnú pokladnicu pre závažný dôvod, ktorý vznikol bez jeho zavinenia, okrem výpadku elektrického napájania alebo internetového pripojenia.

Bez ohľadu na to, kto závažný dôvod prerušenia prevádzky zaviní, je potrebné to nahlásiť.

Od roku 2018 sa v tomto ustanovení vypustia slová „ktorý vznikol bez jeho zavinenia“.

 

Tým bude musieť podnikateľ oznamovať servisnej organizácii prerušenie používania elektronickej registračnej pokladnice zapríčinené závažným dôvodom bez ohľadu na to, koho zavinením tento dôvod vznikol (s výnimkou výpadku elektrického napájania alebo internetového pripojenia).

 

Pri zmene údajov v knihe elektronickej registračnej pokladnice ju nemusíte fyzicky priniesť na daňový úrad

V súčasnosti je podnikateľ povinný každú zmenu akéhokoľvek údaju zapísaného v knihe elektronickej registračnej pokladnice v lehote do 30 dní oznámiť daňovému úradu spolu s predložením knihy elektronickej registračnej pokladnice. Od roku 2018 v tomto smere novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice dôjde k zníženiu administratívnej záťaže podnikateľov. Každú zmenu údajov zapísaných v knihe elektronickej registračnej pokladnice budú v nej musieť podnikatelia zapísať v lehote do 15 dní. A len v prípade zmeny predajného miesta, zmeny servisnej organizácie a zápisu druhej servisnej organizácie bude podnikateľ povinný v lehote do 15 dní od vykonania zápisu v knihe elektronickej registračnej pokladnice predložiť daňovému úradu oznámenie o vykonaní zápisu zmien týchto údajov v knihe elektronickej registračnej pokladnice. Knihu elektronickej registračnej pokladnice už na daňový úrad nebude potrebné fyzicky nosiť.

Kniha elektronickej registračnej pokladnice bude obsahovať nové údaje

Kniha elektronickej registračnej pokladnice musí obsahovať informácie uvedené podľa jej vzoru v prílohe č. 3 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. S účinnosťou od roku 2018 dochádza novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice k rozšíreniu údajov, ktoré musí kniha elektronickej registračnej pokladnice obsahovať. Záznamy servisnej organizácie budú pri výmene fiškálnej pamäte a ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice obsahovať aj údaj o sume kumulovaného obratu. Pri povinnej údržbe elektronickej registračnej pokladnice sa bude uvádzať aj dátum aktualizácie vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu. Namiesto čísla plomby sa bude uvádzať číslo série a poradové číslo plomby. Knihu elektronickej registračnej pokladnice, ktorú podnikatelia používajú teraz, nemusia nahrádzať novou, ale môžu ju používať naďalej aj po 1. januári 2018, ak v nej v súlade so zmenami upravia popisy záznamov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Čo musí obsahovať pokladničný doklad z e-Kasy?

Aké sú povinné náležitosti pokladničného dokladu z e-Kasy? Ako si overiť pravosť bločku a ako zjednodušiť prácu účtovníkovi, ktorý prichádza do styku s pokladničnými dokladmi?

Finančná správa si „posvieti“ na podnikateľov: aké prevádzky bude kontrolovať v najbližšom období?

Augustová akcia „Turista“ ukázala, že až 48 % majiteľov turisticky navštevovaných podnikov obchádzalo systém eKasa. Kontroly budú preto pokračovať. Aké prevádzky by sa mali mať na pozore?

Vzor pokladničného dokladu z eKasy už na predajnom mieste netreba

Podnikatelia, ktorí používajú pokladnicu eKasa, už nebudú povinní sprístupňovať na každom predajnom mieste vyobrazenie pokladničného dokladu.

Ukončenie používania a predaj eKasy

Zrušili ste prevádzku, alebo máte nepotrebnú eKasu? Prinášame vám informácie o tom, či je možné predať používanú eKasu napríklad cez bazár a o tom, aké povinnosti s tým súvisia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky