Hrubá a čistá mzda zamestnanca – aký je medzi nimi rozdiel?

Aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou? Aká výška poistného sa platí do poisťovní? Čo je to nezdaniteľná časť základu dane? Odpovede na tieto otázky sa dozviete v tomto článku.

Rozdiel medzi čistou a hrubou mzdou zamestnanca

Hrubou mzdou sa rozumie mzda pred zdanením a odpočítaním povinných odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Hrubá mzda je obvykle vyššia ako mzda, ktorú zamestnávateľ pošle zamestnancovi na účet alebo vyplatí v hotovosti – táto mzda po sa nazýva čistá mzda.

Príklad 1: Martin má hrubú mzdu vo výške 900 €, pracuje na trvalý pracovný pomer, uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nemá žiadne deti. Výška jeho čistej mzdy po odpočítaní odvodov do poisťovní a odpočítaní dane predstavuje 691,54 €.

Príklad 2: Andrej má uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študenta, uplatňuje si odvodovú výnimku a taktiež nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. V júli jeho hrubá mzda (odmena) predstavovala 170 €. Keďže do 200 € odvody neplatí a nezdaniteľná časť základu dane je tiež vyššia ako jeho odmena, nebude mať žiadne zrážky z odmeny. Jeho hrubá mzda sa teda bude rovnať čistej mzde.

Ako sa zvýšia odvody a daň z príjmov pri minimálnej mzde v roku 2020 nájdete v článku Hrubá a čistá minimálna mzda od 1.1.2020 (daň a odvody).

Mzda za prácu nadčas, nočnú prácu a za sviatok

Práca nadčas je práca, ktorú zamestnanec vykonáva so súhlasom alebo na príkaz zamestnávateľa nad rámec svojho týždenného pracovného času. Zamestnávateľ môže zamestnancovi nariadiť maximálne 150 hodín nadčasov ročne a celkovo počet hodín jedného zamestnanca odpracovaných ako nadčas nesmie presiahnuť 400 hodín za rok. Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) patrí zamestnancovi za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. V prípade vykonávania rizikových prác je mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 35 % priemerného zárobku zamestnanca. Zamestnanec sa však môže dohodnúť so zamestnávateľom na čerpaní náhradného voľna v dĺžke, v ktorej trvala jeho práca nadčas. Ak sa tak dohodnú, zamestnancovi už neprislúcha mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas.

Nočná práca je práca vykonávaná zamestnancom medzi 22. hodinou a 6. hodinou ráno. Zamestnancovi, ktorý vykonáva nočnú prácu prislúcha dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 20 % minimálnej mzdy podľa osobitného predpisu.

Náhrada mzdy za sviatok - podľa Zákonníka práce prislúcha zamestnancovi, ktorý pracoval vo sviatok dohodnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % jeho priemerného zárobku. Ako aj pri práci nadčas, aj pri práci vo sviatok sa zamestnávateľ môže dohodnúť so zamestnancom na čerpaní náhradného voľna v dĺžke, v akej bola vykonávaná jeho práca vo sviatok. V takomto prípade už zamestnancovi mzdové zvýhodnenie nepatrí.

Odvody poistného do Sociálnej poisťovne a preddavku na poistné do zdravotnej poisťovne

Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne je povinný platiť ako zamestnávateľ, tak aj zamestnanec. Ich výška nie je určená presnou sumou, ale percentom z výšky vymeriavacieho základu, ktorým je hrubá mzda zamestnanca. Jednotlivé sadzby poistenia (resp. kedy sa sadzba uplatní) sa menia najmä v závislosti od typu pracovno-právneho pomeru (napr. či ide o pracovný pomer, dohodu, odmenu konateľa a pod.) a typu osoby, ktorá má uzatvorený pracovno-právny vzťah (napr. či ide o poberateľa niektorého z dôchodkov, študenta pracujúceho na dohodu o brigádnickej práci študentov a pod.). V nasledujúcej tabuľke uvádzame odvody bežného zamestnanca zamestnaného na trvalý pracovný pomer.

Druh poistného Sadzba poistného
Zamestnávateľa Zamestnanca
Nemocenské 1,40 % 1,40 %
Starobné 14,00 % 4,00 %
Invalidné 3,00 % 3,00 %
Poistenie v nezamestnanosti 1,00 % 1,00 %
Rezervný fond solidarity 4,75 % -
Garančné 0,25 % -
Úrazové 0,80 % -
Sociálne poistenie spolu 25,20 % 9,40 %
Zdravotné poistenie spolu 10,00 %* 4,00 %*

* Ak je zamestnanec ťažko zdravotne postihnutý, sadzba zdravotného poistenia sa zníži na polovicu, zamestnávateľ bude platiť 5,00 % a zamestnanec 2,00 %.

Zamestnanci vykonávajúci zárobkovú činnosť v pracovnom, služobnom alebo štátnozamestnaneckom pomere majú nárok na odpočítateľnú položku zdravotného poistenia v prípade, že ich príjem z tejto činnosti je nižší ako 570 €. Maximálna výška odpočítateľnej položky je 380 €. Zamestnanec je povinný odovzdať písomné oznámenie na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku do 8 dní od vzniku pracovného pomeru. Výšku odpočítateľnej položky vypočítame podľa vzorca:

Odpočítateľná položka = [380 - ((príjem zo zárobkovej činnosti - 380)*2) / počet dní mesiaca] * počet odpracovaných dní

Keď od hrubej mzdy odpočítame výšku poistného, dostaneme čiastkový základ dane.

Článok pokračuje pod reklamou

Nezdaniteľná časť základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane znižuje základ dane, z ktorého sa vypočíta preddavok na daň. Zamestnanec si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na:

  • daňovníka,
  • manželku (manžela),
  • príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie.
Prečítajte si tiež

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) a príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie je možné uplatniť len dodatočne, a to v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane. Pri výpočte čistej mesačnej mzdy sa dá uplatniť iba nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (mesačná). V roku 2017 je výška mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 316,94 €. Dôležité je, že si ju zamestnanec môže uplatniť v danom mesiaci len u jedného zamestnávateľa. Ak má zamestnanec napr. dve zamestnania/dohody, nezdaniteľnú časť môže uplatňovať len v jednom z nich.

Viac o nezdaniteľných častiach základu dane sa dočítate v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2017.

Základ dane na výpočet preddavku na daň zamestnanca

Základ dane slúži na vypočítanie daňovej povinnosti zamestnanca. Ak sa od hrubej mzdy odpočítajú odvody a mesačná nezdaniteľná časť na daňovníka (v prípade, že si ju zamestnanec uplatňuje), získame základ dane. Zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol.

Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti

Zamestnanec zo svojej mzdy platí preddavky na daň z príjmov. Základ dane zamestnanca (znížený o nezdaniteľnú časť základu dane) sa zdaní sadzbou:

  1. 19 %, ak základ dane nepresiahol výšku 2 918,53 €,
  2. 25 % z časti základu dane, ktorá presiahla 2 918,53 €.

Príklad: Ak je základ dane 4 000 €, tak suma 2 918,53 € sa zdaní sadzbou 19 % a suma 1 081,47 € (4 000 – 2 918,53) sa zdaní sadzbou 25 %. Súčet oboch súm predstavuje preddavok na daň z príjmov, teda 824,88 €.

Daňový bonus

Výška daňového bonusu na jedno vyživované dieťa pre rok 2017 predstavuje 21,41 €/mesiac, čo predstavuje 256,92 €/rok. Daňový bonus na dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti si môže uplatniť iba jeden z rodičov.

Daňový bonus znižuje daňovú povinnosť zamestnanca (t. j. znižuje aj jeho preddavok na daň z príjmov).

Viac o daňovom bonuse sa dočítate v článku Daňový bonus v roku 2017.

Čistá mzda zamestnanca

Čistú mzdu zamestnanca dostaneme, ak od hrubej mzdy odpočítame odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, preddavok na daň, prípadné zamestnanecké zrážky a pripočítame daňový bonus.

Komplexný príklad na výpočet čistej mzdy: Soňa pracuje na trvalý pracovný pomer, uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus na jedno vyživované dieťa. Výška jej hrubej mzdy je 700 €. Hrubá mzda slúži na vypočítanie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Do Sociálnej poisťovne Soňa odvedie 9,40 % z hrubej mzdy, čo predstavuje 65,80 € a do zdravotnej poisťovne 4,00 %, čo je 28,00 €. Spolu do poisťovní odvedie 93,80 €. Po odpočítaní odvodov od hrubej mzdy dostaneme čiastkový základ dane vo výške 606,20 €. Ak od čiastkového základu dane odpočítame výšku mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (316,94 €), dostaneme základ dane. Základ dane slúži na výpočet preddavku na daň z príjmov zamestnanca. Sonin základ dane nepresiahol 2 918,53 €, takže sa bude zdaňovať 19 % sadzbou dane. Soňa si uplatňuje daňový bonus na jedno dieťa, ktorý predstavuje 21,41 €. Preddavok na daň po odpočítaní daňového bonusu je 33,54 €. Čistú mzdu vypočítame, keď od hrubej mzdy (700 €) odpočítame odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne (93,80 €) a preddavok na daň znížený o daňový bonus (33,54 €). Zamestnávateľ Soni pošle na účet alebo vyplatí v hotovosti čistú mzdu vo výške 572,66 €.

1 Hrubá mzda 700,00 €
2 Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne 93,80 €
3 Čiastkový základ dane (1 – 2) 606,20 €
4 Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (mesačná) 316,94 €
5 Základ dane (3 – 4) 289,26 €
6 Preddavok na daň (5 x 19 %) 54,95 €
7 Daňový bonus (1 dieťa) 21,41 €
8 Čistá mzda (1 – 2 – 6 + 7) 572,66 €

Viac o výpočte mzdy zamestnanca sa dočítate v článku Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2017.

TIP: Rátajte mzdy vždy podľa aktuálnej legislatívy. V programe OLYMP.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky