Založenie živnosti v roku 2016 online

Založiť živnosť môžete aj online (cez internet), ak máte elektronický občiansky preukaz. V článku vám ukážeme, ako krok za krokom založiť v roku 2016 živnosť online.

Ak plánujete podnikať ako živnostník (fyzická osoba), živnosť si môžete založiť svojpomocne alebo využijete služby odborníka. Pri svojpomocnom založení živnosti sú k dispozícii dve možnosti. Prvou možnosťou je osobná návšteva okresného úradu v mieste trvalého bydliska. Druhou možnosťou je založenie živnosti online (cez internet) prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy na internetovej stránke www.slovensko.sk. Ak sa rozhodnete využiť on-line možnosť a robíte tento úkon prvýkrát, pripravte si dostatok trpezlivosti a približne 2 - 3 hodinky času.

Čo je potrebné na online založenie živnosti v roku 2016

Živnosť si môžu online založiť len fyzické osoby, ktoré majú elektronický občiansky preukaz (elektronická identifikačná karta - eID). Zároveň je potrebné mať:

 • čítačku pre elektronický občiansky preukaz,
 • počítač (napr. notebook) s prístupom na internet,
 • nainštalovaný softvér k elektronickému občianskemu preukazu,
 • potrebné prílohy k získaniu živnostenského oprávnenia v elektronickej podobe (napr. ako súbor PDF alebo obrázok),
 • základné znalosti zákona a práce s počítačom.

Na založenie živnosti odporúčame použiť prehliadač Internet Explorer. S inými prehliadačmi môžete mať zbytočné komplikácie a prehliadač Chrome vôbec nepodporuje plug-in (rozšírenie) na tvorbu zaručeného elektronického podpisu (ZEP-u), čo hlási po prihlásení oznámením.

Aké prílohy sú potrebné na online založenie živnosti v roku 2016

V prípade, ak je miesto podnikania iné ako bydlisko živnostníka, je potrebné pripojiť k ohláseniu živnosti aj oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti. Takýmto oprávnením je napríklad:

V prípade remeselných a viazaných živností je podmienkou získania živnostenského oprávnenia preukázanie odbornej spôsobilosti. Táto podmienka je splnená vtedy, ak:

 • je odborne spôsobilý sám živnostník (napr. je vyučený v odbore, získal vysokoškolský diplom, má dostatočne dlhú prax v odbore), alebo ak živnostník odborne spôsobilý nie je,
 • ustanoví zodpovedného zástupcu, ktorý bude garantovať vykonávanie príslušnej činnosti po odbornej stránke.
Prečítajte si tiež

Ak je ustanovený zodpovedný zástupca, je potrebné pripojiť aj súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie. Pripojený dokument musí byť zodpovedným zástupcom podpísaný, a to:

 • vlastnoručne a ako príloha sa pripojí naskenovaná listina (podpis nemusí byť úradne osvedčený),
 • zaručeným elektronickým podpisom zodpovedného zástupcu a pripojí sa súhlas v elektronickom vyhotovení (PDF dokument súhlasu vygenerovaný v časti B elektronického formuláru ohlásenia živnosti).

Poznámka: Na podpísanie PDF dokumentu je potrebná aplikácia XZep Signer, ktorá je dostupná na stiahnutie na internetovej stránke www.slovensko.sk v časti “Na stiahnutie”. Zároveň je potrebné mať nainštalovaný program D.Signer/XAdES, ktorý slúži na vytvorenie zaručeného elektronického podpisu (ZEP-u).

Článok pokračuje pod reklamou

Prvý krok k založeniu živnosti on-line - Prihlásenie sa na Ústrednom portáli verejnej správy a výber služby

Na titulnej strane Ústredného portálu verejnej správy vyberte agendu “Podnikateľ”. Z ponuky vyberte “Začatie podnikania”, “Registrácia živnosti” a kliknite na “Služby živnostenského registra - jednotné kontaktné miesto”.

Následne vyberte okresný úrad podľa miesta trvalého pobytu. V zozname okresných úradov môžete vyhľadať príslušné mesto začatím písania názvu na prvý riadok. Po výbere okresného úradu kliknite na “Prejsť na službu”.

Automaticky sa spustí prihlasovanie do Ústredného portálu verejnej správy. Zadáte šesťmiestne BOK číslo a kliknete na “OK”.

Následne sa otvorí ponuka výberu služieb. Nakoľko je naším cieľom založiť živnosť fyzickej osoby, vyberieme prvú možnosť kliknutím na “Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - fyzická osoba / Notification of non regulated trade, craft or regulated trade - natural person” .

Na obrazovke sa zobrazí elektronický formulár. Vypĺňa sa podľa individuálnych potrieb konkrétneho živnostníka. Vo formulári je zapracovaná kontrola formálnej správnosti. V prípade, ak by niektoré informácie alebo prílohy chýbali, okresný úrad Vás vyzve na ich doplnenie.

Vyplnenie formulára pre založenie živnosti online v roku 2016

Je potrebné vyplniť, resp. vložiť najmä:

 • identifikačné údaje žiadateľa (ak fyzická osoba ohlasuje začatie podnikania formou živnosti svojpomocne, t.j. nezastupuje ju splnomocnený odborník, tak vyplní svoje identifikačné údaje), informácie o podnikateľovi (živnostníkovi),
 • bydlisko podnikateľa (živnostníka),
 • miesto podnikania,
 • zoznam dokladov preukazujúcich odbornú spôsobilosť (ak je predmetom ohlásenia remeselná alebo viazaná živnosť),
 • predmety podnikania a prípadne aj dátum začatia a ukončenia ich vykonávania (je potrebné zohľadniť aj budúce činnosti, nakoľko ak nebude daná činnosť zapísaná ako predmet podnikania, takáto činnosť bude vyhodnotená ako neoprávnené podnikanie), predmety podnikania je možné v budúcnosti rozšíriť alebo zrušiť,
 • údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov (bezúhonnosť je všeobecná požiadavka pre podnikanie živnostníka),
 • údaje pre príslušnú zdravotnú poisťovňu a daňový úrad,
 • potrebné prílohy (napr. diplom, iný doklad o vzdelaní alebo praxi v odbore, nájomnú zmluvu, súhlas zodpovedného zástupcu o ustanovení do funkcie),
 • spôsob doručenia osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Poznámka: Ukážka elektronického formulára na založenie živnosti fyzickou osobou sa nachádza na konci článku.

Ohlásenie živnosti potvrdíte kliknutím na “Odoslať/Send” na konci formulára. Prebehne formálna kontrola a následne sa zobrazí výzva na podpísanie zaručeným elektronickým podpisom. Do elektronickej schránky bude doručené osvedčenie o živnostenskom podnikaní v elektronickej podobe. “Živnostenský list” v listinnej podobe bude doručený na adresu uvedenú pri vyplňovaní formulára, ak bola zvolená možnosť doručenia poštou.

Výhody a nevýhody založenia živnosti online v roku 2016

Výhody Nevýhody
založenie živnosti bez poplatku v prípade voľných živností poplatok za remeselnú a viazanú živnosť 7,5 eura nie je potrebná návšteva okresného úradu (čas na cestovanie, čakanie priamo na úrade) vybavenie založenia živnosti z domova založenie živnosti do pol hodiny, ak sa orientujete v zákonoch a ste zruční pri práci s počítačom je potrebné disponovať elektronickým občianskym preukazom zamestnanec okresného úradu nemôže pomôcť pri vyplňovaní žiadosti a výbere predmetu podnikania nutná základná znalosť zákonov a zručnosť práce s počítačom inštalácia potrebného softvéru riziko neúplnosti alebo nesprávnosti údajov vo formulári poplatok za každú voľnú živnosť 5 eur a za každú remeselnú a viazanú živnosť 15 eur

Ak nechcete tráviť čas chodením na okresný úrad, vyplňovaním rôznych dokumentov či formulárov a zároveň chcete mať istotou, že živnosť bude založená správne, využite pri založení živnosti služby odborníka alebo komerčné služby na zakladanie živností on-line. Voľnú živnosť máte založenú do 3 dní.

Ukážka formulára na založenie živnosti online v roku 2016

Ako postupovať pri zakladaní živnosti online a na úrade v roku 2020 nájdete v článkoch Založenie živnosti online v roku 2020 alebo Založenie živnosti v roku 2020 – postup a povinnosti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky