Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023
Zdroj: Pixabay.com
Zuzana Chochulová

Na účtovníctvo som sa zameriavala už na strednej a vysokej škole. Počas odbornej praxe som pracovala pod vedením audítora, pôsobila som v účtovných firmách a neskôr ako hlavná účtovníčka pre medzinárodnú spoločnosť, a tiež ako metodička účtovného oddelenia. Aktuálne sa venujem súkromnej praxi, vedeniu účtovníctva a účtovnému poradenstvu v rámci môjho portálu www.uctovneporadenstvo.org. Taktiež mám osvedčenie v slovenskej certifikácii účtovníkov. Vo voľnom čase tvorím, venujem sa najmä maľovaniu - vydala som aj darčekovú knihu s maľbami a postrehmi o živote.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.

Účtovná závierka sa zostavuje v štruktúre, ktorá nadväzuje na sústavu účtovníctva používanú v účtovnej jednotke. V sústave podvojného účtovníctva tvoria účtovnú závierku nasledovné súčasti:

 • súvaha,
 • výkaz ziskov a strát,
 • poznámky.

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva obsahuje:

 • výkaz o príjmoch a výdavkoch,
 • výkaz o majetku a záväzkoch.

Účtovná jednotka je povinná uviesť v účtovnej závierke informácie, podľa stavu ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Je potrebné rozlíšiť:

 • deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
 • deň zostavenia účtovnej závierky.

Deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka je posledný deň účtovného obdobia. V prípade, že spoločnosť má ako účtovné obdobie stanovený kalendárny rok, je to posledný deň kalendárneho roku, t. j. 31.12.2022. Ak má spoločnosť hospodársky rok, je to posledný deň hospodárskeho roka. Príkladom môže byť spoločnosť, ktorá má hospodársky rok od 1.3.2022 do 28.2.2023. V takom prípade je dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 28.2.2023.

Deň zostavenia účtovnej závierky je deň, kedy sa účtovná závierka zostaví. Je to deň, v ktorom sa účtovné knihy uzavrú a tento čas sa spravidla uvádza vo vnútropodnikovom predpise. Takáto závierka sa nazýva zostavená účtovná závierka. Ide o dobu po poslednom dni účtovného obdobia do lehoty na podanie daňového priznania. V praxi to znamená, že v prípade účtovného obdobia, ktorým je kalendárny rok 2022, ide o deň v období medzi 1.1.2023 od 31.3.2023 v riadnom termíne, alebo do 30.6.2023 v predĺženom období (max. do 30.9.2023). Pri vyššie spomenutom príklade hospodárskeho roka, kde posledným dňom účtovnej závierky je 28.2.2023, je to obdobie medzi 1.3.2023 do 31.5.2023, v prípade predĺženia lehoty o 3 mesiace do 31.8.2023.

Spoločnosť môže v riadnej lehote alebo predĺženej lehote podať finančnej správe:

 • zostavenú účtovnú závierku,
 • schválenú účtovnú závierku.

Zostavená účtovná závierka v roku 2023

Zostavená účtovná závierka je účtovná závierka, ktorá ešte neprešla schválením príslušného orgánu spoločnosti, príp. družstva. Ak účtovná jednotka uložila do registra účtovných závierok (teda podala finančnej správe) neschválenú účtovnú závierku, ukladá dodatočne do registra účtovných závierok oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky na vzore tlačiva, ktoré vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Zostavená účtovná závierka sa podáva v lehote na podanie daňového priznania do 31.3.2023, alebo v prípade predĺženia do 30.6.2023 (max. 30.9.2023).

Schválená účtovná závierka v roku 2023

Účtovné jednotky (resp. ich orgány) sú povinné predložiť účtovnú závierku tak, aby ju príslušný orgán mohol schváliť do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Napríklad, v s.r.o. predkladá závierku na schválenie konateľ spoločnosti valnému zhromaždeniu. Účtovným obdobím môže byť kalendárny rok alebo hospodársky rok.

Prečítajte si tiež

Ak má spoločnosť kalendárny rok, t. j. od 1.1.2022 do 31.12.2022, zostaví účtovnú závierku k 31.12.2022, je povinná ju schváliť najneskôr do 31.12.2023.

Ak ide o spoločnosť, ktorá má hospodársky rok napríklad od 1.5.2022 do 30.4.2023, zostaví závierku k 30.4.2023 a je povinná ju schváliť najneskôr do 30.4.2024.

Ak účtovná jednotka uložila do registra účtovných závierok (podala finančnej správe) už schválenú účtovnú závierku, oznámenie o dátume schválenia už do registra účtovných závierok neposiela.

Lehota na uloženie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky v roku 2023

Lehota na uloženie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok je do 15 pracovných dní odo dňa schválenia účtovnej závierky.

Schválenie účtovnej závierky je účtovná jednotka povinná urobiť najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje (§ 23 ods.7 zákona o účtovníctve). K oznámeniu o dátume schválenia účtovnej závierky neprikladá účtovná jednotka žiadne prílohy. Ak by počas „schvaľovania“ bolo potrebné zmeniť údaje už vo zostavenej účtovnej závierke a otvoriť účtovné knihy, je možné túto závierku podať opätovne, ale už ako zostavenú a schválenú účtovnú závierku.

Článok pokračuje pod reklamou

Spôsob ukladania účtovnej závierky právnických osôb a oznámenia v roku 2023

Účtovné jednotky priamo do registra účtovných závierok nepredkladajú žiadne dokumenty. Tie sa doručujú v elektronickej podobe prostredníctvom portálu Finančnej správy Slovenskej republiky. Povinnosť podávať dokumenty elektronicky majú všetky fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby. Aj neziskové organizácie majú od 1.1.2022 povinnosť ukladať účtovné závierky a ostatné dokumenty len elektronicky. K týmto ostatným dokumentom patrí napríklad správa od audítora, výročná správa. Účtovná závierka a ďalšie dokumenty sa teda do registra účtovných závierok ukladajú prostredníctvom portálu Finančnej správy SR.

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky je potrebné nájsť v Katalógu formulárov v časti „Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ)“ v podzložke „Oznámenie schválenia účtovnej závierky“.  Toto nové oznámenie je platné od 1.1.2022 (ustanovené Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. podľa § 23 ods. 4 a Opatrením z 3. novembra 2021 č. MF/011080/2021-74).

Subjekty verejnej správy doručujú dokumenty v elektronickej podobe prostredníctvom systému štátnej pokladnice (Centrálny konsolidačný systém a Rozpočtový informačný systém pre samosprávu).

Register účtovných závierok v roku 2023

Register účtovných závierok sa člení na :

 • verejnú časť,
 • neverejnú časť.

Neverejnú časť registra tvoria dokumenty:

 • zahraničných organizačných zložiek právnických osôb,
 • fyzických osôb – podnikateľov, ak sú účtovnou jednotkou.

Verejnú časť registra tvoria dokumenty ostatných účtovných jednotiek (napríklad s.r.o.-čiek, akciových spoločností aj neziskových účtovných jednotiek, pričom v prípade neziskoviek ide o účtovné závierky zostavené po 1.1.2022).

Dokumenty, ktoré sa zverejňujú v registri účtovných závierok sú:

 • riadne individuálne účtovné závierky,
 • mimoriadne individuálne účtovné závierky,
 • riadne a mimoriadne konsolidované účtovné závierky
 • oznámenia o schválení účtovnej závierky,
 • individuálne a konsolidované výročné správy,
 • správy audítorov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Zuzana Chochulová
Zuzana Chochulová

Na účtovníctvo som sa zameriavala už na strednej a vysokej škole. Počas odbornej praxe som pracovala pod vedením audítora, pôsobila som v účtovných firmách a neskôr ako hlavná účtovníčka pre medzinárodnú spoločnosť, a tiež ako metodička účtovného oddelenia. Aktuálne sa venujem súkromnej praxi, vedeniu účtovníctva a účtovnému poradenstvu v rámci môjho portálu www.uctovneporadenstvo.org. Taktiež mám osvedčenie v slovenskej certifikácii účtovníkov. Vo voľnom čase tvorím, venujem sa najmä maľovaniu - vydala som aj darčekovú knihu s maľbami a postrehmi o živote.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2022

Ako účtovná jednotka postupuje pri schválení účtovnej závierky v roku 2022? Aké lehoty musí dodržať? Použiť je potrebné nový vzor oznámenia o schválení závierky.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2022 (za rok 2021)

Čo je obsahom účtovnej závierky jednotlivých veľkostných skupín a aké termíny je potrebné dodržať pri jej zostavovaní za rok 2021, sa dočítate v článku.

Účtovná závierka neziskovej organizácie od 1.1.2022 už len elektronicky

Od 1.1.2022 majú neziskové organizácie zákonnú povinnosť ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty iba v elektronickej podobe. Ako postupovať a koho sa povinnosť netýka?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky