Preddavky na podiel na zisku – môže si ich majiteľ vyplácať?

Podiel na zisku sa v obchodných spoločnostiach vypláca až po skončení roka. Je možné však vyplatiť preddavky (zálohu) na podiel na zisku (tzv. dividendu) už počas roka?

Dividenda je podiel na zisku, ktorý sa vypláca v obchodnej spoločnosti (napr. s. r. o., a. s.) alebo v družstve osobám, ktoré:

  • sa podieľajú na základnom imaní,
  • sú členom štatutárneho orgánu,
  • sú členom dozorného orgánu.

V tomto článku sa budeme venovať predovšetkým vyplácaniu preddavkov na podiel na zisku v priebehu zdaňovacieho obdobia, ako aj samotnému vyplácaniu podielov na zisku (dividend) v obchodných spoločnostiach.

Kedy sa vyplácajú dividendy (podiel na zisku)?

Dividendy sa vyplácajú z čistého zisku (po zdanení), pričom sa rozdeľujú na základe pravidiel určených v spoločenskej zmluve. Prvý krok pred rozdelením zisku a následným vyplatením dividend, ktorý musí právnická osoba vykonať, je povinný prídel do zákonného rezervného fondu, či do iných fondov a taktiež musí právnická osoba myslieť napríklad aj na prípadnú úhradu strát minulých rokov.

Po takomto „očistení“ zisku môže obchodná spoločnosť zisk rozdeliť a vyplatiť dividendy (podiely na zisku).

Z uvedeného teda vyplýva, že dividendy (podiel na zisku) sa vyplácajú spoločníkom alebo akcionárom až po skončení zdaňovacieho obdobia, na základe schválenej účtovnej závierky, pričom rozdelenie zisku a vyplatenie dividend (podielov na zisku) schvaľuje valné zhromaždenie.

Preddavky na podiel na zisku v spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.) a akciovej spoločnosti (a. s.)

Nakoľko dividendy (podiel na zisku) je možné vyplatiť až z čistého zisku po zdanení, ktorý je známy až po skončení zdaňovacieho obdobia, znamená to, že spoločníci, resp. akcionári dopredu nevedia určiť, či im budú vyplatené dividendy po skončení zdaňovacieho obdobia a či vôbec spoločnosť dosiahne zisk, aj keď sa jej počas zdaňovacieho obdobia dobre darí.

Vyplácanie preddavkov na podiel na zisku je v spoločnosti s ručením obmedzeným a v akciovej spoločnosti teda zo zákona zakázané. Vyplýva to z nasledovných ustanovení:

  • pre spoločnosť s ručením obmedzeným: § 123 ods. 2 tretia veta zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), kde je uvedené „Spoločnosť nesmie vyplácať najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na podiel na zisku.“,
  • pre akciovú spoločnosť: § 179 ods. 5 Obchodného zákonníka, kde je uvedené „Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom najmä úroky z vkladov do spoločnosti, príspevkov do kapitálových fondov spoločnosti a preddavky na dividendu“.

Preddavky na podiel na zisku vo verejnej obchodnej spoločnosti (v. o. s.) a komanditnej spoločnosti (k. s.)

Rozdelenie zisku a vyplatenie dividend spoločníkom vo verejnej obchodnej spoločnosti a komanditistom, či komplementárom v komanditnej spoločnosti  upravuje:

  • pre verejnú obchodnú spoločnosť: § 82 Obchodného zákonníka,
  • pre komanditnú spoločnosť: § 100 Obchodného zákonníka,

pričom v žiadnom z týchto ustanovení nie je uvedený zákaz vyplatenia preddavkov na podiel na zisku, tak ako je to ustanovené pri spoločnosti s ručením obmedzeným, či akciovej spoločnosti.

Prečítajte si tiež

Na základe vyššie uvedeného, ak si spoločník v. o. s., či komanditista alebo komplementár k. s. vyplatí preddavok na podiel na zisku počas zdaňovacieho obdobia, zákon tým neporuší. Je potrebné však myslieť na to, aby po skončení zdaňovacieho obdobia boli preddavky na podiel na zisku vysporiadané v súlade s účtovníctvom (napr. ak bol spoločníkovi v. o. s. poskytnutý preddavok na podiel na zisku vo vyššej sume ako vznikol nárok na podiel na zisku, je povinný rozdiel vrátiť).

Článok pokračuje pod reklamou

Dividendy (podiely na zisku) zo zisku vytvoreného v roku 2017 a neskôr podliehajú dani z príjmov

Z dividend (podielov na zisku) sa od 1.1.2018 neplatí zdravotné poistenie (ide o zisk vytvorený v roku 2017 a neskôr), avšak takýto príjem sa spravidla zdaňuje zrážkovou daňou z príjmov, a to podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Prečítajte si tiež

To, akou sadzbou dane sa zdaní prijatá dividenda, ako aj postup zdanenia (zrážkou, či v daňovom priznaní k dani z príjmov) závisí od toho, či je dividenda vyplácaná fyzickej alebo právnickej osobe, ako aj to, či je táto osoba rezidentom alebo nerezidentom SR.

Všetky potrebné informácie o zdaňovaní dividend v roku 2021 nájdete v článku Zdaňovanie dividend v roku 2021 (rozdelenie zisku za rok 2020).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vyššie dane, odvody aj poplatky, zrušenie dňa voľna: ako vláda naplní štátnu kasu?

Vláda schválila opatrenia na ozdravenie štátneho rozpočtu. Na zmeny by sa od začiatku roku mali pripraviť najmä firmy a živnostníci.

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2024 (vzor)

Od roku 2024 sa podáva prehľad o zrazených preddavkoch na daň na novom tlačive, zmenou tiež prešiel formulár hlásenia, ktorý sa v apríli 2024 bude podávať za uplynulý rok. Aké sú nové vzory?

Daňový bonus na dieťa v roku 2024

Daňový bonus na dieťa si za uplynulé roky prešiel niekoľkými zmenami, úpravami a doplneniami. Aká je výška a aké podmienky platia pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky