Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2019

Aká je stanovená výška odvodov (poistného) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne pre zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2019?

Odvody (poistné) platené do Sociálnej poisťovne upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Odvody (poistné) platené do zdravotnej poisťovne upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“).

Výška odvodov (poistného) je stanovená percentuálnymi sadzbami a ich výška sa v roku 2019 oproti roku 2018 nemení. Sadzba odvodov je pre zamestnávateľa iná ako sadzba pre zamestnanca a všeobecne platí, že na zamestnávateľa sa vzťahujú vyššie odvody ako na zamestnanca.

Zamestnávateľ platí odvody z hrubej mzdy zamestnanca, pričom mu tieto odvody zvyšujú náklady. Odvody zamestnanca sa taktiež vypočítajú z jeho hrubej mzdy avšak s tým rozdielom, že priamo znižujú jeho mzdu.

Informácie o odvodoch zamestnanca a zamestnávateľa od 1. januára 2020 nájdete v článku Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2020

Odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2019

Odvody (poistné) platené do Sociálnej poisťovne nie sú stanovené jednou sadzbou. Odvod do Sociálnej poisťovne sa skladá z čiastkových poistení, pričom pre každé z nich je stanovená percentuálna sadzba. Sociálne poistenie sa teda skladá z týchto poistení:

  • nemocenské poistenie,
  • dôchodkové poistenie v členení na starobné a dôchodkové,
  • úrazové poistenie,
  • garančné poistenie,
  • poistenie v nezamestnanosti,
  • rezervný fond solidarity.

Zamestnanec však neplatí garančné poistenie, úrazové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, tieto platí iba zamestnávateľ.

Prečítajte si tiež

Vymeriavacím základom pre výpočet Sociálneho poistenia je hrubá mzda zamestnanca. Minimálny vymeriavací základ pre výpočet Sociálneho poistenia nie je stanovený. Maximálny vymeriavací základ sa vypočíta ako 7 – násobok priemernej mesačnej mzdy dosiahnutej v roku 2017, ktorá bola vo výške 954 €. Maximálny vymeriavací základ pre rok 2019 na výpočet sociálneho poistenia je tak 6 678 €, avšak nevzťahuje sa na úrazové poistenie, pre ktoré nie je stanovený maximálny vymeriavací základ.

Príklad na maximálny vymeriavací základ: Martin má v januári roku 2019 hrubú mzdu 8 000 €. Vymeriavacím základom pre výpočet Sociálneho poistenia je jeho hrubá mzda 8 000 €. Maximálny vymeriavací základ je však stanovený na 6 678 €, preto sa jeho poistné bude počítať iba zo suma 6 678 €. Vymeriavací základ pre úrazové poistenie je 8 000 €, keďže sa naň maximálny vymeriavací základ nevzťahuje.

Výšku odvodov do Sociálnej poisťovne platenú zamestnávateľom a zamestnancom nájdete nižšie v tabuľke.

Odvody do zdravotnej poisťovne v roku 2019

Pri platení poistného do zdravotnej poisťovne sa platia preddavky na zdravotné poistenie, čo znamená, že po skončení roka zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. V ňom zistí výšku poistného a po porovnaní so zaplatenými preddavkami vyčísli prípadný preplatok alebo nedoplatok.

Výška maximálneho a minimálneho vymeriavacieho základu pri zdravotnom poistení nie je stanovená. Znamená to, že akúkoľvek výšku mzdy alebo odmeny zamestnanec má, odvody platí z tejto výšky vymeriavacieho základu, ktorým je podľa zákona o zdravotnom poistení plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi, t. j. hrubá mzda.

Prečítajte si tiež

Suma preddavkov na zdravotné poistenie sa dá znížiť uplatnením odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie. Tú si môžu uplatniť zamestnanci vykonávajúci zárobkovú činnosť v pracovnom, služobnom alebo štátnozamestnaneckom pomere v prípade, ak príjem z tejto činnosti je nižší ako 570 €. Ak si zamestnanec odpočítateľnú položku uplatní, zníži odvod na zdravotné poistenie sebe, ale nie zamestnávateľovi, ako to platilo pred pár rokmi. Viac o odpočítateľnej položke sa dočítate v článku Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020 – má ešte význam?

Výšku odvodov do zdravotnej poisťovne platenú zamestnávateľom a zamestnancom nájdete nižšie v tabuľke.

Odvody zamestnávateľa v roku 2019

Poistenie Sadzba poistného Maximálny vymeriavací základ v € Maximálna výška poitsného v €
Nemocenské poistenie 1,40 % 6 678,00 93,49
Starobné poistenie 14,00 % 6 678,00 934,92
Invalidné poistenie 3,00 % 6 678,00 200,34
Poistenie v nezamestnanosti 1,00 % 6 678,00 66,78
Garančné poistenie 0,25 % 6 678,00 16,69
Úrazové poistenie 0,80 % bez limitu bez limitu
Rezervný fond solidarity 4,75 % 6 678,00 317,20
Sociálne poistenie spolu 25,20 % x 1 629,42 *
Zdravotné poistenie ** 10,00 % bez limitu bez limitu

* Maximálna výška poistenia do Sociálnej poisťovne je bez úrazového poistenia, pretože naň sa maximálny vymeriavací základ nevzťahuje.

** Výška zdravotného poistenia sa v prípade zdravotne postihnutej osoby kráti na polovicu, t. j. na 5,00 %.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na odvody zamestnávateľa: Firma zamestnáva jedného zamestnanca Tibora, ktorého hrubá mzda je 900 €. Zamestnávateľ má povinnosť odviesť poistné do Sociálnej poisťovne 25,20 % z jeho hrubej mzdy, teda 226,80 €. Preddavok na poistné do zdravotnej poisťovne zaplatí vo výške 10,00 % z hrubej mzdy, t. j. vo výške 90,00 €. Spolu s týmto poistením je zamestnávateľ povinný odviesť do oboch poisťovní poistné platené zamestnancom z jeho hrubej mzdy. Síce sa toto poistenie strháva zo zamestnancovej hrubej mzdy, ale zamestnanec ho odvádza do Sociálnej a zdravotnej poisťovne prostredníctvom svojho zamestnávateľa.

Odvody zamestnanca v roku 2019

Poistenie Sadzba poistného Maximálny vymeriavací základ v € Maximálna výška poitsného v €
Nemocenské poistenie 1,40 % 6 678,00 93,49
Starobné poistenie 4,00 % 6 678,00 267,12
Invalidné poistenie 3,00 % 6 678,00 200,34
Poistenie v nezamestnanosti 1,00 % 6 678,00 66,78
Sociálne poistenie spolu 9,40 % x 627,73
Zdravotné poistenie * 4,00 % bez limitu bez limitu

* Výška zdravotného poistenia sa v prípade zdravotne postihnutej osoby kráti na polovicu, t. j. na 2,00 %.

Príklad na odvody zamestnanca: Firma zamestnáva jedného zamestnanca Tibora, ktorého hrubá mzda je 900 €. Zamestnanec má povinnosť odviesť poistné do Sociálnej poisťovne 9,40 % zo svojej hrubej mzdy, teda 84,60 €. Poistné do zdravotnej poisťovne zaplatí vo výške 4,00 % z hrubej mzdy, t. j. vo výške 36,00 €. Síce sa poistenie strháva zo zamestnancovej hrubej mzdy, ale zamestnanec ho odvádza do Sociálnej a zdravotnej poisťovne prostredníctvom svojho zamestnávateľa, a tak priamo nemu nevzniká povinnosť voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Prečítajte si tiež

Výšku odvodov (ceny práce) ako aj čistú mzdu si môžete vypočítať aj v našej mzdovej kalkulačke.

Viac o minimálnej mzde a odvodov z minimálnej mzdy sa dočítate v článku Hrubá a čistá minimálna mzda od 1.1.2020 (daň a odvody).

Viac o odvodoch zamestnancov, ktorí pracujú na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa dočítate v článku Odvody z dohody v roku 2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Elektronický účet poistenca: zmeny v informáciách o dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku. Informácie k príprave na dôchodok rozširuje aj pre mladších poistencov. Čo treba vedieť?

Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky