Povinnosti absolventov po skončení školy v roku 2016

Skončili ste školu a neviete, aké máte povinnosti voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni? V nasledujúcom článku sa dozviete, aké sú povinnosti absolventov škôl, ak sa po skončení školy zamestnajú, začnú podnikať alebo vykonávať inú samostatne zárobkovú činnosť alebo ak zostanú nezamestnaní.

Absolvent strednej alebo vysokej školy (ďalej len “absolvent školy”) musí v každej situácii riešiť, čo so zdravotným poistením, pretože zdravotné poistenie musí byť kryté každý jeden deň. Zdravotné poistenie za absolventa po skončení školy musí platiť buď:

  • on ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),
  • on ako zamestnanec a zamestnávateľ za neho, alebo
  • on ako samoplatiteľ, ak nie je evidovaný na úrade práce alebo nepatrí medzi osoby, za ktoré platí poistné štát podľa § 11 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ďalej len “zákon o zdravotnom poistení”), alebo
  • štát (napr. za osobu invalidnú a pod.).

Absolventi škôl nemajú povinnosť oznamovať ukončenie štúdia zdravotnej poisťovni. Podľa toho, či začnú podnikať, vykonávať samostatne zárobkovú činnosť, zamestnajú sa alebo ostanú dobrovoľne nezamestnaní, musia oznámiť zmenu platiteľa zdravotného poistenia.

Povinnosti absolventa školy voči Sociálnej poisťovni a daňovému úradu vznikajú rozdielne na základe konkrétnej situácie, v ktorej sa absolvent školy ocitne.

Kedy prestáva byť fyzická osoba študentom, resp. žiakom

V najbližšej časti sa dozviete, kedy fyzická osoba prestáva byť žiakom strednej školy, študentom prvého stupňa štúdia na vysokej škole, študentom druhého stupňa štúdia na vysokej škole a kedy prestáva byť fyzická osoba študentom doktorandského (tretieho stupňa) štúdia na vysokej škole.

Absolventi - žiaci stredných škôl

V súlade § 91 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) žiakom strednej školy prestáva byť fyzická osoba dňom nasledujúcom po dni, keď úspešne vykonala záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku.

Na účely zdravotného a sociálneho poistenia sa žiak - absolvent považuje za nezaopatrené dieťa až do skončenia školského roku, v ktorom ukončil štúdium na strednej škole, teda do 31.8. daného roku.

Znamená to, že za absolventa - žiaka strednej školy platí štát zdravotné poistenie až do 31.8. v prípade, ak do toho dátumu nebude podnikať, resp. vykonávať inú samostatne zárobkovú činnosť alebo nebude zamestnancom. Od 1.9. daného roku musí mať absolvent strednej školy vyriešené, kto za neho platí zdravotné poistenie.

Absolventi prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia a absolventi tretieho (doktorandského) stupňa vysokoškolského štúdia

Skončenie štúdia nastane dňom, keď má študent splnené všetky časti štátnej záverečnej skúšky (resp. dizertačnej skúšky v prípade doktorandského stupňa štúdia) a má splnenú obhajobu záverečnej práce (alebo dizertačnej práce v prípade doktorandského stupňa štúdia). Od nasledujúceho dňa už nie je študentom vysokej školy. Fyzická osoba môže skončiť štúdium aj inými spôsobmi ako riadnym skončením štúdia. Ďalšie spôsoby skončenia štúdia sú vymenované v § 66 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Na účely zdravotného poistenia je štát platiteľom poistného za študenta (do dovŕšenia 30. roku veku) dennej formy štúdia do dňa získania vysokoškolského titulu prvého alebo druhého stupňa štúdia (pokiaľ v jednom kalendárnom roku nepokračuje na ďalší stupeň štúdia). Od nasledujúceho dňa už nie je štát platiteľom zdravotného poistenie za absolventa.

V súlade s § 11 ods. 7 písm. t) zákona o zdravotnom poistení je štát platiteľom zdravotného poistenia za študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov.

Článok pokračuje pod reklamou

Povinnosti absolventov - samostatne zárobkovo činných osôb

Absolvent školy, ktorý sa odo dňa skončenia štúdia na strednej alebo vysokej škole stane SZČO, má povinnosti voči zdravotnej poisťovni a daňovému úradu. Voči Sociálnej poisťovni nemá žiadne oznamovacie povinnosti po skončení školy.

Poznámka: Povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovni vzniká SZČO až od 1. júla nasledujúceho roku (v prípade, že si nepredĺžila lehotu na podanie daňového priznania) po kalendárnom roku, za ktorý dosiahla príjmy väčšie ako 12-násobok mesačného minimálneho vymeriavacieho základu, čo v roku 2016 predstavuje sumu 5 148 eur. Sociálna poisťovňa pošle SZČO list s oznámením o vzniku povinne platiť nemocenské a dôchodkové poistenie.

V prípade, že si absolvent založí živnosť, na jednotnom kontaktnom mieste alebo prostredníctvom portálu Slovnesko.sk si môže splniť oznamovacie povinnosti voči príslušnej zdravotnej poisťovni a daňovému úradu prostredníctvom vyplnenia príslušných častí formulára na ohlásenie živnosti.

Absolvent školy, ktorý začne podnikať alebo vykonávať inú samostatne zárobkovú činnosť, ktoré nie sú živnosťou (napr. finanční sprostredkovatelia, lekári, notári, tlmočníci, umelci a pod.), si musí oznamovacie povinnosti voči zdravotnej poisťovni a daňovému úradu splniť sám.

V súlade s § 49 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) je fyzická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie, oprávnenie na podnikanie alebo, ktorá začne na území Slovenskej republiky vykonávať inú samostatne zárobkovú činnosť alebo prenájme nehnuteľnosť, povinná do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca požiadať správcu dane o registráciu na daň z príjmov fyzickej osoby.

Absolvent školy, ktorý začne podnikať alebo vykonávať inú samostatne zárobkovú činnosť (okrem živnosti) si svoju oznamovaciu povinnosť splní na daňovom úrade podaním Žiadosti o registráciu, oznámenie zmien, žiadosti o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty.

Do príslušnej zdravotnej poisťovne je potrebné nahlásiť zmenu do 8 dní od zmeny platiteľa poistného. SZČO je povinná platiť poistné odo dňa, od ktorého je podľa zákona o zdravotnom poistení samostatne zárobkovo činnou osobou.

Zmenu platiteľa poistného nahlási absolvent na tlačive vydanom príslušnou zdravotnou poisťovňou - oznámením poistenca/platiteľa poistného.

Začínajúci živnostníci alebo samostatne hospodáriaci roľníci (SHR) môžu po splnení určitých podmienok požiadať o Príspevok na začatie podnikania. Viac o príspevku pre začínajúcich živnostníkov a SHR sa dozviete v článku Príspevok na začatie podnikania (živnosť) v roku 2016.

Povinnosti absolventov - zamestnaných

Absolvent školy, ktorý po skončení štúdia priamo nastúpi do zamestnania, nemá voči Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni ani daňovému úradu žiadne oznamovacie povinnosti. Všetky oznamovacie povinnosti voči vyššie spomenutým inštitúciám si musí splniť jeho zamestnávateľ.

Povinnosti absolventov, ktorí po skončení školy nie sú ani zamestnaní ani nepodnikajú ako SZČO

Absolventi škôl, ktorí nenastúpia do zamestnania nasledujúci deň po skončení školy alebo nezačnú nasledujúci deň po skončení školy podnikať, majú dve možnosti:

  1. zaevidujú sa na úrade práce ako uchádzači o zamestnanie,
  2. budú dobrovoľne nezamestnaní.

Absolventi, ktorí sa po skončení školy chcú zaevidovať na úrade práce, by tak mali urobiť najneskôr do 7 dní po skončení školy. Ak sa stihnú zaevidovať do 7 dní od skončenia školy, nemajú žiadne oznamovacie povinnosti voči zdravotnej poisťovni, pretože štát aj naďalej ostane platiteľom poistného za nich.

V prípade, že absolvent nestihne 7-dňovú lehotu, musí na čas medzi skončením školy a zaevidovaním na úrade práceplatiť poistné na zdravotné poistenie ako samoplatiteľ a musí zdravotnej poisťovni do 8 dní od skončenia školy oznámiť zmenu platiteľa poistného zo štátu na samoplatiteľa prostredníctvom tlačiva Oznámenie poistenca/platiteľa poistného vydaného príslušnou zdravotnou poisťovňou.

Absolventi škôl - nezamestnaní (dobrovoľne aj nedobrovoľne) nemajú žiadnu oznamovaciu povinnosť voči daňovému úradu ani voči Sociálnej poisťovni. Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni majú len v prípade, ak chcú byť dobrovoľne poistení na účely nemocenského, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Dobrovoľne poistiť sa absolvent školy môže prostredníctvom vyplnenia a doručenia tlačív vydaných Sociálnou poisťovňou, a to:

  • registračný list FO,
  • vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy: ako postupovať?

Ako požiadať o OČR, ak je škola či škôlka uzavretá? Ako správne vyplniť žiadosť a kto ju musí potvrdiť? Prehľad podstatných informácií.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky