Faktúra platiteľa DPH v roku 2021 a jej vzor

Povinné náležitosti faktúry platiteľa DPH v roku 2021 a vzor faktúry platiteľa DPH.

Pojem faktúra a povinné náležitosti faktúry platiteľa DPH v roku 2021

Povinné náležitosti faktúry u platiteľa DPH upravuje predovšetkým zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Okrem zákona o DPH však upravuje povinné náležitosti faktúry aj:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Faktúrou je podľa § 71 ods. 1 zákona o DPH každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa zákona o DPH alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry. Faktúrou je podľa § 71 ods. 2 aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje (t. j. tzv. dobropis, či ťarchopis).

V tomto článku sa budeme venovať povinným náležitostiam faktúry platiteľa DPH, ako aj tomu, kedy vzniká povinnosť vyhotoviť faktúru podľa zákona o DPH a ukážeme si aj jej vzor.

Povinné náležitosti faktúry neplatiteľa DPH nájdete v článku Faktúra neplatiteľa DPH v roku 2021 a jej vzor.

Náležitosti faktúry platiteľa DPH podľa zákona o DPH v roku 2021 – čo má faktúra obsahovať?

Náležitosti faktúry platiteľa DPH upravuje § 74 zákona o DPH. Faktúra platiteľa DPH musí podľa tohto ustanovenia obsahovať:

 • meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava a identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala (t. j. IČ DPH),
 • meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba,
 • poradové číslo faktúry,
 • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 • uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane,
 • výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy v § 66,
 • slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 6,
 • slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,
 • údaje o dodanom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12,
 • meno a priezvisko alebo názov daňového zástupcu podľa § 69a alebo § 69aa, adresu jeho sídla alebo bydliska a jeho osobitné identifikačné číslo pre daň, ak zahraničná osoba je zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a alebo § 69aa.

V špecifických prípadoch musí faktúra platiteľa DPH obsahovať aj:

 • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“, ak sa uplatní osobitná úprava podľa § 65,
 • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“, „úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela“ alebo „úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti“, a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66.

V prípade, ak platiteľ DPH alebo zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, vyhotovuje zjednodušenú faktúru podľa § 74 ods. 3, táto zjednodušená faktúra nemusí obsahovať všetky náležitosti, ktoré sme uviedli vyššie.

Náležitosti faktúry platiteľa DPH podľa zákona o účtovníctve a Obchodného zákonníka v roku 2021 – čo má faktúra obsahovať?

Faktúra platiteľa DPH má okrem povinných náležitostí podľa zákona o DPH obsahovať aj povinné náležitosti podľa zákona o účtovníctve a Obchodného zákonníka. Ide však o niektoré náležitostí, ktoré sú obsiahnuté aj v zákone o DPH.

Prečítajte si tiež

Podľa Obchodného zákonníka má faktúra platiteľa DPH obsahovať údaje, ako sú obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma právnickej osoby, identifikačné číslo, označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná, ako aj číslo tohto zápisu.

Aby sa faktúra platiteľa DPH považovala nielen za daňový, ale aj účtovný doklad, musí podľa § 10 zákona o účtovníctve obsahovať tieto náležitosti:

 • slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
 • obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
 • peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku,
 • dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
 • dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
 • podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
 • označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.
Článok pokračuje pod reklamou

Vzor faktúry platiteľa DPH v roku 2021 – ako má vyzerať?

Zákon o DPH, zákon o účtovníctve, či Obchodný zákonník ustanovujú náležitosti, ktoré má faktúra platiteľa DPH obsahovať. Ani jeden z týchto, či iných zákonov však neustanovuje formu faktúry platiteľa DPH, t. j. to, ako má takáto faktúra vyzerať.

Prečítajte si tiež

Platiteľ DPH si teda môže vybrať to, ako bude jeho faktúra vyzerať (musí však obsahovať povinné náležitosti faktúry). S vyhotovením faktúry mu môže pomôcť excelovská tabuľka, alebo si môže vybrať aj z viacerých slovenských online fakturačných nástrojov, ktoré sú niektoré dostupné aj bezplatne (zväčša v rámci určitých obmedzení, napr. vyhotovenie faktúr zdarma pre 10 obchodných partnerov a pod.), či si vybrať inú formu, ktorá mu bude vyhovovať.

V článku Faktúry on – line a zadarmo sme vám priniesli prehľad ôsmich bezplatných online fakturačných nástrojov, ktoré sú vhodné na vystavovanie faktúr pre živnostníkov a malé firmy a v článku Porovnanie online fakturačných systémov – ktorý je najlepší? sme tieto fakturačné nástroje pre vás porovnali.

Prečítajte si tiež

Pomocou online fakturačného nástroja KROS fakturácia sme pre vás pripravili aj ukážku faktúru platiteľa DPH, ktorá vám môže poslúžiť ako vzor. Upozorňujeme, že tento vzor neobsahuje povinné náležitosti, ktorými sú podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad, podpisový záznam zodpovednej osoby za jeho zaúčtovanie, ako aj označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje.

Vznik povinnosti vyhotoviť faktúru u platiteľa DPH v roku 2021

Vyhotoviť faktúru podľa zákona o DPH má predovšetkým platiteľ DPH, ale aj napr.:

 • zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH a ktorá dodá službu s miestom dodania v inom členskom štáte alebo v treťom štáte,
 • zahraničná osoba z tretieho štátu pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku (neplatí, ak má na území EÚ prevádzkareň, ktorá sa zúčastňuje na tomto dodaní),
 • každá osoba, ktorá dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu,
 • a iné.

Platiteľovi DPH, ako aj vyššie uvedeným osobám vzniká povinnosť vyhotoviť faktúru podľa zákona o DPH v prípadoch uvedených v § 72 zákona o DPH, t. j. v prípade:

 • dodania tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku inej zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou,
 • dodania tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, keď je osobou povinnou platiť daň príjemca tovaru alebo služby, a to aj, ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od dane,
 • dodania tovaru alebo služby s miestom dodania v treťom štáte pre zdaniteľnú osobu,
 • prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby,
 • a v iných prípadoch uvedených v § 72 zákona o DPH.
Prečítajte si tiež

Platiteľ DPH, či zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH je povinná vyhotoviť faktúru podľa § 73 zákona o DPH do 15 dní:

 • odo dňa dodania tovaru alebo služby,
 • odo dňa prijatia platby pre dodaním tovaru alebo služby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá,
 • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar alebo oslobodený od dane podľa § 43,
 • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte,
 • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa § 25 ods. 1.

Viac informácií o vystavovaní faktúr za služby nájdete v článku Ako fakturovať služby.

Číslovanie faktúr platiteľa DPH v roku 2021

Nakoľko je jednou z povinných náležitostí práve aj číselné označenie faktúry, platiteľ DPH by mal vedieť, že musí dodržiavať hlavné podmienky, ktorými sú:

 • číselný rad faktúr musí byť nepretržitý, to znamená, že by nemalo byť preskočené alebo vynechané číslo faktúry,
 • zvolené číslovanie faktúr sa musí dodržiavať počas celého zdaňovacieho obdobia.
Prečítajte si tiež

Formát číslovania faktúr je na rozhodnutí samotného podnikateľa, t. j. faktúry môžu byť očíslované takto: 2021001, 2021002, atď., alebo aj 0012021, 0022021 atď. Viac informácií nájdete v článku Ako očíslovať faktúry.

Pečiatka a podpis na faktúre platiteľa DPH v roku 2021 – je to potrebné?

Platitelia DPH v praxi automaticky vyhotovené faktúry opečiatkujú a podpíšu. Je to však naozaj povinné?

Prečítajte si tiež

Nakoľko podľa žiadnych ustanovení podnikateľ nie je povinný používať v obchodnom, či úradnom styku pečiatku, a taktiež takáto povinnosť nie je ani medzi povinnými náležitosťami faktúry, znamená to, že opečiatkovanie faktúry nie je povinné. Rovnako to platí, aj pri podpise faktúry, a teda dodávateľ nie je povinný vyhotovenú faktúru podpísať. Zákon o účtovníctve však ustanovuje, že faktúra musí obsahovať podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad  v účtovnej jednotke a osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie.

Viac informácií sa dozviete v článkoch Naskenovaný podpis na faktúre a Musí mať podnikateľ pečiatku?

Faktúra platiteľa DPH – čo je dobré na nej ešte uviesť, resp. neuviesť?

Radi by sme Vás upozornili, aj na ďalšie náležitosti, ktoré by mala faktúra platiteľa DPH obsahovať, a to:

 • uvedenie slovnej informácie „dodanie je oslobodené od dane“ alebo uvedenie odkazu na zákon o DPH alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení, a to v prípade, ak predmetom fakturácie je dodanie v tuzemsku oslobodené od dane,
 • pri vystavovaní faktúry do zahraničia, posúdiť či je potrebné do faktúry doplniť slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, či „dodanie je oslobodené od dane“. Potrebné informácie nájdete v článku Vzory zahraničných faktúr v anglickom a nemeckom jazyku
 • uvedenie dátumu splatnosti faktúry, formu úhrady a IBAN.
Prečítajte si tiež

Tip: Problematike fakturácie medzi platiteľom a neplatiteľom DPH sme sa venovali v článku Ako fakturovať medzi platiteľom a neplatiteľom DPH.

Tento článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou KROS a.s.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


KROS Fakturácia – moderná aplikácia pre podnikateľov

Čo si všímať pri výbere fakturačnej aplikácie a aké výhody ponúka tá od spoločnosti KROS?

Faktúra platiteľa DPH a jej vzor

Aké povinné náležitosti musí obsahovať faktúra u platiteľa DPH? Vzor faktúry, ako aj pravidlá jej vystavenia vám prinášame v tomto článku.

Zmena firemných údajov od 1.6.2023: ovplyvní ich súdna mapa

Mnohí podnikatelia musia zmeniť údaje na faktúrach, webe, e-shope, či pečiatkach. Súdna mapa má zlepšiť fungovanie súdov, zatiaľ však prináša byrokratickú záťaž pre bratislavské a košické firmy.

IT bezpečnosť pri online účtovníctve: ako sa vyhnúť hrozbám?

Ako upravuje elektronické účtovníctvo legislatíva? Je klasický softvér v počítači bezpečnejší ako cloudové riešenie? Na čo myslieť z hľadiska IT bezpečnosti pri výbere softvérového riešenia, prezradili odborníci z praxe.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky