Zdaňovanie dividend v roku 2022 (rozdelenie zisku za rok 2021)

Ak chce firma za rok 2021 vyplatiť podiely na zisku (tzv. dividendy), zdanenie tohto príjmu závisí od typu príjemcu dividendy aj od jeho zdroja. Aké povinnosti súvisia s vyplatením dividend?

Podiely na zisku, resp. dividendy sú upravené zákonom o dani z príjmov a Obchodným zákonníkom, ktorý definuje práva a povinnosti spoločníkov a akcionárov vo vzťahu k podielom na zisku. V priebehu rokov si zdaňovanie podielov na zisku prešlo viacerými zmenami. V rokoch 2004 až 2016 podiely neboli predmetom dane, avšak podliehali špecifickému nástroju zaťaženia – zdravotným odvodom. Aktuálne sa uplatňuje rovnaký režim, aký bol platný do konca roku 2003 – príjmy z podielov na zisku sú predmetom dane z príjmov (spravidla s výnimkou právnických osôb).

Právo na podiel zo zisku je základné majetkové právo spoločníkov. Nevzniká automaticky dosiahnutím kladného výsledku hospodárenia – zisku. Rozhodnutie o jeho použití na rozdelenie medzi spoločníkov spadá do právomoci valného zhromaždenia, ktoré prijíma rozhodnutie jednoduchou väčšinou prítomných spoločníkov. Na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia je nevyhnutná prítomnosť spoločníkov s nadpolovičnou väčšinou hlasov. Valné zhromaždenie v s .r. o. zvoláva konateľ, resp. konatelia. V a. s. je valné zhromaždenie zvolané predstavenstvom.

Ak spoločnosť za rok 2021 dosiahne stratu, usporiadať ju môže spôsobmi uvedenými v článku Úhrada (vysporiadanie) účtovnej straty a daňová strata.

Obchodný zákonník predpisuje spoločnosti pri rozdeľovaní zisku primárne splniť prídely do príslušných fondov. Povinnosť tvorby rezervného fondu je upravená v § 67 Obchodné zákonníka. Na čo slúži rezervný fond a na aký účel ho možno použiť sa dočítate v článku Rezervný fond s.r.o. Pri rozdelení zisku medzi jednotlivých príjemcov podielov, o ktorých rozhodne valné zhromaždenie, je nevyhnutné dbať aj na ďalšie podmienky stanovené Obchodným zákonníkom. Viac sa dozviete v článku Rozdelenie zisku a vysporiadanie straty.

Ak nie je dohodnuté inak, výška podielu na zisku vychádza z percentuálneho pomeru splateného vkladu k celkovej sume základného imania. Podiely na zisku sa rozdeľujú z čistého zisku spoločnosti, t. j. po odpočítaní dane z príjmov právnických osôb. Preddavky na podiely zo zisku nesmú byť v priebehu účtovného obdobia vyplácané.

Preddavky na podiely zo zisku nesmú byť v priebehu účtovného obdobia vyplácané.

Daňovo-odvodové povinnosti v súvislosti s výplatou podielov na zisku závisia predovšetkým od toho, kto je príjemcom podielov. V článku si bližšie predstavíme, aký je rozdiel medzi zdanením podielov na zisku u spoločníkov a konateľov s. r. o. bez účasti na základnom imaní a zdanenie podielov u právnických osôb.

Zdanenie podielov na zisku rozdelených spoločníkom (fyzických osobám) v roku 2022

Príjem spoločníkov (rezidentov SR) z podielov na zisku vyplatených zo zdrojov v SR je zdanený zrážkou v sadzbe 7 %. Platiteľom zrážkovej dane je spoločnosť (rezident SR), ktorá podiely na zisku vypláca (napr. s. r. o., a. s.). Daň vyberanú zrážkou poukáže na účet správcu dane spoločnosť do 15 dní po skončení mesiaca, v ktorom došlo k vyplateniu podielov na zisku a v tejto lehote podá aj tlačivo „Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „Oznámenie platiteľa dane“). Pred samotným vyplatením podielov by sa mala vyplácajúca spoločnosť registrovať ako platiteľ pre zrážkovú daň, ak ešte nie je registrovaná, a to prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“. Žiadosť je dostupná v elektronických formulároch na webe Finančnej správy pod kódom tlačiva REGDPv21.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak sa podiely na zisku vyplácajú viackrát počas roka, tlačivo Oznámenia platiteľa dane je platiteľ dane povinný podať za každý mesiac osobitne. Vzor Oznámenia platiteľa dane platný pre rok 2022 je dostupný na webovom sídle Finančnej správy medzi elektronickými formulármi pod označením OZN4311v21.

Podiely na zisku zdanené zrážkou sa už neuvádzajú v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2022 u prijímateľa podielov, nakoľko je tento príjem už daňovo vysporiadaný.

Ak spoločník nie je rezidentom SR, spôsob zdanenia jeho príjmu z podielov na zisku zo zdrojov v SR závisí od skutočnosti, či je daňovníkom spolupracujúceho (napr. Česká republika) alebo nespolupracujúceho štátu (napr. Panama). Ak je daňovníkom spolupracujúceho štátu, jeho príjem sa zdaní daňou vyberanou zrážkou v sadzbe 7 % a zohľadní sa znenie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorú má SR uzavretú so štátom, ktorého rezidentom je spoločník prijímajúci podiely na zisku. Ak je spoločník daňovníkom nespolupracujúceho štátu, jeho príjem z podielov na zisku podlieha zrážkovej dani v sadzbe 35 %. Zoznam štátov, s ktorými má SR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, uzavretú medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní (bilaterálne zmluvy) a ktoré sú zmluvnými štátmi tzv. „Dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach“ (multilaterálne zmluvy), vedie Ministerstvo financií SR.

Prečítajte si tiež

Príjmy z podielov na zisku vyplatené zo zdrojov mimo územia SR fyzickým osobám (rezidentom SR) sa zdaňujú v daňovom priznaní fyzickej osoby v sadzbe 7 % (ak je vyplácajúca spoločnosť rezidentom spolupracujúceho štátu) alebo 35 % (ak je vyplácajúca spoločnosť rezidentom nespolupracujúceho štátu).

Upozornenie: Ak je spoločník súčasne konateľom (napr. v jednoosobovej s. r. o.), nemá to vplyv na spôsob zdanenia príjmu z podielov na zisku. Spôsob zdanenia podielov na zisku u konateľa, ktorý nie je spoločníkom, uvádzame v ďalšej časti článku.

Podiely na zisku môžu byť v zmysle rozhodnutia valného zhromaždenia vyplatené spoločníkovi aj v hotovosti v maximálnej výške 5 000 eur vzhľadom na znenie zákona o obmedzení platieb v hotovosti. Ako je to s hotovostnými platbami počas núdzového stavu a mimoriadnej situácie sa dočítate v článku Neobmedzené platby v hotovosti počas núdzového stavu či mimoriadnej situácie?

Kam zaplatiť zrážkovú daň z dividend?

Platbu uskutoční spoločnosť na číslo účtu vedeného v Štátnej pokladnici (kód banky je 8180) v tvare IBAN, ktoré je kombináciou:

  • čísla účtu, na ktoré sa platí daň vyberaná zrážkou z podielov na zisku – 500267
  • a základného čísla účtu daňovníka, ktoré mu vygeneruje daňový úrad (tzv. OÚD).

Platiteľ je povinný platbu označiť správnym variabilným symbolom v tvare 1700xx2022, pričom za písmená „xx“ dosadí číselné údaje toho mesiaca, v ktorom boli podiely na zisku vyplatené.

Ak platiteľ dane nevykoná zrážku dane alebo daň nezaplatí včas alebo v správnej výške, posudzuje sa to ako ním nezaplatená daň.

Článok pokračuje pod reklamou

Zdanenie podielov na zisku rozdelených konateľom bez účasti na základnom imaní a zamestnancom v roku 2022

Obchodná spoločnosť (zamestnávateľ) sa môže rozhodnúť, že odmení svojich zamestnancov vo forme podielov na zisku spoločnosti. Uvedený spôsob môže pôsobiť motivačne s cieľom zainteresovať zamestnancov do podnikateľskej činnosti zamestnávateľa. Príjem z podielov na zisku je klasifikovaný ako klasický príjem zo závislej činnosti (§ 5 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov), a teda je vymeriavacím základom na sociálne i zdravotné poistenie a podlieha preddavkom na daň z príjmov zo závislej činnosti v sadzbe 19 %, resp. 25 %.

Prečítajte si tiež

Rovnaký princíp sa uplatní aj u konateľa (štatutárneho orgánu s. r. o.) bez účasti na základnom imaní, ktorý za svoju činnosť získava príjem na základe uzavretého pracovného pomeru, zmluvy o výkone funkcie konateľa, mandátnej zmluvy alebo príkaznej zmluvy. Príjmy konateľa z podielov na zisku v zmysle daňovej legislatívy posudzované ako príjmy zo závislej činnosti bez ohľadu na typ uzavretej zmluvy. Konateľ sa v zmysle Obchodného zákonníka nepovažuje za člena štatutárneho orgánu s. r. o., a preto nie je možné uňho „len“ zraziť daň v sadzbe 7 % (§ 43 ods. 3 písm. r) zákona o dani z príjmov), hoci u členov predstavenstva (štatutárneho orgánu) v právnej forme a. s. to možné je.

Aké sú úlohy, práva a povinnosti konateľa sa dozviete v článku Konateľ s. r. o. – práva a povinnosti.

Praktický príklad na zdaňovanie podielov na zisku u spoločníka a u konateľa bez účasti na základnom imaní s. r. o.

Valné zhromaždenie po schválení účtovnej závierky slovenskej spoločnosti ABC, s. r. o. za rok 2021 prijalo dňa 05.06.2022 nasledovné rozhodnutie - po povinnom prídele do fondov v zmysle spoločenskej zmluvy, rozdelí podiely na zisku spoločníkovi vo výške 1 500 eur a konateľovi, ktorý má uzavretú zmluvu o výkone funkcie konateľa a nepodieľa sa na základom imaní spoločnosti, v rovnakej výške 1 500 eur. Podiely boli obom vyplatené dňa 08.06.2022.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame porovnanie zdanenia príjmu z podielov na zisku u konateľa a spoločníka.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody a daň z príjmu Konateľ/Zamestnanec* Spoločník
Priznaný podiel na zisku 1 500,00 eur 1 500,00 eur
Sociálne poistenie spolu (34,6 %) 519,00 eur
Zamestnanec (9,4 %) 141,00 eur
Zamestnávateľ (25,2 %) 378,00 eur
Zdravotné poistenie spolu (14 %) 210,00 eur
Zamestnanec (4 %) 60,00 eur
Zamestnávateľ (10 %) 150,00 eur
NČZD na daňovníka 381,61 eur
Zdaniteľná mzda 917,39 eur
Daň z príjmov (19 % / 7 %) 174,30 eur 105,00 eur
Daňový bonus
Čistý príjem 1 124,70 eur 1 395,00 eur

Porovnanie potvrdzuje skutočnosť, že príjem konateľa je z hľadiska daní a odvodov znevýhodnený v porovnaní s rovnakým príjmom u spoločníka. Konateľ dostane vo forme podielov na zisku o 270,30 eur menej ako spoločník (pri uplatnení mesačnej nezdaniteľnej časti).

Spoločnosť ABC, s. r. o. je v termíne do 15.07.2022 povinná podať tlačivo Oznámenie platiteľa dane a zaplatiť zrazenú daň v sume 105 eur pod variabilným symbolom 1700062022, ktorý sa odvíja od mesiaca, kedy došlo k vyplateniu podielov na zisku. V tlačive Oznámenia platiteľa dane na úvodnej strane uvedie obdobie, za aké sa Oznámenie platiteľa dane podáva – t. j. jún 2022. Na strane č. 2 v časti „Súhrnné údaje o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou“ uvedie v stĺpci „Daň zrazená“ a „Daň odvedená“ sumu 105,00 eur. V prípade, ak by bol príjemcom podielov, u ktorého sa daň vyberá zrážkou, daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou alebo daňovník nespolupracujúceho štátu, na samostatných stranách tlačiva sa uvedú podrobnosti o týchto daňovníkoch (napr. meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, názov, identifikačné číslo a sídlo právnickej osoby, atď.).

*Poznámka: Rovnaký režim ako u konateľa bez účasti na základom imaní sa uplatní aj v prípade, ak príjemcom podielov budú zamestnanci.

V súvislosti s podielmi na zisku vyplatenými zamestnancom alebo konateľom bez účasti na základnom imaní plynie zamestnávateľovi niekoľko povinností, najmä:

  • podanie „Prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň“ (tlačivo s označením PREHLADv19 zverejnené na webe Finančnej správy),
  • podanie „Mesačného výkazu poistného a príspevkov“ do Sociálnej poisťovne,
  • podanie „Výkazu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie“ podľa toho, v ktorej zdravotnej poisťovni sú zamestnanci/konatelia poistení,
  • úhrada záväzkov voči inštitúciám.

Zdanenie podielov na zisku rozdelených spoločníkom (právnickým osobám) v roku 2022

Daný režim zdanenia podielov na zisku sa týka napríklad spoločností s ručením obmedzeným, ktoré sú spoločníkom v inej spoločnosti s ručením obmedzeným alebo členom družstva, na akciové spoločnosti, ktoré sú vlastníkom iných spoločností s ručením obmedzeným alebo sú členom družstva a pod.

V zmysle zákona o dani z príjmov podiely na zisku vyplácané zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva nie sú predmetom dane z príjmov právnických osôb v takom rozsahu, v akom nie sú daňovým výdavkom u platiteľa podielov na zisku (s výnimkou daňovníkov nespolupracujúcich štátov).

Ak je príjemcom podielov na zisku právnická osoba, ktorá je daňovníkom spolupracujúceho štátu, príjem z podielov na zisku nie je predmetom dane. Príjem právnickej osoby – daňovníka nespolupracujúceho štátu podlieha zrážkovej dani v sadzbe 35 %.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky