Preddavky na podiel na zisku – môže si ich majiteľ vyplácať?

Podiel na zisku sa v obchodných spoločnostiach vypláca až po skončení roka. Je možné však vyplatiť preddavky (zálohu) na podiel na zisku (tzv. dividendu) už počas roka?

Dividenda je podiel na zisku, ktorý sa vypláca v obchodnej spoločnosti (napr. s. r. o., a. s.) alebo v družstve osobám, ktoré:

  • sa podieľajú na základnom imaní,
  • sú členom štatutárneho orgánu,
  • sú členom dozorného orgánu.

V tomto článku sa budeme venovať predovšetkým vyplácaniu preddavkov na podiel na zisku v priebehu zdaňovacieho obdobia, ako aj samotnému vyplácaniu podielov na zisku (dividend) v obchodných spoločnostiach.

Kedy sa vyplácajú dividendy (podiel na zisku)?

Dividendy sa vyplácajú z čistého zisku (po zdanení), pričom sa rozdeľujú na základe pravidiel určených v spoločenskej zmluve. Prvý krok pred rozdelením zisku a následným vyplatením dividend, ktorý musí právnická osoba vykonať, je povinný prídel do zákonného rezervného fondu, či do iných fondov a taktiež musí právnická osoba myslieť napríklad aj na prípadnú úhradu strát minulých rokov.

Po takomto „očistení“ zisku môže obchodná spoločnosť zisk rozdeliť a vyplatiť dividendy (podiely na zisku).

Z uvedeného teda vyplýva, že dividendy (podiel na zisku) sa vyplácajú spoločníkom alebo akcionárom až po skončení zdaňovacieho obdobia, na základe schválenej účtovnej závierky, pričom rozdelenie zisku a vyplatenie dividend (podielov na zisku) schvaľuje valné zhromaždenie.

Preddavky na podiel na zisku v spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.) a akciovej spoločnosti (a. s.)

Nakoľko dividendy (podiel na zisku) je možné vyplatiť až z čistého zisku po zdanení, ktorý je známy až po skončení zdaňovacieho obdobia, znamená to, že spoločníci, resp. akcionári dopredu nevedia určiť, či im budú vyplatené dividendy po skončení zdaňovacieho obdobia a či vôbec spoločnosť dosiahne zisk, aj keď sa jej počas zdaňovacieho obdobia dobre darí.

Vyplácanie preddavkov na podiel na zisku je v spoločnosti s ručením obmedzeným a v akciovej spoločnosti teda zo zákona zakázané. Vyplýva to z nasledovných ustanovení:

  • pre spoločnosť s ručením obmedzeným: § 123 ods. 2 tretia veta zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), kde je uvedené „Spoločnosť nesmie vyplácať najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na podiel na zisku.“,
  • pre akciovú spoločnosť: § 179 ods. 5 Obchodného zákonníka, kde je uvedené „Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom najmä úroky z vkladov do spoločnosti, príspevkov do kapitálových fondov spoločnosti a preddavky na dividendu“.

Preddavky na podiel na zisku vo verejnej obchodnej spoločnosti (v. o. s.) a komanditnej spoločnosti (k. s.)

Rozdelenie zisku a vyplatenie dividend spoločníkom vo verejnej obchodnej spoločnosti a komanditistom, či komplementárom v komanditnej spoločnosti  upravuje:

Prečítajte si tiež
  • pre verejnú obchodnú spoločnosť: § 82 Obchodného zákonníka,
  • pre komanditnú spoločnosť: § 100 Obchodného zákonníka,

pričom v žiadnom z týchto ustanovení nie je uvedený zákaz vyplatenia preddavkov na podiel na zisku, tak ako je to ustanovené pri spoločnosti s ručením obmedzeným, či akciovej spoločnosti.

Na základe vyššie uvedeného, ak si spoločník v. o. s., či komanditista alebo komplementár k. s. vyplatí preddavok na podiel na zisku počas zdaňovacieho obdobia, zákon tým neporuší. Je potrebné však myslieť na to, aby po skončení zdaňovacieho obdobia boli preddavky na podiel na zisku vysporiadané v súlade s účtovníctvom (napr. ak bol spoločníkovi v. o. s. poskytnutý preddavok na podiel na zisku vo vyššej sume ako vznikol nárok na podiel na zisku, je povinný rozdiel vrátiť).

Článok pokračuje pod reklamou

Dividendy (podiely na zisku) zo zisku vytvoreného v roku 2017 a neskôr podliehajú dani z príjmov

Z dividend (podielov na zisku) sa od 1.1.2018 neplatí zdravotné poistenie (ide o zisk vytvorený v roku 2017 a neskôr), avšak takýto príjem sa spravidla zdaňuje zrážkovou daňou z príjmov, a to podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Prečítajte si tiež

To, akou sadzbou dane sa zdaní prijatá dividenda, ako aj postup zdanenia (zrážkou, či v daňovom priznaní k dani z príjmov) závisí od toho, či je dividenda vyplácaná fyzickej alebo právnickej osobe, ako aj to, či je táto osoba rezidentom alebo nerezidentom SR.

Všetky potrebné informácie o zdaňovaní dividend v roku 2020 nájdete v článku Zdaňovanie dividend v roku 2020 (rozdelenie zisku za rok 2019).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2020

Kedy dochádza ku kráteniu nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka alebo na manžela či manželku v roku 2020? Kráti sa nezdaniteľná časť dôchodcom?

Spotreba pohonných látok od 21.7.2020 – praktické príklady

Ako vypočítať spotrebu pohonných látok a nadspotrebu PHL v júli 2020 po novele zákona o dani z príjmov? Ovplyvnia zmeny len daň z príjmov alebo aj DPH?

Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2021 a 2022 (návrh)

Novela zákona o dani z príjmov navrhuje spresnenie kritérií na určenie daňovej rezidencie právnickej osoby, spresnenie príjmov pre účely uplatnenia 15 % sadzby dane či vymedzenia mikrodaňovníka a iné.

Mimoriadny odpočet neuplatnenej straty pri hospodárskom roku

Podmienky pre odpočet doteraz neuplatnených strát sa menia pre daňovníkov, ktorých zdaňovacím obdobím je hospodársky rok.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky