Stravné a základná náhrada za km od 1.9.2022

Od 1. septembra 2022 sa menia sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách, ktoré majú vplyv aj na ďalšie veličiny. Zároveň sa zvyšuje aj základná náhrada za kilometer jazdy pri pracovnej ceste.

Aktualizácia k 04.10.2022: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznámilo ďalšie plánované zvýšenie súm stravného. S cieľom zmierniť dopady rastúcej inflácie, 4. októbra rezort práce zverejnením predbežnej informácie o návrhu opatrenia na zvýšenie súm stravného inicioval legislatívny proces s termínom pripomienkovania predbežnej informácie do 12. októbra. Od dĺžky legislatívneho procesu bude závisieť termín, od ktorého by začali nové sumy stravného platiť (najskôr od novembra 2022).

Návrhom opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného by sa suma stravného pre jednotlivé časové pásma zvýšila nasledovne:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,40 eur na 6,80 eur,
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 9,60 eura na 10,10 eur,
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 14,50 eur na 15,30 eur.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri sume stravného 6,80 eur by bola minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,10 eur. Zákonník práce určuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku vo vyššej hodnote.

O tom, aké sumy stravného platia v roku 2023, si prečítajte v článku Stravné zamestnancov a SZČO od 1.1.2023

Dnes vyhlásené Opatrenie 281/2022 Z. z. o sumách stravného z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky mení sadzby stravného (diéty) pre jednotlivé časové pásma. Nové sumy stravného sa použijú od 1.9.2022, pričom nadväzujú na vývoj indexov cien v reštauráciách. Posledné úpravy stravného, ktoré platia od 1.5.2022, totiž boli zvyšované na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za mesiac december 2021. 

V apríli 2022 dosiahol mesačný kumulovaný index cien spomínaných tovarov hodnotu 105,7 %, čo oproti decembru minulého roka predstavuje nárast o 5,7 percentuálneho bodu. Vďaka tomu bola splnená podmienka na zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách.

Viac informácií o stravnom a o sumách platných do konca augusta 2022 si prečítajte v článkoch

Sadzby stravného pri tuzemských pracovných cestách (diéty) od 1.9.2022

Od 1. septembra 2022 sú platné vyššie sadzby stravného pre tuzemské pracovné cesty. Sumy stravného pre časové pásma sú:

  • 6,40 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 9,60 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 14,50 € pre časové pásmo nad 18 hodín.
Účinnosť Časové pásmo
5 – 12 hod. 12 – 18 hod. nad 18 hod.
od 1. 9. 2022 6,40 € 9,60 € 14,50 €
od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022 6,00 € 9,00 € 13,70 €
zvýšenie sadzby stravného o: 0,40 € 0,60 € 0,80 €

Výdavky na stravovanie podnikateľa od 1.9.2022

Od začiatku roka 2022 daňovníci s príjmami z podnikania alebo s príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti (príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), ktorí si uplatňujú preukázateľné daňové výdavky, nemusia preukazovať výšku stravného dokladom (napr. faktúrou, pokladničným dokladom). Uznať je však možné do daňových výdavkov za každý odpracovaný deň len sumu vo výške 55 % z hodnoty stravného pre časové pásmo pracovnej cesty 5 až 12 hodín. Od 1. septembra 2022 teda pôjde o sumu 3,52 € (do konca augusta je to 3,30 €).

Výdavky na stravovanie zamestnancov od 1.9.2022

Daňovými výdavkami sú príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených v Zákonníku práce. Zo Zákonníka práce vyplýva pre zamestnávateľa povinnosť poskytovať zamestnancovi príspevok na stravovanie, a to:

  • vo výške najmenej 55 % z ceny jedla, 
  • najviac za každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín, teda od 1.9.2022 maximálne do výšky 3,52 € (do konca augusta ide o sumu 3,30 €).
Článok pokračuje pod reklamou

Zmena minimálnej výšky stravovacích poukážok (gastrolístkov) od 1.9.2022

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Zákonník práce ustanovuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, ktorá musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Znamená to, že hodnota stravovacej poukážky od 1. 9. 2022 musí byť najmenej v sume 4,80 €. Do konca augusta je minimálna suma gastrolístka 4,50 €.

Prečítajte si tiež

Keďže minimálny príspevok zamestnávateľa je 55 %, ak zamestnávateľ poskytuje gastrolístky alebo finančný príspevok na stravovanie, od 1. septembra 2022 je minimálna výška príspevku 2,64 € (do konca augusta ide o sumu 2,48 €).

Základná náhrada za km jazdy pri pracovných cestách od 1.9.2022

Dňa 6. augusta 2022 bolo v Zbierke zákonov publikované aj ďalšie opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (č. 282/2022 Z. z.), v tomto prípade o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Aj v tomto prípade sa nové, zvýšené sumy použijú od 1. septembra 2022.

Od 1.9.2022 teda platí, že suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre:

  • jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,063 € (do 31.8.2022 sa používa 0,059 €),
  • osobné cestné motorové vozidlá je 0,227 € (do 31.8.2022 sa používa 0,213 €).

Na výpočet cestovných náhrad použite kalkulačku na výpočet cestovných náhrad za použitie súkromného vozidla.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)

Ministerstvo práce v júni 2024 zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024 – príklady z praxe

V praktických príkladoch uvádzame, čo sú fakultatívne náhrady, ako sa preukazujú výdavky a akým spôsobom sa vypočíta stravné pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky