Pandemické ošetrovné (OČR) od 23.9.2020

Podmienky pre priznanie nároku na tzv. pandemickú OČR sa pre rodičov detí, ktoré navštevujú predškolské zariadenia, menia. Kedy je na OČR nárok?

Dňa 17.9.2020 Národná rada Slovenskej republiky schválila v skrátenom legislatívnom konaní novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení). Novela zákona o sociálnom poistení mení podmienky pre priznanie nároku na tzv. pandemické ošetrovné (OČR).

Novela zákona o sociálnom poistení je účinná odo dňa jej vyhlásenia v Zbierke zákonov SR, teda od 23.9.2020.

To, aké podmienky platia do dňa vyhlásenia v Zbierke zákonov SR v prípade pandemickej OČR si môžete prečítať v článku Pandemická OČR od 1. septembra 2020: čo sa mení?

Nárok na pandemické ošetrovné (OČR) v prípade rodičov detí v predškolskom veku od 23.9.2020

Podľa § 293fb zákona o sociálnom poistení mal rodič dieťaťa, ktoré navštevuje predškolské zariadenie, t. j. materskú školu alebo jasle, nárok na tzv. pandemickú OČR počas trvania mimoriadnej (krízovej) situácie aj po 1.9.2020 v prípade, ak dieťa nenavštevovalo toto predškolské zariadenie, ktoré bolo síce otvorené, ale rodič svoje dieťa neumiestnil do tohto predškolského zariadenia z dôvodu strachu o jeho zdravie.

Odo dňa účinnosti novely zákona o sociálnom poistení sa však dané ustanovenie ruší a teda rodič dieťaťa v predškolskom veku nebude mať nárok na tzv. pandemickú OČR, ak svoje dieťa neumiestni do predškolského zariadenia, ktoré je otvorené, a to z dôvodu obavy o jeho zdravie. V takomto prípade bude mať rodič nárok na tzv. pandemickú OČR najneskôr do dňa predchádzajúceho dňu, kedy bude novela zákona o sociálnom poistení zverejnená v Zbierke zákonov SR (novela zákona o sociálnom poistení bola zverejnená dňa 23. septembra 2020, rodič má nárok na pandemickú OČR najdlhšie do 22. septembra 2020).

Naďalej však platí, že rodič dieťaťa bude mať nárok na tzv. pandemickú OČR v prípade, kedy počas trvania krízovej situácie budú predškolské zariadenia uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme na skutočnosť, že stále platí aj nárok na tzv. pandemickú OČR, ak máte dieťa, ktoré v čase od 12. marca 2020 dosiahlo vek 3 roky, avšak do predškolského zariadenia ešte vôbec nechodilo a ani nechodí, a to až kým dieťa nezačne nejaké predškolské zariadenie navštevovať, prípadne kým neskončí mimoriadna (krízová) situácia, a to podľa § 293ev.

Nárok na pandemické ošetrovné (OČR) v prípade rodičov školopovinných detí od 23.9.2020

Podmienky nároku na tzv. pandemickú OČR sa v prípade rodičov školopovinných detí novelou zákona o sociálnom poistení nemenia. Tak, ako sme vás informovali aj v článku Pandemická OČR od 1. septembra 2020: čo sa mení? platí, že rodič dieťaťa, ktoré je žiakom školy, už nemôže od septembra nechať svoje dieťa doma z obavy o jeho zdravie, nakoľko by tým porušil školský zákon a preto nemá z tohto dôvodu nárok na tzv. pandemickú OČR.

Naďalej preto platí, že nárok na tzv. pandemickú OČR vznikne v prípade:

  • osoby, ktorá sa bude starať o dieťa do 11 rokov veku (do 18 rokov pri dieťati s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ak trieda, resp. škola, ktorú navštevuje bola uzatvorená rozhodnutím zriaďovateľa alebo ministerstva školstva,
  • rodiča dieťaťa, ktorý bude ošetrovať choré dieťa do 16 rokov veku, t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav, pričom mu ošetrujúci lekár potvrdil potrebu ošetrovania tohto dieťaťa.
Článok pokračuje pod reklamou

Opozičný návrh poslancov o zvýšení tzv. pandemickej OČR – zatiaľ neschválený

Okrem vyššie uvedenej zmeny podmienok pre priznanie nároku na tzv. pandemickú OČR v prípade rodičov detí, ktoré navštevujú predškolské zariadenia, bol na zasadnutí parlamentu predložený opozičný návrh poslancov, ktorý bol však presunutý na zasadnutie parlamentu v októbri 2020. Predmetom tohto návrhu je úprava výšky tzv. pandemickej OČR, a to na 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

V súčasnosti platí, že výška tzv. pandemickej OČR je 55 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Táto výška tzv. pandemickej OČR sa však ukazuje ako nedostatočná, a to z hľadiska finančných potrieb rodín.

Príklad na zvýšenie tzv. pandemickej OČR (navrhovaná zmena, zatiaľ neplatí):

Jana má nárok na tzv. pandemickú OČR v trvaní 5 dní. Denný vymeriavací základ pre určenie výšky ošetrovného je 25 €/deň.

V prípade, ak by mala nárok na tzv. pandemickú OČR do schválenia novely zákona o sociálnom poistení (o ktorej sa bude rokovať v októbri 2020), výška OČR by bola nasledovná: 68,75 € (25 € * 0,55 = 13,75 € * 5 dní).

Ak bude Jana na tzv. pandemickej OČR po schválení novely zákona, výška OČR bude nasledovná: 93,75 € (25 € * 0,75 = 18,75 € * 5 dní).

Ako môžeme vidieť, výška ošetrovného sa Jane v prípade jej čerpania po dobu 5 dní, zvýši o 25 € (93,75 – 68,75).

O tom, ako určiť denný vymeriavací základ alebo pravdepodobný denný vymeriavací základ pre určenie výšky tzv. pandemickej OČR si môžete prečítať v článku Maximálne nemocenské dávky v roku 2020 (PN, OČR, materské)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Stravné a základná náhrada za km od 1.9.2022

Od 1. septembra 2022 sa menia sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách, ktoré majú vplyv aj na ďalšie veličiny. Zároveň sa zvyšuje aj základná náhrada za kilometer jazdy pri pracovnej ceste.

Pandemická OČR počas prázdnin: kedy je možné poberať dávku?

Niektorí rodičia či iní poistenci môžu dostávať zo Sociálnej poisťovne dávku pandemické ošetrovné aj počas letných školských prázdnin. Koho sa to týka a aké sú podmienky?

Covid opatrenia od júla 2022: odporúčania pre občanov aj zamestnávateľov

Úrad verejného zdravotníctva vzhľadom na stúpajúci počet prípadov COVID-19 pripomína sériu odporúčaní, ktoré pomôžu znižovať riziko šírenia nákazy. Čo treba vedieť?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2021 (v roku 2022)

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonávajú zdravotné poisťovne. Komu, kedy a ako ho urobia? Aké údaje vstupujú do ročného zúčtovania? Informácie prinášame v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky