Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2018

Výška odvodov ovplyvňuje nielen čistú mzdu zamestnanca, ale aj cenu práce zamestnávateľa. Prehľad o odvodoch v roku 2018 nájdete v tomto článku.

Jednou z povinností zamestnávateľa je mesačne platiť odvody (poistné) za svojich zamestnancov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Rozoznávame:

  • odvody zamestnávateľa za zamestnanca – zamestnávateľ ich odvádza z hrubej mzdy svojich zamestnancov (hrubá mzda zamestnanca + odvody zamestnávateľa = cena práce zamestnávateľa),
  • odvody zamestnanca – počítajú sa taktiež z hrubej mzdy zamestnanca, avšak ich výška, na rozdiel od odvodov platených zamestnávateľom, priamo znižuje mzdu zamestnancov (ich výšku môže zamestnanec vidieť na svojej výplatnej páske). Viac o výpočte čistej mzdy zamestnanca sa dočítate v článku Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2018.

Vypočítať si čistú mzdu a výšku odvodov môžete aj v našej mzdovej kalkulačke.

Odvody sú určené percentuálnymi sadzbami a ich výška sa v roku 2018 oproti roku 2017 nemení. Mení sa však výška minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu potrebného na ich výpočet. Ďalšou zmenou, ktorá avšak ovplyvní iba výšku odvodov zamestnávateľa v roku 2018 je zrušenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie. Zamestnanec si ju naďalej bude môcť uplatniť ako v predchádzajúcom roku.

Aktuálne informácie o odvodoch pre zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2020 nájdete v článku Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2020

Platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2018

Sociálne poistenie upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). Podľa tohto zákona sa sociálnym poistením rozumie:

  • nemocenské poistenie,
  • dôchodkové poistenie, ktoré sa člení na starobné a invalidné poistenie,
  • úrazové poistenie,
  • garančné poistenie,
  • poistenie v nezamestnanosti,
  • rezervný fond solidarity.

Pri výpočte odvodov na sociálne poistenie sa vychádza z vymeriavacieho základu, zjednodušene z hrubej mzdy zamestnanca. Minimálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov na sociálne poistenie nie je stanovený. Výšku maximálneho vymeriavacieho základu na sociálne poistenie vypočítame ako 7 – násobok priemernej mesačnej mzdy dosiahnutej v roku 2016. Maximálny vymeriavací základ v roku 2018 je vo výške 6 384 € (7 x 912 €). Výnimkou je platenie úrazového poistenia, ktorého sa maximálny vymeriavací základ netýka.

Treba dodať, že zamestnanec zo svojej hrubej mzdy neplatí garančné poistenie, úrazové poistenie a poistenie do rezervného fondu solidarity.

Výšku a sadzby jednotlivých odvodov zamestnávateľa, ale aj zamestnanca, nájdete nižšie v tabuľke.

Platenie preddavku na zdravotné poistenie v roku 2018

Na rozdiel od platenia odvodov na sociálne poistenie sa pri platení odvodov do zdravotnej poisťovne platia preddavky. Znamená to, že po skončení kalendárneho roka vyhotoví príslušná zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, v ktorom porovná celoročnú výšku poistného s výškou zaplatených preddavkov. Toto zúčtovanie je povinná vyhotoviť najneskôr do 30. septembra 2018 (pri odloženom daňovom priznaní do 31. októbra 2018). Výsledkom ročného zúčtovania môže byť preplatok alebo nedoplatok na zdravotnom poistní, resp. nula.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ je pri zdravotnom poistení zrušený, t. z. že preddavok na zdravotné poistenie nemá stanovenú dolnú ani hornú hranicu.

Jednou z výhod pri platení zdravotného poistenia je aj možnosť uplatnenia odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie. Avšak po novom si odvody na zdravotné poistenie pomocou odpočítateľnej položky nemôže znížiť zamestnávateľ, ale iba zamestnanec. Zamestnanci vykonávajúci zárobkovú činnosť v pracovnom, služobnom alebo štátnozamestnaneckom pomere majú nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie v prípade, že ich príjem z tejto činnosti je nižší ako 570 €. Maximálna výška odpočítateľnej položky je 380 €. Výšku odpočítateľnej položky vypočítame podľa vzorca:

Odpočítateľná položka = [380 - ((príjem zo zárobkovej činnosti - 380)*2) / počet dní mesiaca] * počet odpracovaných dní

Výšku a sadzby jednotlivých odvodov zamestnávateľa, ale aj zamestnanca, nájdete nižšie v tabuľke.

Odvody zamestnávateľa v roku 2018

Poistenie Sadzba poistného Min. vymeriavací základ v € * Min. výška poistného v € Max. vymeriavací základ v € Max. výška poistného v €
Nemocenské poistenie 1,40 % 480,00 6,72 6 384,00 89,37
Starobné poistenie 14,00 % 480,00 67,20 6 384,00 893,76
Invalidné poistenie 3,00 % 480,00 14,40 6 384,00 191,52
Poistenie v nezamest. 1,00 % 480,00 4,80 6 384,00 63,84
Garančné poistenie 0,25 % 480,00 1,20 6 384,00 15,96
Úrazové poistenie 0,80 % 480,00 3,84 bez limitu 51,07
Rezervný fond solidarity 4,75 % 480,00 22,80 6 384,00 303,24
Sociálne poistenie spolu 25,20 % - 120,96 - 1608,76
Zdravotné poistenie*** 10,00 % 480,00 48,00 bez limitu bez limitu

* Minimálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne nie je stanovený. Na účely tejto tabuľky sme si za minimálny vymeriavací základ stanovili minimálnu mzdu v roku 2018.

**Úrazové poistenie nemá stanovený maximálny vymeriavací základ, avšak pre predstavu sme ho vypočítali z maximálneho vymeriavacieho základu určeného pre ostatné druhy poistenia.

***Výška zdravotného poistenia sa v prípade zdravotne postihnutej osoby kráti na polovicu, t. j. na 5 %.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na odvody zamestnávateľa: Zamestnávateľ Jozef zamestnáva jedného zamestnanca, ktorého hrubá mesačná mzda predstavuje 700 €. Zamestnávateľ má povinnosť zaplatiť z jeho hrubej mzdy odvody do poisťovní vo výške 35,20 %. Jozef do zdravotnej poisťovne odvedie 70 € (10 % zo 700 €) a sociálne poistné vo výške 176,40 € (25,20 % zo 700 €). Spolu do poisťovní odvedie 246,40 €. Cena práce, teda náklady na tohto zamestnanca predstavujú 946,40 € (700 € + 246,40 €).

Odvody zamestnanca v roku 2018

Poistenie Sadzba poistného Min. vymeriavací základ v € * Min. výška poistného v € Max. vymeriavací základ v € Max. výška poistného v €
Nemocenské poistenie 1,40 % 480,00 6,72 6 384,00 89,37
Starobné poistenie 4,00 % 480,00 19,20 6 384,00 255,36
Invalidné poistenie 3,00 % 480,00 14,40 6 384,00 191,52
Poistenie v nezamest. 1,00 % 480,00 4,80 6 384,00 63,84
Sociálne poistenie spolu 9,40 % - 45,12 - 600,09
Zdravotné poistenie** 4,00 % 480,00 19,20 bez limitu bez limitu

* Minimálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne nie je stanovený. Na účely tejto tabuľky sme si za minimálny vymeriavací základ stanovili minimálnu mzdu v roku 2018.

**Výška zdravotného poistenia sa v prípade zdravotne postihnutej osoby kráti na polovicu, t. j. na 2 %.

Prečítajte si tiež

Poznámka: V prípade ak by si zamestnanec s minimálnou mzdou uplatnil odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, minimálna výška zdravotného poistenia by bola 12 € (4 % z 480 - 180).

Príklad na odvody zamestnanca: Zamestnanec Daniel má hrubú mzdu 700 € a má povinnosť odviesť do poisťovní odvody vo výške 13,40 % zo svojej hrubej mzdy. Keďže má Daniel hrubú mzdu vyššiu ako 570 €, nemá nárok na uplatnenie si odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie. Do zdravotnej poisťovne odvedie 28 € (4 % zo 700 €) a do Sociálnej poisťovne poistné vo výške 65,80 € (9,4 % zo 700 €). Daniel spolu do poisťovní odvedie zo svojej hrubej mzdy 93,80 €.

Príklad na odvody zamestnanca pri uplatnení odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie: Zamestnanec Anton zarába hrubú mzdu 500 €. Anton odovzdal písomné oznámenie na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku, ktorú si môže uplatniť, keďže jeho príjem je nižší ako 570 €. Výška jeho odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie sa vypočíta ako: 380 – (500 – 380) x 2 = 140 €. Preddavok na zdravotné poistenie odvedie vo výške 14,40 € (4 % z 500 – 140). Odvody do Sociálnej poisťovne nie sú ovplyvnené odpočítateľnou položkou a predstavujú 47 € (9,4 % z 500 €). Anton spolu do poisťovní odvedie zo svojej hrubej mzdy 61,40 €.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?

Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky