Dane a odvody zamestnancov v roku 2014

Zamestnávatelia sú povinní za zamestnancov platiť poistné do Sociálnej poisťovne, preddavky do príslušnej zdravotnej poisťovne a tiež odvádzať preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti. Všetky informácie o odvodoch a daniach zamestnancov nájdete v tomto článku.

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov je zárobkovou činnosťou činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti okrem príjmov z brigádnickej práci študentov; z dohody o vykonaní práce alebo z dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku, poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku, za podmienky, že dovŕšili dôchodkový vek.

Zárobková činnosť na účely zdravotného poistenia je závislá činnosť vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa.

Z uvedeného vyplýva, že povinnosť platiť preddavky na zdravotné poistenie majú všetci zamestnanci zamestnávaní na základe pracovnej zmluvy, ale aj ďalšie osoby, napríklad konatelia, ak si vyplácajú odmenu na základe mandátnej zmluvy a pod. V článku sa zameriame na odvody zamestnancov.

Na účely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa rozlišuje, či ide o klasického zamestnanca, alebo zamestnanca, ktorý má právo na úľavu od zdravotného poistenia. Podľa toho, o aký typ zamestnanca ide, zamestnanci na účely zdravotného poistenia platia preddavky na poistné v nasledovnej výške:

 • zamestnanec – 4% z vymeriavacieho základu,
 • zamestnanec, ktorý je zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP) – 2% z vymeriavacieho základu,
 • zamestnanec, ktorý pred nástupom do zamestnania bol vedený ako dlhodobo nezamestnaná osoba a v tomto zamestnaní je kratšie ako 12 mesiacov a jeho mesačná mzda nepresiahla čiastku 539,35 € (ďalej len „zamestnanec, ktorý splnil podmienky na úľavu od poistného“) - 0%.

Zamestnávateľ platí za zamestnanca preddavky na zdravotné poistenie v nasledovnej výške:

 • za zamestnanca – 10% z vymeriavacieho základu,
 • za zamestnanca, ktorý je zdravotne ťažko postihnutý – 5% z vymeriavacieho základu,
 • za zamestnanca, ktorý splnil podmienky na úľavu od poistného - 0%.

Takisto, ako pri zdravotnom poistení, je zárobkovou činnosťou na účely sociálneho poistenia závislá činnosť vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa. Z príjmu zo závislej činnosti sú zamestnanci aj zamestnávatelia povinní platiť poistné do Sociálnej poisťovne. Na rozdiel od zdravotného poistenia sa na účely sociálneho poistenia považuje za klasického zamestnanca aj zamestnanec, ktorý je zdravotne ťažko postihnutý.

Do Sociálnej poisťovne platia zamestnanci a zamestnávatelia nasledovné poistné:

Nemocenské poistenie:

 • zamestnanec - 1,4%,
 • zamestnávateľ - 1,4%
 • zamestnanec, ktorý splnil podmienky na úľavu od poistného - 0%,
 • zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý splnil podmienky na úľavu od poistného - 0%.

Dôchodkové poistenie:

 • Starobné:
  • zamestnanec, ktorý nie je sporiteľ podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení (sporiteľ = sporí do 2. piliera) - 4%,
  • zamestnávateľ za zamestnanca, kt. nie je sporiteľ podľa zákona o dôchodkovom sporení - 14%,
  • zamestnanec, kt. je sporiteľom podľa zákona o dôchodkovom sporení - 4%,
  • zamestnávateľ za zamestnanca , ktorý je sporiteľom podľa zákona o dôchodkovom sporení - 10% (do 31. decembra 2016),
  • zamestnanec, ktorý splnil podmienky na úľavu od poistného - 0%,
  • zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý splnil podmienky na úľavu od poistného - 0%.

Starobné dôchodkové sporenie, teda 2. pilier – do 31. 12. 2016 je jeho sadzba 4%, ktorú platí zamestnávateľ za zamestnanca.

 • Invalidné:
  • zamestnanec – 3%,
  • zamestnávateľ – 3%,
  • zamestnanec, ktorý splnil podmienky na úľavu od poistného - 0%,
  • zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý splnil podmienky na úľavu od poistného - 0%.

Poistenie v nezamestnanosti:

 • zamestnanec – 1%,
 • zamestnávateľ – 1%,
 • zamestnanec, ktorý splnil podmienky na úľavu od poistného - 0%,
 • zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý splnil podmienky na úľavu od poistného - 0%.

Garančné poistenie:

 • zamestnávateľ – 0,25 % za všetkých zamestnancov okrem štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu, ak podiel na majetku zamestnávateľa je jednotlivo min. 50%,
 • zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej správy – 0%.

Úrazové poistenie:

 • zamestnávateľ – 0,8% za všetkých zamestnancov bez výnimky.

Rezervný fond solidarity:

 • zamestnávateľ – 4,75%,
 • zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý splnil podmienky na úľavu od poistného - 0%.
Článok pokračuje pod reklamou

Podmienky , za ktorých si môže zamestnávateľ aj zamestnanec uplatniť úľavy na poistnom do zdravotnej aj Sociálnej poisťovne:

 • zamestnanec bol pred nástupom do pracovného pomeru vedený ako dlhodobo nezamestnaná osoba, teda bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • od prijatia do tohto pracovného pomeru neuplynulo viac ako 12 mesiacov,
 • suma ich mesačného príjmu 67% priemernej mesačnej mzdy za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer (tzn. ak pomer vznikol v roku 2014, suma mesačného príjmu nesmie byť vyššia ako 67% priemernej mzdy za rok 2012, teda suma nesmie byť vyššia ako 539,35 €),
 • jeho zamestnávateľ nemá záväzok voči Sociálnej poisťovni ani voči príslušnej zdravotnej poisťovni, ktorý je splatný k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý 2 mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom zamestnal túto fyzickú osobu,
 • zamestnávateľ kvôli tomuto zamestnancovi neznížil počet zamestnancov.

Fyzická osoba, ktorá bola dlhodobo nezamestnaná, ale nespĺňa niektorú z uvedených podmienok, sa na účely zdravotného poistenia nepovažuje za poistenca štátu, a teda je platiteľom poistného.

Fyzická osoba, ktorá bola dlhodobo nezamestnaná sa na nemocenské poistenie, dôchodkové starobné, dôchodkové invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti považuje za zamestnanca, ak:

 • jej príjem presiahol sumu 539,35€ alebo
 • ak jej príjem nepresiahol sumu 539,35€, ale uplynulo 12 mesiacov od vzniku pracovného pomeru.

Viac informácií o odvodovej úľave pre dlhodobo nezamestnané osoby nájdete v tomto článku.

Vymeriavací základ zamestnanca pre všetky druhy poistenia je jeho príjem zo závislej činnosti. Vymeriavací základ zamestnávateľa za zamestnanca pre všetky druhy poistenia je rovnaký ako vymeriavací základ zamestnanca. Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na eurocent nadol.

Maximálny vymeriavací základ zamestnanca aj zamestnávateľa pre všetky druhy poistenia okrem úrazového poistenia predstavuje 5-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu (v roku 2014 suma 5*805 = 4 025€). Úrazové poistenie nie je ohraničené maximálnou sumou vymeriavacieho základu.

Rozhodujúce obdobie – kalendárny rok, v ktorom sa platí poistné.

Všetky poistenia sa zaokrúhľujú na eurocent nadol.

Typy poistenia Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec ZŤP Zamestnávateľ za ZŤP
Zdravotné poistenie 4% 10% 2% 5%
Nemocenské poistenie 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%
Starobné poistenie 4% 14% 4% 14%
Invalidné poistenie 3% 3% 3% 3%
Poistenie v nezamestnanosti 1% 1% 1% 1%
Garančné poistenie   0,25%   0,25%
Úrazové poistenie   0,8%   0,8%
Rezevný fond solidarity   4,75%   4,75%
Spolu 13,4% 35,2% 11,4% 30,2%


Typy poistenia Zamestnanec, ktorý bol pred nástupom do zamestnania dlhodobo nezamestnaný a má splnenie všetky podmienky na úľavy od odvodov Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva takéhoto zamestnanca
Zdravotné poistenie 0% 0%
Nemocenské poisteni 0% 0%
Starobné poistenie 0% 0%
Invalidné poistenie 0% 0%
Poistenie v nezamestnanosti 0% 0%
Garančné poistenie   0,25%
Úrazové poistenie   0,8%
Rezervný fond solidarity   0%
Spolu 0% 1,05%

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú príjmami zo závislej činnosti, ktoré sa zdaňujú, nasledovné príjmy:

 • príjem z pracovného pomeru,
 • príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločnosti s ručením obmedeným (s. r. o.) a komanditistov komanditnej spoločnosti,
 • platy ústavných činiteľov Slovenskej republiky (SR), verejného ochrancu práv, poslancov Európskeho parlamentu zastupujúcich SR, prokurátorov, vedúcich ústredných orgánov štátnej správy,
 • odmeny za výkon funkcie,
 • odmeny obvinených vo väzbe a odmeny odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody,
 • príjmy zo sociálneho fondu poskytované podľa zákona o sociálnom fonde,
 • obslužné,
 • vrátené poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie,
 • odmeny za výkon funkcie vo volebnej komisii,
 • 1% zo vstupnej ceny v prvom roku používania služobného vozidla aj na súkromné účely za každý kalendárny mesiac,
 • v nasledujúcich 7 rokoch používania služobného vozidla aj na súkromné účely 1% zo vstupnej ceny zníženej o 12,5% k prvému dňu kalendárneho roka za každý kalendárny mesiac,
 • výhra prijatá zamestnancom, ktorý sa zúčastnil súťaže vyhlásenej zamestnávateľom.

Nezdaniteľná časť základu dane

Daňovník má nárok uplatňovať si mesačne nezdaniteľnú časť základu dane, ak má podpísané Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.

Pri ročnom zúčtovaní sa nezdaniteľná časť počíta nasledovne:

Ak daňovník dosiahne základ dane, ktorý sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru 2014 (teda ak dosiahne základ dane = alebo < ako 100*198,09€ = 19 809€), nezdaniteľná časť základu dane ročne je suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy životného minima (teda 198,09*19,2 =3803,33 €). Mesačná nezdaniteľná časť základu dane = 3803,33/12 = 316,94 €.

Prečítajte si tiež

Ak daňovník dosiahne základ dane, ktorý je vyšší ako 100-násobok sumy životného minima (teda 19 809€), nezdaniteľná časť základu dane ročne je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2 násobku platného životného minima a ¼ základu dane. Ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane sa rovná nule.

 • ak je základ dane do 19 809€ (vrátane) - nezdaniteľná časť základu dane je 3 803,33€ ročne (316,94€ mesačne),
 • ak je základ dane medzi sumou 19 809€ a 35 022,31€ (vrátane) – nezdaniteľná časť základu dane sa vypočíta ako rozdiel medzi 44,2*198,09 a ¼ základu dane,
 • ak je základ dane nad sumou 35 022,31€ - nezdaniteľná časť základu dane je nulová.

Príklad č. 1 - Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane

Daňovník má základ dane v sume 25 000€. Aká je jeho nezdaniteľná časť na rok 2014?

25 000 ˃19 809

Výpočet:

44,2*198,09 = 8755,578€

¼ základu dane = 25 000/4 = 6250

Nezdaniteľná časť základu dane = 8755,578 – 6250 = 2 505,578€ ročne

O všetkých nezdaniteľných častiach základu dane, ktoré si môže daňovník uplatniť v roku 2014, sa dočítate v tomto článku.

Daňový bonus

Daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, teda 6*352€ = 2 112€, má nárok na daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti vo výške 21,41€.

Nezdaniteľná časť a daňový bonus sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

O tom, čo sa zmenilo v uplatňovaní daňového bonusu na dieťa od 1.2.2014, sa dočítate v tomto článku.

Sadzba dane

19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok životného minima vrátane, teda 176,8*198,09 = 35 022,31€ ročne alebo 2 918,52€ mesačne.

25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok životného minima, teda ktorá presiahne sumu 35 022,31 € ročne.

Základ dane, daň, preddavky na daň sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

Príklad č. 2 - Výpočet čistej mzdy zamestnancov za mesiac máj 2014

 • Jožko Hruška – zamestnanec, 3 deti – má podpísané vyhlásenie o uplatnení nezdaniteľnej časti a daňového bonusu, hrubá mzda = 5 000 € mesačne,
 • Alena Milovníková – zamestnanec, v roku 2013 vedená ako dlhodobo nezamestnaná, prac. zmluva od 1. 1. 2014, 2 deti – má podpísané vyhlásenie o uplatnení nezdaniteľnej časti a daňového bonusu, hrubá mzda = 450 € mesačne,
 • Jana Prokopová - zamestnanec, v roku 2013 vedená ako dlhodobo nezamestnaná, prac. zmluva od 1. 1. 2014 – má podpísané vyhlásenie o uplatnení nezdaniteľnej časti a daňového bonusu, hrubá mzda = 700 € mesačne.
Položky Jožko Hruška Alena Milovníková Jana Prokopová
Hrubá mzda 5 000 450 700
Zdravotné poistenie 4 025*0,04 = 161 0 700*0,04 = 28
Nemocenské poistenie 4 025*0,014 = 56,35 0 700*0,014 = 9,80
Starobné poistenie 4 025*0,04 = 161 0 700*0,04 = 28
Invalidné poistenie 4 025*0,03 = 120,75 0 700*0,03 = 21
Poistenie v nezamestnanosti 4 025*0,01 = 40,25 0 700*0,01 = 7
Základ dane 5 000-161-56,35-161-120,75 -40,25 = 4 460,65 450 700-28-9,80-28-21-7 = 606,20
Nezdaniteľná časť základu dane 316,94 316,94 316,94
Daň 2 918,52*0,19 + (1 542,13-316,94)*0,25 = 860,80 (450-316,94)*0,19 = 25,28 (606,20-316,94)*0,19 = 54,95
Daňový bonus 3*21,41 = 64,23 2*21,41 = 42,82 0
Čistá mzda 4 460,65-860,80+64,23 = 3 664,08 450-25,28+42,82 = 467,54 606,20-54,95 = 551,25

Prečítajte si aj článok Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2014

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy: ako postupovať?

Ako požiadať o OČR, ak je škola či škôlka uzavretá? Ako správne vyplniť žiadosť a kto ju musí potvrdiť? Prehľad podstatných informácií.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky