Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2019

Ako sa vypočíta čistá mzda zamestnanca v roku 2019? Aké veličiny ju ovplyvňujú a ako sa zmenili oproti predchádzajúcemu roku?

Tento článok sa bude venovať výpočtu mzdy fyzických osôb v pracovnoprávnom pomere (ďalej len „zamestnanci“), ktorí dosahujú príjmy zo závislej činnosti. Závislou činnosťou sa podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov rozumie práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

Hrubá a čistá mzda v roku 2019

Hrubou mzdou sa rozumie mzda pred zdanením a odpočítaním povinných odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Čistou mzdou sa nazýva mzda, ktorú zamestnávateľ pošle zamestnancovi na účet alebo vyplatí v hotovosti. Čistá mzda zamestnanca sa vypočíta, ak sa od hrubej mzdy odpočítajú odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, preddavok na daň, prípadné zamestnanecké zrážky a pripočíta sa daňový bonus.

Princíp výpočtu čistej mzdy zamestnanca v roku 2019 sa oproti roku 2018 nezmenil. Zvýšili sa však sumy niektorých čísel, ktoré s výpočtom čistej mzdy úzko súvisia. Táto zmena bola spôsobená aj zvýšením sumy životného minima, o ktorom sa dočítate v článku Životné minimum od 1.7.2018 do 30.6.2019.

Od 1.4.2019 sa zvýši mzda zamestnancom, ktorí si uplatňujú daňový bonus na dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo šesť rokov veku, v dôsledku prijatia novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Viac o tejto zmene sa dočítate v článku Daňový bonus sa od 1. apríla 2019 zvýši.

Výšku čistej mzdy zamestnanca v roku 2019 ovplyvňuje:

 • výška odvodov do Sociálnej poisťovne,
 • výška preddavkov na zdravotné poistenie,
 • uplatňovanie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie,
 • uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka,
 • uplatňovanie daňového bonusu na dieťa,
 • špecifické zrážky zo mzdy ako napr. stravné alebo exekúcie.

Pri zamestnancoch pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa nehovorí o čistej mzde, ale o odmene. Výpočet výšky odmeny týchto zamestnancov je odlišný. Viac o dohodároch a ich odmenách sa môžete dočítať napríklad v článku Odvody dohodárov (z dohôd) od 1.7.2018.

Ako postupovať pri výpočte čistej mzdy v roku 2020, ako aj praktické príklady na výpočet nájdete v článku Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2020.

Odvody zamestnanca do Sociálnej poisťovne v roku 2019

Odvod do Sociálnej poisťovne sa skladá z čiastkových poistení, pričom pre každé z nich je stanovená percentuálna sadzba. Medzi tieto čiastkové poistenia patrí:

 • nemocenské poistenie 1,4 %,
 • dôchodkové starobné poistenie 4,0 %,
 • dôchodkové invalidné poistenie 3,0 %,
 • poistenie v nezamestnanosti 1,0 %.

Zamestnanec odvádza poistné do Sociálnej poisťovne vo výške 9,40 %.

Vymeriavacím základom pre výpočet sociálneho poistenia je hrubá mzda zamestnanca. Minimálny vymeriavací základ pre výpočet sociálneho poistenia nie je stanovený. Maximálny vymeriavací základ pre rok 2019 na výpočet sociálneho poistenia je 6 678 € (nevzťahuje sa na úrazové poistenie, ktoré sa však zamestnancovi z jeho hrubej mzdy nestrháva, ale platí ho zamestnávateľ). Znamená to, že ak by zamestnanec dosiahol vyššiu hrubú mzdu ako je toto číslo, bude platiť odvody iba z tejto výšky vymeriavacieho základu.

Preddavok zamestnanca na zdravotné poistenie v roku 2019

Ďalšou zrážkou, ktorú musí zamestnávateľ zraziť zamestnancovi z jeho hrubej mzdy je preddavok na zdravotné poistenie. Sadzba tohto poistenia je 4,0 %, pričom ak by bol zamestnanec osobou so zdravotným postihnutím, jeho výška je polovičná, t. j. 2,0 %.

Prečítajte si tiež

Na rozdiel od sociálneho poistenia nie je stanovený minimálny ani maximálny vymeriavací základ, takže preddavok sa vždy počíta z vymeriavacieho základu (hrubej mzdy) bez ohľadu na jeho výšku.

Výhodou pri zdravotnom poistení je možnosť uplatniť si odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, ktorú si môžu uplatniť zamestnanci v pracovnom, služobnom alebo štátnozamestnaneckom pomere v prípade, ak príjem z tejto činnosti je nižší ako 570 €. Ak si zamestnanec odpočítateľnú položku uplatní, zníži odvod na zdravotné poistenie sebe, ale nie svojmu zamestnávateľovi, ako to platilo pred pár rokmi. Výšku odpočítateľnej položky vypočítame ako:

Odpočítateľná položka = [380 - ((príjem zo zárobkovej činnosti - 380) * 2) / počet dní mesiaca] * počet odpracovaných dní

Ak má zamestnanec záujem o uplatnenie si odpočítateľnej položky a spĺňa všeobecné požiadavky na jej priznanie, musí zamestnávateľovi odovzdať písomné Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku do 8 dní od vzniku pracovného pomeru (dňa uvedeného v zmluve ako deň nástupu do zamestnania).

Viac o odpočítateľnej položke sa dočítate v článku Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020 – má ešte význam?

Odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

Viac o odvodoch zamestnanca a zamestnávateľa sa dočítate v článku Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2019.

Keď sa od hrubej mzdy odpočíta výška poistného, dostaneme čiastkový základ dane.

Preddavok na daň z príjmov v roku 2019

Zamestnanec zo svojej mzdy platí preddavky na daň z príjmov, ktoré sa počítajú zo základu dane. Základ dane sa vypočíta ako hrubá mzdy znížená o odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je v roku 2019 vo výške 328,11 € za mesiac. Uplatnením si zamestnanec zníži svoj základ dane, a tak aj výšku daňovej povinnosti, avšak pozor – nemôže si ju uplatňovať v rovnakom období u viacerých zamestnávateľov. Ak si chce zamestnanec uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, odovzdá svojmu zamestnávateľovi Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, kde mu oznámi uplatnenie si tejto nezdaniteľnej časti.

Zamestnanec má možnosť sa rozhodnúť, že si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nebude uplatňovať na mesačnej báze, ale uplatní si ju až v daňovom priznaní.

Ako sme už vyššie v článku spomínali, preddavok na daň z príjmov sa vypočíta z hrubej mzdy zníženej o platené odvody do poisťovní a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (ak sa uplatňuje). Takto zistené číslo sa nazýva základ dane a zdaní sa sadzbou dane z príjmov:

 • 19 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahla 1/12 sumy 176,8-násobku platného životného minima vrátane (3 021,36 €),
 • 25 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presiahla 1/12 sumy 176,8-násobku platného životného minima (3 021,36 €).
Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na výpočet dane z príjmov: Ak je základ dane zamestnanca 4 000 €, tak suma 3 021,36 € sa zdaní 19 % sadzbou dane a suma 978,64 € (4 000 – 3 021,36) sa zdaní 25 % sadzbou dane. Súčet oboch súm predstavuje preddavok na daň z príjmov vo výške 818,71 €.

Preddavok na daň z príjmov sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Daňový bonus v roku 2019

Výška daňového bonusu na jedno vyživované dieťa je v roku 2018 vo výške 22,17 €. Ako sme už vyššie spomínali, ak si daňovník uplatňuje daňový bonus na vyživované dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo šesť rokov veku, od 1. 4. 2019 sa suma daňového bonusu na takéto dieťa zvyšuje na dvojnásobok, t. j. na 44,34 € mesačne. Táto zmena však neovplyvní mzdu zamestnanca v mesiacoch január až marec, ale prvýkrát sa prejaví až pri výplate mzdy za mesiac apríl. Táto zmena taktiež neovplyvní mzdu zamestnanca, ktorý si uplatňuje daňový bonus na dieťa staršie ako 6 rokov.

Prečítajte si tiež

Uplatniť daňový bonus si môže zamestnanec, ktorý spĺňa tieto podmienky:

 • podpísal u svojho zamestnávateľa Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a oznámil v ňom uplatnenie si daňového bonusu,
 • predložil zamestnávateľovi doklady potrebné k uplatneniu si nároku na daňový bonus (napr. potvrdenie o návšteve školy),
 • zdaniteľné príjmy zamestnanca v danom mesiaci dosiahli aspoň polovicu minimálnej mzdy, t. j. vo výške 260 €.

Suma daňového bonusu priamo nezvyšuje čistú mzdu zamestnanca, ale znižuje preddavok na daň z príjmov, a tak nepriamo prispieva aj k zvýšeniu jeho čistej mzdy.

Príklad na výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2019

Martin má v máji roka 2019 čistú mzdu vo výške 700 €. Uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus na jedno dvojročné dieťa.

Riadok Položka Rok 2019 (sumy v €)
A Hrubá mzda zamestnanca 700,00
B Poistenie platené zamestnancom (A x 13,40 %) 93,80
C Čiastkový základ dane (A – B) 606,20
D Nezdaniteľná časť na daňovníka (mesačná) 328,11
E Zdaniteľná mzda zamestnanca (C – D) 278,08
F Preddavok na daň z príjmov (19 % z E) 52,83
G Daňový bonus na jedno dvojročné dieťa 44,34
H Čistá mzda zamestnanca (A – B – F + G) 597,71

Výšku čistej mzdy zamestnanca si môžete vypočítať aj cez našu mzdovú kalkulačku.

Príklad na porovnanie čistej mzdy zamestnanca v roku 2019 s rokom 2018 a 2017

Veronika má mesačnú hrubú mzdu vo výške 900 €, ktorú má stanovenú už od roku 2017. U svojho zamestnávateľa podpísala Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, kde si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus na dve deti, ktoré sú staršie ako 6 rokov. Aká bola jej čistá mzda v roku 2017 a 2018 a ako sa zmenila je jej čistá mzda v roku 2019?

Riadok Položka Rok 2019 (sumy sú v €)
A Hrubá mzda zamestnanca 900,00 900,00 900,00
B Poistenie platené zamestnancom (A x 13,40 %) 120,60 120,60 120,60
C Čiastkový základ dane (A – B) 779,40 779,40 779,40
D Nezdaniteľná časť na daňovníka (mesačná) 316,94 319,17 328,11
E Zdaniteľná mzda zamestnanca (C – D) 462,46 460,23 451,28
F Preddavok na daň z príjmov (19 % z E) 87,86 87,44 85,74
G Daňový bonus na dve deti 42,82 43,12 44,34
H Čistá mzda zamestnanca (A – B – F + G) 734,36 735,08 738,00

Vplyvom zvyšovania životného minima sa Veronike v roku 2019 zvýšila čistá mzda oproti roku 2017 o 3,64 €

O výpočte čistej mzdy z minimálnej mzdy platnej pre rok 2020 sa dočítate v článku Hrubá a čistá minimálna mzda od 1.1.2020 (daň a odvody).

TIP: výpočet čistej mzdy v roku 2020

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky