Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2014

Pri výpočte čistej mzdy zamestnanca je dôležitým faktorom výška daní a odvodov, ktoré je povinný zamestnanec zo svojej mzdy odviesť do štátneho rozpočtu.

Daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2014

Zo mzdy zamestnanca sú odvádzané preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti. Od roku 2013 bola okrem 19 % sadzby dane zavedená aj 25 % sadzba dane pre vyššie príjmy. To znamená, že sadzba dane z príjmov fyzických osôb je:

  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (pre rok 2014 je táto suma 35 022,31 €),
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima.

Preddavky na daň z príjmov zo zdaniteľnej mzdy, ktoré počas roka zráža a odvádza zamestnávateľ z miezd svojich zamestnancov, budú v roku 2014 platené s dvomi rôznymi sadzbami dane – do výšky zdaniteľnej mzdy 2 918,52 € mesačne vrátane, to bude 19 %, nad túto sumu 25 %.

Článok pokračuje pod reklamou

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2014

Ak daňovník v roku 2014 dosiahne základ dane, ktorý:

  • sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima (100 x 198,09 €, t.j. 19 809 €), nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (19,2 x 198,09 eura, t.j. 3 803,33 €),
  • je vyšší ako 100-násobok platného životného minima (19 809 €), nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima (8 755,578 €) a jednej štvrtiny základu dane; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2014

Výška základu dane Suma nezdaniteľnej časti na daňovníka
nižší/rovný 100-násobok životného minima (19 809 €) 19,2 x 198,09 € = 3 803,33 €
vyšší ako 100-násobok životného minima (19 809 €) 8 755,578 € – (0,25 x základ dane)
(ak je suma nižšia ako nula, nevzniká nárok na odpočítanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka)

Suma 316,94 € predstavuje nezdaniteľnú časť na daňovníka, ktorú si môže zamestnanec uplatniť každý mesiac pri výpočte mzdy, ak má u zamestnávateľa podpísané Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. Nový vzor tohto tlačiva je platný od 1. januára 2014 a nájdete ho spolu s ďalšími novými tlačivami týkajúcimi sa závislej činnosti v tomto článku. Vyhlásenie je možné mať podpísané iba u jedného zamestnávateľa.

Prečítajte si tiež

Okrem nezdaniteľnej časti na daňovníka si na základe vyhlásenia môže zamestnanec uplatňovať u zamestnávateľa daňový bonus. Výška mesačného daňového bonusu podľa § 33 zákona o dani z príjmov poskytovaného na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom je od 1. júla 2013 vo výške 21,41 € a bude platiť až do 30. júna 2014.

Odvody zamestnanca do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2014

Sadzby poistného, ktoré je zamestnanec povinný odviesť na poistné do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne, sa v roku 2014 nezmenili. Od 1. novembra 2013 však platí odvodová úľava od sociálnych aj zdravotných odvodov za zamestnancov, ktorí boli pred nástupom do zamestnania evidovaní ako dlhodobo nezamestnaní. Aké podmienky je treba splniť a aké sú odvody v týchto prípadoch, sa dozviete v tomto článku.

Z vymeriavacieho základu odvádza zamestnanec 13,4 % (9,4 % na poistné do Sociálnej poisťovne a 4 % na preddavok na poistné do zdravotnej poisťovne). Pre zamestnanca nie je stanovený minimálny vymeriavací základ (je stanovená iba minimálna mzda). Maximálne vymeriavacie základy stanovené sú a aj v roku 2014 sa zvyšujú, a to z 3 930 € na 4 025 €.

Aké sú odvody a dane z príjmov študentov pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študentov, sa dočítate v tomto článku.

Sumy ovplyvňujúce čistú mzdu v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013

Položka 2013 2014
Nezdaniteľná časť na daňovníka 3 735,94 € 3 803,33 €
Mesačná nezdaniteľná časť na daňovníka 311,32 € 316,94 €
Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie 3 930,00 € 4 025,00 €
Maximálny vymeriavací základ pre sociálne poistenie 3 930,00 € 4 025,00 €
Minimálna mzda 337,70 € 352,00 €

Sumy odvodov zamestnanca a zamestnávateľa do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2014 nájdete v tomto článku.

Upozornenie! Od 1. 1. 2014 zamestnávateľ neplatí garančné poistenie za zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo je členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa. Viac sa dozviete v tomto článku.

Príklad: Zamestnanec má priznanú mesačnú hrubú mzdu vo výške 800 eur. Uplatňuje si nezdaniteľnú časť na daňovníka (má u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka). Ako sa zmení jeho čistá mzda v roku 2014 oproti roku 2013?

  Položka Rok 2013 Rok 2014
A Hrubá mzda zamestnanca 800,00 € 800,00 €
B Poistné, ktoré je povinný platiť zamestnanec (13,4 % x A) 107,20 € 107,20 €
C Čiastkový základ dane (A – B) 692,80 € 692,80 €
D Nezdaniteľná časť na daňovníka (1/12) 311,32 € 316,94 €
E Príjem zdaňovaný preddavkom (C – D) 381,48 € 375,86 €
F Preddavok na daň  (19 % x E) 72,48 € 71,41 €
G Čistá mzda (A – B – F) 620,32 € 621,39 €

Vplyvom zmeny nezdaniteľnej časti na daňovníka bude čistá mzda zamestnanca v roku 2014 vyššia o 1,07 € v porovnaní s rokom 2013. Sadzba dane 25 % sa tohto zamestnanca nedotkne.

Na záver uvádzame porovnávaciu tabuľku pre zamestnancov s rôznou výškou príjmov v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 (v prípade, že si zamestnanec uplatňuje u zamestnávateľa mesačnú nezdaniteľnú časť na daňovníka). V posledných dvoch prípadoch (pi hrubej mzde 4000 € a 5000 €) sa okrem 19 % sadzby dane uplatňuje už aj sadzba dane 25 %.

  2013 2014
Hrubá mzda Odvody zamestnanca Preddavok na daň Čistá mzda Odvody zamestnanca Preddavok na daň Čistá mzda
352,00 € 47,16 € 0,00 € 304,84 € 47,16 € 0,00 € 304,84 €
500,00 € 67,00 € 23,11 € 409,89 € 67,00 € 22,05 € 410,95 €
1000,00 € 134,00 € 105,38 € 760,62 € 134,00 € 104,32 € 761,68 €
2000,00 € 268,00 € 269,92 € 1462,08 € 268,00 € 268,86 € 1463,14 €
3000,00 € 402,00 € 434,46 € 2163,54 € 402,00 € 433,40 € 2164,60 €
4000,00 € 526,62 € 618,50 € 2854,88 € 536,00 € 611,65 € 2852,35 €
5000,00 € 526,62 € 868,50 € 3604,88 € 539,35 € 860,81 € 3599,84 €

Ak by mal zamestnanec nárok na daňový bonus, preddavok na daň by sa mu znížil o sumu mesačného daňového bonusu, ktorý je od 1. 7. 2013 na jedno dieťa vo výške 21,41 €. Táto suma daňového bonusu bude platiť až do 30. 6. 2014.

Ako postupovať pri výpočte čistej mzdy v roku 2020, ako aj praktické príklady na výpočet nájdete v článku Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky