Zálohové faktúry (predfaktúry)

Na čo slúžia zálohové (preddavkové) faktúry? Ako zálohové faktúry vystavovať a na čo si dávať pozor pri zálohových faktúrach?

Zálohová faktúra (preddavková faktúra, predfaktúra) nie je daňovým ani účtovným dokladom. V zásade predstavuje doklad, resp. dokument, ktorým sa dodávateľ chráni pred rizikom neplatenia za služby či tovary zo strany odberateľa (klienta, zákazníka).

Kedy sa vystavujú zálohové (preddavkové) faktúry

Žiadnym zákonom nie sú nariadené prípady, kedy musí dodávateľ vystaviť zálohovú faktúru. Vystavenie zálohovej faktúry je na úsudku dodávateľa. Štandardne vystavujú dodávatelia zálohové faktúry v prípadoch, keď požadujú platbu od odberateľa vopred napríklad z týchto dôvodov:

 • s odberateľom (klientom, zákazníkom) ešte neobchodovali,
 • majú dodať tovar, službu vysokej, resp. vyššej hodnoty,
 • odberateľ neplatí za dodávané tovary, služby načas,
 • dodávateľ potrebuje peňažné prostriedky na obstaranie tovarov, materiálov súvisiacich s dodávkou pre odberateľa,
 • je predpoklad, že dodávka tovaru, služieb bude trvať dlhšiu dobu (napríklad pri výstavbe nehnuteľnosti môžu dodávatelia požadovať čiastočnú zálohu),
 • dodávateľ nechce “úverovať” DPH-čku platenú za odberateľa - pri faktúrach za tovary, služby musí zvyčajne dodávateľ-platiteľ DPH odviesť DPH-čku z dodaných tovarov (služieb), aj keď ešte faktúra nemusí byť klientom zaplatená. Pri zálohových faktúrach odvádza dodávateľ DPH až po prijatí preddavku (zálohy), kedy vystavuje faktúru k prijatej platbe.

Ako vystaviť zálohovú faktúru (predfaktúru)

Zálohové faktúry nie sú vymedzené zákonom. Znamená to, že neexistuje žiadna predpísaná forma, ako by mala zálohová faktúra vyzerať. Avšak zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o DPH”) definuje, čo všetko by mala obsahovať faktúra. Dodávateľ sa môže pri vystavovaní zálohových faktúr (preddavkových, predfaktúr) inšpirovať § 71 až § 74 zákona o DPH.

Na zálohovej faktúre (preddavkovej, predfaktúre) by nemalo chýbať niekoľko náležitostí:

 • identifikačné údaje dodávateľa,
 • identifikačné údaje odberateľa,
 • bankový účet dodávateľa,
 • dátum vystavenia a dátum splatnosti zálohovej faktúry,
 • suma, ktorú chce dodávateľ prijať od odberateľa ako zálohu (preddavok),
 • identifikátor platby - napríklad variabilný symbol,
 • predmet fakturácie - napríklad “fakturujeme Vám zálohu za účastnícky poplatok za konferenciu”,
 • informácia o tom, že nejde o daňový doklad.

Zálohové faktúry (predfaktúry) a DPH

V súlade s § 19 ods. 4 zákona o DPH vzniká platiteľovi DPH daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby. Znamená to, že dodávateľ - platiteľ DPH, ktorý od odberateľa obdržal platbu ku zálohovej faktúre, je dňom prijatia platby povinný z prijatého preddavku odviesť DPH (s výnimkou situácie, keď prenáša daňovú povinnosť na odberateľa - napríklad pri dodaní stavebných prác v tuzemsku).

Podľa § 22 ods. 1 zákona o DPH je základom dane pri dodaní tovaru alebo služby všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Dodávateľ - platiteľ DPH musí pri vystavovaní zálohovej faktúry myslieť na to, že požadovaná záloha predstavuje 120 % (resp. 110 %), t.j. sumu na úhradu. Ak dodávateľ príjme preddavok na výrobu stola vo výške 120 eur, musí z preddavku odviesť DPH v sume 20 eur. Suma 100 eur z preddavku predstavuje základ dane. Zálohová faktúra však musí byť uvedená na sumu 120 eur.

Dodávateľ - platiteľ DPH nesmie zabudnúť po prijatí zálohy (preddavku) vystaviť buď faktúru k prijatej platbe, alebo “ostrú” vyúčtovaciu faktúru. Dodávateľ - platiteľ DPH má pri prijatí preddavku dve možnosti:

 • vystaví faktúru k prijatej platbe do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru resp. služby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá,
 • vystaví “ostrú” faktúru za tovar, resp. službu, ak sa dodanie tovaru (služby) uskutoční do 15 dní odo dňa prijatia platby.

Na faktúre k prijatej platbe, resp. na “ostrej” vyúčtovacej faktúre (ak sa faktúra k prijatej platbe nevystavuje) musí byť ako dátum dodania uvedený dátum prijatia preddavku, pretože to je deň vzniku daňovej povinnosti.

Prečítajte si tiež

Zálohové (preddavkové) faktúry sa neuvádzajú v kontrolnom výkaze ani v daňovom priznaní k DPH. V kontrolnom výkaze a v daňovom priznaní k DPH sa uvádza až faktúra k prijatej platbe, resp. “ostrá” vyúčtovacia faktúra. Faktúra k prijatej platbe sa v uvádza v kontrolnom výkaze v rovnakom oddiele, v akom by sa uvádzala “ostrá” faktúra za tovar, alebo službu (ak by nebol poskytnutý preddavok). Napríklad faktúru za dodané stavebné práce, pri ktorej sa prenáša daňová povinnosť na odberateľa, uvádza dodávateľ v oddiele A.2. kontrolného výkazu. V oddiele A.2. uvádza dodávateľ aj faktúru k prijatej platbe (k prijatému preddavku) vzťahujúcu sa na dodávku stavebných prác, pri ktorých sa prenáša daňová povinnosť na odberateľa.

Odberateľ uvádza prijatú faktúru k prijatej platbe v oddiele B.1., B.2. kontrolného výkazu v závislosti od toho, na aký tovar, službu bol poskytnutý preddavok. V prípade, že odberateľ poskytol preddavok na tvorbu reklamného videa, uvádza prijatú faktúru k prijatej platbe v oddiele B.2. kontrolného výkazu.

Poznámka: Na dodávateľa, ktorý nie je platiteľ DPH sa nevzťahujú povinnosti vyplývajúce zo zákona o DPH pri prijatí preddavku. Znamená to, že dodávateľ - neplatiteľ DPH nemá povinnosť vystaviť po prijatí preddavku faktúru k prijatej platbe, ani odviesť DPH z prijatého preddavku. Vyúčtovaciu “ostrú” faktúru vystaví až v čase dodania tovaru, služby zákazníkovi (odberateľovi).

Zahraničné zálohové faktúry (predfaktúry) a DPH

Prijatím preddavku na službu poskytnutú do iného členského štátu Európskej únie (EÚ) vzniká dodávateľovi (nielen platiteľovi DPH, ale aj osobe registrovanej na DPH podľa § 7 a § 7a - napríklad osobe registrovanej na DPH len z titulu poskytnutia/prijatia služieb do/z iných členských štátov EÚ) daňová povinnosť dňom prijatia preddavku. Dodávateľ má pri vystavení faktúry do iného členského štátu EÚ rovnaké lehoty na vystavenie faktúry, ako pri faktúrach za tovar, službu dodávaných na Slovensku.

Dodávateľ služby do iného členského štátu EÚ vystaví faktúru k prijatej platbe (do 15 dní od prijatia preddavku alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá), ak služba nebola dodaná do 15 dní od prijatia preddavku. V prípade, že dodanie služby nastane do 15 dní od prijatia preddavku, dodávateľ vystaví “ostrú” faktúru za službu, pričom dátum dodania bude dátumom prijatia preddavku. Faktúru k prijatej platbe už nevystavuje. Sadzba DPH uvedená na faktúre závisí od určenia miesta dodania služby (0 %, 20 %). O tom, ako vystaviť zahraničnú faktúru a akú sadzbu DPH použiť, sa dozviete v článku Zahraničná faktúra a jej vzor.

Faktúra k prijatej platbe pri službe dodanej do iného členského štátu EÚ (ak je odberateľ zdaniteľnou osobu) dodávateľ uvádza v súhrnnom výkaze v období, v ktorom bola záloha prijatá. Vyúčtovacia (ostrá) faktúra za službu sa uvádza v súhrnnom výkaze v prípade, ak výška dodávanej služby je väčšia ako prijatý preddavok.

Poznámka: V prípade, že sa miesto dodania služby do iného členského štátu EÚ určí podľa § 16 zákona o DPH, predmetnú službu dodanú do iného členského štátu EÚ neuvádza dodávateľ v súhrnnom výkaze.

Článok pokračuje pod reklamou

Pri službách z iného členského štátu, resp. z 3. štátu uvádza odberateľ faktúru k prijatej platbe v kontrolnom výkaze v časti B.1 v období, v ktorom poskytol preddavok (aj keď služba bola dodaná neskôr). V období poskytnutia preddavku uvádza preddavok aj v daňovom priznaní, pričom preddavok k službe dodaní, resp. samozdaní (ak má nárok na odpočet DPH).

V prípade, že dodávateľ dodáva tovar do iného členského štátu EÚ s oslobodením od DPH podľa § 43 ods. 1 až 4 zákona o DPH, dňom vzniku daňovej povinnosti je v súlade s § 19 ods. 8 zákona o DPH:

 • 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď bol tovar dodaný, alebo
 • deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom od dodania tovaru.

Prijatím preddavku na tovar dodaný do iného členského štátu EÚ (odberateľovi s IČ DPH v inom členskom štáte) nevzniká dodávateľovi daňová povinnosť. Znamená to, že dodávateľ predávajúci tovar do iného členského štátu, pri ktorom môže uplatniť oslobodenie od DPH v súlade s § 43 ods. 1 až 4 zákona o DPH, nevystavuje faktúru k prijatej platbe po prijatí preddavku. Faktúru za tovar (tzv. ostrú faktúru) vystaví až po dodaní tovaru.

Keďže prijatím preddavku za tovar dodaný do iného členského štátu EÚ nevzniká daňová povinnosť, dodávateľ neuvádza prijatý preddavok v súhrnnom výkaze ani v daňovom priznaní. V súhrnnom výkaze uvedie sumu tovaru až v období dodania tovaru (resp. dňom vystavenia faktúry za tovar) do iného členského štátu. V rovnakom období uvedie dodaný tovar aj v daňovom priznaní k DPH na riadku 16 daňového priznania.

Odberateľ - kupujúci uvádza nadobudnutý tovar z iného členského štátu v kontrolnom výkaze v časti B.1 a takisto uvádza tovar aj v daňovom priznaní. Nadobudnutý tovar v daňovom priznaní dodaní, resp. samozdaní. Poskytnutý preddavok na nadobudnutie tovaru z iného členského štátu neuvádza v daňovom priznaní, ani v kontrolnom výkaze, pretože pri poskytnutí preddavku na tovar nadobudnutý z iného členského štátu nevzniká daňová povinnosť.

Podľa § 19 ods. 9 zákon o DPH sa za deň dodania tovaru pri vývoze tovaru do 3. štátu považuje deň výstupu tovaru z územia EÚ, ktorý je potvrdený colným orgánom v colnom vyhlásení alebo v zjednodušenom colnom vyhlásení. Prijatím preddavku za tovar vyvezený do 3. štátu nevzniká dodávateľovi daňová povinnosť. Nemá povinnosť vyhotoviť faktúru k prijatej platbe pred vývozom tovaru do 3. štátu. Vyhotovuje až faktúru za vývoz tovaru do 3. štátu.

TIP:  Fakturujte online bez obmedzení na iKros.sk.

Zálohové (preddavkové) faktúry a účtovanie

Zálohové faktúry (preddavkové, predfaktúry) sa neúčtujú. Účtuje sa až úhrada zálohovej faktúry. Zálohové faktúry je možné len evidovať, pokiaľ sa tak dodávateľ/odberateľ rozhodne.

Príklad na účtovanie preddavku u dodávateľa (predávajúceho) a odberateľa (kupujúceho):

Michal Serentov predáva kancelárske stoličky. Je platiteľom DPH. Dňa 7.8.2019 vystavil zálohovú faktúru pre spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. na 10 ks kancelárskych stoličiek v jednotkovej cene 120 eur s DPH. Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. zaplatila preddavok (zálohu) za kancelárske stoličky dňa 13.8.2019. Michal Serentov vystavil dňa 15.8.2019 faktúru k prijatej platbe. Kancelárske stoličky dodal 4.9.2019. V tom istom dni vystavil aj faktúru za predané kancelárske stoličky.

Účtovanie preddavku u predávajúceho (dodávateľa)

Dátum vystavenia Doklad Text Suma v eur Má dať Dal
7.8.2019 Zálohová faktúra Záloha za kancelárske stoličky 1 200 neúčtuje sa neúčtuje sa
13.8.2019 Bankový výpis Úhrada zálohy za kancelárske stoličky 1 200 221.000 324.000
15.8.2019 Faktúra k prijatej platbe Faktúra za prijatú platbu:
Základ dane 1000 324.100
DPH 200 343.000
Suma faktúry 1200 311.000
Vyúčtovanie preddavku 1200 324.000 311.000
4.9.2019 Faktúra Predaj kancelárskych stoličiek:
Základ dane 1000 604.000
DPH 200 343.000
Suma faktúry 1200 311.000
Odpočet vyfakturovaného preddavku 1000 324.100
Odpočet DPH z preddavku 200 343.000
Suma preddavku 1200 311.000

Účtovanie preddavku u kupujúceho (odberateľa)

Dátum vystavenia Doklad Text Suma v eur Má dať Dal
7.8.2019 Zálohová faktúra Záloha za kancelárske stoličky 1 200 neúčtuje sa neúčtuje sa
13.8.2019 Bankový výpis Úhrada zálohy za kancelárske stoličky 1 200
15.8.2019 Faktúra k prijatej platbe Faktúra za prijatú platbu:
Základ dane 1 000 314.100
DPH 200 343.000
Suma faktúry 1200 321.000
Vyúčtovanie preddavku 1200 321.000 314.000
4.9.2019 Faktúra Predaj kancelárskych stoličiek:
Základ dane 1000 501.000
DPH 200 343.000
Suma faktúry 1200 321.000
Odpočet vyfakturovaného preddavku 1000 314.100
Odpočet DPH z preddavku 200 343.000
Suma preddavku 1200 321.000

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

KROS Fakturácia – moderná aplikácia pre podnikateľov

Čo si všímať pri výbere fakturačnej aplikácie a aké výhody ponúka tá od spoločnosti KROS?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky