Ako vyberať peniaze z s. r. o.?

Aké sú možnosti vyberania peňazí z s. r. o., aké majú tieto možnosti výhody a nevýhody a pre koho je vhodné ich použiť?

Obsahom tohto článku bude popis možností vyberania peňazí spoločníkom z jeho spoločnosti s ručením obmedzeným. Nami uvádzané možnosti nebudú úplným zoznamom všetkých spôsobov vyberania peňazí z s. r. o. Pôjde však o tie možnosti, ktoré sú v praxi najbežnejšie.

Náš tip: Ak vás táto téma zaujíma, prečítajte si novší článok Ako vyberať peniaze z s.r.o. (odmena spoločníka/konateľa)

Základná otázka – potrebujete peniaze mesačne alebo stačí raz za rok?

Ak hovoríme o možnostiach vyberania peňazí z s. r. o., tak v prvom rade je na mieste táto otázka: Potrebujete zo svojej spoločnosti poberať peniaze priebežne (napríklad na platenie osobných mesačných výdavkov) alebo máte dostatočné úspory (prípadne iný zdroj príjmov) a postačuje vám vyplatiť si väčší obnos peňazí raz za rok (príp. menej často)?

Pri vyberaní peňazí z s. r. o. je častokrát cieľom čo najviac ušetriť na daniach a odvodoch. Zároveň je však pre mnohých čo najideálnejšie vyberať si peniaze z s. r. o. pravidelne. Je možné povedať, že priebežné vyberanie peňazí z s. r. o. je spojené s vyšším zaťažením daňou z príjmov a sociálnym a zdravotným poistením než jednorazové vyberanie peňazí s. r. o. po skončení príslušného účtovného obdobia. V tejto súvislosti je vhodné upozorniť aj na to, že možnosti vyberania peňazí z s. r. o., pri ktorých sa neplatí žiadne sociálne poistenie, môžu negatívne ovplyvniť aj výšku dôchodku. Aj túto skutočnosť je potrebné pri rozhodovaní brať do úvahy. Ideálne riešenie vyberania peňazí z s. r. o. teda neexistuje.

Možnosti vyberania peňazí z s. r. o. sú nasledovné:

  • vyplatenie podielu na zisku (dividendy),
  • príjem zo závislej činnosti (mzda zamestnanca alebo odmena konateľa),
  • spoločník ako fyzická osoba – podnikateľ a fakturovanie vlastnej s. r. o.,
  • poskytnutie pôžičky spoločníkovi s. r. o.

Vyplatenie podielu na zisku (dividendy)

Spoločník si môže po skončení účtovného obdobia z čistého zisku vyplatiť podiel na zisku, tzv. „dividendu“. Ide o typický spôsob vyberania peňazí z s. r. o. Najväčšou nevýhodou tohto spôsobu vyberania peňazí je to, že peniaze je možné si vyplatiť až po skončení príslušného účtovného obdobia (najčastejšie je ním kalendárny rok). Preddavky na podiely na zisku má spoločnosť zakázané vyplácať. Ak však spoločnosť po skončení roka dosiahne určitý zisk, nemusí si ho spoločník vyplatiť jednorazovo, môže si ho po zvyšok roka vyplácať aj priebežne (napríklad každý mesiac) a z týchto peňazí financovať svoje bežné výdavky. Väčšina ľudí však nemá dostatočné úspory alebo iné zdroje príjmov, aby si to mohla dovoliť, preto siaha (aspoň čiastočne) aj po iných možnostiach vyberania peňazí z s. r. o.

Dividendy sú najmenej zaťažené daňami a odvodmi, ale nie je možné ich vyplácať vopred.

Pokiaľ ide o vyplácanie podielov na zisku (dividendy), je vhodné spomenúť aj to, aké sú s tým spojené náklady. Z dosiahnutého zisku musí spoločnosť najskôr zaplatiť daň z príjmov. Jej sadzba je pre s. r. o. s ročnými zdaniteľnými výnosmi nepresahujúcimi 49 790 eur 15 % a pre ostatné s. r. o. 21 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu. Ak nie je potrebné doplniť rezervný fond, tak zo zisku po zdanení sa môže vyplatiť spoločníkovi dividenda. Pri jej vyplácaní sa z nej musí zraziť ešte 7 % daň z príjmov vyberaná zrážkou. Až zvyšok je „čistý“ podiel spoločníka na zisku s. r. o. K zrazenej dani z príjmov z dividendy je potrebné navyše podať aj formulár „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou“.

Príjem zo závislej činnosti (mzda zamestnanca alebo odmena konateľa)

K tradičným priebežným spôsobom vyberania peňazí z s. r. o. patrí vyplácanie príjmov zo závislej činnosti. V prípade s. r. o. sa jej v spoločník v nej môže zamestnať ako zamestnanec na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru s pravidelným alebo nepravidelným príjmom. Na tieto pracovnoprávne vzťahy sa však vzťahuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, minimálna mzda a rovnako aj predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancovi pri práci a s tým spojené povinnosti. Ak sa ale vo vlastnej s. r. o. „zamestnáte“ na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa, tieto predpisy a povinnosti sa na vás vzťahovať nebudú.

Prečítajte si tiež

Vyplácanie príjmov zo závislej činnosti je pomerne drahý spôsob vyberania peňazí z s. r. o. Z hrubej odmeny sa platí vysoké sociálne a zdravotné poistenie. Ich výška závisí od pravidelnosti vyplácania odmeny a od toho, či ide o pracovný pomer, dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo zmluvu o výkone funkcie konateľa. V každom prípade, výška sociálneho a zdravotného poistenia sa približuje k 50 % hrubej odmeny. Konkrétne čísla týkajúce sa odvodového zaťaženia príjmov zo závislej činnosti konateľa (resp. spoločníka) s. r. o. môžete nájsť v článku Aké odvody platí konateľ a spoločník s.r.o.

Spoločník ako fyzická osoba – podnikateľ a fakturovanie vlastnej s. r. o.

Nevýhodám týkajúcim sa vysokého daňového a odvodového zaťaženia vyplácania príjmov zo závislej činnosti, administratívy (podávanie mesačných výkazov) a pracovnoprávnej legislatívy z toho vyplývajúcej je možné sa vyhnúť vtedy, ak bude spoločník ako fyzická osoba – podnikateľ fakturovať vlastnej s. r. o. Tento vzťah pritom môže mať rôzne formy s odlišnými daňovými a odvodovými dopadmi.

Prečítajte si tiež

Pri fakturácii medzi spoločníkom a s. r. o. však existuje riziko, že daňový úrad pri daňovej kontrole niektoré transakcie bude považovať za uskutočnené bez riadneho podnikateľského dôvodu za účelom získania neoprávneného daňového zvýhodnenia a spoločnosti vyrubí rozdiel dane. Transakcie medzi spoločníkom ako fyzickou osobou – podnikateľom a jeho s. r. o. musia mať riadne ekonomické opodstatnenie. V každom prípade sa na fakturáciu medzi spoločníkom a jeho s. r. o. budú vzťahovať pravidlá transferového oceňovania a fakturované ceny musia zodpovedať trhovým cenám, inak sa rozdiel musí zdaniť.

Fakturácia medzi spoločníkom a s. r. o. môže prebiehať na základe týchto vzťahov:

  • Príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napríklad zo živnosti): platia sa z nich sociálne a zdravotné odvody, pri ročných príjmoch neprevyšujúcich 49 790 eur je sadzba dane z príjmov 15 %, je tu možnosť uplatniť paušálne výdavky, je tu možnosť uplatniť nezdaniteľné časti základu dane.
  • Príjmy z vytvorenia alebo použitia diela (napríklad textu) a z podania alebo použitia umeleckého výkonu: existuje možnosť ich zdaniť 19 % daňou z príjmov vyberanou zrážkou a v tom prípade sa z nich neplatia žiadne sociálne a zdravotné odvody, ale nie je možné pri nich uplatniť žiadne daňové výdavky a nezdaniteľné časti základu dane.
  • Príjmy z použitia diela (licencia na použite textu) a z použitia umeleckého výkonu: ak sa na tieto príjmy neuplatní daň z príjmov vyberaná zrážkou, môžu sa zdaňovať v daňovom priznaní 19 % daňou z príjmov, môžu sa na ne uplatniť paušálne výdavky, neplatí sa z nich žiadne sociálne a zdravotné poistenie, ale nie je možné pri nich uplatniť žiadne nezdaniteľné časti základu dane.
Článok pokračuje pod reklamou

Poskytnutie pôžičky spoločníkovi s. r. o.

Ďalším spôsobom vyberania peňazí z s. r. o. je poskytnutie pôžičky zo strany spoločnosti spoločníkovi. Poskytnutie pôžičky však nesmie vykazovať znaky podnikania (sústavnej činnosti za účelom dosiahnutia zisku) a musí sa uskutočňovať príležitostne, inak by na to bolo potrebné povolenie od Národnej banky Slovenska. Prostredníctvom pôžičky teda nemožno peniaze vyberať z s. r. o. priebežne, ale len príležitostne.

Prečítajte si tiež

Ďalej je potrebné, aby poskytnutie pôžičky spoločníkovi nebolo bezúročné. Dôvodom sú znovu pravidlá transferového oceňovania, ktoré sa na takúto transakciu medzi spoločníkom a jeho s. r. o. vzťahujú. Z nich vyplýva to, že úrok, za ktorý spoločnosť poskytne pôžičku spoločníkovi, musí byť v obvyklej výške. V opačnom prípade sa vyžaduje úprava základu dane z príjmov s. r. o. a zdanenie príslušného rozdielu. V konečnom dôsledku aj tento spôsob vyberania peňazí z s. r. o. situáciu nevyrieši definitívne, pretože aj požičané peniaze je potrebné spoločnosti niekedy vrátiť a vybrať ich z nej iným spôsobom.

Vyberanie peňazí do pokladnice nie je legálne riešenie

V praxi niektorí spoločníci s. r. o. riešia problémy spojené s vyberaním peňazí tak, že peniaze vyberú z bankového účtu spoločnosti a následne ich použijú na svoje osobné výdavky, pričom z účtovného hľadiska predstierajú, že peniaze boli vybrané do pokladnice spoločnosti. Tento spôsob vyberania peňazí z s. r. o. je síce najjednoduchší, ale nie je legálny a spôsobuje (resp. v budúcnosti určite spôsobí) nemalé problémy.

V prvom rade ide o správny delikt s hrozbou vysokej pokuty podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pretože stav hotovosti v účtovníctve nezodpovedá stavu hotovosti v skutočnosti. Inventarizačné zápisy týkajúce sa hotovosti sú nepravdivé. V druhom rade je možné takéto výbery na osobnú spotrebu konateľa chápať ako vyplácanie preddavkov na podiely na zisku (hoci v účtovníctve to tak zaúčtované nie je), čo je zakázané. A veľký problém môže nastať neskôr pri likvidácii spoločnosti, kedy bude potrebné aj z tohto v skutočnosti neexistujúceho majetku uhrádzať záväzky a z prípadného zvyšku v podobe likvidačného zostatku zaplatiť 7 % daň z príjmov vyberanú zrážkou.

Ak by sa táto spoločnosť nemala likvidovať, ale predať, tak fiktívna hotovosť naakumulovaná v jej účtovníctva bude pre budúceho kupujúceho od kúpy tejto s. r. o. určite odrádzať.

Zhrnutie: výhody a nevýhody možností vyberania peňazí z s. r. o.

Ideálne riešenie vyberania peňazí z s. r. o. neexistuje, treba si vybrať vhodnú kombináciu.

Po prečítaní tohto článku je možné vysloviť záver, že ideálne riešenie týkajúce sa vyberania peňazí z s. r. o. neexistuje. Možnosti priebežného vyberania peňazí z s. r. o. sú spojené s vyšším daňovým a odvodovým zaťažením, administratívou a byrokratickou záťažou, ale výhodnejšie možnosti vyberania peňazí z s. r. o. je možné realizovať spravidla až po skončení roka. Ideálne je zvoliť si kombináciu viacerých možností vyberania peňazí z s. r. o. V každom prípade platí, že vhodný spôsob (alebo kombináciu spôsobov) vyberania peňazí z s. r. o. nie je možné určiť univerzálne. Vyriešenie tejto otázky by malo byť individuálne a závisí od viacerých okolností konkrétneho spoločníka a konkrétnej s. r. o. a je dobré ho konzultovať s odborníkmi.

V nasledujúcej tabuľke ponúkame krátke zhrnutie výhod a nevýhod najbežnejších legálnych foriem vyberania peňazí spoločníkom z jeho s. r. o.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Možnosť vyberania peňazí
z s. r. o.
Výhody Nevýhody
Vyplatenie podielu na zisku (dividendy) nízke daňového zaťaženie, neplatí sa žiadne sociálne a zdravotné poistenie z s. r. o. je možné takto vyberať peniaze len po skončení roka, nie je možné si pri týchto príjmoch uplatniť žiadne nezdaniteľné časti základu dane
Príjem zo závislej činnosti (mzda zamestnanca alebo odmena konateľa) možnosť priebežného vyberania peňazí z s. r. o. s možnosťou prispôsobenia výšky a frekvencie poberaného príjmu, možnosť uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane pomerne vysoké daňové a odvodové zaťaženie, veľká administratíva spojená
s touto formou vyberania peňazí z s. r. o.
Spoločník ako fyzická osoba – podnikateľ a fakturovanie vlastnej s. r. o. možnosť priebežného vyberania peňazí z s. r. o. s možnosťou prispôsobenia výšky a frekvencie poberaného príjmu
a veľká možnosť prispôsobenia si daňového a odvodového zaťaženia
v závislosti od konkrétneho druhu príjmu
na tieto transakcie sa vzťahuje transferové oceňovanie, spravidla ide stále o menej výhodnejšiu možnosť ako je poberanie podielov na zisku, je tu riziko, že daňový úrad bude pri niektorých transakciách spochybňovať ich ekonomické opodstatnenie a budú odstránené z daňových výdavkov
Poskytnutie pôžičky spoločníkovi s. r. o. možnosť príležitostného (nepravidelného) vyberania peňazí
z s. r. o. s možnosťou prispôsobenia výšky a frekvencie poberaného príjmu
na tieto transakcie sa vzťahuje transferové oceňovanie, nutnosť požičané peniaze spoločnosti v budúcnosti vrátiť a peniaze vybrať iným spôsobom

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky