Hrubá a čistá mzda zamestnanca – aký je medzi nimi rozdiel?

Aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou? Aká výška poistného sa platí do poisťovní? Čo je to nezdaniteľná časť základu dane? Odpovede na tieto otázky sa dozviete v tomto článku.

Rozdiel medzi čistou a hrubou mzdou zamestnanca

Hrubou mzdou sa rozumie mzda pred zdanením a odpočítaním povinných odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Hrubá mzda je obvykle vyššia ako mzda, ktorú zamestnávateľ pošle zamestnancovi na účet alebo vyplatí v hotovosti – táto mzda po sa nazýva čistá mzda.

Príklad 1: Martin má hrubú mzdu vo výške 900 €, pracuje na trvalý pracovný pomer, uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nemá žiadne deti. Výška jeho čistej mzdy po odpočítaní odvodov do poisťovní a odpočítaní dane predstavuje 691,54 €.

Príklad 2: Andrej má uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študenta, uplatňuje si odvodovú výnimku a taktiež nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. V júli jeho hrubá mzda (odmena) predstavovala 170 €. Keďže do 200 € odvody neplatí a nezdaniteľná časť základu dane je tiež vyššia ako jeho odmena, nebude mať žiadne zrážky z odmeny. Jeho hrubá mzda sa teda bude rovnať čistej mzde.

Ako sa zvýšia odvody a daň z príjmov pri minimálnej mzde v roku 2020 nájdete v článku Hrubá a čistá minimálna mzda od 1.1.2020 (daň a odvody).

Mzda za prácu nadčas, nočnú prácu a za sviatok

Práca nadčas je práca, ktorú zamestnanec vykonáva so súhlasom alebo na príkaz zamestnávateľa nad rámec svojho týždenného pracovného času. Zamestnávateľ môže zamestnancovi nariadiť maximálne 150 hodín nadčasov ročne a celkovo počet hodín jedného zamestnanca odpracovaných ako nadčas nesmie presiahnuť 400 hodín za rok. Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) patrí zamestnancovi za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. V prípade vykonávania rizikových prác je mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 35 % priemerného zárobku zamestnanca. Zamestnanec sa však môže dohodnúť so zamestnávateľom na čerpaní náhradného voľna v dĺžke, v ktorej trvala jeho práca nadčas. Ak sa tak dohodnú, zamestnancovi už neprislúcha mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas.

Nočná práca je práca vykonávaná zamestnancom medzi 22. hodinou a 6. hodinou ráno. Zamestnancovi, ktorý vykonáva nočnú prácu prislúcha dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 20 % minimálnej mzdy podľa osobitného predpisu.

Náhrada mzdy za sviatok - podľa Zákonníka práce prislúcha zamestnancovi, ktorý pracoval vo sviatok dohodnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % jeho priemerného zárobku. Ako aj pri práci nadčas, aj pri práci vo sviatok sa zamestnávateľ môže dohodnúť so zamestnancom na čerpaní náhradného voľna v dĺžke, v akej bola vykonávaná jeho práca vo sviatok. V takomto prípade už zamestnancovi mzdové zvýhodnenie nepatrí.

Odvody poistného do Sociálnej poisťovne a preddavku na poistné do zdravotnej poisťovne

Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne je povinný platiť ako zamestnávateľ, tak aj zamestnanec. Ich výška nie je určená presnou sumou, ale percentom z výšky vymeriavacieho základu, ktorým je hrubá mzda zamestnanca. Jednotlivé sadzby poistenia (resp. kedy sa sadzba uplatní) sa menia najmä v závislosti od typu pracovno-právneho pomeru (napr. či ide o pracovný pomer, dohodu, odmenu konateľa a pod.) a typu osoby, ktorá má uzatvorený pracovno-právny vzťah (napr. či ide o poberateľa niektorého z dôchodkov, študenta pracujúceho na dohodu o brigádnickej práci študentov a pod.). V nasledujúcej tabuľke uvádzame odvody bežného zamestnanca zamestnaného na trvalý pracovný pomer.

Druh poistného Sadzba poistného
Zamestnávateľa Zamestnanca
Nemocenské 1,40 % 1,40 %
Starobné 14,00 % 4,00 %
Invalidné 3,00 % 3,00 %
Poistenie v nezamestnanosti 1,00 % 1,00 %
Rezervný fond solidarity 4,75 % -
Garančné 0,25 % -
Úrazové 0,80 % -
Sociálne poistenie spolu 25,20 % 9,40 %
Zdravotné poistenie spolu 10,00 %* 4,00 %*

* Ak je zamestnanec ťažko zdravotne postihnutý, sadzba zdravotného poistenia sa zníži na polovicu, zamestnávateľ bude platiť 5,00 % a zamestnanec 2,00 %.

Zamestnanci vykonávajúci zárobkovú činnosť v pracovnom, služobnom alebo štátnozamestnaneckom pomere majú nárok na odpočítateľnú položku zdravotného poistenia v prípade, že ich príjem z tejto činnosti je nižší ako 570 €. Maximálna výška odpočítateľnej položky je 380 €. Zamestnanec je povinný odovzdať písomné oznámenie na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku do 8 dní od vzniku pracovného pomeru. Výšku odpočítateľnej položky vypočítame podľa vzorca:

Odpočítateľná položka = [380 - ((príjem zo zárobkovej činnosti - 380)*2) / počet dní mesiaca] * počet odpracovaných dní

Keď od hrubej mzdy odpočítame výšku poistného, dostaneme čiastkový základ dane.

Článok pokračuje pod reklamou

Nezdaniteľná časť základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane znižuje základ dane, z ktorého sa vypočíta preddavok na daň. Zamestnanec si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na:

  • daňovníka,
  • manželku (manžela),
  • príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie.
Prečítajte si tiež

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) a príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie je možné uplatniť len dodatočne, a to v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane. Pri výpočte čistej mesačnej mzdy sa dá uplatniť iba nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (mesačná). V roku 2017 je výška mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 316,94 €. Dôležité je, že si ju zamestnanec môže uplatniť v danom mesiaci len u jedného zamestnávateľa. Ak má zamestnanec napr. dve zamestnania/dohody, nezdaniteľnú časť môže uplatňovať len v jednom z nich.

Viac o nezdaniteľných častiach základu dane sa dočítate v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2017.

Základ dane na výpočet preddavku na daň zamestnanca

Základ dane slúži na vypočítanie daňovej povinnosti zamestnanca. Ak sa od hrubej mzdy odpočítajú odvody a mesačná nezdaniteľná časť na daňovníka (v prípade, že si ju zamestnanec uplatňuje), získame základ dane. Zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol.

Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti

Zamestnanec zo svojej mzdy platí preddavky na daň z príjmov. Základ dane zamestnanca (znížený o nezdaniteľnú časť základu dane) sa zdaní sadzbou:

  1. 19 %, ak základ dane nepresiahol výšku 2 918,53 €,
  2. 25 % z časti základu dane, ktorá presiahla 2 918,53 €.

Príklad: Ak je základ dane 4 000 €, tak suma 2 918,53 € sa zdaní sadzbou 19 % a suma 1 081,47 € (4 000 – 2 918,53) sa zdaní sadzbou 25 %. Súčet oboch súm predstavuje preddavok na daň z príjmov, teda 824,88 €.

Daňový bonus

Výška daňového bonusu na jedno vyživované dieťa pre rok 2017 predstavuje 21,41 €/mesiac, čo predstavuje 256,92 €/rok. Daňový bonus na dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti si môže uplatniť iba jeden z rodičov.

Daňový bonus znižuje daňovú povinnosť zamestnanca (t. j. znižuje aj jeho preddavok na daň z príjmov).

Viac o daňovom bonuse sa dočítate v článku Daňový bonus v roku 2017.

Čistá mzda zamestnanca

Čistú mzdu zamestnanca dostaneme, ak od hrubej mzdy odpočítame odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, preddavok na daň, prípadné zamestnanecké zrážky a pripočítame daňový bonus.

Komplexný príklad na výpočet čistej mzdy: Soňa pracuje na trvalý pracovný pomer, uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus na jedno vyživované dieťa. Výška jej hrubej mzdy je 700 €. Hrubá mzda slúži na vypočítanie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Do Sociálnej poisťovne Soňa odvedie 9,40 % z hrubej mzdy, čo predstavuje 65,80 € a do zdravotnej poisťovne 4,00 %, čo je 28,00 €. Spolu do poisťovní odvedie 93,80 €. Po odpočítaní odvodov od hrubej mzdy dostaneme čiastkový základ dane vo výške 606,20 €. Ak od čiastkového základu dane odpočítame výšku mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (316,94 €), dostaneme základ dane. Základ dane slúži na výpočet preddavku na daň z príjmov zamestnanca. Sonin základ dane nepresiahol 2 918,53 €, takže sa bude zdaňovať 19 % sadzbou dane. Soňa si uplatňuje daňový bonus na jedno dieťa, ktorý predstavuje 21,41 €. Preddavok na daň po odpočítaní daňového bonusu je 33,54 €. Čistú mzdu vypočítame, keď od hrubej mzdy (700 €) odpočítame odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne (93,80 €) a preddavok na daň znížený o daňový bonus (33,54 €). Zamestnávateľ Soni pošle na účet alebo vyplatí v hotovosti čistú mzdu vo výške 572,66 €.

1 Hrubá mzda 700,00 €
2 Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne 93,80 €
3 Čiastkový základ dane (1 – 2) 606,20 €
4 Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (mesačná) 316,94 €
5 Základ dane (3 – 4) 289,26 €
6 Preddavok na daň (5 x 19 %) 54,95 €
7 Daňový bonus (1 dieťa) 21,41 €
8 Čistá mzda (1 – 2 – 6 + 7) 572,66 €

Viac o výpočte mzdy zamestnanca sa dočítate v článku Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2017.

TIP: Rátajte mzdy vždy podľa aktuálnej legislatívy. V programe OLYMP.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Náhrada mzdy za dovolenku – ako sa počíta?

Čerpanie dovolenky ovplyvňuje sumu, ktorá je zamestnancovi za jeho prácu vyplatená. Akým spôsobom, upravuje Zákonník práce.

Výpočet čistej mzdy v roku 2024

Hrubá a čistá mzda sú odlišné veličiny. Akým postupom sa z hrubej mzdy vypočíta čistá mzda a aké sú sadzby dane a odvodov zamestnanca či zamestnávateľa v roku 2024?

Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2024 (daň, odvody, cena práce)

Od 1. 1. 2024 sa zvyšuje minimálna mzda. Jej výška sa uvádza v hrubom. Ako to ovplyvní daň, odvody, jej výšku v čistom či cenu práce, sa dočítate v článku.

Minimálna mzda v roku 2024 podľa stupňov náročnosti (koeficientov)

Zmena minimálnej mzdy na rok 2024 ovplyvní aj výšku minimálnych mzdových nárokov pre rôzne stupne náročnosti práce. Ako sa premietne do odmeňovania jednotlivých pracovných pozícií?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky