Stravné od 1.5.2022 – tabuľka

Stravné od 1.5.2022 – tabuľka
Zdroj: Unsplash.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aká je výška stravného od 1.5.2022 ? Akú výšku daňových výdavkov na stravné si môžu uznať živnostníci a SZČO od 1.5.2022?

Zmena výšky stravného pri tuzemských pracovných cestách od 1.5.2022

Od 1. mája 2022 platia zvýšené sumy stravného  podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“). Nové sumy stravného sa menia na základe Opatrenia 116/2022 Z. z. o sumách stravného z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhláseného dňa 7.4.2022.

Výška stravného, ktorá ostávala v posledných rokoch na rovnakých sumách, sa tak mení od 1.5.2022 nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Dĺžka trvania pracovnej cesty Výška stravného do 30.4.2022 v EUR Výška stravného od 1.5.2022 v EUR – nové
5 – 12 hodín 5,10 6,00
12 – 18 hodín 7,60 9,00
nad 18 hodín 11,60 13,70

Nové sumy stravného stanovené pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách ovplyvňujú aj výšku príspevku na stravovanie zamestnancov poskytovaného podľa Zákonníka práce, aj výšku daňových výdavkov fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Aktualizácia: Od 1. septembra 2022 sa menia sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách. Viac info nájdete v našom článku Stravné a základná náhrada za km od 1.9.2022.

Stravovanie zamestnancov od 1.5.2022

Zamestnávateľ má podľa Zákonníka práce povinnosť zabezpečovať stravovanie zamestnancovi v pracovnom pomere, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny, pričom môže ísť o:

  • vlastné stravovacie zariadenie,
  • stravovacie zariadenie iného subjektu (fyzickej alebo právnickej osoby),
  • stravovaciu poukážku, resp. finančný príspevok na stravovanie zamestnanca (alternatíva stravovacej poukážky).

Zamestnávateľ je podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce povinný prispievať na stravovanie zamestnancov v sume:

  • najmenej 55 % ceny jedla, resp. hodnoty stravovacej poukážky,
  • najviac však za každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom iného subjektu (právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby), sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Zákonník práce ustanovuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky (gastrolístku), ktorá musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, teda hodnota stravovacej poukážky od 1.5.2022 musí predstavovať najmenej 4,50 eur.

Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v zariadení iného zamestnávateľa, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi stravnými poukážkami alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

* Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Zdroj: Vlastné spracovanie
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca v daňových výdavkoch zamestnávateľa od 1.5.2022
Najmenej Najviac
Vlastné stravovacie zariadenie alebo iného subjektu 55 % z ceny jedla 55 % zo sumy 6,00 eur, t.j. 3,30 eur
Stravovacia poukážka alebo finančný príspevok 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, t.j. 2,48 eur* 55 % zo sumy 6,00 eur, t.j. 3,30 eur

Podľa tabuľky vyššie, zamestnávateľ je povinný podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce, v súlade s platným Opatrením o sumách stravného prispievať na stravovanie maximálne sumou 3,30 eur a okrem uvedenej sumy môže poskytnúť príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu. Výška príspevku zo sociálneho fondu nie je limitovaná.

Prečítajte si tiež

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie nad hranicu 3,30 eur, ktorý nie je poskytnutý zo sociálneho fondu, sa bude považovať za zdaniteľný príjem zamestnanca, a zároveň nedaňový výdavok zamestnávateľa (ak nejde o osobitne dohodnutý benefit). Ak je príspevok nad hranicu 3,30 eur poskytnutý zo sociálneho fondu, bude pre zamestnanca oslobodeným príjmom a zároveň aj daňovým výdavkom pre zamestnávateľa. Na účely oslobodenia príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu nie je rozhodujúci zdroj tvorby sociálneho fondu.

Pri zabezpečení stravovania na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov (tiež ide o nepeňažnú formu), hodnota stravy už nie je od 1.1.2022 pre zamestnanca v plnej sume oslobodená od dane z príjmov. Pri zabezpečení stravovania takouto formou je v § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov, pri hodnote stravy, ktorú možno oslobodiť od dane z príjmov, odkaz na Zákonník práce, resp. iný osobitný predpis.

Článok pokračuje pod reklamou

Stravovacie poukážky (gastrolístky) pre zamestnancov od 1.5.2022

Zákonník práce ustanovuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, ktorá musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, teda hodnota stravovacej poukážky je od 1.5.2022 zo zákona najmenej 4,50 eur. Do 30.4.2022 platí minimálna suma stravovacej poukážky 3,83 eur.

Minimálna hodnota stravovacích poukážok (gastrolístkov) od 1.5.2022 sa mení nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Minimálna výška stravovacej poukážky (gastrolístka) od 1.5.2022
Výpočet Suma
75 % stravného pre pracovnú cestu v trvaní 5 až 12 hodín, t.j. 75 % z 6,00 eur 4,50 eur

Sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách (diéty)

Zamestnanci vyslaní za pracovnú cestu do zahraničia majú nárok na stravné, ktorého výška závisí od dĺžky trvania pracovnej cesty a sadzby základného stravného pre danú krajinu. Pre zahraničné pracovné cesty nedošlo od 1.5.2022 k žiadnej zmene. Naďalej tak platí pre rok 2022 nasledovné:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Dĺžka trvania pracovnej cesty Výška stravného v roku 2022
do 6 hodín vrátane stravné vo výške 25 % zo základnej sadzby stravného
nad 6 hodín – 12 hodín vrátane stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného
nad 12 hodín stravné vo výške 100 % zo základnej sadzby stravného

Sumu základnej sadzby stravného je možné vyhľadať v Opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 401/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách. Tie sa líšia pre rôzne krajiny.

Stravné SZČO (živnostníka) od 1.5.2022

V tomto prípade hovoríme o stravnom fyzickej osoby živnostníka alebo SZČO, ktorá dosahuje tzv. aktívne príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Dôležitou skutočnosťou je aj to, že od roku  2022 sa mení spôsob, akým si živnostníci  a SZČO zahrňujú stravné do daňových výdavkov. Živnostníci, ktorí uplatňujú preukázateľné daňové výdavky, už nebudú musieť preukazovať výšku stravného.

Prečítajte si tiež

U živnostníkov a SZČO je daňovým výdavkom stravné podľa § 19 ods. 2 písm. p) zákona o dani z príjmov za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, vo výške 55 % sumy ustanovenej na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, ak daňovníkovi súčasne nevzniká iný nárok na príspevok na stravovanie napr. zo závislej činnosti alebo daňovník neuplatňuje výdavky (náklady) na stravovanie podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov.

Jednoduchšie povedané, živnostníci a SZČO majú od 1.5.2022 nárok si uplatniť stravné za každý odpracovaný deň (aj víkendy a sviatky) vo výške 3,30 eur (55 % zo sumy 6,00 eur), ak daňovníkovi súčasne nevznikol nárok na príspevok na stravovanie v súvislosti so závislou činnosťou, alebo daňovník neuplatnil výdavky na stravovanie v súvislosti s jeho pracovnou cestou.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Stravné v daňových výdavkoch živnostníkov (SZČO) od 1.5.2022 (a do 30.4.2022)
Do 30.4.2022 Od 1.5.2022
55 % z hodnoty stravného pre časové pásmo pracovnej cesty 5 až 12 hodín, t.j. 2,81 eur 55 % z hodnoty stravného pre časové pásmo pracovnej cesty 5 až 12 hodín, t.j. 3,30 eur

Stravné SZČO (živnostníka) – činnosť na inom mieste od 1.5.2022

Ak daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, čiže živnostník alebo SZČO vykonáva podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť na inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, možno do daňových výdavkov zahrňovať najviac vo výške ustanovenej podľa zákona o cestovných náhradách. Od 1.5.2022 platí, že môže zahrňovať do daňových výdavkov sumy stravného pri tzv. pracovných cestách vo výške stanovenej pre jednotlivé časové pásma rovnako, ako pri pracovných cestách zamestnancov. Sumy sú uvedené v tabuľke nižšie:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Dĺžka trvania pracovnej cesty Výška stravného od 1.5.2022 v EUR
5 - 12 hodín 6,00
12 - 18 hodín 9,00
nad 18 hodín 13,70

Stravné očami odborníčok: o príspevku na stravovanie diskutovali na festivale vzdelávania

Téma stravovania zamestnancov či živnostníkov rezonovala aj na tohtoročnom Online festivale vzdelávania, ktorý organizovala firma KROS. Daňová poradkyňa, legislatívna analytička a konzultantky programu OLYMP v diskusii priblížili, na čo si dať pozor pri poskytovaní finančného príspevku na stravovanie a "gastráčov", ako si to zjednodušiť aj ako s novým stravným môže pomôcť práve OLYMP.  

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)

Ministerstvo práce v júni 2024 zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky