Odvody dohodárov (z dohôd) od 1.7.2018

Aké typy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné uzatvoriť? Aké odvody je povinný platiť zamestnávateľ a aké dohodár z uzatvorenej dohody? V článku nájdete výšku odvodov z dohôd, ktoré sú platné od 1.7.2018.

Aké dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné uzatvoriť?

Zamestnávateľ môže uzatvoriť nasledovné dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru:

 • dohoda o brigádnickej práci študentov,
 • dohoda o pracovnej činnosti,
 • dohoda o vykonaní práce.

Uvedené dohody musia byť uzatvorené len písomne, v opačnom prípade sa budú považovať za neplatné. Charakteristickým znakom dohôd je aj to, že sa môžu uzatvoriť len na dobu určitú, a to maximálne na 12 mesiacov.

Je potrebné vedieť aj to, že:

 • dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže uzatvoriť na vykonávanie pracovnej činnosti v rozsahu maximálne 20 hodín týždenne v priemere,
 • dohoda o pracovnej činnosti sa môže uzatvoriť na vykonávanie pracovnej činnosti v rozsahu maximálne 10 hodín týždenne,
 • dohoda o vykonaní práce sa môže uzatvoriť v prípade, ak rozsah práce nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku.

Viac informácií o jednotlivých formách dohôd si môžete prečítať v článku Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce v roku 2018 a Dohoda brigádnickej práci študenta v roku 2018 a jej vzor.

Osoby, ktoré majú so zamestnávateľom uzatvorenú dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru sú zamestnancami:

 • na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti, alebo
 • len na účely dôchodkového poistenia.

Uvedené znamená, že všetci dohodári okrem žiakov, študentov a poberateľov dôchodku sú poistení na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti (t. j. normálne platia odvody). Uvedená skupina dohodárov (žiaci, študenti, poberatelia dôchodkov) majú možnosť si po splnení zákonom stanovených podmienok uplatniť výnimku, na základe ktorej pre nich plynie to, že nebudú platiť žiadne alebo budú platiť odvody v nižšej sume.

To, aké odvody plynú dohodárom z uzatvorenej dohody závisí aj od toho, či majú právo na pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem, a či ide o:

 • žiaka alebo študenta, ktorý pracuje na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
 • dôchodcu, ktorý pracuje na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti,
 • „iného“ dohodára (nie je v predošlých bodoch), ktorý pracuje na základe dohody o pracovnej činnosti alebo na základe dohody o vykonaní práce.

O odvodoch v roku 2021 sa dočítate v článku Odvody z dohody v roku 2021.

Aký je rozdiel medzi dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru s právom na pravidelný alebo nepravidelný príjem?

Pravidelným príjmom sa rozumie mzda, plat, odmena alebo iný príjem zamestnanca, ktorý je splatný za mesačné obdobie, t. j. každý kalendárny mesiac. Spravidla príjem z dohody o pracovnej činnosti a príjem z dohody o brigádnickej práci študenta je považovaný za pravidelný príjem, nakoľko odmena za vykonanú prácu pri uvedených dohodách je splatná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala. Výnimkou je dohoda, ktorá je uzatvorená na obdobie jedného kalendárneho mesiaca a na kratšie obdobie, nakoľko sa takáto dohoda považuje za dohodu s nepravidelným príjmom.

Prečítajte si tiež

Nepravidelným príjmom sa rozumie príjem, ktorého odmeňovanie je iné ako pravidelné mesačné, t. j. napríklad štvrťročné odmeňovanie. Príjem z dohody o vykonaní práce môže byť považovaný za nepravidelný príjem, nakoľko odmena za vykonanie práce je splatná spravidla po dokončení a odovzdaní práce (avšak môže byť splatná aj po dodaní určitých častí a pod.).

Odvody pri dohode o brigádnickej práci študentov od 1.7.2018

Študent má právo pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov na odvodové oslobodenie vo výške 200 eur. Ak si chce študent uplatniť odvodovú výnimku, musí o ňu požiadať svojho zamestnávateľa prostredníctvom tlačiva „Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov“. Je potrebné však spomenúť, že študent má právo na uplatnenie odvodovej výnimky len u jedného zamestnávateľa.

Prečítajte si tiež

Odvodová výnimka znamená to, že ak odmena študenta v danom mesiaci bude nižšia ako 200 Eur, nebude platiť odvody na sociálne poistenie. V opačnom prípade, t. j. ak odmena v danom mesiaci bude vyššia ako 200 Eur, odvody bude študent platiť len z rozdielu, ktorý prevýši sumu 200 Eur.

Odvody pri dohode o brigádnickej práci študentov sú od 1.7.2018 nasledovné:

1. pri uplatnení odvodovej výnimky (t.j. 200 Eur):

Druh poistenia Uplatnená odvodová výnimka
Zamestnávateľ Zamestnanec
Nemocenské poistenie x x
Dôchodkové poistenie Starobné x x
Invalidné x x
Poistenie v nezamestnanosti x x
Garančné poistenie 0,25% x
Úrazové poistenie 0,80% x
Rezervný fond x x
Zdravotné poistenie x x
Spolu 1,05% 0,00%

2. pri neuplatnení odvodovej výnimky, resp. pri prekročení odvodovej hranice:

Druh poistenia Neuplatnená odvodová výnimka
Zamestnávateľ Zamestnanec
Nemocenské poistenie x x
Dôchodkové poistenie Starobné 14% 4%
Invalidné 3% 3%
Poistenie v nezamestnanosti x x
Garančné poistenie 0,25% x
Úrazové poistenie 0,80% x
Rezervný fond 4,75% x
Zdravotné poistenie x x
Spolu 22,80% 7,00%

Výhodou dohody o brigádnickej práci študentov je, že má najnižšie odvodové zaťaženie a zamestnanec ako aj zamestnávateľ neplatia preddavky do zdravotnej poisťovne.

Odvody pri dohodách uzatvorených s poberateľmi dôchodku od 1.7.2018

Do 30.6.2018 si mohli uplatniť odvodovú výnimku na sociálne poistenie len študenti na základe uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študentov. Od 1.7.2018 si však môžu uplatniť odvodovú výnimku vo výške 200 Eur aj dôchodcovia z uzatvorenej dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Odvodovú výnimku si môže uplatniť dôchodca, ak je poberateľom:

 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek,
 • invalidného výsluhového dôchodku.

Tak ako to platí pri študentoch, aj dôchodca si môže uplatniť odvodovú výnimku len u jedného zamestnávateľa.

Výška odvodov platených za dôchodcu závisí od typu jeho dôchodku, ale aj od toho či mesačný príjem (pravidelný mesačný príjem z dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce) alebo priemerný mesačný príjem (nepravidelný príjem z dohody o vykonaní práce) presiahne alebo nepresiahne sumu odvodovej výnimky, t. j. 200 Eur.

Bez ohľadu na to, aký typ dôchodku zamestnanec poberá, nebude platiť odvody z mesačného príjmu alebo priemerného mesačného príjmu z dohody, ak si bude uplatňovať odvodovú výnimku a ak jeho príjem nepresiahne 200 Eur. Zamestnávateľ za dohodára „dôchodcu“ zaplatí z príjmu, ktorý nepresiahne 200 Eur len úrazové a garančné poistenie, spolu vo výške 1,05 % z hrubej mzdy daného zamestnanca.

Odvody z dohody „dôchodcu“ v prípade dosiahnutia príjmu vyššieho ako je 200 Eur, bude zamestnanec ako aj zamestnávateľ platiť len z rozdielu, ktorý presiahne hranicu 200 Eur. Výška sociálneho poistenia z rozdielu, ktorý presiahne 200 Eur bude rovnaká, ako v prípade, ak by si dôchodca u zamestnávateľa žiadnu výnimku neuplatňoval. Výška odvodov pri jednotlivých typoch dôchodku budú nasledovné:

1. starobný dôchodok, výsluhový dôchodok (ak poberateľ dôchodku dovŕšil dôchodkový vek):

 • zamestnanec: starobné poistenie vo výške 4 %, t. j. spolu 4 %,
 • zamestnávateľ: starobné poistenie vo výške 14 %, úrazové poistenie 0,80 %, garančné poistenie 0,25 %, rezervný fond solidarity 4,75 %, t.j. spolu 19,80 %.

2. invalidný dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok:

 • zamestnanec: starobné poistenie vo výške 4 %, invalidné poistenie 3 %, t. j. spolu 7 %,
 • zamestnávateľ: starobné poistenie vo výške 14 %, invalidné poistenie 3 %, úrazové poistenie 0,80 %, garančné poistenie 0,25 %, rezervný fond solidarity 4,75 %, t. j. spolu 22,80 %.

3. predčasný starobný dôchodok (ak je pozastavená výplata predčasného dôchodku):

 • zamestnanec: starobné poistenie vo výške 4 %, zdravotné poistenie 4 %, t. j. spolu 8 %,
 • zamestnávateľ: starobné poistenie vo výške 14 %, úrazové poistenie 0,80 %, garančné poistenie 0,25 %, rezervný fond solidarity 4,75 %, zdravotné poistenie 10 %, t. j. spolu 29,80 %.

Viac informácií o výške odvodov z dohôd dôchodcov si môžete prečítať v článku Odvody z dohôd dôchodcov od 1.7.2018.

Článok pokračuje pod reklamou

Odvody pri dohodách o pracovnej činnosti alebo dohodách o vykonaní práce s dohodárom, ktorý nie je študentom alebo poberateľom dôchodku (klasický dohodár)

Odvody z dohôd o pracovnej činnosti, či dohôd o vykonaní práce s pravidelným príjmom sú porovnateľné s odvodmi zamestnancov, ktorí pracujú na pracovnú zmluvu. Výhodné sú však dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce s právom na nepravidelný príjem, kde sú odvody na sociálne poistenie nižšie o odvod na nemocenské poistenie vo výške 1,4 % a na poistenie v nezamestnanosti vo výške 1 %.

Odvody pri dohode o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce s právom na pravidelný mesačný príjem sú nasledovné:

Druh poistenia Pravidelný príjem
Zamestnávateľ Zamestnanec
Nemocenské poistenie 1,4% 1,4%
Dôchodkové poistenie Starobné 14% 4%
Invalidné 3% 3%
Poistenie v nezamestnanosti 1% 1%
Garančné poistenie 0,25% x
Úrazové poistenie 0,80% x
Rezervný fond 4,75% x
Zdravotné poistenie 10% 4%
Spolu 35,20% 13,40%

Odvody pri dohode o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce s právom na nepravidelný príjem sú nasledovné:

Druh poistenia Nepravidelný príjem
Zamestnávateľ Zamestnanec
Nemocenské poistenie x x
Dôchodkové poistenie Starobné 14% 4%
Invalidné 3% 3%
Poistenie v nezamestnanosti x x
Garančné poistenie 0,25% x
Úrazové poistenie 0,80% x
Rezervný fond 4,75% x
Zdravotné poistenie 10% 4%
Spolu 32,80% 11,00%

Príklad na porovnanie výšky odvodov z:

 • dohody o brigádnickej práci študentov (uplatnená/neuplatnená odvodová výnimka),
 • dohody o pracovnej činnosti/dohody o vykonaní práce s právom na pravidelný mesačný príjem,
 • dohody o pracovnej činnosti/dohody o vykonaní práce s právom na nepravidelný príjem.

1. porovnanie výšky odvodov pri odmene 150 Eur u zamestnávateľa:

Druh poistenia Dohoda o brigádnickej práci študentov - uplatnená výnimka Dohoda o brigádnickej práci študentov - neuplatnená výnimka Dohoda o pracovnej činnosti/Dohoda o vykonaní práce s právom na pravidelný príjem Dohoda o pracovnej činnosti/Dohoda o vykonaní práce s právom na nepravidelný príjem
Nemocenské poistenie 0 0 2,1 0
Dôchodkové poistenie starobné 0 21 21 21
Dôchodkové poistenie invalidné 0 4,5 4,5 4,5
Poistenie v nezamestnanosti 0 0 1,5 0
Garančné poistenie 0,375 0,375 0,375 0,375
Úrazové poistenie 1,2 1,2 1,2 1,2
Rezervný fond 0 7,125 7,125 7,125
Zdravotné poistenie 0 0 15 15
Spolu 1,57 34,20 52,79 49,19

2. porovnanie výšky odvodov pri odmene 150 Eur u zamestnanca (ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 319,17 Eur):

Druh poistenia Dohoda o brigádnickej práci študentov - uplatnená výnimka Dohoda o brigádnickej práci študentov - neuplatnená výnimka Dohoda o pracovnej činnosti/Dohoda o vykonaní práce s právom na pravidelný príjem Dohoda o pracovnej činnosti/Dohoda o vykonaní práce s právom na nepravidelný príjem
Nemocenské poistenie 0 0 2,1 0
Dôchodkové poistenie starobné 0 6 6 6
Dôchodkové poistenie invalidné 0 4,5 4,5 4,5
Poistenie v nezamestnanosti 0 0 1,5 0
Garančné poistenie 0 0 0 0
Úrazové poistenie 0 0 0 0
Rezervný fond 0 0 0 0
Zdravotné poistenie 0 0 6 6
Spolu 0,00 10,50 20,10 16,50
Čistá mzda (odmena) 150,00 139,50 129,90 133,50

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Uchádzač o zamestnanie a dosahovanie príjmov

Je možné, aby sa nezamestnaný evidoval na úrade práce a poberal dávku v nezamestnanosti, ak dosahuje napríklad príjmy z prenájmu nehnuteľnosti či si privyrába prácou na dohodu?

Brigádnik a dane

Ako je to s platením preddavkov na daň u osôb pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študentov? Kedy je povinnosť ich platiť a je možné, že sa študentom zrazené preddavky vrátia naspäť?

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Koľko hodín možno odpracovať na dohodu?

Na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné odpracovať iba limitovaný počet hodín. Prinášame prehľad, koľko je maximálne možné odpracovať na jednotlivé druhy dohôd.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky