Predaj s.r.o. v roku 2020

Podnikateľ má viacero možností, ako predať s.r.o.. Aké sú, aké majú výhody a nevýhody a ako pri predaji s.r.o. postupovať?

Predaj s.r.o. je jednou z možností, ako ukončiť podnikateľské aktivity. Viac o možnostiach skončenia podnikania sa dočítate v článku Ako skončiť s podnikaním? Rýchlo a bez rizík. Predať s.r.o. je v zásade možné dvoma spôsobmi:

 1. na základe zmluvy o prevode obchodného podielu a 
 2. na základe zmluvy o predaji podniku.

V článku ozrejmíme podstatu týchto spôsobov predaja s.r.o., ich odlišnosti, ako aj to, ako postupovať a na čo si dať pozor pri uzatváraní týchto zmlúv, ak sa už rozhodnete pre ten-ktorý spôsob predaja s.r.o..

Predaj s.r.o. na základe zmluvy o prevode obchodného podielu

Zmluva o prevode obchodného podielu patrí medzi jeden z najviac využívaných (ak nie úplne najvyužívanejší) spôsobov ako ukončiť podnikateľské aktivity. Výhoda tohto spôsobu predaja s.r.o. spočíva v pomerne jednoduchom procese, ale taktiež aj v menšej časovej a finančnej náročnosti. Podstata prevodu obchodného podielu spočíva v tom, že dochádza k zmene spoločníka (vlastníka) s.r.o..

Obmedzenia prevodu obchodného podielu

Prevod obchodného podielu zo spoločníka na inú osobu však nie je možný vždy. Obchodný zákonník stanovuje pri prevode obchodného podielu určité obmedzenia. V tejto súvislosti je potrebné rozlišovať medzi tým, či sa má obchodný podiel previesť na iného spoločníka v spoločnosti alebo na tretiu osobu, ktorá nie je spoločníkom v spoločnosti, ale má záujem vstúpiť do spoločnosti a podieľať sa tak na podnikateľských aktivitách.

Prevod obchodného podielu na iného spoločníka je vždy možný. Nie je potrebné, aby ho výslovne pripúšťala aj spoločenská zmluva. Vyžaduje sa však súhlas valného zhromaždenia s takýmto prevodom. Ak nie je určený počet hlasov na prijatie rozhodnutie, vyžaduje sa jednoduchá väčšina hlasov prítomných spoločníkov. V spoločenskej zmluve je však možné odchýliť sa od znenia zákona. Tá môže určiť napr. to, že takýto prevod nie je možný, alebo môže napr. určiť, že súhlas valného zhromaždenia sa nevyžaduje.

Prevod na tretiu osobu (teda takú, ktorá nie je spoločníkom v spoločnosti) je však možný iba vtedy, ak ho pripúšťa spoločenská zmluva. Tá môže určiť, že aj v takomto prípade sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia, inak sa súhlas nevyžaduje. Ak v spoločenskej zmluve absentuje možnosť prevodu obchodného podielu na tretiu osobu, takýto prevod nebude možný.

Spoločník Tretia osoba
Spoločenská zmluva/zakladateľská listina umožňuje prevod na inú osobu Vyžaduje sa súhlas valného zhromaždenia, ale spoločenská zmluva môže určiť, že súhlas nie je potrebný Súhlas valného zhromaždenia nie je potrebný, ale spoločenská zmluva môže učiť, že súhlas sa vyžaduje.
Spoločenská zmluva/zakladateľská listina túto tému neupravuje Vyžaduje sa súhlas valného zhromaždenia. Prevod nie je možný.

Príklad na prevod obchodného podielu medzi spoločníkmi, ak v spoločenskej zmluve nie je táto téma upravená:

Michal chce previesť svoj obchodný podiel na Mariána, ktorý je druhým spoločníkom v obchodnej spoločnosti. Prevod obchodného podielu v takomto prípade je možný. Je však potrebný súhlas valného zhromaždenia (jednoduchá väčšina, teda súhlas aj Michala aj Mariána) s prevedením obchodného podielu.

Príklad na prevod obchodného podielu na inú osobu, ak v zakladateľskej listine nie je táto téma upravená:

Michal ako jediný spoločník chce previesť svoj obchodný podiel na svojho kamaráta Mariána, ktorý nie je spoločníkom v obchodnej spoločnosti. Prevod obchodného podielu v takomto prípade nie je možný. Ak sa uzatvorí zmluva o prevode obchodného podielu, bude neplatná. Ak chce Michal previesť svoj podiel na Mariána, musí v prvom rade zmeniť zakladateľskú listinu.

Príklad na prevod obchodného podielu na inú osobu, ak v spoločenskej zmluve je táto téma upravená:

Prečítajte si tiež

V spoločenskej zmluve je uvedené iba to, že prevod obchodného podielu na tretiu osobu (ktorá nie je spoločníkom), je možný. Nič viac tam k prevodu obchodného podielu nie je uvedené. Michal chce previesť svoj obchodný podiel na Mariána, ktorý nie je spoločníkom v obchodnej spoločnosti. Prevod obchodného podielu je v tomto prípade možný. Michal k tomu nepotrebuje súhlas valného zhromaždenia. Ak by v spoločenskej zmluve bolo, že je potrebný súhlas, môže previesť obchodný podiel na Mariána len so súhlasom valného zhromaždenia.

Okrem toho, prevod obchodného podielu nie je možný ani vtedy, ak sa voči danej spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, alebo ak bol na spoločnosť vyhlásený konkurz, prípadne je v reštrukturalizácii.

Náležitosti zmluvy o prevode obchodného podielu

V samotnom procese prevodu obchodného podielu je potrebné v prvom rade vypracovať zmluvu o prevode obchodného podielu. Tá musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

 1. údaje o zmluvných stranách - prevodcovi (ten, kto predáva obchodný podiel) a nadobúdateľovi (ten kto kupuje obchodný podiel) obchodného podielu,
 2. jasné a zrozumiteľné označenie obchodného podielu, ktorý sa prevádza,
 3. uvedenie, či ide o odplatný alebo bezodplatný prevod – pri odplatnom prevode musí byť v zmluve uvedená jeho cena alebo spôsob jej určenia, inak je zmluva absolútne neplatná. Aj to, že ide o bezodplatný prevod, musí byť v zmluve výslovne uvedené. Len z toho, že zmluva neobsahuje výšku ceny ani spôsob jej určenia, ešte nevyplýva, že ide o bezodplatný prevod.
 4. ak nadobúdateľ nie je spoločníkom v tej danej s.r.o., v zmluve musí byť uvedené, že pristupuje k spoločenskej zmluve, resp. aj k stanovám, ak ich spoločnosť prijala aj stanovy. Absencia takéhoto vyhlásenia má za následok neplatnosť zmluvy.
 5. nezabúdajte, že na zmluve o prevode obchodného podielu musia byť úradne overené podpisy oboch zmluvných strán.

Vzor zmluvy o prevode obchodného podielu nájdete na Zmluva o prevode obchodného podielu – vzor.

Článok pokračuje pod reklamou

Postup pri prevode obchodného podielu

Uzatvorenie samotnej zmluvy o prevode obchodného podielu je iba jedným z krokov. Na prevod (predaj) obchodného podielu je ešte potrebné:

1) udelenie súhlasu valného zhromaždenia, ak sa vyžaduje,

2) udelenie súhlasu správcu dane s prevodom obchodného podielu. Takýto súhlas potrebuje jednak súčasný spoločník, ale aj nadobúdateľ. Tento súhlas sa vyžaduje iba:

 • pri prevode väčšinového obchodného podielu. V prípade prevodu menšinového obchodného podielu musíte predložiť písomné vyhlásenie o tom, že nemáte povinnosť predložiť súhlas správcu dane.
 • ak je nadobúdateľ obchodného podielu vedený v zozname daňových dlžníkov

Naopak súhlas správcu dane nie je potrebný ak:

 • dochádza k prevodu obchodného podielu v rámci zrušenia spoločnosti bez likvidácie (zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie s.r.o.) v dôsledku zániku účasti spoločníka v spoločnosti,
 • spoločnosť nadobúda alebo prevádza vlastný väčšinový obchodný podiel,
 • prevodcom alebo nadobúdateľom väčšinového obchodného podielu je zahraničná osoba.

3) vypracovanie zmeny spoločenskej zmluvy,

4) podanie návrhu na zápis zmeny do Obchodného registra. K tomuto návrhu pripojíte:

 • zmluvu o prevode obchodného podielu,
 • súhlas valného zhromaždenia s prevodom (ak sa vyžaduje),
 • súhlas správcu dane s prevodom a nové znenie spoločenskej zmluvy, resp. vyhlásenie, že súhlas nie je potrebný,
 • ak má spoločnosť jedného spoločníka, nezabúdajte na vyhlásenie nadobúdateľa obchodného podielu, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako troch spoločnostiach v zmysle § 105a Obchodného zákonníka,
 • podanie návrhu je spojené so zaplatením poplatku. V súčasnosti je možné podať návrh v listinnej ale aj v elektronickej forme, pričom za podanie návrhu v listinnej forme sa platí poplatok 66 eur a za elektronický návrh poplatok 33 eur. Pripravuje sa však návrh zákona, na základe ktorého by návrhy do obchodného registra mali byť podávané len výlučne v elektronickej forme. Viac o novele nájdete v článku Novela Obchodného zákonníka a obchodného registra od 2020 (návrh).

5) nezabudnite uviesť nového spoločníka do zoznamu spoločníkov, ktorý je s.r.o. povinná viesť v zmysle § 118 Obchodného zákonníka.

Predaj s.r.o. na základe zmluvy o predaji podniku

Druhý spôsob, ako predať s.r.o., predstavuje zmluva o predaji podniku. Pod pojmom „podnik“ je potrebné rozumieť všetky veci, práva a iné hodnoty, ktoré slúžia na prevádzkovanie podniku (vrátane duševného vlastníctva ako napr. ochranná známka, know-how). Predmetom zmluvy je podnik ako celok, ale môže byť aj tá časť podniku, ktorá tvorí jeho samostatnú organizačnú zložku. V takom prípade predávajúci pokračuje v podnikaní so zostávajúcou časťou podniku.

Rozdiel oproti prevodu obchodného podielu je ten, že pri prevode obchodného podielu sa mení osoba spoločníka (vlastníka) s.r.o.. Pri predaji podniku sa však súhrn aktív (know-how, hnuteľný a nehnuteľný majetok a pod.) prevedú na inú spoločnosť.

Príklad na rozdiel medzi zmluvou o predaji podniku a zmluvou o prevode obchodného podielu:

A, s.r.o. okrem iného vlastní nehnuteľnosť. Jediný spoločník A, s.r.o. Ján sa rozhodne predať celú s.r.o. aj s nehnuteľnosťou Ak by použil zmluvu o prevode obchodného podielu a previedol by svoj obchodný podiel Petrovi, nehnuteľnosť by stále bola vlastnená spoločnosťou A, s.r.o., ktorej spoločníkom (vlastníkom) by však už bol Peter. Ak by Ján predal s.r.o. spolu s nehnuteľnosťou spoločnosti B, s.r.o. na základe zmluvy o predaji podniku, ktorú vlastní Peter, vlastníkom nehnuteľnosti ako aj ďalšieho majetku spoločnosti A, s.r.o. by sa stala spoločnosť B, s.r.o..

Náležitosti zmluvy o predaji podniku

Zmluva o predaji podniku musí obsahovať:

 1. zmluvné strany - predávajúceho a kupujúceho,
 2. podnik - je potrebné presne zadefinovať podnik, čo sa rozumie pod podnikom - čo predávajúci predáva a čo kupujúci kupuje,
 3. záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu podnik a previesť na neho vlastnícke právo k podniku,
 4. záväzok kupujúceho prevziať záväzky, ktoré súvisia s podnikom a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu,
 5. kúpnu cenu - v opačnom prípade sa predpokladá, že kúpna cena je určená na základe súhrnu hodnoty veci, práv a záväzkov, ktoré sú uvedené v účtovnej evidencii,
 6.  podpisy, ktoré musia byť úradne osvedčené.

Nevýhodou predaja podniku je, že predávajúci ručí za splnenie svojich záväzkov kupujúcim, ktoré boli predmetom predaja. Ak nový majiteľ podniku nesplní záväzok, veriteľ sa môže domáhať jeho splnenia (napr. prevzatia tovaru, ktorý sa zaviazal predávajúci prevziať a zaplatenia kúpnej ceny) od predávajúceho.

Ďalšia nevýhoda spočíva v obmedzení likvidácie. Právnická osoba, ktorá predala podnik tvoriaci jej imanie, môže ukončiť svoju likvidáciu a byť vymazaná z obchodného registra až po uplynutí jedného roka po tomto predaji. V neposlednom rade, zmluva o prevode obchodného podielu predstavuje ľahší spôsob ako predať s.r.o., preto je aj v praxi využívaná častejšie ako zmluva o predaji podniku. Viac o predaji podniku sa dočítate v článku Zmluva o predaji podniku – vzor.


Predaj firiem – profesionálne a kvalitné služby na mieru, kontaktujte nás

Naštartujte podnikanie bez zbytočného odkladu za férové ceny. 

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o., IČO: 45574570. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Založenie s. r. o. v roku 2024

Ako v roku 2024 založiť s. r. o.? Čo všetko budete potrebovať, kedy možno využiť zjednodušený postup založenia s. r. o. a ako sa mení poplatok za založenie s. r. o. od apríla?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky